Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 524

4bd5acd8ed831601a7519b00c6934f60
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-08 18:17:28 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017-2018Ả ỌMÔN: GDCDTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao ềMã thi 524ềCâu 81: Theo yêu quy lu giá tr vi trao hàng hóa ph trên nguyên cầ ắA. cân i.ố B. cân ng.ằ C. ngang ng.ằ D. ngang giá.Câu 82: trong các nghĩa ng kinh doanh làộ ườA. làm gi tình tr ng buôn u.ả B. quy ng tiêu dùng.ả ườC. tăng tr ng kinh c.ả ưở ướ D. gi gìn văn hóa ph ng.ữ ươCâu 83: Ch ng ra quan qu thu ta nh th gi là dungủ ướ ộthu cộA. ph ng ng chính sách ngo i.ươ ướ B. nhi chính sách ngo i.ệ ạC. nguyên chính sách ngo i.ắ D. vai trò chính sách ngo iủ ạCâu 84: doanh nghi tác và nh tranh lành nh là bi hi quy bình ng trongọ ượ ẳA. xã i.ộ B. kinh doanh. C. tác.ợ D. lao ng.ộCâu 85: trong các quy do công dân làộ ủA. quy ng .ề B. quy khi i, cáo.ề ốC. quy kh xâm ph ch .ề D. quy tham gia qu lí nhà c.ề ướCâu 86: Ch th có quy khi làủ ạA. ng ph 18 tu tr lên.ườ B. ch có các cá nhân.ỉC. cá nhân ho ch c.ặ D. ng có th quy n.ườ ềCâu 87: Quan đi nào sau đây là đúng khi nói dung công nghi hóa, hi hóa ởn ta hi nay?ướ ệA. Phát tri nh quan xu xã ch nghĩa.ể ủB. Xây ng kinh tri th toàn di ng hóa.ự ộC. Chuy nhanh kinh nông nghi sang công nghi p.ể ệD. Xây ng kinh lí, hi và hi qu .ự ảCâu 88: Vi làm nào sau đây th hi nhà đang th hi ch năng “t ch xây ng và oệ ướ ảth hi các chính sách xã i”?ự ộA. Chăm sóc kh cho nhân dân.ứ B. lu giáo c.ử ụC. ho ng xu t.ổ D. Xây ng ng văn hóa.ự ốCâu 89: Hi pháp và Lu Giáo quy nh công dân có quy và nghĩa p. Đi đó ph nế ảánh tr ng nào sau đây pháp lu t?ặ ậA. Tính ng i.ộ ươ B. Tính quy ph ph bi n.ạ ếC. Tính quy bu chung.ề D. Tính xác nh ch ch hình th c.ị ứCâu 90: đan xen và tranh nhau gi nh ng xã cũ và xã là đi iự ổb aậ ủA. th kì xây ng ch nghĩa xã i.ờ B. th kì hòa bình.ờC. th kì quá .ờ D. th kì công nghi hóa.ờ ệCâu 91: Phát bi nào sau đây là sai khi nói pháp lu ta?ề ướA. Pháp lu th hi chí riêng giai quy n.ậ ềB. Pháp lu th hi nh quy nhà c.ậ ướC. Pháp lu do nhà ban hành, qu thông qua.ậ ướ ộD. Pháp lu do nhà ch th hi n.ậ ướ ệCâu 92: trong nh ng bi hi bình ng quy và nghĩa làộ ụA. ng có quy tiên nh nhau.ọ ườ ượ ưB. quy và nghĩa công dân là th th ng nh t.ề ấC. trong hoàn nh ai cũng có quy và nghĩa nh nhau.ọ ưD. quy công dân không tách nghĩa công dân.ề ụCâu 93: Theo dung quy lu cung u, giá th tr ng th ng cao giá tr hàng hóa trong xu khiộ ườ ườ Trang Mã thi 524ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨA. cung u.ớ B. cung ng u.ằ C. cung nh u.ỏ D. gi m, cung tăng.ầ ảCâu 94: dung nào sau đây không th hi bình ng quy và nghĩa công dân?ể ủA. Ch xét tuy vào công ti vì là cháu giám c.ị ượ ốB. Trong có mi phí vì là con nghèo.ớ ượ ộC. Trong th bình ch các nam ph đăng kí nghĩa quân .ờ ựD. ng đi tiên vì là ng dân thi .ạ ượ ườ ốCâu 95: Tôn giáo bi hi nượ ệA. qua các hình th nghi.ứ B. qua các khác nhau.ạC. qua các tín ng ng khác nhau.ưỡ D. qua các hình th tín ng ng có ch c.ứ ưỡ ứCâu 96: Kh ng nh nào sau đây là đúng quy nh pháp lu tôn giáo ta?ẳ ướA. Công dân không tôn giáo mình.ượ ủB. Công dân tôn giáo trong tr ng p.ầ ườ ợC. Công dân không tham gia các ch tôn giáo.ượ ứD. Công dân thu tôn giáo khác nhau ph tôn tr ng nhau.ộ ọCâu 97: Các quy nh gi quy vi làm, xóa đói gi nghèo là dung pháp lu thu lĩnh cị ựA. xã i.ộ B. văn hóa. C. chính tr .ị D. kinh .ếCâu 98: Quy sáng công dân không bao dung nào đây?ồ ướA. do nghiên khoa cự B. Ti các ph ng ti thông tin.ế ươ ệC. Sáng tác văn ngh thu t.ọ D. ra các phát minh, sáng ch .ư ếCâu 99: Th hi pháp lu là hành viự ậA. nguy công dân.ự B. thi chí các cá nhân, ch c.ệ ứC. giác ch xã i.ự D. pháp các cá nhân, ch c.ợ ứCâu 100: môi tr ng, hành vi nào sau đây nghiêm m?ể ườ ấA. th ng thi theo quy nh.ồ ườ B. Kh ph môi tr ng.ắ ườC. chôn ch phóng .ự D. tài nguyên thiên nhiên.ả ồCâu 101: Ch và ch có mâu thu tr c, lo ch ra ki cho mình trong cu cị ướ ộh toàn công ti, nên tr đó ch đã tìm ch ch công đoàn nh ông tìm cách không cho ch phátọ ướ ịbi trong cu p. Bi chuy n, ch đã ph ánh vi trong cu p, cho ng ch nói mà khôngể ịcó ng ch ng nên anh phó ch ch công đoàn đã ti ng ch ng đu ch ra kh phòng. cằ ứxúc nh ng vì đe nên ch đành ng ng im. Nh ng ai đây th hi ướ ch aư đúng quy tề ựdo ngôn lu công dân?ậ ủA. Anh và ch A.ị B. Ông và anh H. C. Ch và ch M.ị D. Ch và ông V.ịCâu 102: Do sang ng kinh doanh khác, anh giám công ti đã ch toánầ ếtr ng là ch không đóng hi cho công nhân trong th gian dài. Phát hi vi c, ch nhânưở ịviên công ti đã anh trai mình là anh làm ngh do. xúc anh đã mình là anh nủ ếcông ti gây và đe giám T. Trong lúc hai bên tranh cãi, liên nên ông đã kh iố ỏphòng làm vi tìm cách tránh t. Nh ng ai đây ướ không ph ch trách nhi lu t?ả ậA. Ch V, ch M, anh P, anh và ông Y.ị B. Anh T, ch M, ch V, anh và anh Q.ị ịC. Anh P, anh Q, ông và ch V.ị D. Ông Y, ch M, anh và anh Q.ịCâu 103: Ch và ch kinh doanh văn phòng ph ch X. Hai ch cùng bán hàng không cóị ặtrong danh phép nh ng khi ki tra, cán ch năng ch ph ch D, còn ch cụ ượ ượb qua vì tr đó ch nh ng quen tên là cán giúp Nh ng ai đây vi ph iỏ ướ ườ ướ ộdung quy bình ng trong kinh doanh?ề ẳA. Ch T, và cán P.ị B. Ch T, và cán P.ị ộC. Ch T, D, và cán P.ị D. Ch D, và cán P.ị ộCâu 104: xúc vì em gái mình không vi ph lu công ti nh ng qu ph tứ ắđ ng ph ng. Anh đã thêm anh P, giám công ti ph ánh vi c. Sau khi ngheứ ệcâu chuy n, giám công ti đã cho tri qu lên làm vi c. Trong khi đang làm vi do có vi cệ ệđ xu nên giám đã đi ch khác. Khi qua ti ng i, anh đã dùng nh ng mi th và yêuộ ịc qu cũng ph ng ph ng nh em gái mình. Vì ép, qu đã bu ph làmầ ảtheo yêu anh X. Trong tr ng này hành vi nh ng ai cáo?ầ ườ ốA. Anh X, anh và anh H. B. Anh và qu Y.ả Trang Mã thi 524ềC. Anh X, qu Y, anh và anh H.ả D. Qu và giám công ti.ả ốCâu 105: Ông đi xe máy ng lách, đánh võng, đèn nh sát giao thông ph hành chính.ạ ượ ạVi ph nh sát giao thông ông th hi tr ng nào đây pháp lu t?ệ ướ ậA. Tính quy bu chung.ề B. Tính xác nh ch ch dung.ị ộC. Tính quy ph ph bi n.ạ D. Tính xác nh ch ch hình th c.ị ứCâu 106: Ông không thu trong ho ng xu t, kinh doanh. Hành vi ông không th hi nự ệhình th th hi pháp lu nào sau đây?ứ ậA. Tuân th pháp lu t.ủ B. ng pháp lu t.ử C. Ap ng pháp lu t.ụ D. Thi hành pháp lu t.ậCâu 107: nh vi nh đã xây ng th ng lí th nh ng không cho ho ng mà th cệ ướ ướth tr ti ra con sông đó. Vi làm nh vi nh đã vi ph chính sáchả ạA. tài nguyên và môi tr ng.ả ườ B. khoa và công ngh .ọ ệC. và công ng.ế D. xã và ng ng.ộ ồCâu 108: Giám công ti thu mua ph li ch nhân viên trong bình quy tr ti ra môiố ướ ếtr ng. Nên ngu ng nhi chì, môi tr ng mùi hôi th i, ng dân các nhườ ướ ườ ườ ệv răng mi ng, tr em ch phát tri trí tu và th ch t. Vì y, nhân dân đã ph ng cách bi uề ểtình tr ng công ti khi cho ho ng công ti ng ng tr công ti ph ánh vi c, chướ ượ ủt ch xã đã dân và thông báo công ti đã nh phép ho ng, yêu ng dân gi tánị ượ ườ ảra Sau đó, ch ch xã ch công an xã giam nh ng ng dân ti bi tình. Trongề ườ ểtr ng này, hành vi nh ng ai đã vi ph quy phát tri công dân.ườ ượ ủA. Ch ch xã và công an xã.ủ B. Ch ch xã và nhân dân.ủ ịC. Giám công ti và ch ch xã.ố D. Giám công ti và nhân dân.ốCâu 109: Công ty kinh doanh hàng gi hàng kém ch ng làm nh ng ng nhân dân là bi hi nả ượ ưở ệA. đích nh tranh.ụ B. ch nh tranh.ặ ạC. tính nh tranh.ấ D. nguyên nhân nh tranh.ủ ạCâu 110: Anh G, K, M, cùng quán bán ph th tr X. Anh vì mu thu hút khách hàng nên đãở ốgi giá bán ng cách gi ng th và ph trong tô ph Anh th ng xuyên các ănả ượ ườ ấđ nâng cao tay ngh quán anh luôn đông khách. Anh ph ng đi thay thể ếcác lò than nên ti ki th gian, công c. Anh bán ít hàng nh ng thuê nhân viên ph cế ượ ụv Nh ng ai đây ng đúng tác ng quy lu giá tr ?ụ ướ ịA. Anh và L. B. Anh G, K, và M. C. Anh và anh K. D. Anh K, và M.Câu 111: đi ng nhân dân xã, anh ch phi cho ng viên là ng iạ ườthân mình. Th ch còn băn khoăn, anh nhanh tay ch phi giúp ch luôn lá phi đóủ ếvào hòm phi u. Anh đã vi ph nguyên nào đây?ế ướA. quy n.Ủ B. Tr ti p.ự C. Gián ti p.ế D. Ph thông.ổCâu 112: Vô tình ki trúc ngôi nhà ông B, ch đã chép dung và cho pọ ượ ạchí ki trúc tham cu thi ki trúc thân thi môi tr ng. Vì phù ch aế ườ ủcu thi nên chí đã cho đăng mà ch đã i. Th ch báo đăng, anh làộ ượb ch đã ch hình nh trên báo sau đó chia trên ng xã i. Ông phát hi vi nênạ ệđã nh uy hi ch đòi 200 tri không kh ki ch Trong tr ng này, nh ng ai đã viờ ườ ữph quy sáng công dân?ạ ủA. chí X.ạ B. chí X, anh và ch D. ịC. Ch D.ị D. Ông B, ch và chí X.ị ạCâu 113: Gia đình anh X, ch đã có hai con gái và quy nh không sinh thêm nh ng quan ni mị ‘‘đôngcon nhi a’’ nên anh ra ph và ép bu ch ng anh ph sinh thêm ng iề ườcon a. là ch anh ng tình quy nh ch ng em trai mình. Ông là hàng xómữ ồsang ch bi chuy đã đăng vi lên trang cá nhân ng xã facebook. Nh ng ai đâyơ ướđã vi ph chính sách dân ?ạ ốA. ch ng X, và ch K.ợ B. Ông và ch K.ịC. anh X.ố D. anh và ông N.ố ẻCâu 114: Th ch hàng xóm phát hi vi mấ nh đánh hai nhân viên th ng ng, ông đã thuê anhị ươ ặK tìm cách uy hi ch M. th hi ng ông X, anh thêm anh cùng t, giam gi iế ồb đói cháu nh con ch ngày. Nh ng ai đây đã xâm ph quy pháp lu vỏ ướ ượ ềtính ng và kh công dân?ạ Trang Mã thi 524ềA. Ông X, anh và anh H. B. Ông và anh H.C. Ông và anh K. D. Anh và anh H.Câu 115: Anh K, L, và cùng chăn nuôi trên bàn huy quy mô trang tr hàng nghìn con.ợ ạKhi giá th liên gi thì anh đã ch nh thua bán đàn ng th nhàị ượn tr chuy sang nuôi bò; anh nuôi ch ng giá lên cao; anh bán đànướ ảr nuôi ti còn anh bán đàn và tr ng chu ng. Nh ng ai đây đã ng đúngồ ướ ụquan cung u?ệ ầA. Anh và anh G. B. Anh và anh J. C. Anh và anh L. D. Anh và anh JCâu 116: Ông nghi ng ông tr chi xe máy mình nên đã báo cho công an xã. vào iờ ờkhai ông A, công an xã ngay ông B. Vi làm này công an xã đã vi ph quy nủ ềA. kh xâm ph tinh th công dân.ấ ủB. pháp lu danh và nhân ph m.ượ ẩC. kh xâm ph thân th công dân.ấ ủD. pháp lu tính ng, kho .ượ ẻCâu 117: Th mu mà ch ng không ch anh ra quán tìm ch ng. đây, hai ng raấ ượ ườ ảcãi vã. Th y, anh ng bàn bên đã ch gi anh không bi Anh ra trong sấ ượ ựb xúc nên chuy mình là anh G. anh quay quán tìm anh lí, ch quán th cóứ ấxô xát nên đã can ngăn vô tình làm ngã vào góc bàn th ng nh Sau đó, dù ch nh ng và Gị ươ ưv đu theo đâm nhi nhát khi vong ch Trong tr ng này, nh ng ai đã vi ph phápẫ ườ ạlu t?ậA. Anh V, anh và ch quán.ủ B. Anh G, ch quán và anh T.ủC. Anh và anh G. D. Anh V, anh và anh T.Câu 118: Vì mu con mình theo nên khi ng quân ph ng có gi iố ươ ọkhám nghĩa quân đã cho anh trai mình là ông kho ti lo lót. Ông đã ti nụ ềcho ông là cán quân ph ng lo ra kh danh sách trúng tuy n. Sau đó, ông đã ch oộ ươ ạông là cán kh cho Q. Vì có mâu thu ông nên ông đã báo cáo vi cộ ệv ch ch xã. Trong tr ng này, nh ng ai đã vi ph chính sách qu phòng và an ninh ng vàớ ườ ảNhà c?ướA. và và ông T.ố B. Q, ông P, ông T.ẹC. Q, ông và ông P.ố D. Ông và ông và ông X.Câu 119: và là nhân viên công ti môi gi ng X. hai làm vi có hi quư ảvà kí nhi ng giao ch nhà khách hàng. Nh ng do không lòng giám nên đãượ ượ ốkhông nhi ch cao n. Trong tr ng này, giám đã vi ph quy bình ng trongượ ườ ẳlĩnh nào đây?ự ướA. Dân .ự B. Hành chính. C. Lao ng.ộ D. Kinh doanh.Câu 120: Anh lí do mình là ch làm nhân viên ng ng th nên yêu ch ngh vi cấ ươ ệđ nhà chăm con và tr Trong tr ng này, anh đã vi ph quy bình ng gi và ch ngể ườ ồtrong quan nào sau đây?ệA. Tài n.ả B. Nhân thân. C. Lao ng.ộ D. Vi làm.ệ---------------------------------------------------------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảH tên thí sinh:.......................................................S báo danh:..............................ọ Trang Mã thi 524ề