Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT môn toán lớp 12 MÃ ĐỀ 002

61b61c67ec23cee23ae1b95db1ec2a08
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-26 22:43:55 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 270 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ IỞ ỘTR NG THPT LÝ THÁNH TÔNGƯỜ....................*................... KI TRA KH SÁT 2Ề ẦMÔN :TOÁN 12NĂM C: 2018-2019Ọ(Th gian làm bài:90 phút)ờ (Đ thi có có 04 trang)ề ồH và tên:.........................ọ ....... ................................ Phòng thi....................S báo danhốPh I: lu (4,0 đi m)ầ ểCâu 1(0,75 đi m).ể Gi ph ng trình: 9ả ươ 2x+1 +10.9 +1 0Câu 2(1,5 đi m).ể Tính nguyên hàm1/I=∫(3x2+1x+cos2x)dx2/I=∫sinx√cosx−2018dxCâu 3(1,0 đi m). Trong không gian Oxyz, cho A(4;6;-3), B(5;-1;7), C(3;8;5).ệ ộ1/Tính vect ơ⃗BC .2/Vi ph ng trình (S) có tâm và đi qua A. ươ ầCâu (0,75 đi m).ể Ông mu làm chi bàn có hình thang cân dài đáy nh vộ hai nh bên ng mét. Hãy tìm di tích nh chi bàn đó?ệ ếPh nII: Tr nghi m(6,0 đi m)ầ ểCâu 1. Hàm xố 3x ng bi trên kho ng nào? ảA.()(); 2;- +¥ B. (0; 1) C. D. (0; 2) Câu 2. đi tr hàm ố3 212 13y x=- là:A. B. C. D. 3Câu 3. Giá tr nh hàm ố33 1000y x= trên []1; 0- 1001 1000 1002 -996Câu 4. Cho hàm ố3 12 1xyx+=- Kh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. th hàm có ti ngang là ậ32y= B. th hàm có ti ng là ứ32x=C. th hàm có ti ng là x= 1ồ D. th hàm có ti ngang là ậ12y=Mã đề 202- trang /4Mà ĐỀ THI :202Câu 5. Cho hàm ố( )y x= có ng bi thiên nh sau:ả ưTìm giá tr yCĐ và giá tr ti yCT hàm đã cho.ủ ốA. yCĐ 3= và yCT 2=- B. yCĐ 2= và yCT 0= .C. yCĐ 2=- và yCT 2= D. yCĐ 3= và yCT 0= .Câu 6. Hàm nào đây ngh ch bi trên xác nh nó?ố ướ ủA. lnx B. y=logx C. y=log2x D. y=log23xCâu 7. Ph ¬ng tr×nh: ()()2lg 6x lg 3- cã tËp nghiÖm lµ:A. B. {}3; C. {}4; D. {}5 Câu 8. nghi ph ng trình: ươ(23)x>49 là:A. ();0- B. ()1;+¥ C.(−∞;2) D. RCâu 9. Tìm nghi ph ng trình ươ()()2 2log log 5x x- A.61;5Sæ ö=ç ÷è B. 2;13Sæ ö=ç ÷è C. ()1;S= +¥ D. 6;3 5æ öç ÷è Câu 10. Tìm nguyên hàm I=∫12x−1dxA.ln|2x−1|+C B. 2ln|2x−1|+C C. ln|2x−1| D. 12ln|2x−1|+C Câu 11. Cho kh lăng tr có đáy là hình vuông nh ạa chi cao ng ằ2a Th tích ủkh chóp đã cho ng?ố ằA. 32a B. 323a C. 34a D. 343a .Câu 12. ọ, ,l là dài ng sinh, chi cao và bán kính đáy hình nón.ầ ượ ườ ủĐ ng th nào sau đây luôn đúngẳ ứA.2 2l R= B.2 21 1l R= C.2 2R l= D. 2l hR=Mã đề 202- trang /4Câu 13. Trong không gian Oxyz cho đi A(2;-1;1), B(5;5;4) và C(3;2;-1). tr ng ọtâm tam giác ABC làủA. 10 4; 23 3æ öç ÷è B. 10 4; 2;3 3æ öç ÷è C. 10; ;3 3æ öç ÷è D. 4; 2;3 3æ öç ÷è øCâu 14. Trong không gian Oxyz, cho (S): xặ -2x 4y +2z 0. Tìm ọđ tâm (S).ộ ầA. I(1;-2;-1) B. I(1;-2;1) C. (-2;4;2) D. I(-1;2;1) Câu 15. giá tr nào hàm ố3 212 23y mx-= ngh ch bi trên xác ậđ nh nóị ủA. B. 4m£ C. D. 4m³ Câu 16. th hàm ố()4 22 ,=- Îy mR có ba đi tr thànhể ậm tam giác vuông thì giá tr tham ốm là?A.2=m B.1=m C.1=-m D.0=m .Câu 17. Tìm hàm ố4 22 3y mx m= GTLN ng 195 trên [0;4] .ạ ằA m=3 B. m=2 .m=1 D. m=-2Câu 18. Tìm các ti ngang th hàm ố22 1xyx- += A. y=2 B. y=-2 C. y=2,y=-2 D. không có ti ngangệ ậCâu 19. th sau đây là hàm ốy=−x3+3x2−4 giáớtr nào thì ph ng trình ươx3−3x2+m=0 có hai nghi mệphân bi t. Ch câu đúng.ệ ọA. m=−4∨m=0 B. m=4∨m=0 C. m=−4∨m=4 D. qu khácộ ảCâu 20. xác nh hàm ln xậ 4)A.(); 2- B. ()2;+¥ C.()2; 2- D. ()(); 2;- +¥Câu 21. Cho ph ng trình ươlog2(8+2x+2).log2(2x+2)−5=0 .N ặt=log2(2+2x) ta ph ng trình có ng:ượ ươ ạA.t2+t−1=0 B. t2+2t−5=0 C. t2+t+2=0 D. t2+t=0Câu 22. nghi ph ng trình ươ21 13 27x-æ ö<ç ÷è làA. B. -1 D. -1Câu 23. Bi ếsin cos sin 3x xdx ax C= +ò khi đó giá tr 2a -12b làị Mã đề 202- trang /4-2-4 1O 3-1 2A. -21 .-2 C.- .-1Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho đi A(1;2;0); B(1;0;-3);C(0;-1;2). Tam giác cân nh C. B. Tam giác vuông nh A.ỉC. Tam giác u.ề D. Không ph ảABCD Câu 25 Cho hàm ố( )y x= liên trên đo ạ[]2; 2-và có th là ng cong nh hình bên. Tìm sồ ườ ốnghi ph ng trình ươ -2 f(x)+5=0 trên đo ạ[]2; 2- A. 4. B. .C. 3. D.1.Câu 26. Tìm các giá tr th tham hàm sể f(x)=log2(x2−2x+m+1) cót xác nh là A. 0m= B. 3m< C. 1m<- D. 0m>Câu 27. Tìm các giá tr tham ốm ph ng trình ươ22 2log log 0x m+ cónghi ệ2.x>A. 1.m<- B. 3.m³ C. 3.m< D. 3.m>Câu 28. Xác nh a, b, sao cho ị2( 3g ax bx x= là nguyên hàm hàm sộ ố220 30 7( )2 3x xf xx+= trong kho ng ả3;2æ ö÷ç+¥÷ç÷çè .a=4, b=2, c=2 a=1, b=-2, c=4 C. a=-2, b=1, c=4 D. a=4, b=-2, c=1Câu 29. Cho hình tr có hai đáy là hình tròn ngo ti hình lăng tr tam giác có tụ ấc các nh ng Th tích hình tr đó ngể ằA. 3ap B.39ap C.33ap D. 33apCâu 30. Trong không gian Oxyz, cho các đi A(1;2;-1); B(2;3;4) C(3;5;2). Tìm tâm Iể ộc ng tròn ngo ti tam giác ABC.ủ ườ ếA. 54 12; ;Iæ öç ÷è B. 377 02; ;Iæ ö-ç ÷è C.2715 22; ;Iæ ö-ç ÷è D. 322 2; ;Iæ ö-ç ÷è ø-----------------------------------------H T----------------------------------ẾMã đề 202- trang /4 xyO 22-2-2 4-