Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 323

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 16:51:10 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD& ĐT BÌNH NGỞ ƯƠTR NG THPT AN MƯỜ Ỹ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ THI TH THPT QU GIA 2018Ử ỐBài thi: Khoa xã iọ ộMôn thi thành ph n: ch sị ửTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát đờ ềH và tên thí sinh: …………………………… báo danh:……………………………………….ọ ốCâu 1. nào đây ướ không là nguyên nhân Mĩ nhi thành vơ ướ ượ ềkhoa kĩ thu sau chi tranh th gi th hai?ọ ứA. Ch mua các phát minh ngoài.ủ ướB. Nhi nhà khoa trên th gi sang Mĩ nh .ề ưC. Chính ph Mĩ nhi cho nghiên khoa c.ủ ọD. Là kh cu cách ng khoa kĩ thu th hai.ướ ứCâu 2. cu th 90 th XX, Liên minh Châu Âu là ch cế ứA. qu nh th gi i.ố ớB. liên văn hóa ch ch .ế ẽC. có vai trò quan tr ng nh trên tr ng th gi i.ọ ườ ớD. liên khu chính tr kinh nh th gi i.ế ớCâu 3. nào đây quy nh phát tri phong trào gi phóng dân các châuế ướ ướÁ sau Chi tranh th gi th hai?ế ứA. suy các qu ch nghĩa ph ng Tây.ự ướ ươB. th và nh các ng dân c.ứ ượ ộC. th ng xã ch nghĩa hình thành và ngày càng phát tri n.ệ ểD. Th ng phe ng minh trong chi tranh ch ng phát xít.ắ ốCâu 4. Lu ng chính tr tháng 10/1930 ng ng Đông ng có ch trong vi xácậ ươ ươ ệđ nhịA. nhi hàng cách ng.ệ ạB. vai trò lãnh ng ng n.ạ ảC. ph ng pháp và hình th tranh cách ng.ươ ạD. quan gi Đông ng cách ng th gi i.ệ ươ ớCâu 5. Đi đáo và sáng nhi chi cách ng Vi Nam giai đo 1954-ể ượ ạ1975 do ng Lao ngVi Nam ra và th hi thành công làả ệA. cùng kháng chi ch ng Mĩ th ng nh nhà c.ả ướ ướ ướ ướB. ti hành cách ng xã ch nghĩa mi và cách ng ru ng mi Nam.ế ềC. Cách ng XHCN mi và cách ng dân dân ch nhân dân mi Nam.ạ ềD. làm cách ng ru ng mi và cách ng gi phóng dân mi Nam.ạ ềCâu 6. Vì sao ngh th 15 Ban ch hành Trung ng ng lao ng Vi Nam (1/1959) quy tộ ươ ếđ nh nhân dân mi Nam ng cách ng?ị ạA. Các ng vũ trang cách ng mi Nam đã phát tri n.ự ượ ểB. Mĩ và chính quy Sài Gòn phá ho Hi nh Gi nev .ề ơC. Đã có ng chính tr và ng vũ trang nh.ự ượ ượ ạD. Không th ti ng bi pháp hòa bình a.ể ượ ữCâu 7. Ngh thu quân ch quân dân ta th hi trong chi ch Biên gi thu đôngệ ượ ớnăm 1950 làA. bao vây, đánh n.ấ B. công kiên, đánh đi m, di vi n.ể ệC. đánh du kích. D. mai ph dài ngày.ụCâu 8. nào đây ướ không là nghĩa Chi ch ch Đi Biên Ph ?ủ ủA. đi ki thu cho cu tranh ngo giao ta giành th ng i.ạ ợB. Giáng đòn quy nh vào chí xâm th dân Pháp.ộ ượ ựC. tan hoàn toàn ho ch ve th dân Pháp.ậ ựD. Xoay chuy di chi tranh Đông ng.ể ươCâu 9. Công lao to tiên Nguy Ái Qu dân Vi Nam năm 1920 nămớ ế1930 là Trang Mã QG2018.11ềMã :QG2018.11ềA. chu ng, ch cho ra ng ng Vi Nam.ẩ ưở ệB. tìm con ng đúng cho dân Vi Nam.ượ ườ ướ ệC. thành Vi Nam cách ng thanh niên.ậ ạD. truy bá ch nghĩa Mác- Lênin.ề ủCâu 10. Vì sao cách ng tháng Nga năm 1917 đã làm thay di th gi i?ạ ườ ớA. Ch nghĩa phát xít hoàn toàn.ủ ổB. Làm cho ch nghĩa qu suy u.ủ ếC. Kh ng nh ch nghĩa Mác Lê-nin tr thành ng th gi i.ẳ ưở ớD. ra nhà và ch xã ch nghĩa trên th gi i.ư ướ ớCâu 11. Nguyên nhân th phong trào ng làơ ươA. ch có giai tiên ti lãnh ng tranh phù p.ư ườ ợB. không tăng ng nh quân ch ng Pháp.ườ ốC. ch huy ng ng toàn dân.ư ượ ượ ủD. ra phát không ng .ổ ộCâu 12. Xu ng phong trào yêu th XX ch theo ng cướ ướ ướ ờA. vô n. B. dân ch n.ủ ảC. dân ch ki i.ủ D. phong ki n.ếCâu 13. Cu cách ng khoa c- thu hi di ra theo trình nào đây?ộ ướA. Khoa c-kĩ thu t- xu t.ọ B. xu t-kĩ thu t- khoa c.ả ọC. xu t-khoa c-kĩ thu t.ả D. Kĩ thu t-khoa c- xu t.ậ ấCâu 14. Vì sao ngh thành ng ng Vi Nam mang vóc thành pộ ậĐ ng?ảA. Ban ch hành trung ng lâm th ng.ầ ươ ảB. nh các ch ng và thông qua ng lĩnh chính tr tiên ng.ợ ươ ảC. nh các ch ng thành ng duy nh tên là ng ng Đông ng.ợ ươD. Th ng nh các ch ng thành ng duy nh tên là ng ng Vi ượ ệNam.Câu 15. Cho đo trích sau: “Cách ng xã ch nghĩa mi có vai trò…(1).. phát ựtri cách ng c. Cách ng dân dân ch nhân dân mi Nam có vai trò …(2)…ể ướ ềđ nghi gi phóng mi Nam. Cách ng hai mi có quan thi t, bó và tácố ắđ ng nhau nh hoàn thành cu cách ng …(3) trong c”ộ ướ (SGK ch 12, Nxb giáo c, 2011, trang 165)ị Ch li đúng đi vào ch tr ng trong đo thông tin trên.ọ ạA. (1) quy nh nh t, (2) quy nh tr ti p, (3) dân ch n.ế ảB. (1) quy nh nh t, (2) quy nh tr ti p, (3) dân dân ch .ế ủC. (1) quy nh tr ti p, (2) quy nh nh t, (3) dân dân ch nhân dân.ế ủD. (1) quy nh nh t, (2) quy nh tr ti p, (3) dân dân ch nhân dân.ế ủCâu 16. Trong nh ng năm 1950-1953, “ph kháng chi n” là trong ba ph ng châm Chínhữ ươ ượph Vi Nam Dân ch ng hòa xác nh trong ướ ịA. công cu cách giáo c.ộ B. công cu cách văn hóa.ộ ảC ng văn hóa Vi Nam.ề ươ D. nghi phát tri văn hóa.ự ểCâu 17. Trong phong trào cách ng 1930-1931, các Xô vi Ngh An và Hà Tĩnh th hi trongạ ộnh ng ch năng chính quy làữ ềA. chu ti thành chính quy Trung ng.ẩ ươB. qu lý ng kinh văn hóa, xã ph ng.ả ươC. lãnh nhân dân ng lên tranh chính tr ịD. ch ng nhân dân các p.ổ ấCâu 18. Hai chính quy song song Nga sau Cách ng tháng Hai năm 1917 vìề ướ ạA. ng đòi có hai chính quy n.ấ ướ ềB. các qu bên ngoài chi ph i, can thi p.ị ướ ệC. ti thành chính quy th ng nh trong c.ạ ướD. hai chính quy di cho ích các giai khác nhau.ề ấCâu 19. “H ng Nh oanh thiên a”. Câu th trên nói ki nào đây?ỏ ướA. Nghĩa quân Nguy Trung Tr cháy tàu chi Pháp trên sông Vàm Tây.ủ Trang Mã QG2018.11ềB. Nghĩa quân Tr ng nh cháy th ng phòng th các chùa Pháp Sài Gòn.ủ ươ ởC. quân Nguy Trung Tr cháy tàu chi Pháp trên sông Vàm Đông.ộ ỏD. Nghĩa quân Nguy Trung Tr cháy gi làng Nh o.ủ ảCâu 20. Trong phong trào ngầ ươ so giai đo 1885 1888, thì giai đo 1888 1896 có đi mạ ểgì khác bi bàn ho ng?ệ ộA. Phong trào di ra theo chi ng vào Nam, sôi nh là Trung Kỳ và Kỳ.ễ ắB. Phong trào thu ng, đi vào chi sâu, ch là vùng trung du và mi núi.ẹ ềC. Phong trào di ra nh quy li trên bàn c, trung ch ng ng.ễ ướ ằD. Phong trào chuy ho ng vào Nam, quy thành nh ng trung tâm kh nghĩa Namể ởkì.Câu 21. Nguyên nhân khách quan nào đã giúp kinh các Tây Âu ph sau chi tranhề ướ ếchi tranh th gi th hai?ế ứA. ng Tây Âu. B. bù chi tranh.ự ướ ượ ếC. Nh vi tr Mĩ theo ho ch Mác san. D. tác ch ch Liên Xô.ợ ớCâu 22. Văn ki nào đây đã đánh kh ch ASEAN?ệ ướ ứA. Hi thân thi và tác Đông Nam Á.ệ ướ ởB. Tuyên ng các bên bi Đông.ố ểC. Tuyên nhân quy ASEAN.ố ềD Hi ch ng ASEAN.ế ươCâu 23. Phong trào cách ng tiên do ng ng Vi Nam lãnh làạ ạA. phong trào “vô hóa”.ả B. phong trào1936-1939.C. phong trào1930-1931. D. phong trào1939-1945.Câu 24. Nhi hàng cách ng Vi Nam trong th kì 1939-1945 làệ ờA. đánh đu qu xâm c, giành dân c.ổ ượ ộB. ch ph ng thu a, thi dân sinh.ậ ệC. đánh các giai bóc giành quy do dân ch .ổ ủD. ch phong ki giành ru ng cho dân cày.ậ ấCâu 25. Các sách báo nào sau đây li ho ng Nguy Ái Qu năm 1919 1925?ắ ếA. Ti ng dân, Thanh, Chuông rè, th t.ế ậB. Ng cùng kh Thanh niên, án ch th dân Pháp, Nhân o.ườ ạC. An Nam tr Ng cùng kh Thanh niên, án ch th dân Pháp.ẻ ườ ựD. Ng cùng kh Ng nhà quê, Thanh niên, án ch th dân Pháp.ườ ườ ựCâu 26. ki chính tr quan tr ng nh ta trong giai đo 1951 1952 là gì?ự ướ ếA. th ng nh tr Vi Minh và Liên Vi (3/1951).ạ ệB. ngh thành “Liên minh nhân dân Vi Miên Lào” (3/1951).ộ ệC. bi th hai ng ng Đông ng (2/1951).ạ ươD. anh hùng và chi sĩ thi đua toàn qu th nh (5/1952).ạ ấCâu 27. Lí do nào đây ướ không ph là Phan Châu ch xu ng ướ ướ ạđ ng?ộA. ng là xu th th gi i.ạ ớB. Ti thu ng dân ch Nh n.ế ưở ảC. Nh th ông th xã Vi Nam.ậ ệD. Truy th ng tranh vũ trang quê ng Ngh An.ề ươ ệCâu 28. ch trong ng Phan Châu Trinh th XX làạ ưở ướ ỷA. ch li ph ch tr ng ng, là ph ng pháp truy th ng.ị ươ ươ ốB. ph ng quân ch hi n, phù Vi Nam lúc gi .ả ưở ờC. vào Pháp cách dân ch coi đó là trong nh ng giành p.ự ậD. ng duy tân ch tác ng ph trí th c, không dành cho qu ng qu chúng.ư ưở ầCâu 29. Xu th toàn hóa bi hi ch trên lĩnh nào?ế ượ ựA. Văn hóa. B. Kinh C. Chính tr C. Quân .ị Câu 30. thù ch nhân dân châu Phi sau chi tranh th gi th hai làẻ ứA. ch nghĩa th dân i.ủ B. ch tài thân Mĩ.ế ộC. ch phân bi ch ng c.ế D. ch nghĩa th dân cũ.ủ ựCâu 31. Chính sách ngo Mĩ Vi Nam 1945 1954 làố Trang Mã QG2018.11ềA. ng can thi vào Vi Nam ng cách vi tr cho Pháp. ướ ợB. tr ti ti hành cu chi tranh xâm Vi Nam.ự ượ ệC. thu cho Trung Hoa Dân Qu xâm Vi Nam.ậ ượ ệD. tr Vi Nam ti hành cu kháng chi ch ng Pháp. ốCâu 32. Đâu là khách quan giúp Nh có thêm phát tri trong nh nế ướ ữnăm 1950 1953?A. Nh coi tr ng nhân con ng i, xem đây là nhân quy nh hàng u.ậ ườ ầB. Nh nh hàng quân Mĩ trong cu chi tranh Tri Tiên.ậ ượ ềC. Chi phí cho qu phòng th nên có đi ki trung cho kinh .ố ếD. Các công ty Nh năng ng, có nhìn xa, qu lí t.ủ ốCâu 33. Ng tiên ng ta ch làm ng Bí th ng làườ ượ ảA. Tr Phú. B. Lê Du n. C. Hà Huy p.ẩ D. Lê ng Phong.ồCâu 34. Trong th kì 1954-1975, phong trào nào là dánh phát tri ng mi nờ ướ ềNam Vi Nam th gi gìn ng sang th ti công?ệ ượ ếA. “Thi đua c, gi gi công”.Ấ B. “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ng mà di t”.ụ ệC. Phá chi c.ấ ượ D. Phong trào ng kh i.ồ ởCâu 35. Trong th kì 1945 -1975, th ng ngo giao nào dân Vi Nam đã giành ch cácờ ẹquy dân n?ề ảA. Hi nh (1946). B. Hi nh Gi nev (1954).ệ ơC. Hi nh Pa-ri (1973). D. Chi ch Chí Minh th ng (1975).ế ợCâu 36. ki ch nào đây đánh ch phong ki Vi Nam hoàn toàn ?ự ướ ổA. Vua tuyên thoái .ả ịB. Chí Minh tuyên ngôn p.ồ ậC. ng kh nghĩa tháng Tám th ng trên c.ổ ướD. Thành chính ph lâm th Vi Nam dân ch ng hòa.ậ ướ ộCâu 37. nào sau đây không ph ánh đúng nghĩa ch vi thành ba ch ng nả Vi Nam năm 1929?ở ệA. Đánh tr ng thành giai công nhân Vi Nam.ấ ưở ệB. Là chu tr ti cho vi thành ng ng Vi Nam.ướ ệC. Là xu th khách quan cu ng gi phóng dân Vi Nam theo con ng n.ế ườ ảD. Là xu th khách quan cu ng gi phóng dân Vi Nam theo con ng vô n.ế ườ ảCâu 38. ng ch cách ng Vi Nam xác nh trong ng lĩnh chính tr tiênự ượ ượ ươ ầc ng làủ ảA. công nhân và nông dân. B. công nhân, dân c, ch .ư ủB. công nhân, nông dân, ti n, ch D. công nhân, nông dân, ti n, trí th c.ể ứCâu 39. Hành ng Pháp sau Hi đinh 6-3-1946 và 14-9-1946 cho th Phápộ ướ ấA. quy tâm xâm ta a.ế ượ ướ ữB. mu kh ng nh th nh Đông ng.ố ươC. ch quy kinh và văn hóa.ỉ ếD. mu đàm phán ta thúc chi tranh.ố ếCâu 40. nghĩa Hi nh Pari (1973) công cu kháng chi ch ng Mĩ, cơ ước dân ta là gì?ủ ộA. th thu ta đánh cho “Mĩ cút”, “ng nhào”.ạ ụB. nhân dân ta ti lên đánh cho “Mĩ cút”, “ng nhào”.ơ ụC. đi ki thu ta ti lên đánh cho “ng nhào”.ạ ụD. Phá hoàn toàn chi “Chi tranh Mĩ.ả ượ ủ----------- ----------Ế Trang Mã QG2018.11ề