Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 502

fc0669e68299fc9a33610666d45d3f36
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-08 17:27:33 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 296 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 -2018Ả ỌMÔN: GDCDTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao ềMã thi 502ềCâu 81: Ch nghĩa xã mà ng và nhân dân ta đang xây ng là xã iủ ộA. cách tri các xã tr c.ả ướ B. th ng xuyên các xã tr c.ườ ướC. tranh giai gay xã tr cấ ướ D. và vi các xã tr c.ố ướCâu 82: Các dân trong qu gia không phân bi đa hay thi trình văn hóa, không phânộ ộbi ch ng màu da…đ Nhà và pháp lu tệ ượ ướ ậA. đoàn t, ng tr đáp ng yêu u.ế ươ B. tôn tr ng, đi ki phát tri n.ọ ểC. yêu th ng, ng nghe, chia .ươ D. và đi ki phát tri n.ả ểCâu 83: Vi nhà dành ngu tài chính ng th ng tr ng, vùng sâu, vùng xa,ệ ướ ườ ởvùng ng bào dân mi núi là th hi dung nào bình ng gi các dân c?ồ ộA. Bình ng ng th văn hóa.ẳ ưở B. Bình ng ti thông tin.ẳ ậC. Bình ng phát tri văn hóa.ẳ D. Bình ng ng th giáo c.ẳ ưở ụCâu 84: Công dân có quy do phát bi ki n, bày quan đi mình các chính tr kinhề ịt văn hóa, xã là dung quy nế ướ ềA. ch ng tham gia xây ng nhà c.ủ ướ B. do báo chí.ựC. tham gia qu lí nhà và xã i.ả ướ D. do ngôn lu n.ự ậCâu 85: Quy nghiên khoa c, kĩ thu t, phát minh, sáng ch sáng ki ti kĩ thu quyề ượđ nh trong Hi pháp, căn vào đó công dân th hi quy sáng cho phù kh năng và đi uị ềki mình là th hi vai trò nào sau đây pháp lu t?ệ ậA. Là ph ng ti công dân th hi quy pháp.ươ ợB. Là ph ng ti công dân ích pháp.ươ ợC. Là ph ng ti nhà qu lí xã i.ươ ướ ộD. Là ph ng ti nhà qu lí công dân.ươ ướ ảCâu 86: trong nh ng dung bình ng trong lao ng là bình ng gi công dân trong th cộ ựhi quy lao ng thông quaệ ộA. ph ng ti n, đi ki lao ng.ươ B. tiêu chu n, tu lao ng.ẩ ộC. tìm vi làm.ệ D. ti công.ềCâu 87: Các cá nhân, ch th hi nh ng nghĩa ch ng làm nh ng gì pháp lu quy nhổ ịph làm làảA. thi hành pháp lu t.ậ B. áp ng pháp lu t.ụ C. ng pháp lu t.ử D. tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 88: Pháp lu quy nh các thu khác nhau các doanh nghi khác nhau căn vàoậ ứA. kh năng, nhu và ng hàng kinh doanhả ượ .B. trình qu lí và trang thi máy móc.ộ ịC. ngành ngh lĩnh và bàn kinh doanhề .D. kh năng gi quy vi làm và ng lao ng.ả ườ ộCâu 89: Quy tham gia qu lí nhà và xã ph vi th hi theo nguyên cề ướ ượ ắA. do, nguy n, bình ng, tr ti p.ự B. dân ch bình ng, công khai, minh ch.ủ ạC. công ng, bình ng, không trái pháp lu t.ằ D. dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki traế .Câu 90: trong nh ng nguyên chính sách ngo ta làộ ướA. tôn tr ng ch quy n, toàn lãnh th .ọ ổB. ng tăng ng quan các ng ng n.ủ ườ ảC. ng tác kinh qu .ở ếD. phát tri công tác ngo nhân dân.ể ạCâu 91: kì công dân nào vi ph pháp lu ph ch trách nhi hành vi vi ph mình vàấ ủph lí theoả ửA. quy nh Tòa án.ế B. mu ng lí.ố ườ ửC. quy nh pháp lu t.ị D. quy nh quan.ị ơCâu 92: Cu cách ng kĩ thu th hai lao ng trên công nào sau đây?ộ ụA. ng hóa.ự B. khí hóa.ơ C. Th công.ủ D. Tiên ti n.ếCâu 93: ng ng nòng ng qu phòng, an ninh qu gia làượ ượ Trang Mã thi 502ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨA. dân quân vự B. tr qu và công ch nhà cặ ướ .C. Quân nhân dân và Công an nhân dân.ộ D. ng thanh niên.ự ượCâu 94: Ng có hành vi vi ph các quy nh môi tr ng tùy theo tính ch có th bườ ườ ịx lí hành chính, lí lu ho truy trách nhi hình Kh ng nh trên th hi tr ng nàoử ưsau đây pháp lu t?ủ ậA. Tính quy c, bu chung.ề B. Tính lu nghiêm minh.ỉ ậC. Tính xác nh ch ch hình th c.ị D. Tính quy ph ph bi n.ạ ếCâu 95: Tr Nguyên đán,ướ ng công an đã huy ng đa nhân và áp ng các bi phápự ượ ệnh tr áp hành vi buôn hàng hóa ngày càng gia tăng qua biên gi gi Vi Nam và Trung Qu c.ằ ốVi làm trên ng công an là th hi ch năng nào Nhà pháp quy xã chệ ượ ướ ủnghĩa?A. Xây ng và ch các lĩnh ng xã i.ự ộB. an ninh chính tr tr an toàn xã i.ả ộC. Tăng ng ti qu phòng và an ninh.ườ ốD. các quy do dân ch nhân dân.ả ủCâu 96: lo hình doanh nghi thu các thành ph kinh khác nhau bình ng trong vi cọ ượ ệkhuy khích phát tri lâu dài, tác, nh tranh lành nh. Quy nh trên th hi công dân bình ng ởkhía nh nào sau đây?ạA. Bình ng ch đãi.ẳ B. Bình ng nghĩa .ẳ ụC. Bình ng quy n.ẳ D. Bình ng trách nhi pháp lí.ẳ ệCâu 97: th hi vi xóa đói gi nghèo cho nhân dân, Nhà ng bi pháp nào sau đây?ể ướ ệA. ng xu kinh doanh.ấ B. ng ng khoa kĩ thu t.Ứ ậC. Kinh xã i.ế D. Kinh tài chính.ếCâu 98: Năm 2016, Chính ph kí Quy nh 1340/QĐ-TTg phê duy tủ “Ch ng trình ng”. cươ ườ ụtiêu ch ng trình nh thi tình tr ng dinh ng, góp ph nâng cao vóc và th sinhủ ươ ưỡ ọm giáo, ti c. Vi làm trên chính Chính ph nh quy nào sau đây công dân?ẫ ủA. Quy ng đãi ng .ề ượ ưở B. Quy p.ề ượ ậC. Quy sáng o.ề ượ D. Quy phát tri n.ề ượ ểCâu 99: Quy lu giá tr đi ti xu và thông hàng hóa thông quaậ ưA. giá tr hàng hóa.ị B. giá tr xã hàng hóa.ị ủC. nhu trên th tr ng.ầ ườ D. giá trên th tr ng.ả ườCâu 100: là kh ng hàng hóa ch mà ng tiêu dùng mua trong th kì nh nhầ ượ ườ ịt ng ng giá vàươ ảA. chi phí xu xác nh.ả B. nhu xác nh.ầ ịC. thu nh xác nh.ậ D. kh năng xác nh.ả ịCâu 101: Tr tình hình không tiêu th nên giá th ch còn 1.000 ng/1 kg, anh đãướ ồquy nh hoang hecta t. Anh nh gi ng quý tr ng. Anh nghiên vi cế ệt hình cho qu in ch “Phúc- c- Th ”. Anh quy nh thu quy mô xu kinh doanh, cònạ ấanh xu ch ng ch chính sách đi ch nh và tr nhà c. Nh ng ai sau đây đãả ướ ữv ng đúng tác ng quy lu giá tr ?ậ ịA. Anh C, anh M. B. Anh M, anh C. Anh Q, anh L. D. Anh L, anh K.Câu 102: Sau khi nghi c, do không xin vi làm anh tr quê ph giúp gia đình làmố ượ ụngh rèn truy th ng. Anh quy nh đi ti ng Nh xu kh lao ng. Anh tham gia ch ngề ươtrình kh nghi kêu xu t. Ch và th ng cho mình chuy du ch Châu Âu sauở ưở ịnh ng ngày Nh ng ai sau đây ch aư góp ph th hi nh ng ph ng ng aầ ươ ướ ủchính sách gi quy vi làm?ả ệA. Ch và ch V.ị B. Ch P, ch và anh M.ị .C. Anh H, anh và anh D. Ch P, ch V, anh và anh Nị .Câu 103: Do có mâu thu cá nhân nên khi anh xin công ty trách nhi nẫ ạkinh doanh li xây ng, anh cán ho ch đã không phê duy và ch cho phép anhậ ỉY kinh doanh gia đình cá th ti ch Trong tr ng này, vi làm anh đã vi ph dungộ ườ ộnào quy bình ng trong kinh doanh?ề ẳA. Ch ng ng quy mô, ngành ngh kinh doanh.ủ ềB. ch đăng kí ngành ngh kinh doanhự .C. do ch hình th ch kinh doanh.ự Trang Mã thi 502ềD. ch nâng cao hi qu kinh doanhự .Câu 104: vi tâm th tr ng xu bi pháp nâng cao ch ngạ ưở ượph các nh vi n. Trong tr ng này, đã th hi quy nào sau đây công dân?ụ ườ ủA. do ngôn lu n.ự B. do báo chí.ựC. Tham gia qu lí nhà và xã i.ả ướ D. Tham gia xây ng máy nhà c.ự ướCâu 105: Nghi ng nhân viên công ti là ch đã ti ho ch kinh doanh công ti cho th nênờ ủgiám công ti cùng hai nhân viên đã nhà khám xét và ch thu máy tính ch L. Vi làm giámố ủđ công ti và nhân viên đã không th hi pháp lu theo hình th nào đây?ự ướA. Thi hành pháp lu t.ậ B. Tuân th pháp lu t.ủ C. Áp ng pháp lu t.ụ D. ng pháp lu t.ử ậCâu 106: Cùng kinh doanh hàng, nh ng anh bán ch y. y, anh li tung tin anh bánộ ềhàng gi hàng nhái, kém ch ng, còn anh quy nh bán phá giá thu hút khách hàng. Vi buôn bánả ượ ệc anh đang ch tác ng dung nào sau đây?ủ ộA. Quy lu giá tr trong xu và thông hàng hóa.ậ ưB. Quy lu đi ti trong xu và thông hàng hóa.ậ ưC. Cung trong xu và thông hàng hóa.ầ ưD. nh tranh trong xu và thông hàng hóa.ạ ưCâu 107: Tr tình hình ng rác th sinh ho lên 9.000 n/1 ngày, thành ph Chí Minh đã ch pướ ượ ấthu cho công ty Hitachi Zosen (Nh n) tri khai vi lí rác theo công ngh phát đi n, thu khíể ệmetan, làm phân compost. Vi làm trên nh th hi ph ng ng nào chính sách tàiệ ươ ướ ủnguyên và môi tr ng?ả ườA. Coi tr ng ho ng nghiên khoa công ngh .ọ ệB. thi môi tr ng ng các thành ph .ả ườ ốC. Áp ng công ngh hi lí ch th i.ụ ảD. Khai thác, ng lí tài nguyên thiên nhiên.ử ợCâu 108: Sau khi nghi c, anh mu thành công ti riêng nh ng ép bu anh ph iố ảv làm cho công ti gia đình. Vi làm anh đã vi ph dung bình ng trong th hi nề ệA. quy ng kinh doanh.ề B. quy lao ng.ề ộC. quy ch đăng kí ngành ngh .ề D. quy giao ng lao ng.ề ộCâu 109: Sau khi nghi tr ng trung ngh khí, nh vào làm công nhân nhà máy X.ố ườ ượ ạDo quen bi t, chú đã cho giám nhà máy nh quan tâm, giúp cháu mình. Th th ngế ườxuyên đi làm mu và nhác trong công vi ch nh nh mà không tr ng nên anh đã nộ ườ ươ ếyêu ch ch công đoàn nhà máy có bi pháp lí. Ch ch công đoàn đã chuy anh sang bầ ộph và tr ng. Nh ng ai sau đây đã vi ph quy bình ng trong lao ng?ậ ươ ộA. và ch ch công đoàn.ủ B. và giám nhà máyố .C. R, và ch ch công đoàn.ủ D. Chú R, giám và ch ch công đoàn.ủ ịCâu 110: Quan sát th ng nghi là anh đang đu theo anh vì đi xe máy đèn và có hi uấ ượ ệkh nghi, anh nh sát giao thông li phóng xe cao đón ch xe khi anh ngã raả ếđ ng và th ng nh Th anh ti có nh ch tr n, anh đã xông vào anh Q. Trongườ ươ ắlúc n, anh đã kim tiêm có dính máu nhi HIV ch vào ng anh làm anh ph nhi m.ậ ườ ễNh ng ai có hành vi vi ph hành chính vi ph hình ?ữ ựA. Anh Q. B. Anh S. C. Anh và anh Q. D. Anh và anh S.Câu 111: Phát hi nhóm thanh niên th ng xuyên đánh ngôi nhà hoang, đã kệ ườ ểchuy cho L, T, bi t. li quay tr video và đi ng ti nhóm đánh c. đã video aệ ủL và cho công an huy n. im ng vì cho ng không ph vi mình. Nh ng ai sau đây khôngth hi trách nhi công dân chính sách qu phòng an ninh?ự ốA. X, và H. B. H, L, và nhóm đánh c.ạC. L, và nhóm đánh c.ạ D. T, và X.Câu 112: mố em th con là sinh thông minh và nhanh nh nên sau khi em gi nh tấ ấcu thi sinh gi thành ph đã ngh Hi tr ng nhà tr ng cho em pộ ưở ườ ượ Th yấHi tr ng gi thích ph thành ng kh sát nhi thành ph và các tiêu chíệ ưở ầđánh giá. em không ng tình li nh ng quen là anh cán Phòng Giáo và Đào oố ườ ạgiúp đỡ Anh đã đi cho Hi tr ng yêu xem xét và gi quy theo đúng quy nh phápọ ưở ủlu t. Trong tr ng này, nh ng ai đã hi sai quy phát tri công dânậ ườ ?A. Hi tr ng nhà tr ng và anh P.ệ ưở ườ B. em và anh P.ố ẹC. Hi tr ng nhà tr ng.ệ ưở ườ D. em S.ố Trang Mã thi 502ềCâu 113: Anh phát hi tên ph truy nã đang tr gia đình nên đã thêm anh T,ệ ọY, t. Sau khi kh ng ch tên ph m, và dây th ng trói, còn iế ượ ọđi báo cho công an xã. Do th tên ph ch ng nên anh đã đo liên đánh vàoệ ụchân n. Nh ng ai sau đây vi ph quy tính ng và kh công dân?ắ ượ ủA. Tên ph m.ộ B. Anh .C. Anh và Q. D. Anh và tên ph m.ộ ạCâu 114: Tòa án nhân dân thành ph đã xét ông Nguyên giám công ti xu nh kh thu tânố ốd và ng ph nh kh thu ch ung th gi khi nhi ng nh lâm vào tình tr ngượ ườ ạnguy ch. Vi xét trên th hi pháp lu là ph ng ti đị ươ ểA. nhà tr áp ng ph ng.ướ ượ B. nhà duy trì quy c.ướ ựC. nhà qu lí xã i.ướ D. nhà phô tr ng nh.ướ ươ ạCâu 115: Sau Giáng sinh nhu trang trí nh cây thông, ông già Noen… gi nh. Tr cướtình hình đó, đã đóng xu t, ng quy mô, nh qu ng cáo. Trong khi đó cơ ơs thu xu và chuy sang các ph ph Nguyên đán, còn nh dâyở ậchuy xu và nâng cao ch ng, mã ph m. xu nào sau đây đã ngề ượ ụđúng dung quan cung u?ộ ầA. sơ Y. B. sơ P. C. sơ G. D. sơ H.Câu 116: Anh quy tâm Nông nghi dù anh luôn ép bu anh Kinhế ọt ti qu công ti gia đình. nghi ra tr ng, anh đã nghiên thành công gi ngế ườ ốlúa năng su caoớ anh máy tính trong phòng làm vi c, anh đi qua th tàiộ ượ ềc anh kh thi và có nhi đi i,ủ anh đã sao chép ch nh thành chuyên khoa cồ ọvà đăng trên chí khoa qu tử Trong tr ng này, nh ng ai đã vi ph quy sáng oườ ạc công dân?ủA. Anh C. B. anh B.ố ẹC. anh và anh C.ố D. Anh và chí khoa qu .ạ ếCâu 117: Nh anh cáo ông ch ch xã có hành vi nh ch ch huy pậ ượ ật anh Chánh Văn phòng huy lên bàn c, tìm cách gi quy t. Anh nh ra ng tứ ườ ốcáo là anh trai ch ch huy nên đã bàn hai nhân viên là anh S,Y anh lên ban ti dân nủ ậđ ng rút cáo. Sau nhi ng nh ng anh không ng rút n, anh đã nh cho ch U-ộ ịnhân viên văn phòng cáo anh T. Nh ng ai đã vi ph quy cáo công dân?ủ ủA. Anh P, ch U.ị B. Anh P, anh S, Y, ch U.ịC. Ch ch huy n, anh P, ch U.ủ D. Ch ch huy n, anh T.ủ ệCâu 118: Em (13 tu i) không xe đi khi xe ng xe và cháy chung .ổ ưKhi ra đám cháy, dân ho ng lo đã xô gi lên nhau thoát thân, nh ng thoátả ửhi đã ch xây kín làm phòng ch Tr tình hình đó, anh nhân viên đã pháể ướ ệc căn có ban công, quăng xu ng t, dùng dây thang ng trèo xu ng. Trongử ườ ốtr ng này, nh ng ai đã vi ph pháp lu t?ườ ậA. Em M. B. dân chung .ư C. Ch .ủ D. Anh L.Câu 119: Sau nhi nh báo nh ng quan chính ch ng mình nên ch đã thuê tề ộnhóm thanh niên và nh căn chung Sau đó, ch đã là và th ngắ ườxuyên tra i, lăng ép bu ch ph khai nh hành vi mình. Nh ng ai sau đây đã vi ph quy nỏ ềđ danh và nhân ph công dân?ượ ủA. Ch và nhóm thanh niên thuê.ị ượ B. Ch H, N, và nhóm thanh niên thuê.ị ượC. T, ch và ch ng.ị D. Ch H, và M.ịCâu 120: ngh khu dân ông đã bi quy ng vi đóng góp xây ng nhà văn hóa aạ ủthôn. Vi làm ông th hi quy dân ch theo ch nào đây?ệ ướA. Dân giám sát, ki tra.ể B. Dân bàn và quy nh tr ti p.ế ếC. Dân bi và th hi n.ế D. Dân th lu n, tham gia ki n.ả ế---------------------------------------------------------- ----------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảH tên thí sinh:.......................................................S báo danh:..............................ọ Trang Mã thi 502ề