Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 324

1a1c275587c57910666fb8cbe27e1263
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 16:45:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT KẮ ẮTR NG THPT NGUY HUƯỜ Ệ( thi có 04 trangề Thi th THPT QG 2018 1ử ầNĂM 2017 2018ỌMÔN ch sị Kh 12ố ớTh gian làm bài 50 phútờ(không th gian phát )ể và tên sinh :..................................................... báo danh ...................ọ ốCâu 1. Nh nhân dân Vi Nam nh lúa tr ng đay nh đích gì?ậ ụA. nguyên li ph chi tranh.ấ ếB. nhân công phát tri công nghi p.ấ ệC. di tích tr ng cây công nghi p.ấ ệD. Phá ho nông nghi ta.ạ ủCâu 2. Chính tr quy nh ch Tây Nguyên làm ng ti công ch trong năm 1975 vì lí do ướ ếnào?A. Tây Nguyên là căn quân liên nh nh Mĩ-ng mi Nam.ộ ềB. Tây Nguyên là bàn chi quan tr ng, ng quân ch trung đông.ị ượ ượ ậC. Tây Nguyên là trí chi quan tr ng, có nhi ng tá gi ch huy.ộ ượ ướ ỉD. Tây Nguyên có trí chi c, ng trung đây ng, nhi .ị ượ ượ ởCâu 3. a” là phong tràoị ịA. Chính sách chia ru ng nông thôn th Phápạ ướ .B. Đo ru ng nông thôn th Pháp.ạ ướ ờC. Rào làng kháng chi n, không ch tác Pháp.ế ớD. đi khác ng, không ch ng tác Pháp.ỏ ớCâu 4. Tình hình các gi hai cu chi tranh th gi di ra theo quá trình nào sau đây?ướ ễA. Ph i- kh ng ho ng- cách xã ho phát xít hóa máy nhà c.ụ ướB. Phát xít hóa máy nhà c- kh ng ho ng- ph ho cách xã i.ộ ướ ộC. Kh ng ho ng- ph i- cách xã ho phát xít hóa máy nhà c.ủ ướD. cách xã i- kh ng ho ng- ph ho phát xít hóa máy nhà c.ả ướCâu 5. Kh hi tranh th kì cách ng 1936- 1939 là gì?ẩ ạA. ch thu ru ng ch chia cho dân cày nghèo.ị ủB. dân và ng cày có ru ng.ộ ườ ộC. Ch ng phát xít, ch ng chi tranh, đòi do dân ch áo và hòa bình.ố ơD. Đánh qu Pháp- Đông ng hoàn toàn p.ổ ươ ậCâu 6. Trong ho ch lát Tatxinhi năm 1950, Pháp ch tr ng thi vành đai tr ng bao quanh ươ ắTrung du và ng ng nh đích gì?ồ ụA. Tăng ng ki soát nhân dân ta.ườ ểB. Chu công lên Vi c.ẩ ắC. vét ng i, ph chi tranh.ơ ườ ếD. Ngăn ch quân ch ta.ặ ủCâu 7. bên ngoài nào giúp kinh Tây Âu ph và phát tri nhanh chóng sau Chi tranhế ếth gi th hai?ế ứA. Giá nh nguyên li và vi tr Mĩ.ậ ủB. Mĩ và Nh n.ự ảC. Ngu vi tr và tác hi qu gi các thành viên.ồ ướD. tác hi qu gi các qu gia trong khu c.ự ựCâu 8. Nh ng ng cách trong giáo Phan Châu Trinh trung ch vàoữ ướ ếA. ch Qu ng văn minh ph ng Tây.ạ ươB. xóa hoàn toàn dung th Ngũ kinh.ỏ ưC. tr ng, theo i, ch Qu ng .ở ườ ữD. tăng ng toán pháp.ườ ọCâu 9. Nguyên nhân quy nh th ng Cách ng tháng Tám năm 1945 và kháng chi ch ng ố1 Mã 101ề Mã 101ềPháp (1945-1954) là doA. giúp Liên Xô và Trung Qu c.ự ốB. Quân chính quy nh.ộ ạC. lãnh tài tình ng.ự ảD. Có ph ng ng ch c.ậ ươ ắCâu 10. các ki sau theo th gian di raắ ễ1. Chi tranh bi tế ệ2. Chi tranh bế ộ3. Vi Nam hóa chi tranhệ ếA. 3, 2, B. 1, 2, C. 3, 1, D. 2, 1, 3Câu 11. dung nào đây ướ không ph ánh đúng nghĩa cu kh nghĩa Yên Th ?ả ếA. Th hi lòng yêu c, không khu ph tr thù nhân dân.ể ướ ướ ủB. tr ho ch bình nh Vi Nam, gây cho Pháp nhi th t.ả ấC. gi quy ru ng cho nông dân, nhi bài quý.ướ ọD. ng th không chi ph phong trào.ệ ưở ốCâu 12. Trong cu khai thác thu th nh th dân Pháp, xã Vi Nam có nh ng ng ầl p, giai nào?ớ ấA. ch nông nô, nông dân, công nhân, n.ị ảB. ch nông dân, công nhân, n, ti n.ị ảC. Lãnh chúa, nông dân, công nhân, n, ti n.ư ảD. ch công nhân, ch nông dân, ti n.ị ảCâu 13. ch ng “sau Vi Nam” Mĩ tác ng ki nào?ộ ệA. Th Mĩ trong vi quân Mĩ vào mi Nam Vi Nam.ấ ệB. Chính sách di ng Vi Nam Mĩ sau năm 1975.ả ườ ếC. Chính sách Mĩ Vi Nam sau năm 1975.ấ ệD. Th Mĩ mi Nam Vi Nam năm 1975.ấ ệCâu 14. vào mùa khô th nh (1965-1966) Mĩ- ng ph công ng chi ướ ướ ượchính là:A. căn ng Minh Châu.ứ ươ B. Tây Nam và Liên khu IV.ộC. Đông Nam và Liên khu V.ộ D. ng (Qu ng Ngãi).ạ ườ ảCâu 15. ng ho ng ch Vi Nam Quang ph làư ưở ộA. ng.ạ B. ng, ám sát cá nhân.ạ ộC. dân ch .ủ D. ôn hòa, ng.ấ ộCâu 16. Đi khác bi gi “Chi tranh nh” các cu chi tranh đã qua trong ch ửnhân lo là gì?ạA. Ch di ra các cu xung ch gi hai Xô- Mĩ.ỉ ướB. Di ra xung toàn di n, gi ng co và không phân th ng trong th gian dài.ễ ờC. Làm cho th gi luôn trong tình tr ng xung quân căng th ng.ế ẳD. Không di ra các cu xung tr ti ng quân .ễ ựCâu 17. Vi Nam cách ng thanh niên coi làộ ượA. ch ti thân ng ng Vi Namổ ệB. ch cách ng theo khuynh ng dân ch nổ ướ ảC. ch lãnh cách ng gi phóng dân cổ ộD. ch chính tr tiên giai n.ổ ảCâu 18. ch ch nh cu cách ng khoa c- kĩ thu hi là gì?ạ ạA. Gây nhi môi tr ng, tai n, nh và vũ khí di loài ng i.ễ ườ ườB. Gây tai lao ng và tai giao thông.ạ ạC. kh ng ph bi n, tình hình th gi căng th ng.ạ ẳD. Nguy bùng chi tranh nhân và di loài ng i.ơ ườCâu 19. ng ti công ch quân ta trong cu ti công chi năm 1972?ướ ượA. Tây Nguyên B. Liên khu C. Qu ng Trả D. Đông Nam BộCâu 20. Ph ng ti chuy hàng hóa ph chi ch Đi Biên Ph năm 1954 quân dân ươ ủVi Nam ch làệ ếA. tô, xe máy. B. xe th quang gánh, bè ng.ạ ả2 Mã 101ềC. bè ng, xe ng a, trâu bò.ả D. tô, xe th quang gánh.ạ ồCâu 21. âm nh có.............................nhà so nh thiên tài ng i.......................... Sáng tác ôngề ườ ủth tinh th dân ch cách ng, trong đó ti ng là giao ng 3, 5, 9”.ấ ượ ưở ốA. Mô-da, cứ B. Bét-tô-ven, cứ C. Bét-tô-ven, Áo D. Mô-da, ÁoCâu 22. Th ng Cách ng tháng Tám năm 1945 Vi Nam có nghĩa qu là ậA. góp ph vào chi th ng ch nghĩa phát xít.ầ ủB. góp ph vào chi th ng ch nghĩa th dân cũ.ầ ựC. góp ph làm suy ch nghĩa th dân.ầ ựD. góp ph vào th ng cách ng châu Á.ầ ạCâu 23. Nguyên nhân ch Chi tranh th gi th nh là gì?ả ấA. Do các cu chi tranh giành gi thu ra nhi trong khu c.ộ ướ ựB. Do ti hành chi tranh giành gi thu Mĩ và Nh n.ứ ảC. Do phát tri không kinh va chính tr ch nghĩa n.ự ảD. Do các mâu thu nhau trong phát tri kinh .ướ ếCâu 24. Công lao tiên Nguy Ái Qu cách ng Vi Nam là gì?ầ ệA. Truy bá ch nghĩa Mác-Lênin vào Vi Nam.ề ệB. yêu sách ngh Vecxai.ử ịC. Tìm ra con ng đúng n.ườ ướ ắD. Thành Vi Nam Cách ng thanh niên.ậ ạCâu 25. Theo th thu ngh Ianta thì mi Nam bán Tri Tiên do nào chi ướ ếđóng?A. Liên Xô B. Mĩ C. Anh D. Trung Qu cốCâu 26. Giai đo Nh phát tri “th kì” là vào kho ng th gian nào?ạ ờA. 1960-1973 B. 1960-1975 C. 1960-1970 D. 1960-1975Câu 27. Năm 1960 ch ghi nh là “năm Châu Phi” vìượ ậA. ch th dân ki cũ.ậ ểB. Gi phóng khu Phi.ả ắC. Có 17 châu Phi giành p.ướ ượ ậD. Ch nghĩa Apacthai xóa .ủ ỏCâu 28. ch nh Lu ng tháng 10- 1930 là gì?ạ ươA. Ch quan gi cách ng Đông ng và cách ng th gi i.ư ươ ớB. Ch xác nh âm thù.ư ượ ẻC. Ch ra ph ng pháp tranh phù p.ư ươ ợD. Xác nh không đúng ng tham gia cách ng.ị ượ ạCâu 29. Phong trào ng mang tính ch là:ầ ươ ấA. cu kh nghĩa nông dân bình th ng.ộ ườB. phong trào yêu ng phong ki n.ướ ướ ếC. phong trào kh nghĩa mang tính giác nhân dân.ở ủD. cu tranh chính tr bi tình mang tính ch phát.ộ ựCâu 30. Hai Hi nào đánh hàng hoàn toàn nhà Nguy và xác ướ ủth dân Pháp trên Vi Nam?ự ướ ệA. Giáp Tu và Pa tấ ốB. Hi năm 1862 và Hi Pa tệ ướ ướ ốC. Hác măng và Giáp Tu tấD. Hi Hác măng và Pa tệ ướ ốCâu 31. Liên Xô là tiên phóng thành công tinh nhân Trái vào năm nào?ướ ấA. 1957 B. 1961 C. 1959 D. 1969Câu 32. Ai là ng ra ng Trung Qu vào tháng 12- 1978?ườ ườ ốA. Chu Ân Lai B. ng Ti Bìnhặ C. Tôn Trung nơ D. Mao Tr ch ĐôngạCâu 33. Vi kí 14-9-1946 có nghĩa gì?ệ ướA. th gian hòa hoãn xây ng, ng ng cách ng.ạ ượ ạB. 20 quân ng cùng tay sai ra kh ta.ẩ ượ ưở ướC. Ch chi tranh xâm Vi Nam th dân Pháp.ấ ượ ựD. Tránh cu chi vì ph ch ng nhi thù cùng lúc.ượ ộ3 Mã 101ềCâu 34. quan nào Liên Qu gi vai trò tr ng trong vi duy trì hòa bình và an ninh th ếgi i?ớA. ngạ B. ng kinh và xã iộ ộC. ng anộ D. Ban th kíưCâu 35. Con ng ti quan tr ng nh Pháp Đi Biên Ph năm 1954 làườ ủA. ng th y.ườ B. ng hàng không.ườ C. ng .ườ D. ng t.ườ ắCâu 36. tiêu nào sau đây không trong “Chi toàn Mĩ”?ằ ượ ủA. Ti hành chi tranh xâm trên toàn th gi i.ế ượ ớB. Kh ng ch chi ph các ng minh ph thu vào Mĩ.ố ướ ộC. Ngăn ch và ti xóa CNXH trên th gi i.ặ ớD. Đàn áp phong trào gi phóng dân c, phong trào hòa bình th gi i.ả ớCâu 37. “Tiêu di ph sinh ch, khai thông biên gi Vi t- Trung, ng và ng căn ộc Vi c” là tiêu chi ch nào?ứ ịA. Biên gi thu- đông 1950.ớ B. Vi thu-đông 1947.ệ ắC. Đi Biên Ph năm 1954.ệ D. Cu chi các đô th .ộ ịCâu 38. Chi th ng ng tháng 8-1965 xem là ki cao tràoế ườ ượ ầA. “Lùng Mĩ mà đánh- tìm ng mà di t”.ụ ệB. “Tìm Mĩ mà di t- lùng ng mà đánh”.ệ ụC. “Tìm Mĩ mà đánh-lùng ng mà di t”.ụ ệD. “Noi ng ng, gi gi công”.ươ ườ ậCâu 39. th ng cách ng tháng Tám năm 1945, ng ng Vi Nam có th rút ra bài ểh kinh nghi nào th ng cách ng hi nay?ọ ệA. ng ph có ng đúng n.ả ườ ắB. ng ph tình hình th gi th i.ả ờC. ng ph các ng yêu ng rãi trong tr n.ả ượ ướ ậD. ng ph linh ho các bi pháp tranh.ả ấCâu 40. khác nhau trong âm Mĩ gi cu Chi tranh phá ho mi th nh và ấl th hai là mu n:ầ ốA. uy hi tinh th nhân dân hai mi Nam- c.ế ắB. giành th ng quy nh, bu ta ký hi nh có cho Mĩ.ắ ợC. phá ho ti kinh qu phòng nhân dân mi c.ạ ắD. ngăn ch chi vi ngoài vào mi c, mi vào mi Nam.ặ ề------ ------Ế4 Mã 101ề