Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT QG Môn Địa lý lớp 12 mã đề 510

32663835633936316230613430356136636334353737663935326530376337616338393335373237613261326139613237386361656161656561333832333561
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 09:11 AM ngày 10-06-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 2018Ả ỌMÔN: LÍỊTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 510ềCâu 41: tr cu cách ng khoa công ngh hi làố ạA. công ngh ng hóa, công ngh li u, công ngh năng ng, công ngh đi .ệ ượ ửB. công ngh sinh c, công ngh hóa c, công ngh năng ng, công ngh li u.ệ ượ ệC. công ngh thông tin, công ngh li u, công ngh sinh c, công ngh năng ng.ệ ượD. công ngh hóa c, công ngh đi công ngh sinh c, công ngh thông tin.ệ ệCâu 42: Dân Hoa Kì không có đi nào sau đây?ặ ểA. Dân chi ph dân phân ch phía Tây.ả ởB. tu lao ng th p, trong tu lao ng cao.ỉ ướ ộC. gia tăng nhiên th p, gia tăng caoỉ .D. trong tu lao ng cao, ng già nhi u.ỉ ườ ềCâu 43: Ph lãnh th phía Liên bang Nga có khí chính làầ ậA. khí ôn i.ậ B. khí c.ậ C. khí nhi t.ậ D. khí c.ậ ựCâu 44: nh tr ng đi ngh cá Trung hi nay làỉ ệA. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Thanh Hóa. D. Th Thiên Hu .ếCâu 45: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 5, hãy cho bi nh nào sau đây không ti giáp Lào?ế ớA. Đi Biên.ệ B. Gia Lai. C. Qu ng Nam.ả D. Ngh An.ệCâu 46: Phát bi nào sau đây không ph là đi lả iên vùng châu Âu ?A. Là xây ng các tuy phong th ngăn ng di bên ngoài vào EU.ơ ườ ừB. Có th hình thành vùng biên gi gi EU ngoài EU.ể ướ ướC. Là th hi các án chung kinh xã i, an ninh vùng biên gi i.ơ ớD. hình thành trên nguy nhân dân vùng biên gi i.ượ ớCâu 47: đi nào sau đây không đúng dân xã ph các Đông Nam hi nề ướ ệnay?A. Dân trung đông các ng ng châu th .ư ổB. Có nhi nét ng ng phong c, quán và sinh ho văn hóa.ề ươ ạC. Lao ng có chuyên môn kĩ thu chi n.ộ ớD. Dân đông, dân tr .ố ẻCâu 48: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 12, cho bi qu nào sau đây ườ không thu vùngộĐ ng ng sông ng?ồ ồA. Ba Vì. B. Xuân Th y.ủ C. Ba .ể D. Cát Bà.Câu 49: Vùng xu nông cây ăn qu và ng ch Nh làả ườ ảA. Xi-cô-c .ả B. Hô-cai-đô.ả C. Hôn-su.ả D. Kiu-xiu.ảCâu 50: quy nh nên tính phân hình Vi Nam làế ệA. tác ng ng Tân ki o.ộ B. trí lí giáp Bi Đông.ị ểC. khí nhi gió mùa.ậ D. xu hi khá con ng i.ự ườCâu 51: Cho bi giá tr hàng xu kh ta năm 2000 và năm 2012ể ướ Trang Mã thi 510ềĐ CHÍNH TH CÊ ỨBi trên th hi dung nào sau đây?ể ộA. Giá tr hàng xu kh ta.ị ướB. Quy mô và giá tr hàng xu kh ta.ơ ướC. thay giá tr hàng xu kh ta.ự ướD. tăng tr ng giá tr hàng xu kh ta.ố ưở ướCâu 52: Phát bi nào sau đây là đi kinh xã các đang phát tri n?ể ướ ểA. Năng su lao ng xã cao, ch HDI th p, ngoài nhi u.ấ ướ ềB. GDP bình quân ng th p, ch HDI th p, ngoài nhi u.ầ ườ ướ ềC. GDP bình quân ng cao, ch HDI th p, ngoài nhi u.ầ ườ ướ ềD. GDP bình quân ng th p, ch HDI cao, ngoài nhi u.ầ ườ ướ ềCâu 53: Tác ng nh quá trình đô th hóa phát tri kinh ta làộ ướA. vi làm cho ng lao ng.ạ ườ B. tăng thu nh cho ng dân.ậ ườC. làm chuy ch kinh .ể D. gây ép môi tr ng đô th .ứ ườ ịCâu 54: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 17, cho bi nh nào sau đây vùng Đông Nam cóứ ộGDP bình quân tính theo ng năm 2007 th nh t?ầ ườ ấA. ng Nai.ồ B. Tây Ninh. C. Bình ng.ươ D. Bình Ph c.ướCâu 55: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 5, cho bi thành ph tr thu Trung ng nào iứ ươ ướđây có dân nh ta?ố ướA. Thành ph Chí Minh.ố B. Đà ng.ẵC. Phong.ả D. Hà i.ộCâu 56: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 18, hãy cho bi tr ng cây ng th c, th ph vàứ ươ ẩcây hàng năm chi ph di tích nh ng vùng nào sau đây?ế ữA. ng ng sông Long, ng ng sông ng.ồ ồB. ng ng sông Long, Duyên Nam Trung .ồ ộC. ng ng sông Long, Trung .ồ ộD. ng ng sông Long, Đông Nam .ồ ộCâu 57: ai nhi gió mùa trên núi taướ có đi làặ ểA. các tháng có nhi trên 28°C.ề B. không có tháng nào nhi 25°C.ệ ướC. không có tháng nào nhi trên 25°C.ệ D. ch có tháng nhi trên 25°C.ỉ ộCâu 58: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 21, hãy cho bi nhà máy th đi Thác thu nhứ ỉnào sau đây?A. ng Nai.ồ B. Bình Ph c.ướ C. Tây Ninh. D. Nông.ắCâu 59: Phát bi nào sau đây không đúng vùng Đông Nam ?ớ ộA. Giá tr ng công nghi nh cị ượ c.ướB. kinh ti nh cấ c.ướC. kinh hàng hóa phát tri n.ề ểD. Giá tr ng nông nghi nh cị ượ c.ướCâu 60: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 15, hãy cho bi nh nào sau đây có dân th nh t?ứ ấA. Thái Bình. B. Hà Giang. C. Hà Tĩnh. D. Nông.ắCâu 61: Khó khăn nh nhiên vi phát tri công nghi thu đi ta làớ ướA. sông nh và ng n.ầ B. tr năng th đi nh .ữ ỏC. phân mùa ch sông.ủ ướ D. sông nhi phù saề .Câu 62: Các ng ng phía Nam Trung Qu có các lo nông chính làố ảA. lúa mì, mía, bông. B. lúa mì, ngô, ng.ủ ườC. lúa o, mía, ng.ạ ườ D. lúa o, mía, bông.ạCâu 63: Tây Nguyên có th tr ng cây chè do nguyên nhân ch nào sau đây?ể ượ ếA. Khí phân hóa theo cao.ậ B. Di tích badan n.ệ ớC. Ngu dào.ồ ướ D. Công nghi ch bi chè phát tri n.ệ ểCâu 64: tiêu khái quát nh mà các ASEAN làụ ướ ượA. xây ng ASEAN thành khu hoà bình, nh.ự ịB. gi quy nh ng khác bi trong liên quan quan gi ASEAN các c.ả ướC. đoàn t, tác vì ASEAN hoà bình, nh, cùng phát tri n.ế ểD. thúc phát tri kinh văn hoá, giáo và ti xã các c.ẩ ướ Trang Mã thi 510ềCâu 65: Cho bi :ể ồT TĂNG TR NG DI TÍCH CÂY CÔNG NGHI LÂU NĂM CỐ ƯỞ ƯỚTA GIAI ĐO 2005 2014ẠNh xét nào sau đây đúng bi trên?ậ ồA. Di tích cây chè tăng nh nh t.ệ B. Di tích lo cây luôn tăng.ệ ạC. Di tích cây cà phê tăng nhi nh t.ệ D. Di tích cây cao su tăng liên c.ệ ụCâu 66: Nguyên nhân quan tr ng nh làm cho ng khai thác ta tăng khá nhanh trong th iọ ượ ướ ờgian đây là doầA. ng dân có kinh nghi đánh t.ư B. phát tri công nghi ch bi n.ể ếC. tăng ng và công su tàu thuy n.ố ượ D. ng th tr ng tiêu th ph m.ở ườ ẩCâu 67: Cho ng li u:ả ệGiá tr xu t, nh kh Nh giai đo 2000 2016ị ạ(Đ USD)ơ ỉNăm 2000 2001 2004 2009 2016Xu kh uấ 479,2 403,5 565,7 581,0 645,0Nh kh uậ 379,0 349,1 454,5 502,0 607,0Nh xét nào sau đây không đúng giá tr xu t, nh kh Nh giai đo 2000 2016?ề ạA. Giá tr xu kh và nh kh tăng.ị ềB. Giai đo 2000 2001 giá tr xu kh gi nhanh nh kh u.ạ ẩC. Giá tr nh kh tăng ch xu kh u.ị ẩD. Giá tr nh kh tăng nhi xu kh u.ị ẩCâu 68: Các nhà máy nhi đi phía ta ho ng ch vào ngu năng ng nào sauệ ướ ượđây?A. Khí t.ố B. Than. C. Năng ng i.ượ D. nh i.ầ ộCâu 69: nào sau đây không đúng ho ng khai thác tài nguyên sinh bi ta?ớ ướA. ch vi đánh xa tránh thi do bão gâyạ ra.B. ng các ph ng ti đánh có tính ch di t.ấ ươ ệC. Tránh khai thác quá ngu venồ .ờD. Tránh khai thác quá các ng có ượ giá tr kinh tị cao.Câu 70: Phát bi nào sau đây th hi rõ nh tác ng già hóa dân các phát tri n?ể ướ ểA. Tăng chi phí phúc xã i.ợ B. Ch ng cu ng gi sút.ấ ượ ảC. Tăng thi vi làm và th nghi p.ỉ D. cho giáo c, gi sút.ầ ảCâu 71: an ninh ng th đông dân nh Vi Nam, bi pháp quanể ươ ướ ệtr ng nh làọ ấA. khai hoang ng di tích, bi là ng ng sông Long.ệ ửB. ti hành gi hóa, th hóa và hóa cọ hóa.C. các vùng sông ven bi n.ớ ểD. nh thâm canh, tăng .ụ Trang Mã thi 510ềCâu 72: Nhân quan tr ng nh tác ng tính nh di tích cây công nghi ta làố ướA. ng ch bi n.ạ ướ B. kinh nghi lao ng.ệ ộC. đi ki nhiên.ề D. th tr ng tiêu th .ị ườ ụCâu 73: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 19, hãy cho bi nh xét nào sau đây đúng chăn nuôiứ ềgia súc ta?ủ ướA. Các nh Tây Nguyên có ng đàn trâu nh c.ỉ ượ ướB. Các nh ng ng sông ng có ng đàn trâu ng đàn bo.ỉ ượ ượC. Các nh Trung du mi núi có ng đàn trâu ng đàn bo.ỉ ượ ượD. Đàn các nh ng ng sông Long ng ng sông ng.ợ ồCâu 74: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 17, hãy cho bi nh xét nào sau đây không đúng cề ặđi kinh ta?ể ướA. Trung có các trung tâm kinh có quy mô nh là ch u.ắ ếB. GDP theo khu kinh giai đo 1990 2007 có chuy ch theo ng tích c.ơ ướ ựC. ng GDP giai đo 2000 2007 tăng liên c.ổ ụD. GDP bình quân ng các nh Tây Nguyên năm 2007 tri ng.ầ ườ ướ ồCâu 75: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 9, cho bi các tr khí nào ta có ch đứ ướ ộm vào thu đông tiêu bi nh t?ư ấA. Hà i, Đi Biên.ộ B. ng n, Hà i.ạ ộC. Th Cà Mau.ầ D. Đà ng, Nha Trang.ẵCâu 76: Hình th du ch có ti năng nh ng ng sông Long làứ ửA. oạ hi m.ể B. ng ng.ộ C. ngh ng.ỉ ưỡ D. sinh thái.Câu 77: Cho ng li u:ả ệGDP phân theo khu kinh nhóm phát tri nự ướ ểvà đang phát tri năm 2005ể(Đ USD)ơ ỉNhóm cướ ng sổ Nông lâm- ng nghi pư Côngnghi xâyệd ngự ch vị ụPhát tri nể 32 441,4 648,8 759,2 23 033,4Đang phát tri nể 446,4 111,6 702,8 632,0Nh xét nào sau đây không đúng GDP phân theo khu kinh nhóm phátề ướtri và đang phát tri n?ể ểA. tr ng GDP gi các khu kinh ng nhóm có chênh ch.ỉ ướ ệB. tr ng ch các phát tri cao các đang phát tri n.ỉ ướ ướ ểC. GDP theo khu kinh gi nhóm có khác nhau.ơ ướ ựD. ng GDP các phát tri cao các đang phát tri là 3,8 n.ổ ướ ướ ầCâu 78: Vùng có đi ki thu nh xu mu ta làề ướA. ng ng sông Long.ồ B. ng ng sông ng.ồ ồC. Duyên Nam Trung .ả D. Trung .ắ ộCâu 79: Ngành giao thông ng sông phát tri nh nh vùng nào sau đây?ậ ườ ởA. ng ngồ sông ng.ồ B. ng ng sông uồ Long.C. Đông Nam .ộ D. Trungắ .ộCâu 80: Cho ng li u:ả ệDi tích ng nhiên và ng tr ng ta giai đo 1943 2013ệ ướ ạ(Đ tri ha)ơ ệNăm 1943 1983 2005 2011 2013Di tích ng nhiênệ 14,3 6,8 10,2 10,3 10,4Di tích ng tr ngệ 0,4 2,5 2,9 3,6Đ th hi di bi di tích ng nhiên và ng tr ng ta giai đo 1943 2013, bi để ướ ồnào sau đây thích nh t?ợ ấA. ng.ườ B. Mi n.ề C. p.ế D. ghép.ộ------------------H T-----------------ẾThí sinh ng Atlat Lí Vi Nam do NXB Giáo phát hành.ượ Trang Mã thi 510ềCán coi thi không gi thích gì thêm.ộ Trang Mã thi 510ề