Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử THPT QG Môn Lịch sử lớp 12 mã đề 008

def33c3b6b58a0f6c2b09e0e94c588c3
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-26 15:42:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO HÀ TĨNHỞ ẠTR NG THPT N. T. MINH KHAIƯỜ(Đ thi có 04 trang)ềMã thi 008ề KỲ THI TH THPT QU GIA NĂM 2018Ử ỐBài thi: KHOA XÃ IỌ ỘMôn thi thành ph n: CH Sầ ỬTh gian làm bài: 50 phút. ờH tên thí sinh:ọ ........................................................................... báo danh:ố ......................Câu 1: chi th ng Vi (thu- đông năm 1947) chúng ta đãớ ắA. làm th âm Pháp có Mĩ giúp c.ấ ứB. bu Pháp chuy đánh nhanh th ng nhanh” sang đánh toàn di ta.ộ ớC. giành quy ch ng trên chi tr ng chính .ề ườ ộD. bu Pháp chuy đánh nhanh th ng nhanh sang đánh lâu dài ta.ộ ớCâu 2: Cho các ki sau:ự 1. Phan Châu Vi Nam Quang ph i. 2. Phan Châu Duy Tân.ộ 3. Phan Châu Pháp t. 4. sinh sang Nh c.ộ Hãy theo th th gian.ắ ờA. 1,4,2,3. B. 2,4,1,3. C. 2,4,3,1. D. 1,2,3,4.Câu 3: Sau chi tranh th gi th hai, đi ki khách quan nào có cho phong trào gi phóng dânế ảt Châu Phi?ộ ởA. giúp Liên Xô.ự B. xác tr hai Ianta.ự ựC. suy các qu Anh và Pháp.ự D. vi tr các xã ch nghĩa.ự ướ ủCâu 4: Th dân Pháp vi gì công Kì th nh năm 1873)?ự ấA. Nhà Nguy ti chính sách quan ng ”ễ ảB. Nhà Nguy ph nh ng chính sách ngang ng Phápễ ượ .C. Nhà Nguy đàn áp máu các cu kh nghĩa nông dân.ễ ủD. Nhà Nguy nh gi quy Đuy puy ”.ễ ụCâu 5: Sau chi tranh th gi th nh 1914-1918), ng cách ng to và đông nh tế ượ ấc cách ng Vi Nam làủ ệA. Công nhân. B. dân c.ư C. Nông dân. D. Ti n.ể ảCâu 6: Trong các phong trào yêu ch ng Pháp cu th XIX th XX, cu kh nghĩaướ ởkéo dài nh làấA. Bãi y.ậ B. Yên Th .ế C. Ba Đình. D. ng Khê.ươCâu 7: Cu bi tình nh và tiêu bi nh nông dân Ngh -Tĩnh trong phong trào cách ngộ ạ1930-1931 di ra ởA. Can c.ộ B. Nam Đàn C. Thanh Ch ng.ươ D. ng NguyênưCâu 8: thân mình chèn bánh pháo là hành ng anh hùng nào trong chi ch ch Đi nấ ệBiên Ph năm 1954?ủA. Văn Đàn.ế B. Phan Đình Giót. C. La Văn u.ầ D. Tô Vĩnh Di n.ệCâu 9: Nguyên nhân sâu xa cu cách ng khoa công ngh sau th XX là doủ ỉA. nhu ng ch và tinh th ngày càng cao con ng i.ầ ườB. th nh ng thành cu cách ng công nghi th XVIII-XIX.ế ỉC. yêu vi ch đua vũ trang trong th kì chi tranh nh.ầ ạD. bùng dân ki ngu tài nguyên thiên nhiên.ổ ồCâu 10: ki cho cu cách ng Tháng Hai năm 1917 Nga làự ởA. quân kh nghĩa công vào cung đi Mùa Đông.ở ệB. Nga hoàng Nicôlai II tuyên thoái .ố ịC. cu công các chi các trí then ch .ộ ốD. cu bi tình công nhân Th đô Pê-t -rô-grat.ộ ơCâu 11: Hi nh Gi nev năm 1954 Đông ng quy nh Vi Nam vĩ tuy 17 làmệ ươ ếA. gi tuy quân th i.ớ B. biên gi th i.ớ ờC. trí hai bên.ị D. ranh gi th i.ớ Trang Mã thi 008ềCâu 12: dung nào đâyộ ướ không ph là nguyên nhân ch quan làm nên th ng cu cả ộkháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp (1946-1954)?ế ựA. Do có ng tình ng giúp các Xã ch nghĩa anh em.ự ướ ủB. Do toàn quân, toàn dân đoàn lòng, dũng trong chi u.ế ấC. lãnh sáng su ng ng kháng chi đúng n, sáng o.ự ườ ạD. ng vũ trang ba th quân xây ng và không ng ng nh.ự ượ ượ ạCâu 13: ng ng Vi Nam ra năm 1930 là các nào?ả ốA. Ch nghĩa Mác-Lênin phong trào công nhân và phong trào vô yêu c.ủ ướB. Ch nghĩa Mác-Lênin ng Chí Minh và phong trào yêu c.ủ ưở ướC. Ch nghĩa Mác-Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu c.ủ ướD. Ch nghĩa Mác-Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu c.ủ ướCâu 14: Trong chi tranh th gi th hai 1939-1945), không chi tranh tàn phá và thuế ướ ếđ nhi nhu làượ ậA. Liên Xô. B. Mĩ. C. Anh. D. Pháp.Câu 15: ki nào sau đây sách giáo khoa ch 12 hi hành (năm 2018), ch ng trìnhự ượ ươc n, NXB Giáo nh nh mãi mãi đi vào ch Vi Nam là trong nh ng ngày nơ ớnh t, vang nh dân c”?ấ ộA. Ngày 1945, Bác Tuyên ngôn p, khai sinh Vi Nam Dân ch ng ướ ộhòa.B. Chi ch ch Đi Biên Ph năm 1954 th ng i, làm phá hoàn toàn ho ch Nava.ế ạC. Cách ng tháng Tám năm 1945 th ng i, ra ngo ch cho cách ng Vi Nam.ạ ướ ệD. Ngày 25 1945, Ch ch Chí Minh, Trung ng ng Tân Trào Hà i.ủ ươ ộCâu 16: Chính sách hòa hoãn quân Trung Hoa Dân qu ng và chính ph nh ng năm uớ ầsau Cách ng tháng Tám có nghĩa quan tr ng làạ ọA. th hi thi chí hòa bình và chính nghĩa ta.ể ướB. tranh th ng tình nhân dân Trung Qu c.ủ ốC. làm th âm chính quy cách ng ta chúng.ấ ướ ủD. tăng thêm tình ngh nhân dân hai Vi t- Trung.ữ ướ ệCâu 17: ch nào đây coi là ti thân ng ng Vi Nam?ổ ướ ượ ệA. Đông ng ng ng.ươ B. Vi Nam Cách ng Thanh Niên.ộ ạC. An Nam ng ngộ D. Đông ng ng liên đoàn.ươ ảCâu 18: phát tri khoa kĩ thu t, Nh có đi nào khác bi các ?ể ướ ảA. trung phát tri khoa chinh ph vũ tr .ậ ụB. Coi tr ng và phát tri giáo c, khoa thu t.ọ ậC. Mua ng phát minh sáng ch ngoài.ằ ướD. Chuy giao công ngh các tiên ti n.ể ướ ếCâu 19: Vào năm 1858, công vào Đà ng, Pháp đã liên minh quân nào?ể ướA. Anh. B. Tây Ban Nha. C. Hà Lan. D. Đào Nha.ồCâu 20: không ph ánh đúng qu do cu Chi tranh nh làả ạA. các ph chi phí nhi ti và ng ch đua vũ trang.ướ ườ ạB. ng Chi tranh nh, ch nghĩa kh ng xu hi n, đe an ninh th gi i.ợ ớC. quan ng minh ch ng phát xít gi Liên xô và Mĩ phá .ố ỡD. th gi luôn trong tình tr ng căng th ng, nguy di ra cu chi tranh th gi i.ế ớCâu 21: Nh ng năm sau khi Liên Xô tan rã, Liên Bang Nga th hi chính sách ngo ng vữ ềph ng Tây hy ngươ ọA. thành liên minh chính tr châu Âu.ậ ởB. nh ng chính tr và vi tr kinh .ậ ượ ếC. xây ng liên minh kinh châu Âu.ự ởD. tăng ng tác khoa c- kĩ thu các c.ườ ướCâu 22: Vi Nam gia nh ASEAN 1995) đã đem nhi ta th hi cệ ướ ụtiêu là nh nh đúng ướ ngo trạ vi cệA. ng trao và giao văn hóa bên ngoài.ở ớB. nh p, và ti thu nhi thành khoa c-kĩ thu bên ngoài.ộ ượ Trang Mã thi 008ềC. kinh nh tranh kh li t, văn hóa dân có nguy xói mòn.ề ơD. thu hút ngu ngoài phát tri kinh .ồ ướ ếCâu 23: “Quy mô ng n, hình th tranh phong phú, thu hút đông qu chúng tham gia” làộ ầđ đi phong trào tranh nào ch dân trong giai đo 1930-1945?ặ ạA. Phong trào dân ch 1936-1939.ủ B. ng kh nghĩa giành chính quy n.ổ ềC. Phong trào cách ng 1930-1931.ạ D. Cao trào kháng Nh c.ậ ướCâu 24: Hi ch ng nêu rõ đích Liên qu là duy trì hòa bình và an ninh th gi i, phátế ươ ớtri các quan (1) ...gi các dân và ti hành (2)...qu gi các trên tônể ướ ởtr ng nguyên (3) ... và quy (4)...c các dân c”.ọ ộNh ng còn thi trong đo trích trên làữ ạA. (1) bình ng, (2) tác, (3) ngh (4) do.ẳ ựB. (1) tác, (2) ngh (3) bình ng, (4) quy t.ợ ếC. (1) ngh (2) tác, (3) bình ng, (4) quy t.ữ ếD. (1) tác, (2) ngh (3) bình ng, (4) do.ợ ựCâu 25: Ch tr ng ng ta thù trong gi ngoài tháng 9/1945 tr củ ươ ướngày 19/12/1946) đánh giá làượA. ng nguyên c, sách c.ứ ượB. ng sách c, nguyên c.ứ ượ ắC. nguyên và sách c.ề ượD. ng n, nguyên và sách c.ừ ượCâu 26: Mâu thu nào là mâu thu giai cách ng Vi Nam trong cu khai thácẫ ộthu th hai th dân Pháp?ộ ựA. Gi giai công nhân qu Pháp.ữ B. Gi giai nông dân qu Pháp.ữ ốC. Gi giai nông dân giai ch .ữ D. Gi giai công nhân giai ch .ữ ủCâu 27: Nh xét nào đây cu Cách ng tháng Tám năm 1945 Vi Nam là ướ không đúng?A. Đây là cu cách ng gi phóng dân có tính ch nhân dân sâu c.ộ ắB. Đây là cu cách ng gi phong dân có tính ch dân ch đi hình.ộ ểC. Đây là cu cách ng vào ng chính tr là ch u.ộ ượ ếD. Đây là cu cách ng gi phóng dân ng ph ng pháp c.ộ ươ ựCâu 28: Th ng nh ta đã qua Hi nh Gi nev làắ ượ ơA. các bên tham chi th hi ng ng n, chuy giao quân .ế ựB. Vi Nam ti th ng nh ng cu ng tuy trong c.ệ ướC. các quân i, nhân viên quân vũ khí ngoài vào Vi Nam.ướ ướ ệD. các tham ngh công nh p, ch quy n, th ng nh và toàn lãnh th .ướ ổCâu 29: Nguyên quan tr ng nh Vi Nam khi tham gia nh vào kinh th gi iắ ớtheo xu th toàn hóa làế ầA. bình ng trong nh tranh.ẳ B. am hi lu pháp qu .ể ếC. nh tranh lành nh.ạ D. gi ng ch quy n.ữ ềCâu 30: ki đánh phong trào ng (1885-1896) ch làự ươ ứA. vua Hàm Nghi đày sang Angiêri.ị B. cu kh nghĩa ng Khê th i.ộ ươ ạC. Phan Đình Phùng hy sinh. D. cu kh nghĩa Ba Đình th i.ấ ạCâu 31: ki nào đây tr thành tín hi ti công Cu kháng chi toàn qu ch ngự ướ ốth dân Pháp 19-12-1946)?ựA. Ch th Toàn dân kháng chi Ban Th ng Trung ng ng truy đi.ỉ ươ ươ ềB. Công nhân nhà máy đi Yên Ph Hà i) phá máy, đi toàn thành ph .ệ ốC. kêu toàn qu kháng chi Ch ch Chí Minh.ờ ồD. kêu toàn qu kháng chi Ban Th ng trung ng ng.ờ ườ ươ ảCâu 32: Ho ng Nguy Ái Qu trong nh ng năm 1919 1925 có nghĩa nh th nào iạ ớcách ng Vi Nam?ạ ệA. Chu ng, chính tr và ch cho ra chính ng vô Vi Nam.ẩ ưở ệB. Nguy Ái Qu đã ti nh và truy bá ch nghĩa Mác-Lêninễ vào Vi Nam.ệC. Xây ng liên minh công nông trong cu tranh gi phóng dân c.ự ộD. cách ng Vi Nam tr thành ph cách ng th gi i.ư Trang Mã thi 008ềCâu 33: Sau chi tranh th gi th hai (1939 1945), bên nh nh ng nguyên nhân chung, có nhi uế ềnguyên nhân riêng Mĩ, Tây Âu, Nh phát tri nhanh chóng:ể 1. Mĩ ít th trong chi tranh th gi th hai.ị 2. Mĩ bi ng ng thành khoa kĩ thu t. 3. Tây Âu bi ng ngu ngoài.ế ướ 4. Tây Âu tác có hi qu trong khuôn kh EC.ợ 5. Nh chi phí quân th (không quá 1% GDP).ậ ượXác nh câu đúng trong các câu trên?ị ốA. 2. B. 4. C. 5. D. 3.Câu 34: Nh ng văn ngo giao nào đánh Vi Nam tr thành thu th dânữ ựPháp?A. Hi Hác-măng và Hi Pat t.ệ ướ ướ B. Hi Giáp Tu và Hi Nhâm Tu t.ệ ướ ướ ấC. Hi Hác- măng và Hi Giáp Tu t.ệ ướ ướ D. Hi Nhâm Tu và hi Hác-măng.ệ ướ ướCâu 35: Đi khác bi căn phong trào cách ng 1930-1931 so phong trào dân dânể ộch tr năm 1930 ?ủ ướA. Quy mô phong trào ng trên c.ộ ướB. Hình th tranh quy li và tri n.ứ ơC. Lôi cu đông qu chúng nhân dân tham gia.ố ầD. Phong trào cách ng tiên do ng ng lãnh o.ạ ạCâu 36: nào đâyướ không ph ánh đúng nghĩa th ng cu cách ng dân dân chả ủnhân dân Trung Qu 1946-1949)?ở ốA. Ch 100 năm ách nô ch qu c, xóa tàn phong ki n.ấ ếB. nh ng sâu phong trào gi phóng dân trên th gi i.Ả ưở ớC. Trung Hoa vào nguyên p, do và ti lên ch nghĩa xã i.ư ướ ướ ộD. tri Mãn Thanh- tri phong ki cu cùng Trung Qu c.ậ ốCâu 37: Phong trào ng th đã ra yêu thi gì cu uầ ươ tranh gi iảphóng dân nhân dân ta?ộ ủA. Ph có giai tiên ti lãnh ng tranh phù p.ả ườ ợB. Huy ng kháng chi toàn dân giành p.ộ ậC. Ph liên các phong trào tranh thành kh th ng nh t.ả ấD. Ph tăng ng nh quân có th ng Pháp.ả ườ ươ ớCâu 38: Đi gi ng nhau gi ng lĩnh chính tr năm 1930) và Lu ng chính tr thángể ươ ươ ị10 năm 1930) là vi xác nhệ ịA. lãnh cách ng.ạ B. ng cách ng.ộ ạC. ng cách ng.ự ượ D. nhi cách ng.ệ ạCâu 39: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nh quy nh th ng aơ ủCách ng tháng Tám năm 1945?ạA. Truy th ng yêu kiên ng, khu dân Vi Nam.ề ướ ườ ệB. Phát xít Nh hàng ng minh không đi ki n.ậ ệC. lãnh tài tình ng, ng là Ch ch Chí Minhự ồD. ng ng yêu chu ng hòa bình trên th gi i.ự ượ ớCâu 40: Đi gi ng nhau trong con ng Phan Châu và Phan Châu Trinhể ườ ướ ộlàA. cùng đi theo khuynh ng phong ki n.ướ ếB. cùng mu cách, nâng cao dân trí, dân quy n.ố ềC. cùng đi theo khuynh ng dân ch n.ướ ảD. cùng mu dùng ch ng Pháp.ố ố---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 008ề