Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT môn Hóa trường Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Vĩnh Phúc - có đáp án

39303839346539303663633532343965343162656433396639313465656665343634636135303061643464306264636662643838393936363263626137643264
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 10:06 AM ngày 8-04-2017 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 245 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT ÐỀ THI THỬ QUỐC GIA THPT (Lần 1) TỔ TOÁN TIN Môn thi: TOÁN NĂM häc: 2014 2015 hời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề )Câu (3.0 điểm). Cho hàm số: 26 5y x= +a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) b) Tìm để phương trình sau có nghiệm phân biệt: 226 log 0x m- c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(x0 ;y0 biết //(x0 Câu 2: (1.0 điểm) Giải phương trình: sinx 4cosx sin2x Câu 3: 1.0 điểm). Giải phương trình 2(2logx +1)4 21log log4x+ Câu 4: (1.0 điểm).Tìm tập xác định của hàm số: =2log log( 16)x xé ù- +ë Câu 5: (1.0 điểm). Trên cạnh AD của hình vuông ABCD có ài là a, lấy iểm sao cho AM (0 a).Trên đư ờng thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A, lấy iểm sao cho SA 2a. a) Tính khoảng cách từ iểm ến mặt phẳng (SAC). b) T×m vÞ trÝ cña ®Ó thÓ tÝch khèi chãp SMCH lín nhÊ (H là hình chiếu của trên AC)Câu 6: 1.0 điểm). Giải hệ phương trình: 01 1x xyx yì- =ïí- =ïîCâu7: (1.0 điểm).Trong mặt phẳng 0xy cho các điểm ()()()()A 1; 2; 1; 3; 5- vàđường thẳngd 3x 0- Tìm điểm trên sao cho hai tam giác MAB, MCD có diệntích bằng nhau.Câu (1.0 điểm). Cho c¸c sè thùc ¬ng a,b,c thay ®æi lu«n tho¶ m·n: a+ Chứngminh rằng 22.a ab b+ ++ ³+ --- Hết---Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ và tên thí sinh: …………………………..; số báo danh:…………………Doc24.vnHƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ LẦN 2014 2015C ©u Néi Dung §iÓm1 Kh¶o s¸t hµm sè 26 5y x= +TX RGi ới hạn lim limx xy y®-¥ ®+¥= +¥ +¥ 0,25y’ 4x -12x Û4x 12x Û03xx=éê= ±ë 0,25 Bảng biến thiên :x- -3 y’ -4 0,25 Đồ thị (C): 0,25b Tìm để phương trình sau có nghiệm phân biệt 226 log 0x m- 226 log 0x m- =Ûx 6x 2log 5m+Gọi (C) 26 5y x= d: 2log 5m+ 0,25Số nghiệm của phương trình 1) chính là số giao điểm của C) và dDựa vào bảng biến thiên, để pt có nghiệm phân biệt thì 9112m< <0,25c Viết phương trình tiếp tuyến của C) tại điểm M(x0 ;y0 biết //(x0 Ta có // 12x -12Theo giả thiết 12x0 12x0 01xÛ 0,25Với x0 1, y0 0, /(1) -8, suy ra phương trình tiếp tuyến là -8x 8Với x0 1, y0 0, /(1) -8, suy ra phương trình tiếp tuyến là -8x Với x0 1, y0 0, /(-1) 8, suy ra phương trình tiếp tuyến là 8x 0,25 Giải phương trình sinx 4cosx sin2x Phương trình đã cho tương đương với :sinx 4cosx 2sinx.cosx 0,25 Û( sinx 2)( 2cosx -1) 0,25Doc24.vn2 sinx phương trình vô nghiệm 0,25+ 2cosx )3x ZppÛ ÎVậy nghiệm của pt đã cho là )3x Zpp= 0,25Giải phương trình 2(2logx +1)4 21log log4x+ (1)3 Điều kiện 0Phương trình 1) tương đương với: (2logx +1)2log 0,2522log 1log 2xx=éÛê= -ë0,25Với 2log 2x x= thõa mãn điều kiện )0,25Với 21log 24x x= thõa mãn điều kiện Vậy phương trình có hai nghiệm -2, 14 0,254 Tìm tập xác định của hàm số:y =2log log( 16)x xé ù- +ë ûHàm số xác định khi 2225 16 0log( 16) 11 log( 16) 0x xx xx xì- >Û <í- >î 0,525 16 10 3x xÛ <0,25Vậy tập xác định của hàm số là 3) 0,255 aTính khoảng cách từ iểm ến mặt phẳng (SAC).A SDC MB HDoc24.vnDo )( )( )SA ABCDSAC ABCDSA SAC^ìÞ ^íÌîK )( .sin 452oMH AC SAC ABCDxMH SAC SAC MH AM^ ÇÞ =0,5b T×m vÞ trÝ cña ®Ó thÓ tÝch khèi chãp SMCH lín nhÊtTa cã 0. 45 22 21 1. )2 22 21 1. )3 62 2MHCSMCH MCHx xAH AM cos HC AC AH ax xS MH MC ax xV SA aDD= -Þ -Þ 0,25 Tõ biÓu thøc trªn ta cã: []32212 23 622 2SMCHx xaaV ax xax a+ - =Û -Û trïng víi 0,256 Giải hệ phương trình: 01 1x xyx yì- =ïí- =ïî §k:112xy³ìïí³ïî(1) )( 0x xy yÛ 0,25 020( )x yx yx volyé- =Û =êê+ =ë 0,25 4y Thay µo (2) cã 14 1y yy y- +Û 0,251( )2 0225 102 2( )2y tmyxxyy tmé=éê- ==éÛ Þêêê=ê- =ëêë=êëV©y hÖ cã hai nghiÖm (x;y) (2;1/2) (x;y) (10;5/2) 0,25Doc24.vn7 Tìm điểm trên sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích bằngnhau. Giả sử ()M x; 3x 0.Î =AB 5, CD 17= 0,25()()()()ABCDAB 3; 4; PT AB 4x 3y 0CD 4;1 1; PT CD 4y 17 0- =Þ =uuur uuuruuur uuur0,25()()MAB MCDS AB.d M; AB CD.d M; CD4x 3y 4y 175 17 4x 3y 4y 175173x 04x 3y 4y 17= =+ +Û +- =ìïÞí+ +ïî0,25()1 23x 03x 21 07M 9; 3233x 05x 13 0é- =ìíê+ =îæ öêÛ -ç ÷ê- =è øìêí- =êîë0,258 Cho c¸c sè thùc ¬ng a,b,c thay ®æi lu«n tho¶ m·n a+ Chứng minh rằng 22.a ab b+ ++ ³+ Ta cã :VT =2 2( )a aA Bb b+ ++ +0,25 []331 13 )21 93 )( )( 32 232A aa aa aa aAé ù+ +ê ú+ +ë û³ =+ +Þ 0,25 22 21 )( )11 .22a ca aa aB B= ++ +Û 0,25Tõ ®ã ta cã VT3 122 2VP³ =DÊu ®¼ng thøc x¶y ra khi a=b=c=1/3 0,25Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.