Đề thi thử THPT môn toán lớp 12 MÃ ĐỀ 001

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2019-01-26 22:43:02 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ IỞ ỘTR NG THPT LÝ THÁNH TÔNGƯỜ....................*................... KI TRA KH SÁT 2Ề ẦMÔN :TOÁN 12NĂM C: 2018-2019Ọ(Th gian làm bài:90 phút)ờ (Đ thi có có 04 trang)ề ồH và tên:.........................ọ ....... ................................ Phòng thi....................S báo danhốPh I: lu (4,0 đi m)ầ ểCâu 1( 0,75 đi m).ể Gi ph ng trình: ươ52x+4.5x−5=0Câu 2(1,5 đi m). Tính nguyên hàm1/I=∫(ex+32x−1)dx 2/I=∫cosx√sinx−2019dxCâu 3( 1,0 đi m). Trong không gian Oxyz, cho A(2;3;3), B(2;-1;5).ệ ộ1/Tính vect ơ⃗AB .2/Vi ph ng trình (S) có tâm và đi qua B. ươ ầCâu (0,75 đi m).ể Cho cái hình ch nh có ba kích th 2m, 3m, 2m ướ ướ ượlà chi dài, chi ng, chi cao lòng trong ng Hàng ngày trong ướ ướ ểđ ra cái gáo hình tr có chi cao là ượ ề5cm bà bán kính ng tròn đáy là ườ4cm Trung bình ngày múc ra ượ170 gáo ng (Bi múc là múc gáo). sau ướ ỏbao nhi ngày thì bi ng ban ?ề ướ ướPh nII: Tr nghi m(6,0 đi m)ầ ểCâu 1. Hàm ốy=2x+3x+2 ng bi trên kho ng nào?ồ ảA. B. (−2;+∞) C. 2) ∪( ∞) 2) và( ∞)Câu 2. Hàm ố2 31xyx+=+ có bao nhiêu đi tr ịA. B. C. D. 1Câu 3. Giá tr nh hàm ốy=x3+x trên [-1; 1] là :A. B. C. -2 D. 4Câu 4. th hàm ố4 23 1y x= có bao nhiêu ti ngang ?ệ ậA. B. C. D. 2Câu 5. Cho hàm ố3 2y ax bx cx d= (a,b,c∈Rẻ) có th nh hình bên.ồ ẽMã đề 201- trang /4Mà ĐỀ THI :201S đi tr hàm đã cho làố ốA. B. C. D. .Câu 6. Tính hàm hàm ốy=2019xA. y'=2019x−1 B. y'=2019x−1.ln2019 C. y'=2019x.ln2019 D.y'=x.2019x−1Câu 7. Ph ng trình ươ2 12 32x+= có nghi làệA. 52x= B. 2x= C. 32x= D. 3x= .Câu 8. nghi ph ng trình: ươ(23)x>0 là:A. ();0- B. ()1;+¥ C. ()0;1 RCâu 9. nghi ph ng trình ươlog3(x+1)≤1 là:A. -1 B. C. D. -1 2Câu 10. Tìm nguyên hàm hàm ố( 7xf x= A. ln 7x xdx C= +ò B. 77ln 7xxdx C= +òC. 17 7x xdx C+= +ò D. 1771xxdx Cx+= ++òCâu 11. Cho kh chóp có đáy là hình vuông nh ạa chi cao ng ằ2a Th tích kh chóp đãể ốcho ng?ằA. 34a B. 323a C. 32a D. 343a .Câu 12. Th tích kh tr tròn xoay có bán kính đáy và chi cao ngể ằA. 213r hp B. 2rhp C. 243r hp D. 2r hp .Câu 13. Trong không gian Oxyz cho hai đi ể()2; 4; 3A- và ()2; 2; 7B Trung đi đo ạABcó là?ọ ộA. ()1; 3; B. ()2; 6; C. ()2; 1; 5- D. ()4; 2;10- .Câu 14. Trong không gian Oxyz, ầ()2 2: 0S z+ có tâm ộI và bán kính là?A. I(2;-1;1);R=9 B. I(-2;2;-1);R=3 C. I(2;-1;1);R=3 D. I(-2;1;-1);R=9Mã đề 201- trang /4Câu 15. Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh sauả ưHàm đã cho ngh ch bi trên kho ng nào đây?ố ướA. ()0;1 B. (); 0- C. ()1;+¥ D. ()1; 0- .Câu 16. Các giá tr tham ốm th hàm ố4 21 34 2y mx=- có ba đi tr thànhể ạm tam giác là:ộ ềA.3263m= B.36m= C.3362m= D.2 6m= .Câu 17. Tìm giá tr nh hàm ố22y xx= trên đo 1; 22é ùê úë û. A. 174m= B. 10m= C. 5m= D. 3m=Câu 18. th hàm ố224xyx-=- có bao nhiêu ti ng ?ệ ứA. B. C. D. 2Câu 19. ng cong trong hình là th hàm nào đây?ườ ướA. 23 1y x= B. 23 1y x= C. 23 1y x=- D. 23 1y x=- .Câu 20. Tìm xác nh hàm ố2 3( 2)y x-= A. D=R B. (0; )D= +¥ C. 1) (2; )D= +¥ D. ¿D=R{−1;2¿¿Câu 21. Cho ph ng trình ươlog3(9+3x+1).log3(3+3x)+1=0 .N ặt=log3(3+3x) ta ượph ng trình có ng:ươ ạA.t2+t−1=0 B. t2+t+1=0 C. t2+t+2=0 D. t2+t=0Câu 22. Đi ki xác nh ph ng trình ươ logx( x)> là:A. 3; x≠1 B. 0; x≠1 3; x≠1D. 3Câu 23. Tìm nguyên hàm )F hàm ố( sin cosf x= th mãn ỏ22Fpæ ö=ç ÷è .A. cos sin 3F x= B. cos sin 3F x=- +Mã đề 201- trang /4C. cos sin 1F x=- D. cos sin 1F x=- +Câu 24. Trong không gian tr Oxyz cho các vect ơ⃗OA 3⃗ 2⃗ 4⃗ ,B(5;−4;6) Khi đó trung đi đo th ng AB là?ọ ẳA. (2;-6;10) B. (1;-3;5) C. (8;-2;2) D. (4;-1;1) Câu 25 Cho hàm ố( )y x= liên trên đo ạ[]2; 2- và cóđ th là ng cong nh hình bên. Tìm nghi aồ ườ ủph ng trình ươ f(x)-4=0 trên đo ạ[]2; 2- A. 4. B. 2C. 3. D.5.Câu 26. Tìm các giá tr th tham hàm ố2ln( 1)y m= có xác nh làậ ịR A. 0m= B. 3m< C. 1m<- ho ặ0m> D. 0m>Câu 27. ọS là các giá tr nguyên tham ốm sao cho ph ng trìnhươ1 216 .4 45 0x xm m+- có hai nghi phân bi t. ỏS có bao nhiêu ph ?ầ ửA. 13. B. C. D. .Câu 28. Cho 21( )2F xx= là nguyên hàm hàm ố( )f xx Tìm nguyên hàm hàm sủ ố( lnf x¢A. 2ln 1( ln2xf xdx Cx xæ ö¢=- +ç ÷è øò B. 2ln 1( lnxf xdx Cx x¢= +òC. 2ln 1( lnxf xdx Cx xæ ö¢=- +ç ÷è øò D. 2ln 1( ln2xf xdx Cx x¢= +òCâu 29. Cho (ặ tâm bán kính 3R= ph ng (ặ cách kho ng ng và tộ ắ( theo giao tuy là ng tròn (ế ườ có tâm là giao đi HO (ớ ), tính th tích Vc kh nón nh và đáy là hình tròn ). A. 323Vp= B. 16Vp= C. 163Vp= D. 32Vp=Câu 30. Trong không gian Oxyz cho đi A(1;0;1), B(-2;1;3), C(1;4;0). tr tâm tam ủgiác ABC là ?A.( 813 713 1513) 813 713 1513) 813 713 1513) .(813 713 1513)-----------------------------------------H T----------------------------------Ế Mã đề 201- trang /4 xyO 22-2-2 4-