Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 325

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 16:52:25 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD& ĐT BÌNH NGỞ ƯƠTR NG THPT AN MƯỜ Ỹ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ THI TH THPT QU GIA 2018Ử ỐBài thi: Khoa xã iọ ộMôn thi thành ph n: ch sị ửTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát đờ ềH và tên thí sinh: …………………………… báo danh:……………………………………….ọ ốCâu 1. Theo “Ph ng án Maobatton”, đã chia thành nh ng qu gia nào sau đây? ươ ốA. và Pakixtan.Ấ B. Bănglađét và Pakixtan. C. và Bănglađét. D. Pakixtan và Nepan.Câu 2. Sau Chi tranh th gi th hai, nhân nào sau đây giúp các Tây Âu nhanh chóng khôi ướph kinh ?ụ ếA. Nh kho th ng khôi ph kinh .ậ ượ ườ ếB. Vi tr Mĩ thông qua “K ho ch Mácsan”.ệ ạC. Chính sách đúng các Nhà Tây Âu.ắ ướ ởD. lên nhân dân các Tây Âu.ự ươ ướCâu 3. nghĩa nh thành trong công cu xây ng ch nghĩa xã năm 1950 ửđ nh ng năm 70 (th XX) mà Liên Xô đãầ ượA. th cân ng chi nh quân Mĩ.ạ ượ ớB. ng phong trào gi phóng dân trên th gi i.ủ ớC. nâng cao th Liên Xô trên tr ng qu .ị ườ ếD. th hi tính vi ch i.ể ớCâu 4. Mâu thu nào đây là các dân Đông ng tẫ ướ ươ sau chi tranh th gi thừ ứnh t?ấA. Mâu thu gi nhân dân Đông ng th dân Pháp. ươ ựB. Mâu thu gi nông dân, công nhân Đông ng Pháp.ẫ ươ ớC. Mâu thu gi nông dân ch ủD. Mâu thu gi công nhân n.ẫ ảCâu 5. đi phong trào công nhân Vi Nam giai đo 1919 1925 là gì?ặ ạA. Phong trào th hi th chính tr .ể ịB. Phong trào ch đòi quy chính tr .ủ ịC. Phong trào tranh ch đòi quy kinh mang tính phát.ấ ựD. Phong trào đòi quy kinh và chính tr mang tính giác.ế ựCâu 6. Nguyên nhân tr ti phong trào “Đ ng kh i” (1959-1960) là gì?ự ởA. Chính quy Mĩ Di đã suy u.ề ếB. ngh th 15 (1/1959) soi ng. ườC. ng cách ng mi Nam đã phát tri nh.ự ượ ạD. Mâu thu gi nhân dân mi Nam Mĩ Di ngày càng gay t.ẫ ắCâu 7. Đi th và phát tri ngh th Ban Ch hành Trung ng ng ng ươ ảĐông ng (5/1941) so các ngh tr đó làươ ướA. cao gi phóng dân c, gi quy này ng Ðông ng, ch tr ng thành ướ ươ ươ ậM tr Vi Nam ng minh.ặ ồB. cao gi phóng dân c, gi quy này ng Đông ng, ch tr ng thành ướ ươ ươ ậM tr Dân ch Đông ng.ặ ươC. cao nhi gi phóng dân c, ch tr ng thành tr Th ng nh nhân dân ph ươ ếĐôngD ng.ươD. cao gi phóng dân c, ch tr ng thành tr Th ng nh dân ph Đông ươ ếD ng.ươCâu 8. Đi khác nhau gi ng lĩnh chính tr tiên Lu ng chính tr (10-1930) ươ ươ ịlà xác nhịA. trí cách ng Vi Nam cách ng th gi i.ị Trang Mã QG2018.13ềMã :QG2018.13ềAB. ph ng pháp tranh và hình thái kh nghĩa.ươ ởC. vai trò lãnh ng cách ng. ạD. nhi và ng cách ng.ệ ượ ạCâu 9. bi toàn qu III ng (9.1960) đã xác nh cách ng mi Namạ ềA. có vai trò quy nh nghi th ng nh c.ế ướB. có vai trò quan tr ng nh hoàn thành cách ng dân ch nhân dân.ọ ủC. có vai trò quy nh tr ti nghi gi phóng mi Nam.ế ềD. có vai trò quy nh tr ti phát tri cách ng c.ế ướCâu 10. Chính sách ngo gi thái “trung p” chính quy ng th ng Mĩ Ru-d -ven ốv iớnh ng xung bên ngoài châu Mĩ trong nh ng năm 1933-1939 đã góp ph nữ ầA. khuy khích ch nghĩa phát xít do hành ng.ế ộB. ngăn ch bành tr ng ch nghĩa phát xít.ặ ướ ủC. nhanh bùng Chi tranh th gi th hai.ẩ ứD. làm ch bùng Chi tranh th gi th hai.ậ ứCâu 11. đích phong trào ng (1885 1896) Vi Nam làụ ươ ệA. đánh đu gi Pháp, giành dân và ru ng cho dân cày.ổ ấB. đánh đu gi Pháp, cu ng bình yên cho các ng nhân dân.ổ ầC. đánh đu gi Pháp, giành p, xây ng ch xã ti .ổ ộD. giúp vua c, đánh đu gi Pháp, khôi ph qu gia phong ki p.ứ ướ ậCâu 12. Bi bao trùm lên xã Vi Nam do tác ng cu khai thác thu th nh tế ấ(1897- 1914) th dân Pháp làủ ựA. trong xã đã xu hi thêm nhi giai p, ng i.ộ ớB. xã phong ki chuy thành xã thu phong ki n.ộ ếC. phong trào yêu sung thêm các ng tranh i.ướ ượ ượ ớD. khuynh ng dân ch xu hi n, lãnh các phong trào yêu c.ướ ướCâu 13. Năm 1972, vì lí do nào sau đây Mĩ mu thi quan ngo giao Trung Qu và Liênố ốXô?A. Mĩ mu bình th ng hóa quan Trung Qu và Liên Xô.ố ườ ốB. Mĩ mu thay chính sách ngo các xã ch nghĩa.ố ướ ủC. Mĩ mu hòa hoãn Liên Xô và Trung Qu ch ng phong trào gi phóng dân c.ố ộD. Mĩ mu ng các ng minh nh ch ng phong trào tranh các thu a.ố ướ ướ ịCâu 14. Các ch chính tr cách ng qu chúng trong tr Vi Minh (1941-1945) cóổ ềtên chung làA. Ph phong.ộ B. Ph .ộ C. ng minh.ộ D. qu c.ộ ốCâu 15. nào đây ướ không ph ánh dung ngh th 21 Ban ch hành Trung ngả ươĐ ng Lao ng Vi Nam (7/1973)?ả ệA. nh ti công ch trên các chi tr ng và trên bàn đàm phán.ẩ ườB. Ti con ng cách ng c, ng chi ti công.ế ườ ượ ếC. Kiên quy tranh trên ba tr n: chính tr quân ngo giao.ế ạD. Ti cu cách ng dân dân ch nhân dân.ế ủCâu 16. Năm 1917, khi Anh tr Pháp, Nguy Ái Qu đã tham gia ho ng trong ch nàoừ ứd đây?ướA. ng Xã Pháp.ả B. Liên hi thu Pari.ộ ịC. nh ng ng Vi Nam yêu c.ộ ườ ướ D. Qu ng n.ố ảCâu 17 Vì sao Nguy Ái Qu phi tán thành gia nh Qu III?ố Qu này giúp nhân dân ta tranh ch ng Phápố .B Qu này bênh cho quy các thu aố ướ .C Qu này ra ng cho Cách ng Vố ườ am. D. Qu này ch tr ng thành tr gi phóng dân Vi Nam. ươ ệCâu 18. trong nh ng nghĩa cách ng Tân (1911) Trung Qu làộ ốA. thành Trung Hoa Dân Qu c, Tôn Trung làm ng th ng.ậ ướ ốB. ban hành Hi pháp i, công nh quy bình ng và quy do dân ch .ế ủC. tri Mãn Thanh, ng cho ch nghĩa phát tri n.ậ ườ Trang Mã QG2018.13ềD. gi quy ru ng cho nông dân, ng cho ch nghĩa phát tri n.ả ườ ểCâu 19. Sau chi tranh th gi th nh t, yêu thi giai nông dân Vi Nam trong iế ốc nh là gì?ả ướA. Hòa bình. B. Các quy dân ch .ề C. Ru ng t.ộ D. dân c.ộ ộCâu 20. Nh xét nào đây phong trào kháng chi ch ng Pháp xâm nhân dân Vi tậ ướ ượ ệNam năm 1858 năm 1873 là không đúng?A. Phong trào kháng chi tuy lúc di ra sôi nh ng ngày càng ng xu ng.ế ốB. Ch ng ng lên ch ng Pháp tinh th dũng m, hình th sáng o.ủ ạC. ch nh bãi binh tri đình, ti kháng chi ch ng Pháp.ấ ốD. Ngay u, đã sát cánh tri đình ch ng th dân Pháp xâm c.ừ ượCâu 21 1950, các Xã ch nghĩa công nh và thi quan ngo giao taầ ướ ướth hi nể ệA. ta mu là các trên th gi i.ướ ướ ớB th ta nâng cao trên tr ng qu .ị ướ ượ ườ ếC. ta ch quan ngo giao các Xã ch nghĩa.ướ ướ ủD. ch các Xã ch nghĩa mu quan ngo giao ta.ỉ ướ ớCâu 22. nào đâyướ không ph là nguyên nhân phát tri kinh Mĩ sau chi tranh th gi thể ứhai?A. Phát ng cu chi tranh nh ch ng Liên Xô và các xã ch nghĩaộ ướ lôi kéo các cướĐ ng minh Tây Âu và Nh phát tri kinh .ồ ếB. Kinh Mĩ có kh năng nh tranh và có hi qu các chính sách và bi pháp đi ti aế ủchính ph Mĩ có vai trò quan tr ng thúc xu t.ủ ấC. Mĩ áp ng nh ng thành khoa kĩ, thu nâng cao năng su lao ng, ti đi hànhụ ềqu lí, gi giá thành ph m.ả ẩD. Lãnh th ng n, tài Nguyên giàu có, có khí thu i, ngu nhân dào trình cao.ổ ộCâu 23. tr nào đây quy nh th ng trong cu kháng chi ch ng th dân Phápặ ướ ự(1945-1954)? A. Quân B. Chính tr .ị C. Kinh .ế D. Ngo giao. ạCâu 24. Hai nhi chi ng gi ng thành qu cách ng 1945 là gì?ệ ượ ạA. Th hi giáo và gi quy đói.ự ạB. Thành chính ph chính th và thông qua hi pháp i.ậ ớC. ng chính quy cách ng và ra xây ng ch i.ủ ớD. Quy tâm kháng chi ch ng Pháp xâm và tr ng tr ph n.ế ượ ảCâu 25. dung nào đây ướ không ph là tiêu chính ta trong chi ch Biên Gi thu-ả ớđông 1950?A. Giam chân ch vùng ng núi. B. Tiêu di ph sinh ch.ệ ịC. Khai thông ng biên gi Vi t-Trung. ườ D. ng, ng căn Vi c. ắCâu 26. Vì sao trong ng (1986), ng ch kinh là tr ng tâm?ườ ọA. Do hàng hóa trên th tr ng khan hi m. B. Do đang thi ng th tr tr ng.ị ườ ướ ươ ọC. Do yêu gi quy vi làm cho nhân dân. D. Do đang kh ng ho ng kinh tr mấ ướ ầtr ng.ọCâu 27. Năm 1904, Phan Châu và nh ng ng cùng chí ng thành ch cách ng nàoộ ườ ướ ạd đây?ướA. Ph Vi t. B. Duy Tân.ộC. Tâm Tâm xã. D. Vi Nam Quang ph i.ệ ộCâu 28. th phong trào yêu Vi Nam cu th XIX bài kinh nghi mự ướ ệvềA. vai trò lãnh ng cách ng tiên ti n. ượ B. các hình th tranh.ế ấC. phát huy đoàn toàn dân c. D. tranh th ng giúp bên ngoài. ỡCâu 29. nh ng cách ng tháng Nga năm 1917 cách ng Vi Nam đã ưở ườ ệA. ch ra thù chính cho cách ng Vi Nam.ạ ệB. Nga giúp Vi Nam ch tinh th n.ướ ầC. nhi bài kinh nghi ph ng pháp tranh.ể ươ ấD. nh ng con ng cho dân Vi Nam.ị ướ ườ ướ Trang Mã QG2018.13ềCâu 30. Nguyên nhân kh ng ho ng và ch Ch nghĩa xã Liênơ ởXô và Đông Âu làA. ch tr nh ng bi ng tình hình th gi i.ậ ướ ớB. tha hoá ph ch chính tr và cự lãnh o. ạC xây ng mô hình Ch nghĩa xã iự ch đúng và ch phù p.ư ợD. ho ng ch ng phá các th ch ng Ch nghĩa xã trong và ngoài c. ướCâu 31. Trong xu th hòa hoãn Đông Tây, vào tháng 1975 châu Âu đã di ra ki nào iế ướđây?A. M. Goócbach và G.Bus nhau Manta.ố ảB. 33 châu Âu cùng Mĩ và Canađa kí nh Henxinki.ướ ướC. Liên Xô và Mĩ th thu vi ch vũ khí chi và kí Hi ch th ngỏ ượ ướ ốphòng ch ng tên (ABM).ố ửD. Hai ng hòa Dân ch và ng hòa Liên bang kí Hi nh nh ng quanướ ủh gi Đông và Tây cệ ứCâu 32. ki nào đây ướ đánh phát tri phong trào tranh giành Đôngấ ướ ởNam sau chi tranh th gi th hai ?A. Nhân dân giành chính quy tuyên tiêu bi là Indonesia 8.1945.B. Phong trào tranh giành các Đông Nam lên cao.ấ ướC. Quân Phi Nh nệ hàng không đi ki n, rút quân c.ề ướD. các Đông Nam thành chính quy dân ch .ướ ủCâu 33. dung nào đây ướ không ph là nghĩa cách ng tháng Tám 1945?ả ạA. Góp ph vào chi th ng ch ng phát xít phe ng minh.ầ ồB. ra nguyên i: dân li ch nghĩa xã i.ở ộC. Bu Pháp công nh p, ch quy n, th ng nh và toàn lãnh th .ộ ổD. Phá tan xi ng xích Pháp-Nh và phong ki n, nhân dân chính quy n.ề ềCâu 34. Vi Nam gia nh vào ch ASEAN xem là bi hi xu th nào trong quan hệ ượ ệqu cu th XX?ố ỉA. Xu th toàn hoá đang di ra nh .ế ẽB. Mĩ nh thi tr th gi sau chi tranh nh.ẩ ạC. Xu th hoà bình, tác, tho các qu gia trên toàn th gi i. ớD. đi ch nh chi phát tri các sau chi tranh nh. ượ ướ ướ ạCâu 35. Sau th trong tr “Đi Biên Ph trên không” năm 1972, Mĩ ph ch nh nấ ậA. th nh Vi Nam là th ng nh và cam hàn th ng chi tranh.ừ ướ ươ ếB. kí Hi nh Pari và rút quân c.ệ ướC. tôn tr ng quy dân Vi Nam.ọ ệD. bình th ng hóa Vi Nam và thay chính sách ngo i.ườ ạCâu 36. Hình th tranh nào đây ng ta ng tháng 9/1930 nh cáchứ ướ ượ ưm ng nh cao? ỉA. Vũ trang kh nghĩa giành chính quy n. B. tranh chính tr giành chính quy n.ấ ềC. tranh ngo giao giành chính quy D. Nhân dân giành chính quy n.ấ ềCâu 37 Ch tr ng gi quy dân ng ng Đông ng ngh (5-1941)ủ ươ ươ ịcó đi gì khác so ngh (11-1939)?ể ịA. ch ng phát xít lên hàng u. B. gi phóng dân ng c. ướC. ch ng qu lên hàng u. D. tranh vũ trang giành chính quy n.ặ ềCâu 38. Ph ng pháp tranh ch nào đây ng ta ng trong ng kh nghĩaươ ướ ượ ởtháng Tám năm 1945?A. Chính tr vũ trang. B. Chính tr báo chí. ớC. Vũ trang ngo giao. D. Chính tr ngh tr ng.ế ườCâu 39. Đi gi ng nhau gi chi th ng Đi Biên Ph năm 1954 chi th ng “Đi Biên Phể ủtrên không” năm 1972 là nh ng th ng quân quy nh bu Pháp Mĩ ph iữ ảA. rút quân c.ề ướ B. thúc cu chi tranh.ế ếC. ký các hi nh ta.ế D. Công nh các quy dân ba Đông ng.ậ ướ ươCâu 40. ng nh quán, xuyên su ng ta trong th kỳ 1954 1975 là ng th ườ ti hànhếcách ngạ Trang Mã QG2018.13ềA. XHCN mi và DTDCND mi Nam. B. Gi phóng dân Đông ng.ả ươC. dân dân ch nhân dân trên c. D. dân quy và th cách ng.ộ ướ ạ--- t---ế Trang Mã QG2018.13ề