Đề thi thử THPT QG Môn lịch sử lớp 12 mã đề 321

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 16:49:53 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trang Mã 926ềTR NG THPTCHUYÊN ƯỜLÊ NG PHONGỒĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ có 04 trang)ề THI TH THPT QU GIA 2018 1Ề ẦNăm c: 2017 2018ọMôn: ch p: 12 THXHị ớTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao Mã thi: 926ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ Câu 1. ngh Muy-ních (29-9-1938) bàn dung ch nào?ộ ếA. Ch xâm chi Ti Kh và các ho ng thôn tính châu Âu.ạ ộB. Trao vùng Xuy-đéc cho c, ch cu thôn tính châu Âu.ứ ộC. Tr vùng Xuy-đéc cho ch cu thôn tính châu Âu.ả ộD. Sáp nh Ti Kh vào ch cu thôn tính châu Âu.ậ Câu 2. Khuynh ng cách ng vô th ng th trong phong trào cách ng Vi Nam nămướ ệ1930 vìA. đáp ng nguy ng ượ đông nhân dân Vi Namệ .B. khuynh ng cách ng dân ch đã ướ không còn phù pợ .C. gi quy nh ng mâu thu xã Vi Nam. ượ ệD. là khuynh ng cách ng tiên ti n, phù th ti n.ướ Câu 3. Trong th gian di ra Chi tranh th gi th nh (1914-1918), công th ng nghi vàờ ươ ệgiao thông Vi Nam có đi ki phát tri vìậ ểA. Pháp ng quy n, cho ng Vi do kinh doanh.ư ườ ựB. th dân Pháp ch phát tri đi cao su và khai .ự ỏC. th dân Pháp ch phát tri công nghi ph chi tranh.ự ếD. hàng hóa nh kh chính qu Pháp sang Đông ng gi m.ậ ươ Câu 4. dung nào sau đây ph ánh đúng nguyên nhân khác nhau phát tri kinh tộ ếc Nh và các Tây Âu sau Chi tranh th gi th hai?ủ ướ ứA. ng các bên ngoài.ậ B. lãnh o, qu lý có hi qu nhàự ủn c.ướC. Chi phí cho qu phòng th p.ố D. Áp ng thành khoa kĩ thu t.ụ Câu 5. cu tháng 1954, ch Vi Nam ti công vào phân khu trung tâm pừ ậđoàn đi Đi Biên Ph đích ch là ếA. bao vây, chia t, kắ ng ch ch.ố B. phân tán cao ng quân Pháp.ộ ượC. bu Pháp ph ch nh đàm phán.ộ D. giành th ch ng trên chi tr ng.ế ườ Câu 6. Nh th Nguy Thành trong giai đo 1911- 1917 so các nhà yêu cậ ướti là về ềA. xác nh và thù.ị B. tiêu tranh tr t. ướ ắC. hình th tranh.ứ D. khuynh ng c.ướ ướ Câu 7. Âm Mĩ khi cu hành quân Gianx Xiti đánh vào căn ng Minh Châuư ươ(B Tây Ninh) trong Đông Xuân 1966 1967 nh mắ ằA. tiêu di quân ch và quan não ta mi Nam.ệ ềB. thu vùng gi phóng ta, ng ng " chi c".ẹ ượC. tiêu hao ch ta, giành th ch ng trên chi tr ng.ủ ườD. giành th ng quân quy nh th trên bàn đàm phán.ắ Câu 8. Vi gi quy qu kh ng ho ng kinh 1929ệ 1933 đã tác ng gì quan ngo iộ ạgiao gi các ng qu n?ữ ườ ảA. Ti con ng tác, ngh .ế ườ B. Chuy bi ngày càng ph p.ể ạC. Ti con ng tác.ế ườ D. Ti con ng hòa bình.ế ườ Câu 9. Tháng 5/1945, nh ng ch nào đây nh thành Vi Nam gi phóng quân?ữ ướ ảA. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và Cao ng.ộ ằB. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và qu quân.ộ ốC. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và qu quân.ộ ốD. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân và du kích Ba .ộ Câu 10. đích chính Mĩ trong vi kí Hi an ninh Mĩ Nh (1951) làụ ướ ậTrang Mã 926ềA. th cân ng chi quân gi Mĩ và Nh n. ượ ảB. thúc ch chi đóng ng minh trên lãnh th Nh n. ảC. giúp Nh an ninh, duy trì hòa bình khu Đông Á. ướ ắD. ch ng các XHCN và phong trào gi phóng dân Vi Đông. ướ Câu 11. Bài kinh nghi nào cu kháng chi ch ng Mĩ ng trongọ ướ ượ ụcông cu xây ng tr qu cộ Vi Namệ hi nay?ệA. nh dân nh th i.ế ạB. Phát huy nh đoàn toàn dân.ứ ếC. ng ng dân và ch nghĩa xã i.ắ ộD. lãnh ng ng đúng n.ự ườ Câu 12. Theo th thu các ng qu ngh Ianta (2-1945), Đông Nam thu cỏ ườ ộph vi nh ng aạ ưở ủA. Mĩ, Pháp và Liên Xô. B. Mĩ, Anh và Liên Xô.C. các ph ng Tây.ướ ươ D. các Đông Âu.ướ Câu 13. Sau Chi tranh th gi th nh t, yêu thi nh giai nông dân Vi Namế ệtrong nh là gì?ố ướA. Ru ng t.ộ B. dân c.ộ C. Các quy dân ch .ề D. Hòa bình. Câu 14. Th ti xây ng ph ng trong kháng chi ch ng th dân Pháp (1945- 1954) đự ươ ểl cho ng ta bài vạ ềA. tăng ng tác qu .ườ B. xây ng kinh th tr ng.ự ườC. xây ng văn hóa xã ch nghĩa.ự D. phát huy nh toàn dân.ứ Câu 15. Nguyên nhân tr ti tan rã phong trào Đông Duự (1904-1908) là doA. ng tham gia Duy tân ch nh.ự ượ ạB. câu th dân Pháp và Chính ph Nh t.ự ậC. các thành niên sang Nh không ch gian kh .ậ ổD. ch Duy tân còn non u, ch có ng rõ ràng.ổ ườ Câu 16. ngh Ban Ch hành Trung ng th 15 (1-1959) ng Lao ng Vi Nam đãộ ươ ệthông qua quy nh nào?ế ịA. Nh giúp ngoài đánh Mĩ Di m.ờ ướ ệB. Dùng tranh ngo giao đánh chính quy Mĩ Di m.ấ ệC. ng cách ng đánh chính quy Mĩ Di m.ử ệD. Đánh chính quy Mĩ Di ng con ng hòa bình.ổ ườ Câu 17. dung nào đây là bài xuyên su ti trình cách ng Vi Nam nămộ ướ ừ1930 nay?ếA. Cô p, phân hóa cao hàng ngũ thù. ẻB. ng ng dân và ch nghĩa xã i.ắ ộC. tranh chính tr tranh vũ trang.ế ấD. Tranh th ng qu .ủ Câu 18. Năm 1961, Mĩ ng vi ch "Liên minh vì ti " Mĩ Latinh nh mề ướ ằA. kh ng ch nô ch các Mĩ Latinh.ố ướB. đàn áp phong trào ch ng Mĩ nhân dân các Mĩ Latinh.ố ướC. giúp các Mĩ Latinh phát tri kinh .ỡ ướ ếD. ngăn ch nh ng cách ng Cu-ba.ặ ưở Câu 19. Nh nh nào đây chính sách đậ ướ ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi iạ ớth hai nh ng năm 70 th XX là đúng?ứ ỉA. Trung p, tích c.ậ B. Hòa bình, trung p.ậ C. Hòa hoãn, tích c.ự D. Tích c, ti .ự Câu 20. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng năm 1936, chộ ươ ươ ủtr ng thành pươ ậA. tr Dân ch Đông ng.ặ ươB. tr Th ng nh dân ph Đông ng.ặ ươC. tr Vi Nam ng minh.ặ ồD. tr Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ặ ươTrang Mã 926ề Câu 21. trong nh ng đi khác nhau gi chi ch Cộ hí Minh (1975) chi ch Đi nệBiên Ph (1954) Vi Nam làủ ệA. quy tâm giành th ng i.ế B. bàn chi ch.ị ịC. huy ng ng.ự ượ D. quân .ế Câu 22. Phong trào dân ch 1936-1939 Vi Nam là phong tràoủ ộA. không mang tính dân c.ộ B. ch có tính dân ch .ỉ ủC. có tính ch dân c.ấ D. không mang tính cách ng.ạ Câu 23. Trong xu th toàn hóa, nâng cao hi qu và nh tranh kinh Vi tế ệNam ph làm gì?ầ ảA. Thu hút đâù ngoài.ố ướ B. tác, ngoài.ợ ướC. Khai thác tài nguyên có n.ế D. Ti hành cách sâu ng.ế Câu 24. Vi Mĩ tuyên "phi Mĩ hóa"chi tranh xâm Vi Nam đánh th aệ ượ ủchi chi tranh nào?ế ượ ếA. " Đông ng hóa chi tranhươ " B. " Chi tranh bi tế " .C. " Chi tranh bế " D. " Vi Nam hóa chi nệ ếtranh " Câu 25. Nh ng lĩnh th dân Pháp chú tr ng trong ch ng trình khai thác thu nữ ượ ươ ầth nh (1897-1914) Đông ng làứ ươA. nông nghi p, th ng nghi pươ giao thông. B. nông nghi p, khai ngân hàng.ệ ỏC. nông nghi p, công nghi p, giao thông.ệ D. nông nghi p, công nghi p, th ng nghi p.ệ ươ Câu 26. Nguy Ái Qu rút ra "mu gi phóng, các dân ch có th trông vàoễ ượ ượ ậl ng thân mình" ki nự ượ ệA. ngh Vécxai yêu sách nhân dân An Nam.ử ủB. sáng ra liên hi các dân thu a.ậ ịC. gia nh Qu ng và tham gia thành ng ng Pháp.ậ ảD. th dân và thu Lê-nin.ọ Câu 27. Chính sách kinh nào không ph do chính quy Xô Vi Ngh Tĩnh th hi trongế ệnh ng năm 1930-1931?ữA. Bãi thu thân. B. Chia ru ng công cho dân cày.ộ ấC. cách ru ng t.ả D. Xóa cho ng nghèo.ợ ườ Câu 28. dung nào đây ướ không ph là âm qu Mĩ khi kí th dân Phápả ự"Hi phòng th chung Đông ng"?ệ ướ ươA. Giúp th dân Pháp ti theo đu chi tranh.ự ếB. Giúp th dân Pháp th hi ho ch ve.ự ơC. ng cu chi tranh xâm Đông ng.ở ượ ươD. ng thay chân Pháp Đông ng.ừ ướ ươ Câu 29. Đi trong quan ngo các Tây Âu hi nayể ướ làA. chú ng quan các phát tri và các Đông Âu.ở ướ ướB. ng quan các phát tri khác và các đang phát tri n.ở ướ ướ ểC. ăng ng ph thu vào Mĩ và ch ng quan các n.ườ ướ ảD. ng ch nh ng Mĩ, ng quan các Mĩ Latinh.ố ưở ướ Câu 30. Ba ch ng trình kinh ươ ượ ng ta ra trong ho ch nhà ướ năm (1986 -1990) làA. ng th th ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu kh u.ươ ẩB. ng th th ph m, hàng may và hàng xu kh u.ươ ẩC. ng th th ph m, hàng may và hàng th n.ươ ảD. ng th th ph m, hàng tiêu dùng và hàng th n.ươ Câu 31. Ho ng nào sau đây không ph là ho ng Vi Nam trong phong trào dânả ệt dân ch nh ng năm 1919-1925?ộ ữA. Ch ng quy ng Sài Gòn.ố B. Thành ng hi n.ậ ếC. Thành Ph Vi t.ậ D. chay Hoa ki u.ẩ Câu 32. trong nh ng giúp kinh các Tây Âu phát tri nhanh chóng vàoộ ướ ểth niên 50 aủ th XX làế ỉTrang Mã 926ềA. các Tây Âu giá thành ph tiêu th nhanh hàng hóa.ướ ụB. các Tây Âu mua ng phát minh, sáng ch ngoài.ướ ướC. các đoàn kinh Tây Âu có xu t, nh tranh n.ậ ớD. tác hi qu trong khuôn kh ng ng châu Âu.ự Câu 33. sao nói: Hòa bình, nh, tác phát tri là th các dân khi cạ ướvào th XXI?ế ỉA. môi tr ng hòa bình các dân tác và phát tri t.ạ ườ ặB. đi ki chính tr nh phát tri kinh cho qu gia, dân c.ạ ộC. Ch tình tr ng gi hai th ng xã i: TBCN và XHCN.ấ ộD. Ngăn ng nguy chi tranh, đi ki cho các phát tri kinh .ừ ướ Câu 34. ki tr ng nào đã ra ngo trong ch dân Vi Nam?ự ướ ệA. Cách ng tháng Tám năm 1945 thành công.ạB. Chi ch ch Đi Biên Ph 1954 th ng i.ế ợC. ng ng Vi Nam ra năm 1930.ả ầD. Th ng ng ti công và xuân 1975.ắ Câu 35. Đi khác nhau gi Phan Châu và Phan Châu Trinh quá trình gi phóngể ảdân làộA. Phan Châu ch mu đánh đu th dân Pháp, Phan Châu Trinh ch mu giaiộ ổc phong ki n.ấ ếB. Phan Châu ch tr ng thi ch quân ch hi n, Phan Châu Trinh ch tr ngộ ươ ươthi ch ng hòa.ế ộC. Phan Châu ch tr ng gi phóng dân c, Phan Châu Trinh ch tr ng ti hành iộ ươ ươ ảcách dân ch Vi Nam.ủ ệD. Phan Châu ch tr ng dân, Phan Châu Trinh ch tr ng dânộ ươ ướ ươ ứr c.ồ ướ Câu 36. Hi nh nh ng quan gi Đông và Tây kí (11- 1972)ệ ượ ếcó nghĩa nh th nào?ư ếA. Đánh tái th ng nh c.ấ ướ ứB. Ch tình tr ng gi haấ phe châu Âu.ởC. Làm cho tình hình châu Âu căng th ng.ớ ẳD. Ch tình tr ng Chi tranh nh châu Âu.ấ Câu 37. Cu chi ch ng Pháp các dân binh Gia nh (2/1859) đã làm th kộ ếho ch nào Pháp?ạ ủA. ho ch "đánh ch c, ch th ng thì đánh".ế B. ho ch "chinh ph cế ụt ng gói nh ".ừ ỏC. ho ch "đánh nhanh th ng nhanh".ế D. ho ch "đánh lâu dài".ế Câu 38. Nhân quan tr ng nh quy nh th ng công cu ta làố ướA. lãnh ng ng Vi Nam.ự ệB. th qua thách th ti lên.ắ ượ ượ ướ ếC. xu th phát tri th gi i.ắ ượ ớD. coi tr ng giáo c, khoa kĩ thu là qu sách hàng u.ọ Câu 39. Đi gi ng nhau trong Ngh quy ngh Ban ch hành Trung ng ngể ươ ảl th 15 (1-1959) và Ngh quy ngh Trung ng ng th 21 (7-1973) là uầ ươ ềA. quy nh ng cách ng mi Nam.ế ềB. quy nh phát ng toàn dân ng kh nghĩa giành chính quy n.ế ềC. nh nh thù nhân dân mi Nam là qu Mĩ và tay sai.ậ ốD. kiên quy tranh trên ba tr n: quân chính tr ngo giao.ế Câu 40. Cu ng tuy Qu chung (25-4-1976) có nghĩa gì?ộ ướA. tiên nhân dân th hi quy mình.ầ ướ ủB. qu th ng 30 năm chi tranh gi (1945-1975).ế ướC. th hai cu ng tuy ch trong c.ầ ượ ướD. Là quan tr ng cho th ng nh Nhà c. ướ ướ ướ---------------H T---------------ẾTrang Mã 926ề(Thí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm)ượ