Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT môn Hóa trường Chuyên Lương Văn Chánh - có đáp án

31333965623738643961383431336264666531646439336237626330356164643135643637356661396461623832363834313034643230393233373066386630
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 10:32 AM ngày 8-04-2017 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 263 | Lượt Download: 20 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Word Transcript Class Audio Meaning Examplestimulate /ˈstɪmjuleɪt/ khích lệ, khuyến khích Reading stories can stimulate children's imagination. sponsor /ˈspɒnsər/ bảo trợ Pepsi sponsored the AFF cup. worksheet /´wə:k¸ʃi:t/ tờ giấy làm bài Each group was given worksheet to write their answers on. observe /əbˈzɜrv/ quan sát, theo dõi Our teacher will observe and score our performance. judge /dʒʌdʒ/ trọng tài The judge's verdict was against the footballer.. smoothly /ˈsmuːðli/ adv một cách trôi chảy The competition was held smoothly. recite /rɪˈsaɪt/ ngâm (thơ), kể lại They earn millions of dollars per film by reciting poetry. appoint /əˈpɔɪnt/ chỉ định, bổ nhiệm She has been appointed Prime Minister. on behalf /ɒn bɪˈhɑːf əv/ adv thay mặt choOn behalf of the class, would like toof express our gratitude for your contribution. poetry /ˈpəʊətri/ thi ca poetry reading competition was held inour school last week. participant /pɑrˈtɪsəpənt/ người tham dự There are 44 participants in this competition. procedure /prəˈsidʒər/ thủ tục She would like to know some information about the entry procedure for the competition. venue /ˈvenjuː/ nơi thi đấu My Dinh stadium is one of five main venues in the Asian Indoor Games.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.