Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn Địa Lý - Năm học 2017-2018 - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 1

4965cd350a0c5ff2d26ab6f16cc669b1
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-05-25 09:44:43 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 212 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NINHỞ ẮTr ng THPT Hàn Thuyênườ(40 câu tr nghi m)ắ THI TH THPT QU GIA IÊ ẦNĂM 2017 2018 OMôn: LÝỊTh gian lam bai: 50 phút; không th gianơ ơphát đềCâu 1: Bi Đông nh ng tính ch nào sau đây khí u?ể ưở ậA. Mang cho ta nhi cao, nóng quanh nămạ ướ ộB. Mang cho ng và nạ ướ ượ ớC. Mang cho các lo gió ho ng theo mùaạ ướ ộD. Mang tài nguyên sinh phong phúạ ậCâu 2: Ngoài gió mùa, ta còn ch tác ng lo gió ho ng quanh nămướ ộlàA. gió tín phong B. gió bi nể C. gió ph tây namơ D. gió tây ôn iớCâu 3: vùng ven bi n, ng hình nào sau đây thu nh cho xây ng ngỞ ảbi n?ểA. Các bi mài mònờ B. nh sôngị C. Các ven D. Các vũng nh cị ướsâuCâu 4: Bi hi rõ nh hình xâm th mi núi ta làể ướA. tồ B. ng úngậ C. tr tấ ượ D. lũ quétCâu 5: Vùng th ta xác nh là vùngộ ướ ượ ịA. phía ngoài ng sở ườ B. ti giáp li và phía trong ngế ườc sơ ởC. phía trong ng sở ườ D. ti giáp li nế ềCâu 6: Cho bi sau:ể ồGDP VÀ TĂNG TR NG GDP TRUNG QU GIAI ĐO 2009-2013Ố ƯỞ ẠBi trên có sai sót, hãy cho bi sai sót đâu?ể ởA. Chú gi iả B. Tên bi để C. Tr hoànhụ D. Tr tungụCâu 7: Cho ng li ệL ng a, ng và cân ng đi mượ ượ ểĐ đi mị ng (mm)ượ ng iượ ơ(mm) Căn ng (mm)ằ ẩHà iộ 1676 989 +687Huế 2868 1000 +1868TP Chí Minhồ 1931 1686 +245Đ th hi ng a, ng và cân ng hình theo ng li uể ượ ượ ệđã cho, bi nào sau đây thích nh t?ể ấA. Bi tể B. Bi ngể ườ C. Bi mi nể D. Bi trònể ồCâu 8: Tr năm 1990, LB Nga đã ng là tr Liên Bang Xô Vi t, ch vìướ ếA. di tích lãnh th ng nh so các thành viên khácệ ớB. kinh phát tri nh t, đóng góp cao nh trong Liên Xôề ấC. dân đông, trình dân trí caoố ộD. tài nguyên thiên nhiên đa ng, phong phú nh t.ạ ấCâu 9: Trong th kì tháng 11 (năm tr c) tháng (năm sau), vĩ tuy 16°B trờ ướ ởvào Nam, chi th là:ế ếA. gió ph tây namơ B. tín phong đông nam C. tín phong đông cắD. gió mùa đông cắCâu 10: đi nào sau đây không ph vùng núi Tr ng Nam?ặ ườ ơA. Cao và nh taồ ướ B. các kh núi và các cao nguyênồ ổC. hình ng ph gi Tây và Đôngị ươ D. Phía Tây là các cao nguyên badan ngế ầCâu 11: Cho bi để ồC GIÁ TR XU T, NH KH HOA KÌ GIAI ĐO 2005-2014Ơ ẠNh xét nào sau đây không đúng bi trên?ậ ồA. tr ng xu kh tăng, nh kh gi mỉ B. tr ng nh kh nỉ ớh xu kh uơ ẩC. tr ng xu kh luôn nh kh uỉ D. tr ng xu kh uỉ ẩđang ti cân ngế ằCâu 12: Th nh quan tr ng nhiên phát tri công nghi khu núiế ồc ta là?ủ ướA. trung khá nhi khoáng nậ B. Di tích ng n, nhi ng cệ ỏC. Khí thu i, đai ng nậ D. Nhi khoáng n, ti năng th đi nề ớCâu 13: hình ng lãnh th kéo dài và ngang ta đãớ ướA. đi ki cho tính bi xâm nh sâu vào li nạ ềB. ra phân hóa rõ thiên nhiên Đông sang Tâyạ ừC. làm cho thiên nhiên ta có phân hóa theo cao hìnhướ ịD. làm cho thiên nhiên vào Nam ta khá ng nh từ ướ ấCâu 14: ch ch nhiên khu ng ng ta làạ ướA. nhi sông su i, ao kênh chề B. thiên tai bão, t, hán…) th ng raụ ườ ảC. di tích đai ch pệ D. trung ít tài nguyên khoáng nơ ảCâu 15: Qu gia nào trong khu Đông Nam không có vùng bi ti giáp vùngố ớbi taể ướA. Thái Lan B. Campuchia C. Xingapo D. MianmaCâu 16: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 9, hãy cho bi ng gió mùa th iứ ướ ổvào khu ng ng là ng nào?ự ướA. ng Đông Namướ B. ng Tây cướ C. ng Đông cướ D.H ng Tây NamướCâu 17: Cho ng li uả ệNhi trung bình các tháng trong năm đi (ệ )Đ đi mị 10 11 12TP Longạ 17 18 19 24 27 29 29 27 27 27 24 19TP VũngTàu 26 27 28 30 29 29 28 28 28 28 28 27Đ th hi di bi nhi trung bình các tháng trong năm Long và Vũng Tàuể ạtheo ng li đã cho, bi nào sau đây thích nh tả ấA. Bi trònể B. Bi tể C. Bi mi nể D. Bi ngể ườCâu 18: nào sau đây không đúng tình hình dân Nh n?ớ ảA. Nh là đông dân nên gia tăng dân ng năm cao.ậ ướ ằB. ng già trong dân ngày càng nỉ ườ ớC. gia tăng dân ng năm th và đang gi nố ầD. Nh là đông dân, ph trung các thành ph ven bi nậ ướ ểCâu 19: đi ho ng gió Tín phong ta là:ặ ướA. gây ra th ti nh khô taờ ướ B. th xen gió mùaổ ớC. gây cho vùng ven bi Trung Bư D. gây ra hi ng ngâu ng ngệ ượ ằB Bắ ộCâu 20: Nh ng kh núi cao trên 2000m đãữ ốA. ngu th năng cho taạ ướB. góp ph đa ng nh quan thiên nhiên Vi Namầ ệC. ra các vùng khí t, thích cho vi ngh ngạ ưỡD. gây nhi tr ng cho giao gi ng ng mi núiề ềCâu 21: Bi Đông là gi hai ngể ươA. Thái Bình ng và Tây ngươ ươ B. Tây ng và ngạ ươ ươC. Thái Bình ng và ngươ ươ D. Thái Bình ng và Băng ngươ ươCâu 22: Vùng bi có đi ki nhiên thu nh cho ngh làm mu ta là:ể ướA. Nam Trung Bộ B. Nam Bộ C. Bắ D. Trung Bắ ộCâu 23: nhiên, trí lí ta có nghĩa quan tr ng nh làề ướ ấA. mang cho ta ngu tài nguyên sinh và khoáng phong phúạ ướ ảB. ch tác ng nhi thiên taiị ềC. nên phân hóa đa ng nhiênạ ựD. quy nh đi thiên nhiên taị ướCâu 24: ngh nào th hi chung th gi trong môiộ ệtr ng?ườA. ngh các ASEANộ ướ B. ngh ng ng Pháp ngộ ữC. ngh Th ng nh Trái tộ ượ D. ngh Th ng nh G20.ộ ượ ỉCâu 25: Quá trình toàn hóa là quá trình liên tầ ếA. nhi các đang phát tri trên th gi iề ướ ớB. qu gia trên th gi nhi tộ ặC. các qu gia trên th gi kinh văn hóa, khoa cố ọD. các phát tri trên th gi kinh văn hóa, khoa cướ ọCâu 26: Nguyên nhân ch nên ng ph trình phát tri kinh xãủ ươ ếh gi nhóm phát tri nhóm đang phát tri làộ ướ ướ ểA. quy mô dân và dân số B. trình khoa kĩ thu tộ ậC. thành ph ch ng và tôn giáoầ D. đi ki nhiên và tài nguyên thiên nhiênề ựCâu 27: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 11, hãy cho bi nhóm nào taứ ướchi di tích nh tế ấA. nhóm feralit trên đá badanấ B. nhóm feralit trên các lo đá khácấ ạC. nhóm feralit trên đá vôiấ D. nhóm phù sa sông.ấCâu 28: Bi pháp quan tr ng nh ch tình tr ng đô th hóa “gi o” Mĩệ ởLatinh là:A. th hi tri công nghi hóa, hi hóaự ạB. phân dân lí gi các vùng lãnh thố ổC. khai thác tài nguyên thiên nhiên cách líộ ợD. ngăn ch di nông thôn ra thành thặ ịCâu 29: Gió Lào th ng xu hi vào th gian nào trong năm ta?ườ ướA. và cu mùa hầ B. mùa đôngử C. mùa hầ D.Cu mùa hố ạCâu 30: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 6-7, hãy cho bi trong sôngứ ủTi n, sông ra bi không có sông nào sau?ề ửA. Ti uử B. iử C. nh Anử D. Soi pử ạCâu 31: Khó khăn nh xã Hoa Kì làớ ủA. chi phí nhi cho ng cao tu iề ườ B. chênh ch giàu nghèo ngày càng tăngự ệC. tình tr ng an toàn ngày càng nạ D. dân nh châu và Mĩ Latinh nậ ếđôngCâu 32: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 9, hãy cho bi trong các đi sau, aứ ịđi nào có mùa vào thu đông?ể ưA. Hà iộ B. Sa Pa C. ng iồ D. Đà tạCâu 33: sao các khu kinh Trung Qu trung ch ven bi n?ạ ểA. Thu thu hút ngoài và xu nh kh hàng hóaậ ướ ẩB. Có ngu lao ng dào, trình chuyên môn kĩ thu caoồ ậC. Thu giao văn hóa xã các trên th gi iậ ướ ớD. ng phát tri n, bi là giao thông iơ ảCâu 34: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 13, hãy cho bi dãy núi Hoành làứ ơranh gi gi hai nh nào?ớ ỉA. Th Thiên Hu và Đà ngừ B. Hà Tĩnh và Qu ng BìnhảC. Ngh An và Hà Tĩnhệ D. Qu ng Bình và Qu ng Trả ịCâu 35: ng vòng cung vùng núi Đông nh ng nh th nào khí uướ ưở ậc vùngủA. Khí có tính ch nhi gió mùa, có mùa đông nh.ậ ạB. Khí có tính ch xích gió mùa, có mùa rõ tậ ệC. Khí có tính ch nhi gió mùa, có mùa đông nh nh taậ ướD. Khí có tính ch nhi gió mùa, nóng nh mùa hậ ạCâu 36: hàng nào nh các đang phát tri hi nay làạ ướ ệA. Nh nậ B. Canada C. Hoa Kì D. EUCâu 37: Cho ng li đâyả ướNhi trung bình đi mệ ểĐ đi mị Nhi trungệ ộbìnhTháng Nhi trungệ ộbìnhTháng Nhi trungệ ộbìnhnăm )L ng nạ 13,3 27,0 21,2Hà iộ 16,4 28,9 23,5Huế 19,7 29,4 25,1Đà ngẵ 21,3 29,1 25,7Quy Nh nơ 23 29,7 26,8TP. Chí Minhồ 25,8 27,1 27,1Nh xét nào sau đây không đúng ng li trên?ậ ệA. Nhi trung bình các đi trong tháng th tháng 7ệ ơB. Nhi trung bình các đi trong tháng là tháng nóngệ ềC. Nhi trung bình các đi tăng vào Namệ ắD. Nhi trung bình các đi ta th pệ ướ ấCâu 38: nào đây không đúng: So ng ng sông ng, ng ng sông uướ ửLong có?A. bi dài B. ng sông ngòi dày nạ ướ ơC. bi ít bi nờ D. phì cao nộ ơCâu 39: kinh các Đông Nam chuy ch theo ngơ ướ ướA. gi tr ng khu I, tăng tr ng khu và IIIả ựB. gi tr ng khu và III, tăng tr ng khu IIả ựC. gi tr ng khu I, tăng tr ng khu II và IIIả ựD. gi tr ng khu và II, tăng tr ng khu IIIả ựCâu 40: trúc hình ta ng chính?ấ ướ ướA. Hai ng chính: ng tây đông nam và ng vòng cung.ướ ướ ướB. Hai ng chính: ng đông tây nam và ng vòng cung.ướ ướ ướC. Hai ng chính: ng nam và ng tây đông ướ ướ ướD. Hai ng chính: ng tây đông nam và th ra bi nướ ướ
2020-09-28 04:18:15