Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 323

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-10 16:57:32 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ IỞ ỘTR NG THPT NG HÒA AƯỜ KÌ THI TH THPTQG ẦNĂM 2017 2018 OMôn: GDCD 12ỚTh gian lam bai: 50 phút không th gian giao đơ ềCâu 1: Có hình th th hi pháp lu ?ấ ậA. Hai hình th cứ B. Ba hình th cứ C. hình th cố D. hình th c.ộ ứCâu 2: Ch năng nh Nhà pháp quy xã ch nghĩa Vi Nam làứ ướ ệA. ch và xây ng ựB. tr áp và ch xây ngấ ựC. tr áp các giai khángấ ốD. an ninh chính tr tr an toàn xã iả ộCâu 3: Ch là công nhân nhà máy xu hàng may c, th ng xuyên vi ph quy nh ườ ịv ch ng ph m. Ch đã có hành vi vi ph nào đây ?ề ượ ướA. Hình sự B. Hành chính C. Dân sự D. lu tỷ ậCâu 4: Th không có nhà mà thì không đóng nên đã vào và tr chi qu ạđi n. Hành vi là bi hi aể ủA. vi ph hành chính.ạ B. vi ph dân sạ ựC. vi ph lu tạ D. vi ph hình sạ ựCâu 5: đang 12 nh ng đã đua xe trái phép bi giác nh. là ủB, em ch cách nào cho phù pháp lu t?ẽ ậA. Không quan tâm Vì đó là chuy Bệ ủB. Ch Vì vi tham gia đua xe.ử ệC. Xin đi theo đua xe cùng cho vuiD. Khuyên không đua xe Vì đó là hành vi trái lu tậCâu 6: Đang trên ng đi c, ng bán hàng dong hàng tràn ra ng nh ng ườ ườ ườ ưv ph không giúp vi ph mẫ ạA. cạ B. nghĩa vụ C. quyộ D. pháp lu tậCâu 7: Hành vi xâm ph các quy lu lao ng trong các quan, tr ng c, doanh ườ ọnghi là vi ph mệ A. hành chính B. lu tỷ C. dân sự D. hình sựCâu 8: Lu Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy nh nam, khi hôn nhau ph tuân ảtheo đi ki n: “Vi hôn ph đăng kí và do quan nhà có th quy th ượ ướ ựhi n”, là th hi trung nào đây pháp lu ?ệ ướ ậA. Tính qu chúng ng rãiầ B. Tính quy ph ph bi n,ạ ếC. Tính nghiêm túc D. Tính nhân dân và xã iộCâu 9: Pháp lu do Nhà ban hành và th hi nậ ướ ệA. ng ch tr ng Nhà c.ằ ươ ướ B. ng uy tín Nhà c.ằ ướC. ng quy Nhà cằ ướ D. ng chính sách Nhà cằ ướCâu 10: dung pháp lu bao mộ ồA. quy nh các hành vi không đu làmị ợB. các chu thu ng tinh th n, tình mẩ ảC. quy nh các ph công dânị ủD. quy nh vi đu làm, ph làm,không đu làmị ợCâu 11: Nhà nu qu lí xã ng pháp lu có nghĩa là Nhà nu ban hành pháp lu vàớ ậA. ch th hi quy và nghĩa công dânổ ụB. xây ng ho ch phát tri nu cự ớC. ch th hi pháp lu t.ổ ậD. xây ng ch tru ng, chính sáchự ơCâu 12: Anh đánh ngu gây thu ng tích 11%. anh ph ch trách nhi gì?ờ ệA. Dân sự B. Hình sự C. Hành chính D. lu tỉ ậCâu 13: Phát hi kinh doanh cung th ph không an toàn sinh, ệT đã báo quan ch năng ki tra và th ngăn ch n. đã th hi hình th cớ ứA. áp ng pháp lu tụ B. ng pháp lu tử ậC. tuân th pháp lu tủ D. thi hành pháp lu tậCâu 14: Pháp lu là quy chung, đu áp ng ng i, trong iậ ườ ọlĩnh ng xã là th hi tr ng nào sau đây pháp lu t?ự ậA. Tính quy ph ph bi nạ B. Tính xác nh ch ch hình th cị ứC. Tính ng chưỡ D. Tính bu chungắ ộCâu 15: tu nào khi vi ph pháp lu áp ng nguyên giáo là ch ượ ểh ch sai m, thành công dân có ích?ọ ầA. 14 tu 16 tu iừ ướ B. 16 tu 18 tuừ ướ ổC. 12 tu 14 tu iừ ướ D. 14 tu 18 tu iừ ướ ổCâu 16: Ng ng say gây ra hành vi vi ph pháp lu xem làườ ượ ượA. không có iỗ B. ch năng trách nhi pháp lí.ị ệC. kh năng ki soát hành viị D. không có năng trách nhi pháp líự ệCâu 17: Canh sát giao thông ph khi vi ph lu giao thông là th hi trung ặnào pháp lu t? ậA. Tính quy bu chungề B. Tính xác nh ch ch hình th cị ứC. Tính ng chưỡ D. Tính quy ph ph bi nạ ếCâu 18: Đi khác bi gi pháp lu xã là ộA. tính ph ngụ ươ B. tính nguy nự ệC. tính quy bu chungề D. tính chu cẩ ựCâu 19: Pháp lu là ph ng ti công dân th hi và vậ ươ ệA. quy và nghĩa mìnhề B. quy và ích pháp mìnhề ủC. ích kinh mìnhợ D. các quy mìnhề ủCâu 20: Th hi pháp lu là quá trình ho ng có đích làm cho nh ng quy nh ủpháp lu A. có ch ng trong th ti nỗ B. quen thu trong cu ngộ ốC. bó th ti nắ D. đi vào cu ngộ ốCâu 21: Khi th ng đang trong tình tr ng nguy hi tính ng có kh năng giúp,ấ ườ ứcách nào sau đây là phù và pháp lu t?ử ậA. Ch ng khác u. ườ B. ng nhìn.ứ C. ng iứ ườ D. c.ỏ ặCâu 22: đích cu cùng nh tranh làụ ạA. giành nhi nhu nh mìnhề ềB. bán nhi ph nh tượ ấC. giành nhi khách hàng nh tượ ấD. giành th các ch chăm sóc khách hàngư ụCâu 23: Nghe bàn tính nhau vi tình ch thu cho nhà Vì vi ướ ệbuôn bán gia đình đang khó khăn, băn khoăn không bi nên nh th nào. uủ ếlà A, em ch cách nào sau đây cho phù pháp lu t?ẽ ậA. ng cách làm Vì nhu bót khó khăn honủ ẽB. Im ng coi nh không bi gì Vì đó là chuy ng nặ ườ ớC. chuy này lên face book xin ki góp các mói góp mể ẹD. Góp vói nên thu đúng Vì đó là trách nhi công dânố ủCâu 24: trong nh ng trung co CNXH Vi Nam làộ ệA. do giai nông dân làm chấ B. do nhân dân làm chủC. do ng lóp trí th làm chầ D. do giai công nhân làm chấ ủCâu 25: Sau khi nghi Công ngh thông tin, đã xin Công ty máy tính và ởđ co quan có th quy ch nh n. Vi làm là bi hi hình th th hi nượ ệpháp lu nào đây ?ậ ướ A. Sáng ki pháp lu tế B. ng pháp lu tử ậC. Tuân th pháp lu tủ D. Th hành pháp lu tự ậCâu 26: Pháp lu do Nhà ta xây ng và ban hành th hi chí, nhu u, ích ướ ủA. nh ng ng nghèoữ ườ B. nh ng ng giàuư ườC. ng ng Vi Namả D. đa nhân dân lao ngố ộCâu 27: Hình th ch trách nhi lu nào sau đây không đúng công nhân khi vi ớph lu t? A. Ph tùạ B. ngạ ươ C. Chuy công tácể D. Khi tráchểCâu 28: Anh có nh thành doanh nghi p. Trong nh khi ta gia nh ướ ậWTO, anh ph ch kinh doanh hàng nhu th nào thu nhi ượ ợnhu n?ậA. ít nhân công xu tố B. Có kh năng nh tranh caoả ạC. ít tầ D. Có ngu nguyên li dàoồ ồCâu 29: Theo công Ngân hàng nhà Vi Nam ngày 10/03/2017: đôla ướ ổđ 22.850 Vi Nam ng. này là gì?ượ ượ ọA. trao iỷ B. giá giao chỷ C. giá đoáiỷ D. giá trao iỷ ổCâu 30: Hành vi nào đây là vi ph pháp lu dân ?ướ ựA. Ng mua hàng không tr tiên đúng cho ng bánườ ườB. sinh đi mu không có lý do chinh đángọ ộC. Nhân viên công ty th ng xuyên đi làm mu nườ ộD. Tham tài Nhà cả ướCâu 31: và giá có quan vói nhau nh th nào?ầ ếA. Giá gi thì gi mả B. Giá tăng thì tăngầC. Giá tăng thì gi mầ D. Giá bi ng nh ng không bi ngế ộCâu 32: Ông tr thu trong ho ng xu t, kinh doanh mình là không th hi ệhình th th hi pháp lu nào?ứ ậA. Tuân th pháp lu tủ B. Áp ng pháp lu tụ ậC. Thi hành pháp lu tậ D. ng pháp lu tử ậCâu 33: Khi vi ph m, ch th vi ph khi trách, nh cáo, chuy công tác khác, cáchạ ểch c, ng ho đu vi là vi ph mứ ươ ạA. hành chính B. dân sự C. hình sự D. lu tỉ ậCâu 34: Nói ch ng dân là nói tiêu chí nào sau đây?ế ượ ếA. th ch t, trí tu và tinh th nế B. cân ng gi tínhế ớC. ch ng cu ngế ượ D. kh sinh nế ảCâu 35: Các ch cá nhân không làm nh ng vi mà pháp lu là ấA. ng pháp lu t.ử B. tuân th pháp lu t,ủ ậC. thi hành pháp lu tậ D. áp ng pháp lu tụ ậCâu 36: ng pháp lu là các cá nhân, ch ng đúng các quy mình, làmử ủnh ng gì pháp lu tữ ậA. quy nh làmị B. bu làmắ C. cho phép làm D. khuy khích làmếCâu 37: Quy nh khi tham gia đi khi xe mô tô máy phai tuân thu theo lu giao thông ậđ ng ph ánh trung nào pháp lu t?ườ ậA. Tính quy bu chungề B. Tính xã ng nộ ớC. Tính quy ph ph bi nạ D. Tính xác nh ch chè hình th cị ứCâu 38: Ch quan, công ch nhà có th quy ướ ượA. thi hành pháp lu tậ B. ng pháp lu tử ậC. tuân th pháp lu tủ D. áp ng pháp lu tụ ậCâu 39: Th gian lao ng xã thi làm ra cái là 11 gi trong khi anh làm tờ ấ12h. anh ph bán chi giá ng ng gi ?ậ ươ ờA. 11 giờ B. 10 giờ C. 13 giờ D. 12 giờCâu 40: Truông nào đây thu hình th ng pháp lu t?ợ ướ ậA. Cá nhân, ch không làm nh ng vi pháp lu mổ ấB. Cá nhân, ch làm nh ng vi pháp lu cho phép làmổ ậC. quan, công ch nhà th hi nghĩa vơ ướ ụD. Cá nhân, ch làm nh ng vi pháp lu quy nh ph làmổ ảĐáp án1-C 2-A 3-D 4-B 5-D 6-B 7-B 8-B 9-C 10-D11-C 12-B 13-B 14-A 15-D 16-B 17-A 18-C 19-B 20-D21-C 22-A 23-D 24-B 25-B 26-D 27-A 28-B 29-C 30-A31-C 32-C 33-D 34-A 35-B 36-C 37-C 38-D 39-A 40-BL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án CVì th hi pháp lu có hình th là ng pháp lu t, thi hành pháp lu t, tuân th pháp ủlu và áp ng pháp lu tậ ậCâu 2: Đáp án AVì nhà xã ch nghĩa, ch năng an ninh chính tr và tr an toàn xã ướ ựh “m ch là nh ng công vi quét tr khi xây ng, ch ch ph là đích thân vi ướ ệxây ng” nh Lê-nin đã kh ng nh. Vì th ch năng nh Nhà pháp ướquy xã ch nghĩa Vi Nam là ch và xây ngề ựCâu 3: Đáp án Câu 4: Đáp án Câu 5: Đáp án DCâu 6: Đáp án Câu 7: Đáp án BCâu 8: Đáp án BVì các đáp án còn không ph là các tr ng pháp lu tấ ậCâu 9: Đáp án CVì pháp lu do Nhà xây ng ban hành và th hi n. Trong tra ng cá ướ ợnhân, ch nào đó vi ph thì lý nghiêm minh, áp ng bi pháp ng ưỡch Đi này cho th pháp lu th hi ng quy nhà cế ượ ướCâu 10: Đáp án DVì pháp lu là các quy chung, quy nh quy n, nghĩa và trách nhi ủcông dân.- Nh ng vi làm: quy pháp công dânữ ượ ủ- Nh ng vi ph làm: nghĩa công dânữ ủ- Nh ng vi không làm: trách nhi công dânữ ượ ủCâu 11: Đáp án CVì mu qu lí xã hi qu cao nh bên nh vi ban hành pháp lu thì Nhà ước ph ch th hi pháp lu trên quy mô toàn xã i, pháp lu vào ng ủt ng ng dân và toàn xã i. Nhà ph công công khai, th các văn quyừ ườ ướ ảph pháp lu ng dân bi quy và nghĩa mình đó th hi đúng ườ ượ ệcác quy nh pháp lu tị ậCâu 12: Đáp án BVì hành vi đánh ng gây th ng tích ng truy trách nhi hình gâyườ ươ ốth ng tích theo đi 104 Lu Hình sươ ựCâu 13: Đáp án BVì đã ng đúng quy cáo mình khi phát hi hành vi vi ph pháp lu ủc kinh doanh đó.ơ ởCâu 14: Đáp án ACâu 15: Đáp án DVì theo đi 12 Lu Hình 1999 quy nh: ng ch thành niên (t 14 tu ườ ướ18 tu i) ph có th mi trách nhi hình ng đó ph ít nghiêm ượ ườ ộtr ng ho nghiêm tr ng, gây không n, có nhi tình ti gi nh và gia đình, ược quan, ch nh giám sát, giáo cơ ụCâu 16: Đáp án BCâu 17: Đáp án AH sinh chú khoá ph tử trong câu ch đáp án. Vì theo tr ng tính ưquy c, bu chung pháp lu có nghĩa là nh ng ng không đúng quy ườ ớđ nh pháp lu quan nhà có th quy áp ng các bi pháp thi ướ ếnh ph t, ng ch bu ph tuân theo ho kh ph qu do vi cư ưỡ ệlàm trái pháp lu gây nênậ ọCâu 18: Đáp án CVì các cá nhân, các nhóm xã th hi mang tính nguy n, giác còn ượ ựpháp lu có tính bu chung, là các quy nh bu cá nhân và ổch c, ai cũng ph theo pháp lu t.ứ ậCâu 19: Đáp án BVì đây chính là vai trò pháp lu công dânủ ớCâu 20: Đáp án Vì đây chính là khái ni th hi pháp lu tệ ậCâu 21: Đáp án CCâu 22: Đáp án ACâu 23: Đáp án DCâu 24: Đáp án BVì các đáp án còn không ph là các tr ng CNXH Vi Namấ ệCâu 25: Đáp án BCâu 26: Đáp án DCâu 27: Đáp án ACâu 28: Đáp án BCâu 29: Đáp án CCâu 30: Đáp án AVì theo Lu Dân năm 2005 quy nhậ ịCâu 31: Đáp án CVì đây là tác ng giá uự ầCâu 32: Đáp án CVì ông đã không th hi nghĩa đóng thu khi ho ng xu t, kinh doanh theo quy ấđ nh pháp lu t.ị ậCâu 33: Đáp án DCâu 34: Đáp án ACâu 35: Đáp án BVì đây là khái ni hình th tuân th pháp lu tệ ậCâu 36: Đáp án CVì đây là khái ni ng pháp lu tệ ậCâu 37: Đáp án CCâu 38: Đáp án DCâu 39: Đáp án AVì giá hàng hóa bao giò cũng ng xoay quanh tr giá tr hàng hóa hay xoay quanh tr cả ụth gian lao ng xã thi tờ ếCâu 40: Đáp án BVì ng pháp lu là hình th mà các cá nhân, ch ng đúng các quy ủmình, làm nh ng gì mà pháp lu cho phép làmữ