Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn Địa Lý - Năm học 2017-2018 - THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 1

d51808b15e02a931b874cd1e6b130b94
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-05-25 09:46:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 214 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

tên :..........................................................................ọI. Tr nhi m. 5đ)ắ ệCâu 1: Cho 11,3 Mg và Zn tác ng dd Hỗ ớ2 SO4 2M thì thu 6,72 lít khí(đktc).ư ượCô dung ch thu kh ng mu khan là:ạ ượ ượ ốA. 14,2g B. 41,1g C. 41,2g D. 40,1gCâu 2: Cho gam kim lo có hóa tr không khi tác ng oxi ra 10ộ gam oxit.Kim lo làạA. Fe B. Zn C. Ca D. MgCâu 3: Cho 6,72 gam Fe vào dung ch ch 0,3 mol H2SO4 c, nóng (gi thi SO2 là ph mị ẩkh duy nh t). Sau khi ph ng ra hoàn toàn, thu (cho Fe 56)ử ượ A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe .ư C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. D. 0,12 mol FeSO4.Câu 4: Hiđrôsunfua là ch tộ ấA. Có tính kh nhử B. Có tính ôxi hoá uếC. Có tính ôxi hoá nhạ D. Có tính axít uếCâu 5: Dung ch Hị2 lâu ngày trong không khí th ng có hi ng gì:ể ườ ượA. Chuy thành màu nâu để B. c, màu vàngị ụC. trong su không màuẫ D. Xu hi ch màu đenấ ắCâu 6: Hoà tan 2,16g kim lo trong dung ch Hế ị2 SO4 c, nóng, thu 2,688 lít khíặ ượ(đktc). Kim lo là:ạA. Al B. Mg C. Fe D. CuCâu 7. Cho các cân ng sau :ằ (1) 2SO2 (k) O2 (k) ¾¾®¬ ¾¾ 2SO3 (k) (2) N2 (k) 3H2 (k) ¾¾®¬ ¾¾ NH3 (k)(3) CO2 (k) H2 (k) ¾¾®¬ ¾¾ CO(k) H2 (k) (4) 2HI (k) ¾¾®¬ ¾¾ H2 (k) I2 (k)Khi thay áp su t, nhóm gổ các cân ngằ hoá kh ng bị chuy ch làA. (1) và (2). B. (1) và (3). C. 3) và (4). D. (2) và (4).Câu Cho cân ng sau trong bình kín: ằ()2 2NO kƒ N2 O4 (k). (màu nâu (không màu)ỏBi khi nhi bình thì màu nâu nh n. Ph ng thu có:ả ậA. ƒ 0, ph ng thu nhi tả B. ƒ 0, ph ng nhi tả ệC. ƒ 0, ph ng thu nhi tả D. ƒ 0, ph ng nhi tả Câu 9: đi ch Hể ế2 trong phòng thí nghi ng ta dùng.ệ ườA. Cho Hiđrô tác ng huỳnh.ụ ưB. Cho (II) sunfua tác ng axít clohiđríc.ắ ớC. Cho sunfua tác ng axít nitric.ắ ớD. Cho tác ng Hắ ớ2 SO4 nóng.ặCâu 10: Trong các ch sau đây, ch nào th ng trong Hấ ộ2 SO4 c:ặA. Al, Fe B. Cu, Fe C. Zn, Al D. Al, CuCâu 11: Thu th nh bi dung ch nhãn: Ba(NOố ượ ấ3 )2 Na2 CO3 MgSO4A. quì tím B. HCl C. H2 SO4 D. BaCl2Câu 12: Khi cho Fe2 O3 tác ng Hụ ớ2 SO4 nóng thì ph thu làặ ượA. Fe2 (SO4 )3 SO2 và H2 B. Fe2 (SO4 )3 và H2 OC. FeSO4 SO2 và H2 D. FeSO4 và H2 Trang KI TRA HK2Ề ỂMÔN HÓA 10 ỌTh gian làm bài: 60 phút;ờCâu 13: H2 SO4 có tính axit có tính:ặ ừA. tính khử B. tính bazơ C. tính oxi hóa D. tính nềCâu 14: Dãy kim lo ph ng dung ch axit Hạ ượ ị2 SO4 loãng là:A. Ag, Ba, Fe, Sn B. Cu, Zn, Na, Ba C. Au, Pt D. K, Mg, Al, Fe, ZnCâu 15: th ngân c, do đó ph thu th ngân vãi ng cáchơ ằA. nh brom lên gi th ngân.ỏ ướ B. huỳnh lên gi th ngân.ắ ủC. nh ozon lên gi th ngân.ỏ ướ D. photpho lên gi th ngân.ắ ủCâu 16: Nh ng câu sau câu nào sai khí nói tính ch hoá ozon?ề ủA. Ozon kém oxiề B. Ozon oxi hóa các kim lo Au và Ptấ ảC. Ozon oxi hóa Ag thành Ag2 D. Ozon oxi hóa ion thành I2Câu 17: nh ra có ion sunfat trong dung ch, ng ta th ng dùngể ườ ườA. dung ch ch ion B. thu th duy nh là ấC. quỳ tím D. dung ch mu ốCâu 18: Cho 0,3 mol th hoàn toàn 4,48 lít (đktc), ng mu khan thu là:ượ ượA. 18,9 gam B. 20,8 gam C. 31,2 gam D. 23,0 gamCâu 19: Hoà tan hoàn toàn 13 gam kim lo (M có hóa tr II) ng dung ch Hạ ị2 SO4 loãng thuđ 4,48 lít khí (đkc), kim lo làượ ạA. Fe B. Mg. C. Zn. D. AlCâu 20: Hóa ch dùng phân bi COấ ệ2 và SO2 làA. bromướ B. gi quỳ mấ C. phenolphtalein. D. dd vôiướCâu 21: phân bi Oể ệ2 và O3 ng ta th ng dùng :ườ ườA. dung ch CuSOị4 B. dung ch Hị2 SO4C. cướ D. dung ch KI và tinh tị ộCâu 22: Khí sunfuro là ch có:ấA. Tính kh nhử B. Tính oxi hóa nhạC. có tính oxi hóa có tính khừ D. Tính oxi hóa uếCâu 23. Cho cân ng (trong bình kín) sau :ằ2 2CO (k) (k) CO (k) (k)¾¾®+ +¬ ¾¾ƒ 0Trong các (1) tăng nhi (2) thêm ng c; (3) thêm ng Hế ượ ướ ượ2 (4)tăng áp su chung (5) dùng ch xúc tác.ấ ấCó cáchấ làm thay cân ng là :ổ ệA. B. C. D. 5Câu 24: Cách pha loãng H2 SO4 an toàn làặA. rót axit vào cvà khu u.ừ ướ B. rót nhanh axit vào và khu u.ướ ềC. rót vào axit và khu u.ừ ướ D. rót nhanh vào axit và khu u.ướ ềCâu 25: th hoàn toàn 1,12 lít khí SOấ ụ2 (đktc) vào 150ml dung ch NaOH 1M. Cô dungị ạd ch thu c:ị ượA. hai mu NaHSOỗ ố3 Na2 SO3 và NaOH dư B. ch NaOH, Naỗ ấ2 SO3C. hai ch SOỗ ấ2 NaOHư D. hai mu NaHSOỗ ố3 Na2 SO3II. lu nự ậCâu 1. Hoàn thanh các chu sau (1,5đ)ỗ 4H SO HCl NaCl Cl SO® Câu ng ph ng pháp hóa hãy nh bi các dung ch sau:ằ ươ (1,5đ) 2Na CO Ba(OH) NaOH; MgCl Mg(NO )Câu 3(2đ) Hòa tan 18,4g Fe, Mg, Cu trong ng dung ch ượ ị2 4H SO 2M Sau ủph ng th còn 8g ch không tan và 6,72 lít khí đktc.ả ởa) Tìm kh ng ng kim lo i.ố ượ ạc) Th tích dung ch 4H SO đã dùng. Trang 4Cho bi tế Na 23, Mg 24, Al 27, Ca 40, Fe 56, Cu 64, Zn 65, Ag 108, Ba =137,H= 1, =16, =32---------------------------------------------------------- ----------ẾBÀI LÀM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .............................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... Trang 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... Trang
2020-09-27 21:02:15