Đề thi thử THPT QG Môn Hóa học 12 năm 2019

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2019-01-26 23:17:07 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

http://tailieudoc.vn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu trang) Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 31; 32; Cl 35,5; 39; Ca 40; Cr 52; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Ba 137. Câu 1. Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Nilon 6-6. D. Cao su thiên nhiên. Câu 2. Thủy phân peptit Gly–Ala–Phe–Gly–Ala–Val thu được bao nhiêu đipeptit chứa Gly? A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 3. Chất có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2. Tên gọi của là A. Etyl axetat. B. Vinyl acrylat. C. Vinyl metacrylat. D. Propyl metacrylat. Câu 4. Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là A. C, H, O. B. C, H, Cl. C. C, H, N. D. C, N, O. Câu 5. Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A. Crom (Cr). B. Sắt (Fe). C. Bạc (Ag). D. Vonfram (W). Câu 6. Polime được sử dụng để sản xuất A. chất dẻo, cao su, tơ sợi, keo dán. B. phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. C. dung môi hữu cơ, thuốc nổ, chất kích thích tăng trưởng thực vật. D. gas, xăng dầu, nhiên liệu. Câu 7. Trong điều kiện thường, chất trạng thái khí là A. glyxin. B. metylamin. C. anilin. D. etanol. Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín. B. Các este thường dễ tan trong nước. C. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. D. Một số este của axit phtalic được dùng làm chất dẻo. Câu 9. Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hóa học chung là A. phản ứng với nước brom. B. có vị ngọt, dễ tan trong nước. C. tham gia phản ứng thủy phân. D. hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường. Câu 10. Chất không thủy phân trong môi trường axit là A. Xenlulozơ B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Tinh bột. Câu 11. Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là A. B. C. D. Câu 12. Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure? A. Glyxin. B. Triolein. C. Anbumin. D. Gly–Ala. Câu 13. nhiệt độ thường, chất nào sau đây là trạng thái rắn? A. (C17H33COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5. C. CH3COOC2H5. D. (C17H31COO)3C3H5. Câu 14. Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra? A. Sục khí CO2 và dung dịch BaCl2. B. Sục khí CO2 và dung dịch Na2CO3. C. Sục khí SO2 và dung dịch Ba(OH)2 D. Sục khí CO2 và dung dịch NaClO. Câu 15. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là A. Tơ nitron. B. Tơ lapsan. C. Tơ axetat. D. Tơ capron. Mã đề: 798 ĐỀ CHÍNH THỨC 2Ag Fe Cu Fe 232Ag Cu Fe Fe 2Fe Ag Cu Fe 2Fe Cu Ag Fe http://tailieudoc.vn Câu 16. Aminoaxit phân tử có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl chứa 15,73%N về khối lượng. tạo octapeptit Y. có phân tử khối là bao nhiêu? A. 586. B. 712. C. 600. D. 474. Câu 17. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2. C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. Câu 18. Để bảo vệ các phương tiện giao thông hoạt động dưới nước có vỏ bằng thép người ta gắn vào vỏ đó (ở phần ngập dưới nước) kim loại? A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Zn. Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl acrylat cần vừa đủ lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của là A. 8,512. B. 8,064. C. 8,96. D. 8,736. Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nhành thì có kết tủa xuất hiện. B. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ. C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. D. Tinh bột là lương thực của con người. Câu 21. Có các chất sau: tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon 6-6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –NH-CO? A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 22. Cho chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, có cùng công thức phân tử C2H4O2. Biết: tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2. vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc. tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na. Phát biểu nào sau đây đúng A. có nhiệt độ sôi cao hơn X. B. có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C. là hợp chất hữu cơ đơn chức. D. tan tốt trong nước. Câu 23. Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong dư thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên 10 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Hiệu suất phản ứng lên men là A. 75,0%. B. 54,0%. C. 60,0%. D. 67,5%. Câu 24. Trong các chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, fructozơ, metyl fomat. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là A. 7. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thấy thể tích khí O2 cần dùng gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của là A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 26. Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 1,2M và CuCl2 (M) sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. Giá trị của là A. 0,5. B. 0,4. C. 1,0. D. 0,8. Câu 27. Tiến hành thí nghiệm sau: TN1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl2. TN2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4. TN3: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng. TN4: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng. TN5: Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3. TN6: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng có hòa tan vài giọt CuSO4. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 28. Thủy phân 17,2 gam este đơn chức trong 50 gam dung dịch NaOH 28% thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn và 42,4 gam chất lỏng Z. Cho toàn bộ chất lỏng tác dụng vớihttp://tailieudoc.vn một lượng Na dư thu được 24,64 lít H2 (đktc). Đun toàn bộ chất rắn với CaO thu được gam chất khí (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị của là A. 5,60. B. 4,50. C. 4,20. D. 6,00. Câu 29. Tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit cần dùng là A. 103,2 kg. B. 160 kg. C. 113,52 kg. D. 430 kg. Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn gam triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là A. 7,412g. B. 7,612g. C. 7,312g. D. 7,512g. Câu 31. Hỗn hợp gồm metanol, etanol, propan-1-ol, và H2O. Cho gam tác dụng với Na dư thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn thu được lít khí CO2 (đktc) và 46,8 gam H2O. Giá trị của và lần lượt là A. 61,2 và 26,88. B. 42 và 42,56. C. 19,6 và 26,88. D. 42 và 26,88. Câu 32. Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa mol HCl vào dung dịch chứa mol Na2CO3 thu được lít khí CO2. Ngược lại, cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa mol Na2CO3 vào dung dịch chứa mol HCl thu được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa và là A. 0,75b. B. 0,8b. C. 0,35b. D. 0,5b. Câu 33. Hỗn hợp gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho gam tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của là A. 13,1. B. 12,0. C. 16,0. D. 13,8. Câu 34. Cho 0,3 mol hỗn hợp gồm axit glutamic và lysin vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Biết phản ứng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp là A. 0,15. B. 0,25. C. 0,1. D. 0,2. Câu 35. Cho X, Y, là ba peptit đều mạch hở và MX MY MZ. Đốt cháy 0,16 mol peptit hoặc 0,16 mol peptit hoặc 0,16 mol peptit đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn số mol của H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp (chứa X, Y, và 0,16 mol Z; số mol của nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của có trong hỗn hợp gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 12%. B. 95%. C. 54%. D. 10%. Câu 36. Cho 0,08 mol hỗn hợp gồm bốn este mạch hở phản ứng vừa đủ với 0,17 mol H2 (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ phản ứng vừa đủ với 110 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp gồm hai muối của hai axit cacboxylic no có mạch cacbon không phân nhánh và 6,88 gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol cần vừa đủ 0,09 mol O2. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong là A. 32,88%. B. 58,84%. C. 50,31%. D. 54,18%. Câu 37. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) lít dung dịch chứa đồng thời R(NO3)2 0,45M (R là kim loại hóa trị không đổi) và NaCl 0,4M trong thời gian giây, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được dung dịch Y. Dung dịch tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch chứa KOH 0,75M và NaOH 1M không sinh ra kết tủa. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của là A. 2,00. B. 1,00. C. 0,50. D. 0,75. Câu 38. Cho một số tính chất sau: (1) Có dạng sợi. (2) Tan trong nước. (3) Tan trong nước Svayde. (4) Tác dụng với axit nitric (xt H2SO4 đặc). (5) Có phản ứng tráng bạc (6) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng. Các tính chất của xelulozơ là A. (1), (2), (4), (5). B. (2), (3), (5), (6). C. (1), (3), (4), (6). D. (1), (3), (5), (6). Câu 39. Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3. (b) Nung FeS2 trong không khí. (c) Nhiệt phân KNO3. (d) Nhiệt phân Cu(NO3)2. (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4. (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư). (h) Điện phân dung dịch CuCl2. (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).http://tailieudoc.vn Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 40. X, là axit cacboxylic đều mạch hở; là ancol no; là este hai chức, mạch hở được tảo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp chứa X, Y, Z, với 400ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol và hỗn hợp gồm muối có tỉ lệ mol 1. Dẫn toàn bộ qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt hoàn toàn hỗn hợp cần 15,68 lít O2 (đktc) thu được khí CO2, Na2CO3 và 7,2 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng của trong gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 14%. B. 51%. C. 26%. D. 9%. ----------HẾT---------- I. CẤU TRÚC ĐỀ: Lớp MỤC LỤC Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TỔNG 12 Este lipit Cacbohidrat Amin Aminoaxit Protein 10 Polime và vật liệu Đại cương kim loại Kiềm Kiềm thổ Nhôm Crom Sắt Phân biệt và nhận biết Hoá học thực tiễn Thực hành thí nghiệm 11 Điện li Nitơ Photpho Phân bón Cacbon Silic Đại cương Hiđrocacbon Ancol Anđehit Axit 10 Kiến thức lớp 10 Tổng hợp hoá vô cơ Tổng hợp hoá hữu cơ II. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT: Cấu trúc: 62,5% lý thuyết câu) 37,5% bài tập (15 câu). Nội dung: Phần lớn là chương trình lớp 12 còn lại là của lớp 11. mảng vô cơ: Mảng bài tập khó về vô cơ thường rơi vào dạng bài toán hợp chất khử tác dụng H+ và NO3-, điện phân dung dịch. mảng hữu cơ: Mảng bài tập khó về hữu cơ thường rơi vào dạng bài toán về biện luận este và peptit. Nhìn chung đề có tính phân hoá nhưng thiếu tính sáng tạo.http://tailieudoc.vn III. ĐÁP ÁN THAM KHẢO: PHẦN ĐÁP ÁN 1B 2B 3B 4C 5C 6D 7A 8B 9D 10B 11A 12C 13B 14A 15A 16B 17C 18D 19D 20C 21B 22B 23A 24D 25D 26A 27C 28C 29D 30C 31D 32A 33C 34D 35A 36C 37B 38C 39B 40B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 19. Chọn D. Khi đốt hỗn hợp thì: Câu 21. Chọn B. Những polime có chứa liên kết amit là tơ capron, tơ nilon 6-6; protein. Câu 22. Chọn B. Các chất là CH3COOH là HO-CH2-CHO và là HCOOCH3. A. Sai, có nhiệt độ sôi thấp hơn X. B. Đúng. C. Sai, là hợp chất hữu cơ tạp chức. D. Sai, ít tan trong nước. Câu 24. Chọn D. Chất tham gia phản ứng tráng gương là glucozơ, axit fomic, andehit axetic, fructozơ, metyl fomat. Câu 25. Chọn D. Phản ứng mol (1,5n 1) với Vậy là C4H8O2 có đồng phân cấu tạo là: Câu 26. Chọn A. Hai kim loại sau phản ứng là Cu (0,3x mol) và Fe (y mol) 19,2x 56y 26,4 (1) (2). Từ (1), (2) suy ra: 0,5. Câu 27. Chọn C. Những thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là 2, 4, 6. Câu 28. Chọn C. Ta có: Chất lỏng gồm ancol và H2O MZ 32 (CH3OH). mà nZ nA 0,2 MA 86 (CH2=CH-COO-CH3) Chất rắn gồm NaOH dư (0,35 0,2 0,15 mol) và CH2=CH-COONa (0,2 mol). Nung thu được khí C2H4 với số mol là 0,15 mol 4,2 gam. Câu 30. Chọn Khi cho 7,088 gam tác dụng với NaOH thì Câu 31. Chọn D. Ta có: mà 222 2CO XHOCO XXn 0, 3n 0, 2612n 2n 32n 2n 32n 1, 8n 0, 04     2222CO XBT: OOO2n 2nn 0, 39 mol 8, 376 (l)2 2n 23n 2C nCO nH O2  22O COn 1, 25n 1, 5n 1, 25n 4 3HCOOCH CH CH 33HCOOCH(CH )CH 3CH COOCH CH 3CH CH COOCH BT: e3.0, 42 0, 3.1, 2y 0, 3x.2 2HOm 50 50.0, 28% 36 (g) 22 2BTKL BT:O CO OX CO X2n 2nm 44n 18n 32n 17, 72 (g) 0, 02 mol6  3NaOH (OH)n 3n 3n 0,15 mol 3BTKLX NaOH (OH )m 40n 92n 7, 312 (g)  22ancol Hn 2n 1, mol 2ancol CO CO COn (2, 1, mol 26, 88 (l) 22X CO Om 12n 2n 16n 42 (g) http://tailieudoc.vn Câu 32. Chọn A. Cho từ từ mol HCl vào mol Na2CO3 thì Cho từ từ mol Na2CO3 vào mol HCl thì Theo đề bài ta có Câu 33. Chọn C. Bản chất phản ứng: -COOH NaOH -COONa H2O mol: Theo đề: (1) và 40x 20,532 18x (2) Từ (1), (2) suy ra: 16 gam. Câu 34. Chọn D. Ta có: Câu 35. Chọn A. X, Y, được tạo ra từ Ala và Val đều là amino axit đơn, no, mạch hở. Khi đốt cháy thì: nX nY nZ X, Y, đều là tetrapeptit. Khi cho tác dụng với NaOH thì: nNaOH 4(nX nY nZ) nAla nVal và nX nY nZ mE mNaOH mmuối nX nY nZ 0,22 nX nY 0,06 Ta có: 111nAla 139nVal 101,04 nAla 0,76; nVal 0,12 mol. Vì nVal nE Val không có tất cả peptit không có Val. Có: nVal 2(nX nY) Số mắt xích Val trung bình trong và là 2. Vì MX MY số mắt xích Val trong lớn hơn có Val, có Val nX 0,03 nY (loại) vì nX nY có Val, có Val nX 0,02 mol; nY 0,04 mol (thoả) %mX 11,86% Câu 36. Chọn C. Ta có: và chứa este đơn chức (0,05 mol) và este hai chức (0,03 mol) (Vì các muối có mạch không nhánh nên tối đa chức). Đốt 0,08 mol cần Khi đốt Y, gọi CO2 (u mol) và H2O (v mol). và neste hai chức 0,62 và 0,59. chứa (a mol), (b mol) và (0,11 mol) Khi đó: (muối) Muối gồm Khi đó: n.0,05 m.0,03 0,27 và Câu 37. Chọn B. Tại thời điểm (s): Anot có hai khí thoát ra là Cl2 (0,2V mol) và O2 (x mol) với 0,2V 0,3 (1) và Tại thời điểm 2t (s): 2CO (1) HCl Na CO COn a 2HClCO (2)nn 0, 5b2  22CO (1)CO (2)nV 1a 0, 75bn 2V 0, 5b O32x%m .100 41, 2m Glu LysGluLysGlu Lysn 0, 3n 0,1 moln 0, mol2n 0, 0, 0, 4  2N CO Nn n(0, 32) peptitn 0, 64 0,16 :1 2HOn BTKL 2HOm YXn 0, 08 mol NaOHn 0,11 mol 2O0, 08.0, 09 0,17n 0, 805 mol0, 01 2 BT: O2u 1, 83 0, 03 TTm 12a 0, 065.16 6, 88a 0, 35bb 0, 92n 0,112   BT: CCn 0, 27 212x 2y 0,1R COONa x1 0, 05R COONa mol3x 4y 0, 27 0, 0mo3l     242%C COONa 50, 31% (1)n 0, 4V 4xhttp://tailieudoc.vn Anot: có hai khí thoát ra là Cl2 (0,2V mol) và O2 với Catot: Cu2+ đã điện phân hết và H2O đã điện phận tại catot sinh ra khí H2 (y mol) Theo bảo toàn e: (2) Dung dịch sau điện phân trung hoà với được với bazơ Ta có: bđ 0,5 2y 0,5 4.(0,1V 2x) (3) Từ (1), (2), (3) ta suy ra: lít. Câu 39. Chọn B. (a) 2AgNO3 2Ag 2NO2 O2. (b) 4FeS2 11O2 2Fe2O3 8SO2. (c) 2KNO3 2KNO2 O2. (d) 2Cu(NO3)2 2CuO 4NO2 O2. (e) Fe CuSO4 FeSO4 Cu. (g) Zn 2FeCl3 (dư) ZnCl2 2FeCl2. (h) CuCl2 Cu Cl2 (i) Ba CuSO4 2H2O BaSO4 Cu(OH)2 H2 Câu 40. Chọn B. Khi dẫn qua bình đựng Na dư thì: mb.tăng 19,76 (g) Giả sử anol có nhóm chức khi đó: Khi cho hỗn hợp E: 4NaOH 2F1 2F2 C3H6(OH)2 H2O mol: 0,4 Vì muối có tỉ lệ mol nên Khi đốt cháy hoàn toàn muối thì: Trong có chứa muối HCOONa và muối còn lại là CH2=CHCOONa với số mol mỗi muối là 0,2 mol X, Y, Z, lần lượt là HCOOH; CH2=CHCOOH; C3H6(OH)2; CH2=CHCOOC3H6OOCH. Ta có hệ sau: ----------HẾT---------- 22e (1) ClO2n 2nn 0,1V 2x4 2R (2)2n 2n 0, 9V 2y 0, 8V 8x OHn 0, mol Hn 2H2n 2O4n ot ot ot ot dpdd ancolm 2Hm 2x2ZZ 2HmM 38x 76 (OH) (0, 26 mol)2n   23Na CO NaOHn 0, 5n 0, mol 22FBT: OF Na CO OCOFC22(n 2n 3n nn 0, mol2H2    2NaOHC (OH) TEn 2x 2t 0, 0,075n 0, 26 0,135 %m 50, 82%t 0,125m 46x 72x 76z 158t 38, 86   