Đề thi thử THPT môn toán lớp 12 MÃ ĐỀ 004

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2019-01-26 22:45:41 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ IỞ ỘTR NG THPT LÝ THÁNH TÔNGƯỜ....................*................... KI TRA KH SÁT 2Ề ẦMÔN :TOÁN 12NĂM C: 2018-2019Ọ(Th gian làm bài:90 phút)ờ (Đ thi có có 04 trang)ề ồH và tên:.........................ọ ....... ................................ Phòng thi....................S báo danhốPh I: lu (4,0 đi m)ầ ểCâu 1( 0,75 đi m).ể Gi ph ng trình: ươ2(log3x)2−5log3x−7=0Câu 2(1,5 đi m). Tính nguyên hàm1/I=∫(cosx+4x−1−1)dx2/I=∫ex√3ex+1dxCâu 3( 1,0 đi m). Trong không gian Oxyz, cho A(4;3;1), B(2;3;5), C(3;1;5).ệ ộ1/Tính vect ơ⃗CB .2/Vi ph ng trình (S) có tâm và đi qua đi B. ươ ểCâu (0,75 đi m).ể nhà xu thi mộ thùng dơ ng hình tr có nạ iậ ớdung tích 10003cm Tìm bán kính pủ sao cho nhà xu ti ki nguyên li uậ ệnh tấ .Ph nII: Tr nghi m(6,0 đi m)ầ ểCâu 1. hàm ố3 22 5y x= ngh ch bi trên kho ng nào?ị ảA. (); .- B. ()1; .- C. ()0; .+¥ D. ()3;1 .-Câu 2. đi tr hàm ố3 212 13y x=- là:A. B. C. D. 3Câu 3. Cho hàm ố33 2y x= ch ph ng án đúng trong các ph ng án sau:ọ ươ ươA. [][]2;0 2;0max 2, min 0y y- -= B. [][]2;0 2;0max 4, min 0y y- -= C. [][]2;0 2;0max 4, min 1y y- -= =- D. [][]2;0 2;0max 2, min 1y y- -= =-Câu 4. Tìm ng ti th hàm ườ ố2 1.1xyx-=- ?A. B. C. D. 3Câu 5. ng cong trong hình bên là th hàm trong hàm li kê nườ ượ ốph ng ánươ, ,A đây. hàm đó là hàm nào?ướ .Mã thi 204 Trang 5Mà THI :204Ề4 24 2. -x +2x B. +2x C. -x -2x D. -2xACâu 6. Tính hàm hàn ố2 .3 .x xy= A. ' ln 6.xy= B. ' .xy= C. 1' .x xy+ += D. ' .x xy= +Câu 7. Gi ph ng trình ươ()2log 3.x- ?A. 2.x= B. 10.3x= C. 11.3x= D. 3.x=Câu 8. ph ng trình ươ1 13 9xæ ö>ç ÷è có nghi là: ệA x>9 B. x<9 C. x>2 D. x<2Câu 9. Gi ph ng trình ươ()2log 2.x+ ?A. 2x> B. 2x< C. 3x> D. 3x C. 32m =. D. 33m> .Câu 17. Tìm giá tr hàm ố()lnxf xx= ớ21; .x eé ùÎë A. []T 0;e= B. 1T ;eeé ù=ê úë C. 1T 0;eé ù=ê úë D. 1T eeé ù= -ê úë û.Câu 18. th hàm ố2123x xyx+ -=- có bao nhiêu ng ti ng ?ườ A. 3. B. 2. C. 1. D. 0Câu 19. Cho hàm 24y =- có th nh hình đâyồ ướ vào th hãy tìm các giá ảtr th tham sao cho ph ng trình ươ4 24 0x m- có hai nghi phân bi t.ệ A. 0, 4m m< B. 2m< C. 0m< D. 2, 6m m< .Câu 20. Tìm xác nh hàm ố()()201821 log 3y x-= ()(){}()(). D= B. ;3 \\ C. 1; D. 7;A- +¥Câu 21. giá tr nào tham ố,m ph ng trình ươ1 24 0x xm+ +- có hai nghi phân bi t?ệ A. 0.m£ B. 1.m< C. 1.m< D. 1.m³Câu 22 là nghi ph ng trình ươ212log 2) 1x x+ .Trong có bao nhiêu ậs nguyên ?ố A. B. C. D. 4.Câu 23. ế( )xf dx xe=ò thì )f ng: A. xxe B. (1 )xx e+ C. xe D. (1 )xx e+Câu 24. Trong không gian to Oxyz, cho ba đi A(2; -3; 4), B(1; y; -1), C(x; 4; 3).ớ ba đi A, B, th ng hàng thì ng giá tr 5x là:ă A. 41. B. 40. C. 42. D. 36Mã thi 204 Trang 5Câu 25 Cho hàm ố3 21y ax bx cx= có ng bi thiên nh sau:ả ưM nh nào đây có th ra?ệ ướ A. 0, 0b c> B. 0, 0b c< C. 0, 0b c< D. 0, 0b c> Câu 26. Tìm hàm ố()22 2017 ln 4y mx= có xác nh ịD=R A. 2m= B. 2m> C. 22mm <-éê>ëD. 22mm<ìí>-îCâu 27. là nghi ng ph ng trình 2ọ ươ ươ 2x+3 33.2 0. Khi đó giá tr bi th ứM ng:ằA .29 B. C. 269 D. 5527Câu 28 Cho hàm ố()f có hàm hai là ấ()2" 12 4f x= và th mãnỏ()()0 1, 3.f f= =Tính ()1.f- A. 1) 5f- =- B. 1) 3f- C. 1) 3f- =- D. 1) 1f- =-Câu 29. tôn hình ch nh ậABCD có kích th ướ4 9dm dm´ ng ta gò ra các hình tr ườ ụnh sau: (xem hình minh bên i) ướN gò tôn theo mép ấAB ớCD thì ta xung quanh hình tr H1có chi cao ượ ề4dm .N gò tôn theo mép ấAD và BC thì ta xung quanh hình tr H2 có chi cao ượ ề9dm .G ọ1 2,V là th tích kh tr H1 và H2. Tính ượ ố12VV A. 122.3VV= B. 123.2VV= C. 124.9VV= D. 129.4VV=Câu 30. Trong không gian Oxyz, cho đi A(2;4;-1), B(1;4;-1), C(2;4;3) và D(2;2;ố ể1- ). Khi đó di nệtích ngo ti di ABCD là:ặ ệMã thi 204 Trang 5H1H249 h=44 h=99421 21. B. C. 21 D. 72 4Ap p----------------------------h t------------------------------ếMã thi 204 Trang