Đề thi thử THPT QG Môn GDCD lớp 12 mã đề 121

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-12 18:45:47 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD& ĐT BÌNH PH CỞ ƯỚTR NG THPT HÙNG NGƯỜ ƯƠĐ THI CHÍNH TH CỀ Ứ(Có 04 trang) THI TH THPT QU GIA 1Ề ẦNĂM 2017-2018 MÔN GIÁO CÔNG DÂN 12ỤTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ề(40 câu tr nghi mắ )Mã thi 609ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Gi Đi tra ng bánh trong Trung thu năm 2017 là 6ả ượ ếtri n. Trong đó: Công ty bánh ng Khánh cung 2,5 tri n, công ty bánh Kinhệ ấĐô cung 1,8 tri n, các công ty bánh khác cung 1,2 tri n. Đi gì yấ ảra?A. Giá bánh gi nhữ B. Giá bánh gi xu ngả ốC. Giá bánh tăng lên D. Nhà xu thu pả ẹCâu 2: trong nh ng ph ng ng chính sách dân ta là gì?ộ ươ ướ ướA. Nâng cao hi bi ng dânể ườ B. Nâng cao ng nhân dânờ ốC. Nâng cao hi qu ng nhân dânệ D. Tăng ng nh th c, thông tinườ ứCâu 3: Do mâu thu vi thanh toán ti thuê nhà mà bà là ch nhà đã khóa trái aẫ ửnhà i, giam ng hai K,L ti ng ng sau đó gi thoát nh sạ ượ ựcan thi công an ph ng. Bà cho ng đây là nhà bà thì bà có quy khóa iệ ườ ạch không ph là nh K, L. Hành vi bà đã xâm ph quy n?ứ ềA. kh xâm ph thân th công dân.ấ ủB. kh xâm ph ch công dân.ấ ủC. Pháp lu tính ng công dân.ậ ủD. Pháp lu danh nhân ph công dân.ậ ủCâu 4: Phát hi kinh doanh cung th ph không an toàn vệ ệsinh, đã báo quan ch năng ki tra và th ngăn ch n. đã th hi nớ ệhình th cứA. tuân th pháp lu t.ủ B. ng pháp lu t.ử ậC. áp ng pháp lu t.ụ D. thi hành pháp lu tậCâu 5: Kinh nhân có bao m:ế ồA. kinh cá th ti ch và kinh thế ểB. kinh nhân và nhà c.ế ướC. kinh th và kinh có ngoàiế ướD. kinh cá th ti ch và kinh nhânế ưCâu 6: Giám công ty quy nh cho ch sang làm công vi ng nh c, thu danhố ộm mà pháp lu quy nh"không ng lao ng " trong khi công ty có laoụ ượ ẫđ ng nam làm công vi này. Quy nh giám công ty đã xâm ph quy nộ ềnào đây?ướA. Quy tiên lao ng .ề ữB. Quy ch vi làm lao ng .ề ữC. Quy bình ng gi ng lao ng và ng ng lao ng.ề ườ ườ ộD. Quy bình ng gi lao ng nam và lao ng .ề ữCâu 7: Ông tr thu trong ho ng xu t, kinh doanh mình là không th hi nố ệhình th th hi pháp lu nào?ứ ậA. Áp ng pháp lu t.ụ B. Tuân th pháp lu t.ủ ậC. Thi hành pháp lu t.ậ D. ng pháp lu t.ử Trang Mã thi 609ềhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi truy website ậđ nh nhi tài li hayể ệCâu 8: Vi tr em th hi mi phí khám và ch nh là iệ ượ ộdung quy nào đây công dân?ủ ướ ủA. Quy kh nh.ề B. Quy phát tri n.ề ểC. Quy sáng o.ề D. Quy p.ề ậCâu 9: Nói ch ng dân là nói tiêu chí nào sau đây?ế ượ ếA. cân ng gi tính.ế B. kh sinh n.ế ảC. th ch t, trí tu và tinh th n.ế D. ch ng cu ng.ế ượ ốCâu 10: Anh đánh ng gây th ng tích 11% anh ph ch trách nhi gì?ườ ươ ệA. lu t.ỉ B. Hành chính. C. Dân sự D. Hình .ựCâu 11: Hành vi nào đây là vi ph pháp lu dân ?ướ ựA. Ng mua hàng không tr ti đúng cho ng bán.ườ ườB. Tham tài Nhà c.ả ướC. sinh đi mu không có lý do chinh đáng.ọ ộD. Nhân viên công ty th ng xuyên đi làm mu n.ườ ộCâu 12: đang 12 nh ng đã đua xe trái phép bi giác nh. là nọ ạc E, em ch cách nào cho phù pháp lu t?ủ ậA. Khuyên không đua xe vì đó là hành vi trái lu t.ậB. Xin đi theo đua xe cùng cho vui.C. Không quan tâm vì đó là chuy Eệ ủD. Ch vì vi tham gia đua xe.ử ệCâu 13: ng di ng khuy mãi 50% giá tr th p, tu sau ng di ng vàạ ộN cũng ra ch ng trình khuy mãi ng Hi ng này ph ánh quy lu nàoư ươ ươ ượ ậd đây th tr ng:ướ ườA. Quy lu cung –c uậ B. Quy lu thông ti tậ ệC. Quy lu canh tr nhậ D. Quy lu giá trậ ịCâu 14: Ông Nguy Văn ban nhân dân huy đăng kí kinh doanhê ơđ đi (không thu ngành ngh mà pháp lu kinh doanh). ông lồ ệđáp ng quy nh pháp lu t. Thông qua vi này ông đãứ ệA. ch ng ch ngh trong kinh doanh.ủ ềB. th hi quy do kinh doanh mình.ự ủC. th hi mong mu mình trong kinh doanh.ể ủD. thúc kinh doanh phát tri n.ẩ ểCâu 15: Các lĩnh ng xã th hi bình ng các dân làự ộA. Kinh qu phòng, văn hóa, giáo cế B. Chính tr kinh văn hóa, giáo cị ụC. Kinh văn hóa, khoa c, an ninhế D. Chính tr qu phòng, văn hóa, giáo cị ụCâu 16: Văn pháp lu ph chính xác, hi ng dân bình th ng cũng có thả ườ ườ ểhi là tr ng nào sau đây pháp lu t?ể ượ ậA. Tính xác nh ch ch hình th c.ị B. Tính ng ch .ưỡ ếC. Tính quy ph ph bi n.ạ D. Tính quy bu chung.ề ộCâu 17: kì công dân nào vi ph pháp lu ph ch trách nhi hành vi viấ ềph mình và ph lí theo quy nh pháp lu làA. bì nh đẳ ng và nghĩề vụ B. bì nh đẳ ng tráề ch nhiệ phá lí .C. bì nh đẳ ng chíề nh trị D. bì nh đẳ ng quyề n.Câu 18: Ch quan, công ch nhà có th quy cỉ ướ ượA. thi hành pháp lu t.ậ B. ng pháp lu t.ử Trang Mã thi 609ềhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi truy website ậđ nh nhi tài li hayể ệC. tuân th pháp lu t.ủ D. áp ng pháp lu t.ụ ậCâu 19: Trong ng xã i, vai trò pháp lu xem xét hai góc đờ ượ ộA. qu lí và .ả B. xã và công dân.ộC. ch xã và cá nhân.ổ D. Nhà và công dân.ướCâu 20: Ng ng say gây ra hành vi vi ph pháp lu xem làườ ượ ượA. không có i.ỗ B. ch năng trách nhi pháp lí.ị ệC. kh năng ki soát hành vi.ị D. không có năng trách nhi pháp lí.ự ệCâu 21: Sau khi nghi Công ngh thông tin, đã xin Công ty máy tính vàố ởđ quan có th quy ch nh n. Vi làm là bi hi hình th th cượ ựhi pháp lu nào dệ đây ?ướA. Sáng ki pháp lu t.ế B. ng pháp lu t.ử ậC. Tuân th pháp lu t.ủ D. Th hành pháp lu t.ự ậCâu 22: Anh có nh thành doanh nghi p. Trong nh khi ta gia nh pị ướ ậWTO, anh ph ch kinh doanh hàng nh th nào thu nhi iầ ượ ợnhu n?ậA. ít nhân công xu t.ố B. Có kh năng nh tranh cao.ả ạC. ít .ầ D. Có ngu nguyên li dào.ồ ồCâu 23: Th hàng bán qu áo may ít khách nên đã đăng lênấ ảface book qu ng cáo. giúp chia bài vi cho nhi ng khác. Anh cũng buônể ườbán qu áo trên ng facebook nên đã nh ch và nói trên face book. chia sầ ebài vi và cho H. Trong tr ng này, hành vi nh ng ai là nh tranh khôngế ườ ạlành nh?ạA. Anh K, R, và L. B. Ch và Y.ị C. Mình K. D. Anh K, và Y.Câu 24: đích cu cùng nh tranh làụ ạA. giành nhi khách hàng nh t.ượ ấB. bán nhi ph nh t.ượ ấC. giành nhi nhu nh mình.ề ềD. giành th các ch chăm sóc khách hàng.ư ụCâu 25: Vì sao công ng xã trong giáo là mang nghĩa nhân văn sâu cằ ắc nghi giáo ta?ủ ướA. nghĩa công dânả ủB. đi ki ng có và phát huy tài năngạ ườ ậC. quy công dânả ủD. công dân nâng cao nh th cể ứCâu 26: ng trong tr ng kh ti hành khi có căn cho ngắ ườ ườ ượ ằng đóườA. đang chu ph nghiêm tr ngẩ B. đang lên ho ch th hi ph mế ạC. đang có nh ph iị D. đang bàn th hi ph mọ ạCâu 27: Hình th ch trách nhi lu nào sau đây không đúng công nhân khiố ớvi ph lu t?ạ ậA. Khi tráchể B. ngạ ươ C. Ph tùạ D. Chuy công tácểCâu 28: Theo công Ngân hàng nhà Vi Nam ngày 10/03/2017: đôla iố ướ ổđ 22.850 Vi Nam ng. này là gì?ượ ượ ọA. trao i.ỷ B. giá giao ch.ỷ C. giá đoái.ỷ D. giá trao i.ỷ ổhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi truy website ậđ nh nhi tài li hayể Trang Mã thi 609ềCâu 29: nh sát giao thông ph khi vi ph lu giao thông là th hi tr ngả ưnào pháp lu t?ủ ậA. Tính ng ch .ưỡ B. Tính quy ph ph bi n.ạ ếC. Tính xác nh ch ch hình th c.ị D. Tính quy bu chung.ề ộCâu 30: tu nào khi vi ph pháp lu áp ng nguyên giáo là ch uộ ượ ếđ ch sai m, thành công dân có ích?ể ầA. 16 tu 18 tu iừ ướ B. 12 tu 14 tu iừ ướ ổC. 14 tu 16 tu i.ừ ướ D. 14 tu 18 tu iừ ướ ổCâu 31: Th không có nhà mà thì không đóng nên đã vào và tr chi cấ ếqu đi n.Hành vi là bi hi aể ủA. vi ph hành chính.ạ B. vi ph hình .ạ ựC. vi ph lu t.ạ D. vi ph dân .ạ ựCâu 32: Nghe bàn tính nhau vi tình ch thu cho nhà vìố ướvi buôn bán gia đình đang khó khăn, băn khoăn không bi nên nh thệ ếnào. là N, em ch cách nào sau đây cho phù pháp lu t?ế ậA. Góp nên thu đúng vì đó là trách nhi công dân.ớ ủB. ng cách làm vì nh khó khăn n.Ủ ơC. chuy này lên face book xin ki góp các góp ốmẹD. Im ng coi nh không bi gì vì đó là chuy ng n.ặ ườ ớCâu 33: Ch năng nh Nhà pháp quy xã ch nghĩa Vi Nam làứ ướ ệA. ch và xây ng.ổ ựB. tr áp các giai kháng.ấ ốC. an ninh chính tr tr an toàn xã i.ả ộD. tr áp và ch xây ng.ấ ựCâu 34: Lan không mũ hi khi đi xe máy đi n. Lan đãạ ạA. không áp ng pháp lu t.ụ B. không ng pháp lu t.ử ậC. không thi hành pháp lu t.ậ D. không tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 35: Trong kinh hàng hoá khái ni dùng cho nào?ề ượ ừA. Nhu ng tiêu dùng.ầ ườ B. Nhu có kh năng thanh toán.ầ ảC. Nhu ngầ i.ườ D. nhu tiêu dùng hàng hoá.ầCâu 36: Th hi thái ng bi hành vi mình là sai, trái pháp lu t, có th gâyể ườ ểh qu không nh ng làm ho vô tình cho vi ra là ph nậ ảnh hi nào vi ph pháp lu t?ả ậA. Hành vi trái pháp lu t.ậ B. Hành vi không pháp.ợC. Năng pháp lý.ự D. iỗ .Câu 37: Tr ng nào đây thu hình th ng pháp lu t?ườ ướ ậA. Cá nhân, ch làm nh ng vi pháp lu cho phép làmổ ậB. Cá nhân, ch không làm nh ng vi pháp lu m.ổ ấC. quan, công ch nhà th hi nghĩa .ơ ướ ụD. Cá nhân, ch làm nh ng vi pháp lu quy nh ph làm.ổ ảCâu 38: Lu Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy nh nam, khi hôn nhau ph iậ ảtuân theo đi ki n: “ề Vi hôn ph đăng kí và do cệ ượ quan nhà có th mơ ướ ẩquy th hi nề ”, là th hi tr ng nào đây pháp lu ?ể ướ ậA. Tính quy ph ph bi n.ạ B. Tính xác nh ch ch hình th cị ứC. Tính quy bu chungề D. Tính nhân dân và xã i.ộCâu 39: Pháp lu do Nhà ban hành và th hi nậ ướ Trang Mã thi 609ềA. ng quy Nhà cằ ướ B. ng ch tr ng Nhà c.ằ ươ ướC. ng uy tín Nhà c.ằ ướ D. ng chính sách Nhà c.ằ ướCâu 40: Th gian lao ng xã thi làm ra cái là 11 gi trong khi anh làmờ ờm 12h. anh ph bán chi giá ng ng gi ?ấ ươ ờA. 12 gi .ờ B. 13 gi .ờ C. 11 giờ D. 10 gi .ờ---------------------------------------------------------- ----------ẾĐáp án 1-C 2-A 3-A 4-B 5-D 6-D 7-C 8-B 9-C 10-D11-A 12-A 13-C 14-B 15-B 16-A 17-B 18-D 19-D 20-C21-B 22-B 23-D 24-C 25-B 26-A 27-C 28-C 29-D 30-D31-B 32-A 33-D 34-C 35-B 36-D 37-A 38-A 39-A 40-CL gi chi ti tờ ếCâu 1: Đáp án Tính ng cung là 5, tri trong khi đó tri u. Nh y, khiổ ậCung thì giá giá tr Gía bánh tăng lênầ ịCâu Đáp án APh ng ng chính sách dân sươ ướ ố+ Tăng ng công tác lãnh và qu lí.ườ ả+ Làm công tác thông tin, tuyên truy giáo c, huy ng toàn xã tham gia công tác giáo ộd ho ch hóa gia đình.ụ ạ+ Nâng cao hi bi ng dân vai trò gia đình, bình ng i, kh sinh n.ự ườ ả+ Nhà đúng cho dân Th hi xã hóa dân .ướ ốCâu 3: Đáp án Không ai dù ng nào có quy và giam gi ng vì nh ng líộ ươ ườ ữdo không chính đáng ho do nghi ng không có căn .ặ ứCâu 4: Đáp án Câu 5: Đáp án Câu 6: Đáp án Bình ng gi lao ng nam và lao ng Lao ng nam và bình ng quy nẳ ượ ềtrong lao ng đó là bình ng ti vi làm; bình ng tiêu chu n, tu iộ ổtuy ng; bình ng làm vi c, ti công, ti th ng,` hi xã i,ể ượ ưở ộđi ki làm vi cề ệCâu 7: Đáp án Câu 8: Đáp án Quy phát tri là quy công dân ng trong môi tr ng xã và nhiênề ượ ượ ườ ựcó cho và phát tri th ch t, tinh th n, trí tu c; có ng vợ ềv ch t; p, ngh ng i, vui ch i, gi trí, tham gia các at ng văn hóa; ượ đu cungợc thông tin và chăm sóc kh eấ khuy khích, ng phát tri tài năng.ượ ưỡ ểCâu 9: Đáp án CCâu 10: Đáp án Hành vi có th ph ch trách nhi hình vêể gây th ng tích ho gây ươ ạcho kh ng khácứ ườ theo quy nh Đi 104 lu hình 1999 (s i, ổb sung 2009), th nh sau:ổ Trang Mã thi 609ềhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi truy website ậđ nh nhi tài li hayể ệ1. Ng nào gây th ng tích ho gây cho kh ng khácườ ươ ườmà th ng 11% 30% ho 11% nh ng thu trong các tr ngỷ ươ ướ ườh sau đây, thì ph không giam gi ba năm ho ph tù sáu tháng nợ ếba năm:a) Dùng hung khí nguy hi ho dùng th đo gây nguy cho nhi ng i;ể ườb) Gây nh cho nhân;ố ạc) Ph nhi cùng ng ho nhi ng i;ạ ườ ườd) tr em, ph đang có thai, ng già u, đau ho ng khácố ườ ườkhông có kh năng ;ả ệđ) ông, bà, cha, ng nuôi ng, th giáo, cô giáo mình;ố ườ ưỡ e) Có ch c;ổ ứg) Trong th gian đang gi giam ho đang áp ng bi pháp aờ ưvào giáo c;ơ ụh) Thuê gây th ng tích ho gây th ng tích thuê;ươ ươi) Có tính ch côn ho tái ph nguy hi m;ấ ểk) tr ng thi hành công ho vìể ườ lý do công nhân.ụ ạ2. Ph gây th ng tích ho gây cho kh ng khác mà tạ ươ ườ ỷl th ng 31% 60% ho 11% 30%, nh ng thu trong các tr ngệ ươ ườh quy nh các đi đi đi kho Đi này, thì ph tù haiợ ừnăm nămế ảCâu 11: Đáp án ACâu 12: Đáp án ACâu 13: Đáp án nh tranh là ganh đua, tranh gi các ch th kinh trong xu t, kinh doanhạ ấhàng hoá nh giành nh ng đi ki thu thu nhi nhu n.ằ ượ ậCâu 14: Đáp án BCâu 15: Đáp án Câu 16: Đáp án Pháp lu có tính xác nh ch ch hình th c: ứ- Hình th th hi pháp lu là các văn nứ có ch cácứ quy ph pháp lu do quan nhàơn có th quy ban hànhướ ề- Văn di chính xác, hi u, nghĩa.ả Th quy ban hành pháp lu quy nh trong Hi pháp và Lu tẩ ượ ậ- dung văn ban hành không trái dung văn do quanộ ướ ượ ơc trên ban hànhấCâu 17: Đáp án Bình ng trách nhi pháp lí là kỳ công dân nào vi ph pháp lu ph ch trách ịnhi hành vi vi ph mình và ph lí theo quy nh pháp lu t.ệ kì công dân nào vi ph pháp lu lí theo quy nh pháp lu t. Không phân bi ệđ dân c, tôn giáo, hoàn nh.ị ảCâu 18: Đáp án DCâu 19: Đáp án DCâu 20: Đáp án CCâu 21: Đáp án Trang Mã thi 609ềS ng pháp lu t:ử là các cá nhân, ch ng đúng các quy mình làm nh ng gì phápổ ữlu cho phép làmậhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi truy website ậđ nh nhi tài li hayể ệCâu 22: Đáp án Câu 23: Đáp án Hành vi Anh và nói trên face bookấ Trong tr ng này,ườ ợhành vi nh tranh không lành nhạ ạCâu 24: Đáp án CCâu 25: Đáp án Câu 26: Đáp án Pháp lu quy nh tr ng ng i:ậ ườ ượ ườ* Tr ng 1: Vi ki sát, Tòa án trong ph vi th quy theo quy nh aườ ủpháp lu có quy can, cáo giam khi có căn ch ng can, cáo sậ ẽgây khó khăn cho vi đi tra, truy xét ho ti ph i.ệ ộ* Tr ng 2: ng trong tr ng kh ti hành:ườ ườ ườ ượ ế+ Khi có căn cho ng ng đó đang chu th hi ph nghiêmư ườ ấtr ng ho ph bi nghiêm tr ng.ọ ọ+ Khi có ng chính trông th và xác nh đúng là ng đã th hi iườ ườ ộph mà xét th ph ngay ng đó không ch c.ạ ườ ươ+ Khi th ng ch ng nào đó có ph và xétấ ườ ườ ạth ngăn ch ngay vi ng đó tr n.ấ ườ ố* Tr ng 3: ng ph qu tang ho đang truy nã.ườ ườ ịCâu 27: Đáp án Trách nhi lu t:ệ do th tr ng quan áp ng ch th vi ph lu nh ưở ưkhi trách, nh cáo, ng, sa th i,chuy công tác khácể ươ ểCâu 28: Đáp án Câu 29: Đáp án DCâu 30: Đáp án Vi lý ng ch thành niên (đ 14 18 tu i) ch mang nguyên giáo c, ườ ướ ụkhông áp ng hình ph tù chung thân và hình.ụ ửCâu 31: Đáp án BCâu 32: Đáp án Câu 33: Đáp án DCâu 34: Đáp án C- Thi hành pháp lu t:ậ là cá nhân, ch th hi đúng nghĩa mình, ch ng làm nh ngổ ữgì pháp lu quy nh ph làm. Nh y, hành vi không mũ hi không thi hành phápậ ểlu t.ậCâu 35: Đáp án BCâu 36: Đáp án DCâu 37: Đáp án ACâu 38: Đáp án A* Tính quy ph ph bi nạ (làm nên giá tr công ng, bình ng pháp lu t)ị Pháp lu là nh ng quy chungậ là khuôn uẫ chung.- áp ngượ :+ hi nề ầ+ nhi uỞ iơ+ ng i.ấ ườ rong lĩnh ng xã iọ Trang Mã thi 609ềCâu 39: Đáp án ACâu 40: Đáp án xu và thông hàng hoá ph trên th gian lao ng xã thi nả ảxu ra hàng hoá đó.ấhttp://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi truy website ậđ nh nhi tài li hayể ệ. ….H t…ế Trang Mã thi 609ề