Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 326

64343236356337643630363134303739326631353964663035626536633864613965393963326337663030643366316434333831363830373232353139393031
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:53 PM ngày 10-06-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 282 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD& ĐT BÌNH NGỞ ƯƠTR NG THPT AN MƯỜ Ỹ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ THI TH THPT QU GIA 2018Ử ỐBài thi: Khoa xã iọ ộMôn thi thành ph n: ch sị ửTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát đờ ềH và tên thí sinh: …………………………… báo danh:……………………………………….ọ ốCâu 1. Quy nh ngh Ianta (2-1945) và nh ng th thu sau đó gi ba ng qu Liênế ườ ốXô, Mĩ, Anh đã tr thành khuôn kh tr th gi vìở ớA. các th ng tr ng nhi quy sau chi tranh.ướ ượ ưở ếB. đã phân chia xong ph vi nh ng gi các th ng tr n.ạ ưở ướ ậC. đã th ch nghĩa th dân các thu a. ịD. đã xác trên toàn th gi di hai c, hai phe.ậ ựCâu 2. Nh nh nào đây chính sách ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi th haiậ ướ ứđ nh ng năm 70 th XX là đúng?ế ỷA. Trung p, tích c.ậ B. Hòa hoãn, tích c.ựC. Tích c, ti .ự Hòa bình, trung p.ậCâu 3. Sau chi tranh th gi th hai, phong trào tranh vũ trang bùng nh latinh, ỹbi đây thànhế ơA. “L tr y”. B. “L bùng cháy”. ớC. “Châu th nh”. D. “Lá trong phong trào gi phóng dân c”. ộCâu 4. Sau Cách ng tháng Tám năm 1945, Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa phát ng ướ ộphong trào “Tu vàng” nh ằA. phát tri kinh nông nghi p. B. tr cu kháng chi Nam ộC. gi quy căn đói. D. gi quy khó khăn tài chính. ềCâu 5. Trong ng (t tháng 12-1986), ng ng Vi Nam ch tr ng ườ ướ ươxây ng ựA. th ch chính tr p. B. dân ch xã ch nghĩa. ủC. nhà dân ch ki i. D. ch pháp quy nhân dân. ướ ềCâu 6. Tháng 12 năm 1944, ng vũ trang ta chính th thành tên là gì?ự ượ ượ ọA. Trung qu quân III. B. du kích n. ơC. Vi Nam Tuyên truy Gi phóng quân. D. Vi Nam Gi phóng quân. ảCâu 7. Trong đông-xuân 1965-1966, qu Mĩ cu hành quân “tìm di t” nh vào hai ằh ng chi chính mi Nam Vi Nam là ướ ượ ệA. Đông Nam và Tây Nam B. Tây Nam và Chi khu D. ếC. Tây Nam và Tây Nguyên. D. Đông Nam và Liên khu V. ộCâu 8. Trong th gian 1919-1930, tăng thu là trong nh ng bi pháp th dân Pháp nh ằA. ph chính sách ng ng viên Vi Nam. ệB. tăng thêm ngu thu cho ngân sách Đông ng. ươC. thi hành chính sách kinh ch huy Vi Nam. ệD. ki soát ho ng kinh Đông ng. ươCâu 9. Nhân dân Vi Nam hăng hái tham gia phong trào dân ch 1936-1939 là do ng ọA. có ph nh. B. thi n. ượ ơC. khó khăn, kh D. không quá khó khăn. Câu 10 sao trong cùng nh ch sau th XIX, Nh cách thành công,ạ ảnh ng Trung Qu th i?ư ạA. Thiên hoàng Minh Tr đã ti hành cách th i.ị ờB. Quy ru ng phong ki duy trì.ề ượC. Th phong ki còn nh và không mu cách.ế ảD. Giai ngày càng tr ng thành và có th kinh .ấ ưở Trang Mã QG2018.12ềMã :QG2018.12ềCâu 11. nào sau đây ph ánh chuy bi tính ch xã Vi Nam sau cu khai thác thu ộđ th nh t?ị ấA. xã phong ki chuy sang xã ch nghĩa. ủB. xã phong ki chuy sang xã thu a, phong ki n.ừ ếC. xã phong ki chuy sang xã thu phong ki n. ếD. xã phong ki chuy sang xã thu phong ki n.ừ ếCâu Năm 1912, Trung Qu Phan Châu thành Vi Nam Quang Ph nh mộ ằA. đánh đu th dân Pháp, xây ng Vi Nam p.ổ ướ ậB. đánh đu th dân Pháp, xóa ngôi vua, thi dân quy n.ổ ềC. ánh đu th dân Pháp, xóa ngôi vua, thành ng hòa dân qu Vi Nam.ậ ệD. đánh đu Pháp, khôi ph Vi Nam, thành ng hòa dân qu Vi Nam.ổ ướ Câu 13. Liên Xô ph ti hành công cu khôi ph kinh sau Chi tranh th gi th hai vì ứA. các ph ng Tây n. B. các th ph ng ch ng phá. ướ ươ ốC. chi tranh tàn phá ng .ị D. Mĩ ti hành Chi tranh nh. ạCâu 14. phân hóa Vi Nam Cách ng Thanh niên đã ra các ch ức ng nào Vi Nam (1929)? ệA. Đông ng ng ng và An Nam ng ng. ươ ảB. Đông ng ng ng và Tân Vi cách ng ng. ươ ảC. An Nam ng ng và Đông ng ng liên đoàn. ươ ảD. Đông ng ng liên đoàn và Đông ng ng ng. ươ ươ ảCâu 15. dung nào đây là ch tr ng kinh ng ng Vi Nam (t ướ ươ ừtháng 12-1986)? A. Xây ng kinh xã ch nghĩa. ủB. Th hi chính sách đoàn dân c. ộC. Xây ng kinh xã ch nghĩa hùng nh. ạD. Xóa ch qu lí trung, quan liêu, bao p. ấCâu 16. Năm 1945, nhân dân Đông Nam đã tranh th thu nào ướ ậgiành p? ậA. Quân ng minh gi giáp quân Nh n. B. Phát xít hàng ng ng ượ ồminh. C. Quân phi Nh hàng ng minh.ệ D. Liên Xô đánh th ng quân phi Nh n. ảCâu 17. Trong chi “Cam và ng” (đ tri khai trong th 90 th XX), Mĩ ượ ượ ỉcoi tr ng vi tăng ng ườA. ng ng khoa c-công ngh phát tri năng xu t. ấB. khôi ph c, phát tri tính năng ng và nh kinh Mĩ. ếC. tác kĩ thu các ng minh phát tri kinh ướ ếD. tr giúp cho kinh các ng minh phát tri n. ướ ểCâu 18. chính sách kinh Nga (1921), bài kinh nghi nào Vi Nam có th choừ ậcông cu hi nay?ộ ướ ệA. Ch trung phát tri ngành kinh mũi nh n.ỉ ọB. Quan tâm ích các đoàn, ng công ti n.ế ớC. Chú tr ng phát tri ngành công nghi ng.ọ ặD. Th hi kinh nhi thành ph có ki soát nhà c.ự ướCâu 19. Vi tr ng theo trong phong trào Duy tân Trung Kì nh ng năm thệ ườ ếk XX nh mỉ ằA. nâng cao dân trí. B. nâng cao dân quy n. ềC. cao th dân c. D. văn hóa dân c.ề ộCâu 20. th phong trào yêu Vi Nam cu th XIX bài kinh nghi mự ướ ệgì?A. gi hình th tranh vũ trang tranh chính tr .ế ịB. Vai trò lãnh ng và ch cách ng tiên ti n.ạ ượ ếC. Phát huy đoàn toàn dân c. ộD. Tranh th ng giúp bên ngoài. ỡCâu 21 ch nào lãnh nhân dân tranh giành sau Chi tranh th gi thổ Trang Mã QG2018.12ềhai?A. ng Dân c.ả B. ng Dân ch C. ng Qu i. D. ng Qu dân. ốCâu 22. nào không ph là nguyên nhân vi Liên Xô và Mĩ tuyên ch Chi ếtranh nh?ạA. Kinh Liên Xô lâm vào kh ng ho ng trì tr .ế ệB. lên nh Nh và Tây Âu.ự ươ ảC. suy gi th và do ch đua vũ trang.ự ạD. tan rã ch xã ch nghĩa Đông Âu.ự ởCâu 23. Tên “Đ Vi Nam Tuyên truy Gi phóng quân” có nghĩa là ảA. ch coi tr ng ho ng chính tr B. ch chú tr ng ho ng quân ựC. chính tr quan tr ng quân D. quân quan tr ng chính tr ịCâu 24. dung nào đây ướ không ph là âm và hành ng th dân Pháp Vi Nam ệtrong năm sau ngày Cách ng tháng Tám năm 1945 thành công? ạA. Khôi ph ách th ng tr th dân cũ ba Đông ng. ướ ươB. Tái ch cai tr ch nghĩa th dân cũ Vi Nam. ệC. Th hi Trung Hoa Dân qu ch ng phá cách ng. ạD. Ph quân Anh gi giáp quân Nh mi Nam. ềCâu 25. vét ng i, ph chi tranh xâm Vi Nam, trong ho ch Látể ườ ượ ờđ Tátxinhi (1950) th dân Pháp chú tr ng ọA. trung xây ng ng ng chi nh. ượ ượ ạB. ti hành chi tranh ng c, bình nh vùng chi m. ếC. xây ng phòng tuy công ng xi măng t. ắD. đánh phá ph ng kháng chi ng bi kích, th ph ươ ỉCâu 26. “Ch ng trình hành ng” Vi Nam Qu dân ng (đ công năm 1929) nêu ươ ượ ốnguyên ng là ưởA. do Bình ng Bác ái. B. ti hành cách ng ng và máu. ắC. do Dân ch áo Hoà bình. D. đánh đu gi Pháp, đánh ngôi vua. ổCâu 27. Phong trào ng mang tính ch là phong trào yêu theoầ ươ ướA. phát nông dân. B. ng n.ự ưở ảC. xu ng vô n. ướ D. ng phong ki n.ệ ưở ếCâu 28. ch con ng cự ườ ướ Phan Châu và Phan Châu Trinh trong phong trào dân ột dân ch nh ng năm th XXộ là gì ?A.Th nh tinh th yêu nhân dân ta.ứ ướ ủB. theo khuynh ng quân ch hi n.ứ ướ ướ ếC. theo con ng dân ch Vi Nam.ứ ướ ườ ệD. Lãnh phong trào theo khuynh ng vô n.ạ ướ ướ ảCâu 29. Giai đo 1950-1973, nhi Tây Âu ti liên minh ch ch ,ạ ướ ỹm khácặA. ng quan tác các Đông Nam Á. ướB. đa ng hóa, đa ph ng hóa quan ngo i.ạ ươ ạC. ng quan tác các xã ch nghĩa.ở ướ ủD. trung phát tri quan tác các Latinh.ậ ướ ỹCâu 30 thành công nhóm sáng ASEAN trong quá trình xây ng và phát tri từ ướ ấn c, các đang phát tri Đông Nam có th rút ra bài nào nh kinh qu ?ướ ướ ếA Xây ng kinh ch chú tr ng phát tri th ng.ự ươB. Gi quy th nghi và tiên phát tri công nghi ng.ả ặC. kinh thu hút và thu ngoài.ở ướD. tiên xu hàng tiêu dùng chi lĩnh th tr ngƯ ườ trong cướ .Câu 31. trong nh ng tiêu ch trong quá trình th hi nự hi chi toàn uệ ượ ầlà ì?A. Làm hoàn toàn ch nghĩa xã trên th gi i.ụ ớB. Phát ng cu Chi tranh nh trên toàn th gi i.ộ ớC Can thi tr ti vào các cu chi tranh xâm trên th gi i.ệ ượ ớD. tr Tây Âu, Nh tr thành các trung tâm kinh th gi i.ả Trang Mã QG2018.12ềCâu 32. Bi nào đây ướ không ch ng phong trào gi phóng dân sau Chi tranh th gi iứ ớth hai đã góp ph làm thay chính tr th gi i?ứ ớA. nh ng thu a, 100 qu gia đã giành p.ừ ướ ượ ậB. th ng thu chù nghĩa th dân xóa hoàn toàn.ệ ỏC Sau khi giành p, các qu gia ti lên ch nghĩa xã i.ộ ộD Tr hai Ianta xói mòn do ra đòi cùa các qu gia p.ậ ậCâu 33. Cu Qu khóa và ng nhân dân các Vi Nam có tác ng nh th ểnào vi ng chính quy nhân dân sau ngày Cách ng tháng Tám năm 1945 thành công?ố ạA. Nâng cao uy tín qu Vi Nam Dân ch ng hòa.ố ướ ộB. Đánh ra Vi Nam Dân ch ng hòa. ướ ộC. Làm cho các quan pháp hoàn thi n.ơ ượ ệD Làm cho máy nhà ng ki toàn.ộ ướ ướ ượ ệCâu 34. Đi gi ng nhau gi chi “Chi tranh bi t” (1961-1965) và “Chi tranh ”ể ượ ộ(1965-1968) Vi Nam là gì?ủ ệA Nh bi mi Nam Vi Nam thành thu ki i.ằ ớB. Th hi các cu hành quân “tìm di t” và “bình nh”. ịC. ng ng quân Sài Gòn là ch u.ử ượ ếD. ng ng quân là ch u.ử ượ ếCâu 35. sau ngày 2-9-1945 tr ngày 6-3-1946, quâi Trung Hoa Dân qu c, Chính phừ ướ ủVi Nam Dân ch ng hòa th hi ch tr ng nào?ệ ươA. Ký hi hòa bình.ệ ướ B. Hòa hoãn, tránh xung t.ộC đánh đàm phán.ừ D. Kiên quy kháng chi n.ế ếCâu 36. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng (7-1936) kh ng nh nhi mộ ươ ươ ệv chi cách ng dân quy Đông ng làụ ượ ươA. ch ng qu và ch ng phong ki n.ố ếB. ch ng phát xít và ch ng chi tranh.ố ếC ch ng chi tranh và hòa bình.ố ệD. ch ng ch ph ng thu và tay sai.ố ịCâu 37. Vì sao trong cu khai thác thu th hai (1919-1929), th dân Pháp ng ngànhộ ộcông nghi ch bi Vi Nam?ệ ệA Đây là ngành kinh ch Vi Nam.ế ệB. Pháp nhi nh vào công nghi p.ầ ệC. Ngu nguyên li có, nhân công dào.ồ ồD. Đây là ngành kinh duy nh thu nhi nhu n.ế ậCâu 38. Nhi ch quân dân Vi Nam trong cu chi ch ng th dân Pháp các đôệ ởth phía vĩ tuy 16 (t tháng 12-1946 tháng 2-1947) là ếA. Hà và các đô th .ả B. ng ph ng kháng chi n,ủ ươ ếC. tiêu di toàn sinh ch. D. giam chân quân Pháp các đô th .ạ ịCâu 39. Nh xét nào đây cu Cách ng tháng Tám năm 1945 Vi Nam là ướ không đúng?A. Đây là cu cách ng gi phóng dân ng ph ng pháp c.ộ ươ ựB. Đây là cu cách ng vào ng chính tr là ch u. ượ ếC Đây là cu cách ng gi phóng dân có tính ch dân chú đi hình.ộ ểD. Đây là cu cách ng gi phóng dân có tính ch nhân dân sâu c.ộ ắCâu 40. Nguy Ái Qu đã cho quan gi cách ng Vi Nam phongễ ướ ớtrào gi phóng dân trên th gi khi Ng iả ườA tham gia thành Liên hi thu a.ậ ịB. th Qu ng n.ự ảC. Yêu sách nhân dân An Nam ngh Vécxai.ử ịD bi toàn qu th XVIII ng Xã Pháp.ự ộ--H t--ế Trang Mã QG2018.12ề