Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 512

6d0a458ab729a2f629c2dd6558cc005b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-08 17:57:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 -2018Ả ỌMÔN: GDCDTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao ềMã thi 512ềCâu 81: dung nào sau đây không th hi bình ng quy và nghĩa công dân?ể ủA. Ch xét tuy vào công ti vì là cháu giám c.ị ượ ốB. Trong th bình ch các nam ph đăng kí nghĩa quân .ờ ựC. Trong có mi phí vì là con nghèo.ớ ượ ộD. ng đi tiên vì là ng dân thi .ạ ượ ườ ốCâu 82: Hi pháp và Lu Giáo quy nh công dân có quy và nghĩa p. Đi đó ph nế ảánh tr ng nào sau đây pháp lu t?ặ ậA. Tính quy bu chung.ề B. Tính ng i.ộ ươ ốC. Tính xác nh ch ch hình th c.ị D. Tính quy ph ph bi n.ạ ếCâu 83: Các quy nh gi quy vi làm, xóa đói gi nghèo là dung pháp lu thu lĩnh cị ựA. kinh .ế B. xã i.ộ C. chính tr .ị D. văn hóa.Câu 84: Tôn giáo bi hi nượ ệA. qua các hình th nghi.ứ B. qua các khác nhau.ạC. qua các hình th tín ng ng có ch c.ứ ưỡ D. qua các tín ng ng khác nhau.ưỡCâu 85: trong các nghĩa ng kinh doanh làộ ườA. tăng tr ng kinh c.ả ưở ướ B. gi gìn văn hóa ph ng.ữ ươC. quy ng tiêu dùng.ả ườ D. làm gi tình tr ng buôn u.ả ậCâu 86: Ch ng ra quan qu thu ta nh th gi là dung thu củ ướ ộA. nguyên chính sách ngo i.ắ B. ph ng ng chính sách ngo i.ươ ướ ạC. nhi chính sách ngo i.ệ D. vai trò chính sách ngo iủ ạCâu 87: doanh nghi tác và nh tranh lành nh là bi hi quy bình ng trongọ ượ ẳA. xã i.ộ B. lao ng.ộ C. kinh doanh. D. tác.ợCâu 88: Quan đi nào sau đây là đúng khi nói dung công nghi hóa, hi hóa ởn ta hi nay?ướ ệA. Xây ng kinh lí, hi và hi qu .ự ảB. Xây ng kinh tri th toàn di ng hóa.ự ộC. Chuy nhanh kinh nông nghi sang công nghi p.ể ệD. Phát tri nh quan xu xã ch nghĩa.ể ủCâu 89: Ch th có quy khi làủ ạA. cá nhân ho ch c.ặ B. ch có các cá nhân.ỉC. ng ph 18 tu tr lên.ườ D. ng có th quy n.ườ ềCâu 90: Phát bi nào sau đây là sai khi nói pháp lu ta?ề ướA. Pháp lu th hi chí riêng giai quy n.ậ ềB. Pháp lu th hi nh quy nhà c.ậ ướC. Pháp lu do nhà ban hành, qu thông qua.ậ ướ ộD. Pháp lu do nhà ch th hi n.ậ ướ ệCâu 91: Theo yêu quy lu giá tr vi trao hàng hóa ph trên nguyên cầ ắA. ngang ng.ằ B. cân ng.ằ C. cân i.ố D. ngang giá.Câu 92: Theo dung quy lu cung u, giá th tr ng th ng cao giá tr hàng hóa trong xu tộ ườ ườ ấkhiA. cung nh u.ỏ B. cung u.ớ C. cung ng u.ằ D. gi m, cung tăng.ầ ảCâu 93: trong nh ng bi hi bình ng quy và nghĩa làộ ụA. quy và nghĩa công dân là th th ng nh t.ề ấB. ng có quy tiên nh nhau.ọ ườ ượ ưC. trong hoàn nh ai cũng có quy và nghĩa nh nhau.ọ ưD. quy công dân không tách nghĩa công dân.ề ụCâu 94: Quy sáng công dân không bao dung nào đây?ồ ướA. Sáng tác văn ngh thu t.ọ B. Ti các ph ng ti thông tin.ế ươ ệC. do nghiên khoa cự D. ra các phát minh, sáng ch .ư Trang Mã thi 512ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu 95: Th hi pháp lu là hành viự ậA. giác ch xã i.ự B. nguy công dân.ự ọC. pháp các cá nhân, ch c.ợ D. thi chí các cá nhân, ch c.ệ ứCâu 96: Kh ng nh nào sau đây là đúng quy nh pháp lu tôn giáo ta?ẳ ướA. Công dân không tôn giáo mình.ượ ủB. Công dân thu tôn giáo khác nhau ph tôn tr ng nhau.ộ ọC. Công dân tôn giáo trong tr ng p.ầ ườ ợD. Công dân không tham gia các ch tôn giáo.ượ ứCâu 97: môi tr ng, hành vi nào sau đây nghiêm m?ể ườ ấA. Kh ph môi tr ng.ắ ườ B. tài nguyên thiên nhiên.ả ồC. chôn ch phóng .ự D. th ng thi theo quy nh.ồ ườ ịCâu 98: Vi làm nào sau đây th hi nhà đang th hi ch năng “t ch xây ng và oệ ướ ảth hi các chính sách xã i”?ự ộA. Xây ng ng văn hóa.ự B. Chăm sóc kh cho nhân dân.ứ ỏC. ho ng xu t.ổ D. lu giáo c.ử ụCâu 99: đan xen và tranh nhau gi nh ng xã cũ và xã là đi mự ển aổ ủA. th kì công nghi hóa.ờ B. th kì hòa bình.ờC. th kì quá .ờ D. th kì xây ng ch nghĩa xã i.ờ ộCâu 100: trong các quy do công dân làộ ủA. quy ng .ề B. quy kh xâm ph ch .ề ởC. quy tham gia qu lí nhà c.ề ướ D. quy khi i, cáo.ề ốCâu 101: và tuy ng vào công ti đi tuy ngang nhau. Nh ng ch là toán côngượ ếti đã ng ng cao do nghi tr năm. đã khi nh ngế ượ ưở ươ ướ ưgiám cho ng đó là ch năng phòng nhân Trong tr ng này, nh ng ai đã vi ph quy nố ườ ềbình ng trong lao ng?ẳ ộA. Giám và H.ố B. Giám và ch L.ố C. Ch và M.ị D. Ch và H.ịCâu 102: và trên 20 tu đi trên xe máy khác nhau đi nói chuy n, do không quan sát nênề ệxe đã va vào anh đang đi sang ng khi anh th ng nh Bi mình sai lên xe bủ ườ ươ ỏch y. th anh th ng nên đã ng giúp anh. và là cháu anh đó xông ra đánh vìạ ươ ầt ng là ng gây tai n. cú đánh làm ngã gãy tay. Sau đó, dù anh đã gi thích nh ng Vưở ườ ưvà gi su gi ng bu ph ng nhà th ng cho S. Trong tình hu ngẫ ườ ườ ốtrên, nh ng ai đã vi ph pháp lu t?ữ ậA. Q, anh và V. B. Anh H, và V. C. Q, N, V, và S. D. Anh H, Q, và S.Câu 103: nghi Nông nghi nh ng không xin vi làm, sang thăm trang tr iố ượ ạc bác N, bác ng viên và ng n, quy nh xin trang tr nuôi tr i. Th thủ ượ ướ ếM là gái không có ki gì ch cho quy sách ng chăn nuôi. ph iạ ướ ốgay vì mang ti ng con mà chăn t. ch ch kh tìm cách xin cho Pắ ơvào nhà c. Ông khen có chí và khuyên nên ng n. Nh ng ai đây hi ướ ướ đúngchính sách gi quy vi làm nhà c?ả ướA. Bác N, P, và ông i.ộ B. Bác N, và ông i.ộC. và M.ố D. P, và P.ố ẹCâu 104: Công ti chuyên khai thác cát trên sông Lô. th tháng nào cô toán cũng giúp củ ơquan thu kê khai thu Vi quan thu ti hành thu thu ho ng khai thác cát công tiế ủb là th hi ph ng ng nào trong chính sách tài nguyên và môi tr ng?ố ươ ướ ườA. Coi tr ng công tác nghiên khoa và công ngh .ọ ệB. Áp ng công ngh hi khai thác tài nguyên.ụ ểC. Tăng ng công tác qu lí nhà c.ườ ướD. Tuyên truy th trách nhi cho ng dân.ề ườCâu 105: đang dùng máy tính thì có vi ph ra kh phòng. Th máy tính đang là cùngệ ạphòng đã dùng máy tính vào facebook mình. Sau đó do tò mò đã th và nhớ ảc ra xem. trên quy nh pháp lu t, hãy cho bi nh nh nào sau đây là đúng vi làm Y?ủ ủA. làm th là bình th ng vì hai cùng phòng nhau.ế ườ ớB. vi ph quy tài riêng, trí tu Q.ạ ủC. không sai vì không có nh th Q.ị Trang Mã thi 512ềD. vi ph quy an toàn bí th tín Q.ạ ượ ủCâu 106: Nghi ng con ông tàng tr ch ma túy nhà, anh tr ng công an xã cùng hai công an viên làờ ưởĐ, ngh ông cho khám xét, ông không ng nh ng các anh N, Đ, ti hành soát. cề ứxúc ông rút đi tho cho con trai là X. đang ch quán nét đó là P, ch .Th yệ ấv xông vào đánh anh N. và do bênh cũng lao vào công an xã. Ông canậ ớngăn không nên đã bác và anh hàng xóm sang giúp Nh ng ai đây ượ ướ không vi ph mạquy kh xâm ph ch công dân?ề ủA. Bác Y, anh và anh N. B. Anh N, anh Đ, anh R.C. Bác Y, anh H, và Q. D. Anh H, anh N, P, và Q.Câu 107: Ch là cán ban nhân dân huy Ch ch ban nhân dân huy ra quy nh kị ỉlu t. có căn cho ng quy nh đó không đúng, ch ph khi đâu cho đúngậ ếpháp lu t?ậA. quan công an huy K.ơ B. Ch ch ban nhân dân huy K.ủ ệC. Ch ch ban nhân dân nh.ủ D. quan thanh tra nh.ơ ỉCâu 108: Nh ng năm đây vi ch năm bi ng đíchữ ướ ụth ng hóa gây ph và vi ph nghiêm tr ng truy th ng văn hóa dân c. Tr cươ ướtình hình đó nhà đã ban hành văn pháp lu nh ch ch nh và lí nghiêm các hành vi viướ ửph m. Trong tr ng trên vai trò nào sau đây pháp lu đã th hi n?ạ ườ ượ ệA. Là công nhân dân quy mình.ụ ủB. Là ph ng ti nhà qu lí xã iươ ướ ộC. Là ph ng ti phòng ch ng ph m.ươ ạD. Là công qu ng bá các di văn hóa.ụ ảCâu 109: Là hàng xóm nên ba ch L, M, th ng xuyên ng ch nói chuy quán nhà ch M.ị ườ ướ ịM hôm, khi đang ch th ch đèo con đi qua, không thích ch V, ch đã nói ch và Kộ ịr ng ch ngo tình ông hàng xóm. Vì ch thân bà ông nên ch đã cho bà nghe.ằ ểNgay bà cùng con gái đã sang nhà ch V. Bà ch ĩ. Con gái bà xông vào đánh ch V.ậ ịĐúng lúc y, anh ch ng ch đi làm Anh đã yêu bà và con gái ng và ra kh nhà ngay pấ ật c. Hành vi nh ng ai đây vi ph quy pháp lu danh nhân ph aứ ướ ượ ủcông dân?A. Ch L, ch vàị bà S. B. Ch L, ch Mị bà và con gáiC. Bà con gái và ch Kị D. Bà ch M, ch ng ch V.ị ịCâu 110: nói mua 50 qu nhà dùng trong t. th ngoài ch lúc nàoẹ ưở ợch có mua làm gì. Ch gi thích: cái gì cũng tăng giá, mua tr n. ,ả ướ ểsang nhà bác K, th bác cũng đang chăm cho đàn gà nhanh bán t, nh ng theo không nấ ầmua tr vì giá có tăng cũng ch ng đáng là bao. câu chuy gia đình T, hãy cho bi nh ngắ ướ ữai đã hi và ng quan cung u?ể ầA. Bác K, và ch T.ị B. và ch T.ịC. T, và bác K.ẹ D. Bác K, và TẹCâu 111: Bi gia đình bà có ngh xu gia truy đã đăng kí quy nhãn hi u,ế ướ ượ ệbà đã cháu gái mình là ch xin ph vi ng xu bà đích đánh bíể ưở ắquy t. Sau th gian, ch đã ghi công th xu gia đình bà B. Ch Yế ượ ướ ịm đi tho mình là anh ch cho bà qua Zalo ch con gái bà. Ch Hượ ịbi đó là bí quy gia truy nên ngay cho ti hành xu t. Nh ng ai đây đã viế ướph quy công nghi gia đình bà B?ạ ủA. Ch Y, bà và ch H.ị B. Bà C, ch và anh Đ.ịC. Bà và ch Y.ị D. Ch và ch H.ị ịCâu 112: Cho các lu đi sau:ậ ể1. dung quy lu giá tr bi hi trong xu và thông hàng hóa. ư2. Quy lu giá tr yêu hàng hóa sau khi bán ph ng ng giá tr hàng hóa ra trong xu t. ượ ấ3. Ng xu vi ph quy lu giá tr khi xu ra hàng hóa th gian lao ng cá bi nườ ớh th gian lao ng xã thi t. ế4. Giá hàng hóa bao gi cũng ng xoay quanh tr th gian lao ng xã thi t. ế5. Công ng, thi hàng hóa là quy nh giá hàng hóa đó trên th tr ng. ườ6. Năng su lao ng tăng làm cho giá tr hàng hóa tăng và nhu cũng theo đó tăng lên (n giá cấ ảhàng hóa trên th tr ng không i).ị ườ Trang Mã thi 512ềTrong các lu đi trên, lu đi nào sai khi nói quy lu giá tr ?ề ịA. 3, 4, 5. B. 2, 5, 6. C. 2, 4, 6. D. 1, 2, 5.Câu 113: Sau khi xin vi ngân hàng GB, ch giám kí ng. Th yộ ượ ấtrong ng có quy nh lao ng vào làm vi ngân hàng trong năm không sinh con.ợ ượCh mu th thu đi này nh ng giám tr đó là quy nh riêng quan, ng iị ượ ườlao ng không phép th thu n. Trong tr ng này, giám đã vi ph nguyên nào trongộ ượ ườ ắgiao ng lao ng?ế ộA. do.ự B. nguy n.ự C. tác.ợ D. Bình ng.ẳCâu 114: Công ti và cùng kinh doanh ngành ngh nh ng vì công ti tr và ho ng kinhộ ộdoanh khu mi núi nên mi thu còn công ti thì không. Vi công ti mi thu làở ượ ượ ếkhông vi ph quy bình ng nào sau đây?ạ ẳA. Bình ng nghĩa trong kinh doanh.ẳ B. Bình ng nghĩa xã i.ẳ ộC. Bình ng trong quan vùng mi n.ẳ D. Bình ng ch ngành ngh kinh doanh.ẳ ềCâu 115: Do nghi ng tr chi ng đeo tay mình nên ông đã xông vào nhà soát.ờ ụVi làm ông là không th hi hình th nào sau đây?ự ứA. ng pháp lu t.ử B. Thi hành pháp lu t.ậ C. Tuân th pháp lu t.ủ D. Áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 116: Vì bị hị hia khi nh ma nh ác níu nh ngưkhô Gi nậ ,ữ nh nh là nh nh, iế lên độ hịT bị nh thù kh hị sút nh nọ n, hị là hị Vđ iờ qu aủ nh đón nh hu nh như vi ông thành do vợa nh ph và pị iờ ca n. dư kh vi ph hình ?A. Anh T, nh và V.ị B. Anh vàị nh Q.C. Anh Q, V.ị D. Anh vàị nh H.Câu 117: trúng tuy vào thì có gi đi khám nghĩa quân mu con cừ ọđ nên bàn tìm cách cho không ph đi. nh ng quen là cán huy đã oạ ườ ạkh ng kh giúp M. có băn khoăn xong cu cùng đã nghe theo là ng cùngố ườlàng bình vì đi đó nên đã nh vi cáo vi làm M. Trong tình hu ng trên, nh ng ai đãấ ữkhông th hi trách nhi công dân chính sách qu phòng?ự ốA. Cán huy n, và M.ộ B. M, và Xố ẹC. M, cán huy và M.ố D. và cán huy n.ố ệCâu 118: Là bí th chi đoàn, mu ch gi văn ngh th thao cho đoàn viên trong thôn nhân 26/3. nóiư ịý ng o: Ph xem ng th nào, vi th con không nên quy nh. bí thưở ườ ượ ưđoàn xã ng đã xây ng ho ch sau đó sang nhà bác tr ng thôn xin phép th hi n. Bác không ngủ ưở ồý vì cho ng: thanh niên, vi quan tr ng là trung tìm vi làm phát tri kinh Văn ngh th thaoằ ểkhông thi t. Bu bã M. khuyên nên nh bác mình là Phó ch ch xã gây ép ch ch nầ ắtr ng thôn ng ý. Trong tình hu ng trên, nh ng ai đã hi ưở ch đúngư quy phát tri công dân?ề ượ ủA. Bí th đoàn xã và M.ư B. Tr ng thôn và M.ưởC. Tr ng thôn N.ưở D. K, tr ng thôn N.ẹ ưởCâu 119: Trong cu ng nhân dân xã, hai anh và trong đã có hành vi nộ ậđ ng ng phi cho ng thân mình. Th y, anh đã báo ông tr ng uộ ườ ườ ưở ầc nh ng do quá nhi vi nên ông đã không th lí. xúc vi đó nên sau anhử ửH đã tung tin nh ng sai ph cu ph ng lên facebook cá nhân. Trong tr ng pề ươ ườ ợtrên, nh ng ai vi ph nguyên ?ữ ửA. tr ng S, và M.ổ ưở B. tr ng S, T, M, và H.ổ ưởC. tr ng S, và Hổ ưở D. Các anh T, và H.Câu 120: các hàng hoa qu mình bán giá cao n, bà th ng dán nh ng chi tem gi táoể ượ ườ ảM lê Hàn Qu c, xoài Thái... vào lô hàng nh Trung Qu c. Vi làm bà bi hi trái nào sỹ ực nh tranh?ạA. tích tr gây lo th tr ng.ầ ườ B. Dùng th đo phi pháp, ng.ủ ươC. Vi ph quy lu nhiên trong xu t.ạ D. Môi tr ng sinh thái cân ngườ ằ---------------------------------------------------------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảH tên thí sinh:.......................................................S báo danh:..............................ọ Trang Mã thi 512ềTrang Mã thi 512ề