Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 123

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-12 18:43:53 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD& ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT KỲ ANHƯỜĐ THI CHÍNH TH CỀ Ứ(Có 04 trang) THI TH THPT QU GIA 4Ề ẦNĂM 2017-2018 MÔN GIÁO CÔNG DÂN 12ỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ề(40 câu tr nghi mắ )Mã thi 609ềH tên thí sinhọ :..........................................................................S báo danhố :...............................................................................Câu 1: Gi Đi tra ng bánh trong Trung thu năm 2017 là 6ả ượ ếtri n. Trong đó: Công ty bánh ng Khánh cung 2,5 tri n, công ty bánh Kinhệ ấĐô cung 1,8 tri n, các công ty bánh khác cung 1,2 tri n. Đi gì yấ ảra?A. Giá bánh gi nhữ B. Giá bánh gi xu ngả ốC. Giá bánh tăng lên D. Nhà xu thu pả ẹCâu 2: trong nh ng ph ng ng chính sách dân ta là gì?ộ ươ ướ ướA. Nâng cao hi bi ng dânể ườ B. Nâng cao ng nhân dânờ ốC. Nâng cao hi qu ng nhân dânệ D. Tăng ng nh th c, thông tinườ ứCâu 3: Do mâu thu vi thanh toán ti thuê nhà mà bà là ch nhà đã khóa trái aẫ ửnhà i, giam ng hai K,L ti ng ng sau đó gi thoát nh sạ ượ ựcan thi công an ph ng. Bà cho ng đây là nhà bà thì bà có quy khóa iệ ườ ạch không ph là nh K, L. Hành vi bà đã xâm ph quy n?ứ ềA. kh xâm ph thân th công dân.ấ ủB. kh xâm ph ch công dân.ấ ủC. Pháp lu tính ng công dân.ậ ủD. Pháp lu danh nhân ph công dân.ậ ủCâu 4: Phát hi kinh doanh cung th ph không an toàn vệ ệsinh, đã báo quan ch năng ki tra và th ngăn ch n. đã th hi nớ ệhình th cứA. tuân th pháp lu t.ủ B. ng pháp lu t.ử ậC. áp ng pháp lu t.ụ D. thi hành pháp lu tậCâu 5: Kinh nhân có bao m:ế ồA. kinh cá th ti ch và kinh thế ểB. kinh nhân và nhà c.ế ướC. kinh th và kinh có ngoàiế ướD. kinh cá th ti ch và kinh nhânế ưCâu 6: Giám công ty quy nh cho ch sang làm công vi ng nh c, thu danhố ộm mà pháp lu quy nh"không ng lao ng " trong khi công ty có laoụ ượ ẫđ ng nam làm công vi này. Quy nh giám công ty đã xâm ph quy nộ ềnào đây?ướA. Quy tiên lao ng .ề ữB. Quy ch vi làm lao ng .ề ữC. Quy bình ng gi ng lao ng và ng ng lao ng.ề ườ ườ ộD. Quy bình ng gi lao ng nam và lao ng .ề ữCâu 7: Ông tr thu trong ho ng xu t, kinh doanh mình là không th hi nố ệhình th th hi pháp lu nào?ứ ậA. Áp ng pháp lu t.ụ B. Tuân th pháp lu t.ủ ậC. Thi hành pháp lu t.ậ D. ng pháp lu t.ử Trang Mã thi 609ềCâu 8: Vi tr em th hi mi phí khám và ch nh là iệ ượ ộdung quy nào đây công dân?ủ ướ ủA. Quy kh nh.ề B. Quy phát tri n.ề ểC. Quy sáng o.ề D. Quy p.ề ậCâu 9: Nói ch ng dân là nói tiêu chí nào sau đây?ế ượ ếA. cân ng gi tính.ế B. kh sinh n.ế ảC. th ch t, trí tu và tinh th n.ế D. ch ng cu ng.ế ượ ốCâu 10: Anh đánh ng gây th ng tích 11% anh ph ch trách nhi gì?ườ ươ ệA. lu t.ỉ B. Hành chính. C. Dân sự D. Hình .ựCâu 11: Hành vi nào đây là vi ph pháp lu dân ?ướ ựA. Ng mua hàng không tr ti đúng cho ng bán.ườ ườB. Tham tài Nhà c.ả ướC. sinh đi mu không có lý do chinh đáng.ọ ộD. Nhân viên công ty th ng xuyên đi làm mu n.ườ ộCâu 12: đang 12 nh ng đã đua xe trái phép bi giác nh. là nọ ạc E, em ch cách nào cho phù pháp lu t?ủ ậA. Khuyên không đua xe vì đó là hành vi trái lu t.ậB. Xin đi theo đua xe cùng cho vui.C. Không quan tâm vì đó là chuy Eệ ủD. Ch vì vi tham gia đua xe.ử ệCâu 13: ng di ng khuy mãi 50% giá tr th p, tu sau ng di ng vàạ ộN cũng ra ch ng trình khuy mãi ng Hi ng này ph ánh quy lu nàoư ươ ươ ượ ậd đây th tr ng:ướ ườA. Quy lu cung –c uậ B. Quy lu thông ti tậ ệC. Quy lu canh tr nhậ D. Quy lu giá trậ ịCâu 14: Ông Nguy Văn ban nhân dân huy đăng kí kinh doanhê ơđ đi (không thu ngành ngh mà pháp lu kinh doanh). ông lồ ệđáp ng quy nh pháp lu t. Thông qua vi này ông đãứ ệA. ch ng ch ngh trong kinh doanh.ủ ềB. th hi quy do kinh doanh mình.ự ủC. th hi mong mu mình trong kinh doanh.ể ủD. thúc kinh doanh phát tri n.ẩ ểCâu 15: Các lĩnh ng xã th hi bình ng các dân làự ộA. Kinh qu phòng, văn hóa, giáo cế B. Chính tr kinh văn hóa, giáo cị ụC. Kinh văn hóa, khoa c, an ninhế D. Chính tr qu phòng, văn hóa, giáo cị ụCâu 16: Văn pháp lu ph chính xác, hi ng dân bình th ng cũng có thả ườ ườ ểhi là tr ng nào sau đây pháp lu t?ể ượ ậA. Tính xác nh ch ch hình th c.ị B. Tính ng ch .ưỡ ếC. Tính quy ph ph bi n.ạ D. Tính quy bu chung.ề ộCâu 17: kì công dân nào vi ph pháp lu ph ch trách nhi hành vi viấ ềph mình và ph lí theo quy nh pháp lu làạ ậA. bình ng và nghĩa .ẳ B. bình ng trách nhi pháp lí.ẳ ệC. bình ng chính tr .ẳ D. bình ng quy n.ẳ ềCâu 18: Ch quan, công ch nhà có th quy cỉ ướ ượA. thi hành pháp lu t.ậ B. ng pháp lu t.ử ậC. tuân th pháp lu t.ủ D. áp ng pháp lu t.ụ Trang Mã thi 609ềCâu 19: Trong ng xã i, vai trò pháp lu xem xét hai góc đờ ượ ộA. qu lí và .ả B. xã và công dân.ộC. ch xã và cá nhân.ổ D. Nhà và công dân.ướCâu 20: Ng ng say gây ra hành vi vi ph pháp lu xem làườ ượ ượA. không có i.ỗ B. ch năng trách nhi pháp lí.ị ệC. kh năng ki soát hành vi.ị D. không có năng trách nhi pháp lí.ự ệCâu 21: Sau khi nghi Công ngh thông tin, đã xin Công ty máy tính vàố ởđ quan có th quy ch nh n. Vi làm là bi hi hình th th cượ ựhi pháp lu nào dệ đây ?ướA. Sáng ki pháp lu t.ế B. ng pháp lu t.ử ậC. Tuân th pháp lu t.ủ D. Th hành pháp lu t.ự ậCâu 22: Anh có nh thành doanh nghi p. Trong nh khi ta gia nh pị ướ ậWTO, anh ph ch kinh doanh hàng nh th nào thu nhi iầ ượ ợnhu n?ậA. ít nhân công xu t.ố B. Có kh năng nh tranh cao.ả ạC. ít .ầ D. Có ngu nguyên li dào.ồ ồCâu 23: Th hàng bán qu áo may ít khách nên đã đăng lênấ ảface book qu ng cáo. giúp chia bài vi cho nhi ng khác. Anh cũng buônể ườbán qu áo trên ng facebook nên đã nh ch và nói trên face book. chia sầ ebài vi và cho H. Trong tr ng này, hành vi nh ng ai là nh tranh khôngế ườ ạlành nh?ạA. Anh K, R, và L. B. Ch và Y.ị C. Mình K. D. Anh K, và Y.Câu 24: đích cu cùng nh tranh làụ ạA. giành nhi khách hàng nh t.ượ ấB. bán nhi ph nh t.ượ ấC. giành nhi nhu nh mình.ề ềD. giành th các ch chăm sóc khách hàng.ư ụCâu 25: Vì sao công ng xã trong giáo là mang nghĩa nhân văn sâu cằ ắc nghi giáo ta?ủ ướA. nghĩa công dânả ủB. đi ki ng có và phát huy tài năngạ ườ ậC. quy công dânả ủD. công dân nâng cao nh th cể ứCâu 26: ng trong tr ng kh ti hành khi có căn cho ngắ ườ ườ ượ ằng đóườA. đang chu ph nghiêm tr ngẩ B. đang lên ho ch th hi ph mế ạC. đang có nh ph iị D. đang bàn th hi ph mọ ạCâu 27: Hình th ch trách nhi lu nào sau đây không đúng công nhân khiố ớvi ph lu t?ạ ậA. Khi tráchể B. ngạ ươ C. Ph tùạ D. Chuy công tácểCâu 28: Theo công Ngân hàng nhà Vi Nam ngày 10/03/2017: đôla iố ướ ổđ 22.850 Vi Nam ng. này là gì?ượ ượ ọA. trao i.ỷ B. giá giao ch.ỷ C. giá đoái.ỷ D. giá trao i.ỷ ổCâu 29: nh sát giao thông ph khi vi ph lu giao thông là th hi tr ngả ưnào pháp lu t?ủ ậA. Tính ng ch .ưỡ B. Tính quy ph ph bi n.ạ ếC. Tính xác nh ch ch hình th c.ị D. Tính quy bu chung.ề Trang Mã thi 609ềCâu 30: tu nào khi vi ph pháp lu áp ng nguyên giáo là ch uộ ượ ếđ ch sai m, thành công dân có ích?ể ầA. 16 tu 18 tu iừ ướ B. 12 tu 14 tu iừ ướ ổC. 14 tu 16 tu i.ừ ướ D. 14 tu 18 tu iừ ướ ổCâu 31: Th không có nhà mà thì không đóng nên đã vào và tr chi cấ ếqu đi n.Hành vi là bi hi aạ ủA. vi ph hành chính.ạ B. vi ph hình .ạ ựC. vi ph lu t.ạ D. vi ph dân .ạ ựCâu 32: Nghe bàn tính nhau vi tình ch thu cho nhà vìố ướvi buôn bán gia đình đang khó khăn, băn khoăn không bi nên nh thệ ếnào. là N, em ch cách nào sau đây cho phù pháp lu t?ế ậA. Góp nên thu đúng vì đó là trách nhi công dân.ớ ủB. ng cách làm vì nh khó khăn n.Ủ ơC. chuy này lên face book xin ki góp các góp ốmẹD. Im ng coi nh không bi gì vì đó là chuy ng n.ặ ườ ớCâu 33: Ch năng nh Nhà pháp quy xã ch nghĩa Vi Nam làứ ướ ệA. ch và xây ng.ổ ựB. tr áp các giai kháng.ấ ốC. an ninh chính tr tr an toàn xã i.ả ộD. tr áp và ch xây ng.ấ ựCâu 34: Lan không mũ hi khi đi xe máy đi n. Lan đãạ ạA. không áp ng pháp lu t.ụ B. không ng pháp lu t.ử ậC. không thi hành pháp lu t.ậ D. không tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 35: Trong kinh hàng hoá khái ni dùng cho nào?ề ượ ừA. Nhu ng tiêu dùng.ầ ườ B. Nhu có kh năng thanh toán.ầ ảC. Nhu ngầ i.ườ D. nhu tiêu dùng hàng hoá.ầCâu 36: Th hi thái ng bi hành vi mình là sai, trái pháp lu t, có th gâyể ườ ểh qu không nh ng làm ho vô tình cho vi ra là ph nậ ảnh hi nào vi ph pháp lu t?ả ậA. Hành vi trái pháp lu t.ậ B. Hành vi không pháp.ợC. Năng pháp lý.ự D. iỗ .Câu 37: Tr ng nào đây thu hình th ng pháp lu t?ườ ướ ậA. Cá nhân, ch làm nh ng vi pháp lu cho phép làmổ ậB. Cá nhân, ch không làm nh ng vi pháp lu m.ổ ấC. quan, công ch nhà th hi nghĩa .ơ ướ ụD. Cá nhân, ch làm nh ng vi pháp lu quy nh ph làm.ổ ảCâu 38: Lu Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy nh nam, khi hôn nhau ph iậ ảtuân theo đi ki n: “ề Vi hôn ph đăng kí và do cệ ượ quan nhà có th mơ ướ ẩquy th hi nề ”, là th hi tr ng nào đây pháp lu ?ể ướ ậA. Tính quy ph ph bi n.ạ B. Tính xác nh ch ch hình th cị ứC. Tính quy bu chungề D. Tính nhân dân và xã i.ộCâu 39: Pháp lu do Nhà ban hành và th hi nậ ướ ệA. ng quy Nhà cằ ướ B. ng ch tr ng Nhà c.ằ ươ ướC. ng uy tín Nhà c.ằ ướ D. ng chính sách Nhà c.ằ ướCâu 40: Th gian lao ng xã thi làm ra cái là 11 gi trong khi anh làmờ ờm 12h. anh ph bán chi giá ng ng gi ?ấ ươ ờA. 12 gi .ờ B. 13 gi .ờ C. 11 giờ D. 10 gi .ờ Trang Mã thi 609ề---------------------------------------------------------- ----------ẾĐáp án 1-C 2-A 3-A 4-B 5-D 6-D 7-C 8-B 9-C 10-D11-A 12-A 13-C 14-B 15-B 16-A 17-B 18-D 19-D 20-C21-B 22-B 23-D 24-C 25-B 26-A 27-C 28-C 29-D 30-D31-B 32-A 33-D 34-C 35-B 36-D 37-A 38-A 39-A 40-C Trang Mã thi 609ề