Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn Địa Lý - Năm học 2017-2018 - THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1

ac2019abeca60d62ca81f5b681898146
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-05-25 09:45:37 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT VĨNH PHÚCỞ THI KSCL NĂM 2017 2018 ỌMôn: 12Ị ỚTh gian lam bai: 50 phút (không th gianơ ơphát )ềCâu 1: Vi Nam rìa phía đông bán nào?ệ ảA. Xômali B. Ibêrich C. Đông ngươ D. ArapCâu 2: Bi Đông trong vùng khí uể ậA. nhi gió mùaậ B. nhi gió mùa.ệ ẩC. Xích và Xích o.ạ D. ôn ng và nhi gió mùa.ớ ươ ệCâu 3: Trên li n, ng biên gi Vi Nam Lào có chi dàiấ ườ ềA. 2100km B. 1300km C. 4600km D. 1400km Câu 4: môi tr ng bi năm 2016 nh ng nghiêm tr ng môi tr ng vùngự ườ ưở ườbi các nh nào thu khu mi Trung ta?ể ướA. Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Th Thiên Huệ ếB. Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Th Thiên Hu Thanh Hóaả ếC. Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr Th Thiên Hu .ả ếD. Qu ng Bình, Qu ng Tr Th Thiên Hu Đà ng.ả ẵCâu 5: ta có tài nguyên khoáng phong phú, đa ng là do trí lí taướ ướA. trong khu chí tuy bán cằ ắB. li vành đai sinh khoáng Thái Bình ng và Trung iằ ươ ảC. Ti giáp Bi Đông.ế ểD. trong khu nhi gió mùa.ằ ẩCâu 6: Nét khác bi khí mi Mi-an-ma và mi Vi Nam so iệ ớcác Đông Nam còn làướ ạA. Th ng xuyên có bãoườ B. Nóng quanh năm C. Có ng nượ ớD. Có mùa đông nhạCâu 7: Nh ng thiên tai nào sau đây đang đe ng ng sông Long ta?ữ ướA. Lũ quét, t, ng mu i, rét i.ạ ươ ạB. Bão nhi i, lũ ng, ng tệ ụC. hán, xâm nh n, tri ng, sôngạ ườ ờD. Ng t, hán, ng t, cháy ng và bão nhi i.ậ ớCâu 8: Cho bi sau:ể ồBi th hi giá tr xu t, nh kh Nh giai đo 1990 2004ể ạNh xét nào sau đây không đúng giá tr xu t, nh kh Nh giai đo nậ ạ1990-2004?A. Cán cân xu nh kh các năm luôn ng, Nh là nu xu siêuấ ươ ấB. Nhìn chung, giá tr xu kh có xu ng tăngị ướC. Giá tr xu kh luôn giá tr nh kh uị ẩD. tr ng giá tr xu kh nh nh kh u.ỉ ẩCâu 9: Trung Qu có di tích th th gi i?ố ớA. Th tứ B. Th nămứ C. nh tớ D. Th haiứCâu 10: Khu Đông Nam là ti giáp gi aự ữA. ng và Thái Bình ngẤ ươ ươ B. ng và Tây ngẤ ươ ươC. Tây ng và Băng ngạ ươ ươ D. Tây ng và Thái Bình ngạ ươ ươCâu 11: Cho ng li sau:ả ệGiá tr xu t, nh kh Trung Qu c, giai đo 1990 2010ị ạ(Đ USD)ơ ỉNăm 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2010Xu kh uấ 27,4 62,1 148,8 249,2 762,0 1430,7 1577,8Nh ậkh uẩ 42,3 53,3 132,1 225,1 660,0 1132,6 13962,2Đ th hi chuy ch giá tr xu t, nh kh Trung Qu giai đo ạ1990 2010, bi nào sau đây thích nh t? ấA. Bi ch ng.ể B. Bi mi nể C. Bi trònể D.Bi ghép.ể ộCâu 12: Vi xây ng các nhà máy th đi th ng ngu sông có tác ng tiêuệ ượ ộc nh th nào vùng u?ự ưA. Gi ng phù sa trong dòng ch sông.ả ượ ủB. Đi ti dòng ch y, cung trong mùa khô.ề ướC. Gây ra tình tr ng cân ng sinh thái.ạ ằD. ch tình tr ng lũ lên th ng.ạ ườCâu 13: ng trung bình năm taượ ướA. 2000 3000mmế B. 1500 2000mmếC. 500 1000mmừ D. 3500 4000mmếCâu 14: Vi Nam là thành viên th bao nhiêu ASEAN? Vào ngày, tháng, năm nào?ệ ủA. Thành viên th 6, ngày 28/7/1995.ứ B. Thành viên th 8, ngày 28/7/1997.ứC. Thành viên th 7, ngày 28/7/1997.ứ D. Thành viên th 7, ngày 28/7/1995.ứCâu 15: Th nh đi ki nhiên các Đông Nam làế ướA. Ti năng th đi dào trên các sông.ề ồB. th bi phát tri ng kinh bi nợ ểC. phù sa màu các ng ng châu th .ấ ổD. Các ng ng chăn nuôi gia súc.ồ ểCâu 16: sinh thái ng ng ta phân ch Nam di tíchệ ướ ệA. 450 nghìn ha. B. 300 nghìn ha C. 150 nghìn ha D. 250 nghìn ha.Câu 17: nào sau đây không ph là thu thiên nhiên khu núi ta?ả ướA. Là đi ki thu trung các khu công nghi p, thành ph .ề ốB. bàn thu phát tri trung cây công nghi dài ngày.ị ệC. Giàu tài nguyên khoáng n, là nguyên li u, nhiên li phát tri công nghi p.ả ệD. Có ti năng th đi và du ch sinh thái.ề ịCâu 18: sao đai các ng ng Đông Nam bi màu ?ạ ỡA. phù sa có thêm khoáng ch dung nham núi a.ấ ửB. Còn hoang ng đâyơ ượ ầC. Có nhi mùn do ng nguyên sinh cung p.ề ấD. phù sa do các con sông p.ấ ắCâu 19: Qu Nh trên ng nào?ầ ươA. Thái Bình ngươ B. Băng ngắ ươ C. ngẤ ươ D. Tây ngạ ươCâu 20: ng vòng cung là ng chính hình vùng núi nào ta?ướ ướ ướA. Hoàng Liên nơ B. Đông cắ C. Tây cắ D. Tr ng c.ườ ắCâu 21: Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN) thành năm nào và nệ ượ ếnăm 2014 có bao nhiêu thành viên?A. 1967, thành viên. B. 1968, 10 thành viên C. 1967, 10 thành viên.D. 1976, 10 thành viên.Câu 22: Nguyên nhân nào gây ra hi ng ph khô nóng cho ng ng ven bi Trungệ ểB và ph nam khu Tây ta vào mùa ?ộ ướ ạA. nh ng Bão Bi Đông và nhi i.Ả ưở ớB. Áp th ho ng nh hút gió mùa Tây Nam.ấ ạC. Tín phong Đông qua dãy Tr ng và các dãy núi ch biên gi Vi -ắ ượ ườ ệLào. D. Gió mùa Tây Nam qua dãy Tr ng và các dãy núi ch yượ ườ ạd biên gi Vi Lào.ọ ệCâu 23: vĩ Tuy nừ 016 tr vào Nam, ho ng du ch bi di ra nh quanhắ ưnăm là do nguyên nhân nào sau đây?A. Có nhi bãi bi p, ng dân có ng cao, thích du ch bi nề ườ ểB. Có nhi bãi bi p, ti ng.ề ếC. Khí mang tính ch Xích o, nóng quanh năm.ậ ạD. Có ít sông ra bi n, ít ch nh ng Bão.ớ ưở ủCâu 24: Gió mùa đông th vào ta có ngu tắ ướ ừA. áp cao Haoai. B. áp cao Xibia. C. áp cao Nam ng.Ấ ươ D. áp th pấIran.Câu 25: Lo gió nào ho ng quanh năm ta?ạ ướA. Gió ph Tây Nam và gió mùa Tây Namơ B. Tín phong bán cầ ắvà gió mùa Đông c.ắ C. Tín phong bán c.ầ D. Gió mùa Đông vàắgió mùa Tây Nam.Câu 26: Ngành công nghi coi là ngành mũi nh công nghi Nh nệ ượ ảlàA. công nghi ch oệ B. xây ng và công trình công ngự ộC. công nghi tệ D. công nghi xu đi .ệ ửCâu 27: Nh xét nào sau đây không đúng đi nhiên mi Đông Trungậ ềQu c?ốA. Có các ng ng châu th ng n, phù sa .ồ ỡB. ngu các sông nh Tr ng Giang, Hoàng Hà.ạ ườC. Nghèo khoáng n, ch có than đá là đáng .ả ểD. xu ng nam khí chuy ôn gió mùa sang nhi gió mùa.ừ ớCâu 28: kinh ta hi nay đang chuy ch theo ngơ ướ ướA. Gi tr ng khu III, tăng tr ng khu II và khu I.ả ựB. Tăng tr ng khu I, khu II và khu III.ỉ ựC. Gi tr ng khu I, tăng tr ng khu II và khu III ch nhả ịD. Gi tr ng khu II, tăng tr ng khu và khu III.ả ựCâu 29: Ch lũ sông ngòi ng ng sông Long có điêmế ặA. lên ch m, rút ch m.ậ B. lên nhanh, rút nhanhC. lên ch m, rút nhanh.ậ D. lên nhanh, rút ch m.ậCâu 30: vào Atlat lí Vi Nam trang 23, hãy cho bi kh nào sau đây mự ằtrên ng biên gi Vi Nam Trung Qu c?ườ ốA. Nghữ B. Yờ C. Tây Trang D. BàiộCâu 31: Hình ng lãnh th kéo dài và ngang ta đãạ ướA. phân hóa rõ thiên nhiên đông sang tây.ạ ừB. làm cho thiên nhiên có phân hóa theo cao hìnhự ịC. làm cho thiên nhiên vào Nam khá ng nh t.ừ ấD. đi ki cho tính bi xâm nh sâu vào li n.ạ ềCâu 32: ng hình nào sau đây vùng ven bi thu cho xây ng ng bi nạ ểA. các tam giác châu bãi tri ngớ B. nh, sông, cátị ồC. phá, bi mài mòn.ầ D. các vũng, nh sâu.ị ướCâu 33: vào Atlat lí Vi Nam trang 5, hãy cho bi Bán Trà thu nh,ự ỉthành ph nào ta?ố ướA. Qu ng Namả B. Đà ngẵ C. Phòngả D. Th Thiên Huừ ếCâu 34: Tu cao Apec 2017 (06 11/11/2017) di ra thành ph nào Vi tầ ệNam?A. Nha Trang B. Đà ngằ C. Th đô Hà iủ D. TP. Chí MinhồCâu 35: ng ng sông ng ch do phù sa các th ng sông nào ?ồ ụA. th ng sông ng và th ng sông Thái Bình.ệ ốB. Sông Ti n, sông và th ng sông ng Nai.ề ồC. th ng sông ng và th ng sông Kì Cùng ng Giang.ệ ằD. th ng sông Mã và th ng sông Thái Bình.ệ ốCâu 36: trong đê ng ng sông ng có diêm nào sau đây?ấ ặA. phù sa có di tích và ba danấ ấB. nghèo dinh ng, nhi cát, ít phù sa sông.ấ ưỡ ềC. Di tích n, phèn chi n.ệ ớD. màu, nhi trũng ng c.ấ ướCâu 37: Đi nào sau đây bi hi tính ch nhi khí ta?ể ướA. Trong năm, Tr luôn ng cao trên ng chân tr i.ặ ườ ờB. Trong năm, Tr lên thiên nh hai n.ặ ầC. ng n, cân ng ng quanh năm.ổ ươD. Hàng năm, ta nh ng nhi Tr n.ướ ượ ượ ớCâu 38: Gió đông ho ng phía nam dãy ch Mã ta vào mùa đông th ch tắ ướ ấlàA. Tín phong bán NamầB. gió mùa Đông nh ng đã bi tính khi qua dãy ch Mã.ắ ượ ạC. gió và gió bi n.ấ ểD. Tín phong bán c.ở ắCâu 39: trí lí trên ngã ng hàng và hàng không qu đi uớ ườ ềki cho taệ ướA. có tài nguyên sinh và khoáng phong phúậ ảB. chung ng hòa bình các trong khu Đông Nam Á.ố ướ ựC. có trí chính tr quan tr ng nh trên th gi i.ị ớD. giao phát tri kinh các c.ư ướCâu 40: đi nào sau đây không đúng đi chung hình Vi Nam?ặ ệA. hình vùng nhi gió mùa.ị ẩB. hình đa ng và phân chia thành các khu các trung khác nhau,ị ặC. hình núi chi ph di tích nh ng ch là núi trung bình.ị ếD. ng núi Tây Đông Nam và ng vòng cung chi th .ướ ướ