Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử môn văn trường THPT An Mỹ, Bình Dương năm 2015

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-03 20:18:54 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

<p>TRƯỜNG THPT AN MỸ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2014-2015 M&Ocirc;N: NGỮ VĂN &ndash; LỚP: 12 (Thời gian l&agrave;m b&agrave;i: 120 ph&uacute;t, kh&ocirc;ng kể thời gian ph&aacute;t đề) I.</p>

<p>PHẦN CHUNG (5,0 điểm) C&acirc;u 1.</p>

<p>ĐỌC &ndash; HIỂU (2,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi: Ơi kh&aacute;ng chiến ! Mười năm qua như ngọn lửa Ngh&igrave;n năm sau, c&ograve;n đủ sức soi đường.</p>

<p>Con đ&atilde; đi nhưng con cần vượt nữa Cho con về gặp lại Mẹ y&ecirc;u thương.</p>

<p>Con gặp lại nh&acirc;n d&acirc;n như nai về suối cũ Cỏ đ&oacute;n gi&ecirc;ng hai, chim &eacute;n gặp m&ugrave;a, Như đứa trẻ thơ đ&oacute;i long gặp sữa Chiếc n&ocirc;i ngừng bỗng gặp c&aacute;nh tay đưa (Chế Lan Vi&ecirc;n, Tiếng h&aacute;t con t&agrave;u) 1.</p>

<p>Đoạn thơ thể hiện t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm g&igrave; của nh&acirc;n vật trữ t&igrave;nh? 2.</p>

<p>C&aacute;ch xưng h&ocirc;: con &ndash; Mẹ y&ecirc;u thương trong đoạn thơ c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave;? 3.</p>

<p>N&ecirc;u hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng h&igrave;nh ảnh so s&aacute;nh trong đoạn thơ C&acirc;u 2.</p>

<p>(3,0 điểm) Hiền, dữ phải đ&acirc;u l&agrave; t&iacute;nh sẵn, Phần nhiều do gi&aacute;o dục m&agrave; n&ecirc;n (Hồ Ch&iacute; Minh, Nửa đ&ecirc;m) Từ &yacute; thơ của Hồ Ch&iacute; Minh, anh (chị) h&atilde;y tr&igrave;nh b&agrave;y suy nghĩ của m&igrave;nh tr&ecirc;n (400 từ) về vai tr&ograve; của gi&aacute;o dục với việc h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch của con người.</p>

<p>II.</p>

<p>PHẦN RI&Ecirc;NG (5,0 điểm) Th&iacute; sinh chỉ được l&agrave;m một trong hai c&acirc;u (c&acirc;u 3.a hoặc 3.b) C&acirc;u 3a: Tuỳ b&uacute;t S&ocirc;ng Đ&agrave; l&agrave; th&agrave;nh quả nghệ thuật đẹp đẽ m&agrave; Nguyễn Tu&acirc;n đ&atilde; thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ v&agrave; h&agrave;o hứng tới miền T&acirc;y Bắc rộng lớn, xa x&ocirc;i của Tổ quốc, nơi &ocirc;ng đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; ra chất v&agrave;ng của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n c&ugrave;ng &ldquo;thứ v&agrave;ng mười đ&atilde; qua thử lửa&rdquo; ở t&acirc;m hồn của những người lao động.</p>

<p>Anh (chị) h&atilde;y l&agrave;m r&otilde; &ldquo;thứ v&agrave;ng mười đ&atilde; qua thử lửa&rdquo; ở nh&acirc;n vật người l&aacute;i đ&ograve; trong tuỳ b&uacute;t Người l&aacute;i đ&ograve; s&ocirc;ng Đ&agrave; của Nguyễn Tu&acirc;n.</p>

<p>C&acirc;u 3b: Từ truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim L&acirc;n, anh (chị) h&atilde;y tr&igrave;nh b&agrave;y suy nghĩ của m&igrave;nh về nhận định: Một t&aacute;c phẩm văn học hay thường chứa đựng trong n&oacute; những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn cao đẹp.</p>

<p>.......................... HẾT ............................... GỢI &Yacute; Đ&Aacute;P &Aacute;N THI THỬ TNTHPT C&acirc;u 1: (Th&iacute; sinh c&oacute; thể trả lời bằng nhiều c&aacute;ch nhưng phải bảo đảm c&aacute;c &yacute; sau d&acirc;y): 1.</p>

<p>Đoạn thơ thể hiện t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm g&igrave; của nh&acirc;n vật trữ t&igrave;nh? (0,5) Đoạn thơ thể hiện những suy ngẫm về &yacute; nghĩa của cuộc kh&aacute;ng chiến v&agrave; diễn tả niềm sung sướng, hạnh ph&uacute; lớn lao, &yacute; nghĩ s&acirc;u xa của cuộc trở về gặp lại nh&acirc;n d&acirc;n của nh&acirc;n vật trữ t&igrave;nh.</p>

<p>2.</p>

<p>C&aacute;ch xưng h&ocirc;: con &ndash; Mẹ y&ecirc;u thương trong đoạn thơ c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave;? (0,5) C&aacute;ch xưng h&ocirc;: con &ndash; Mẹ y&ecirc;u thương th&acirc;n t&igrave;nh ruột thịt, thể hiện l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u nặng của con với cuộc kh&aacute;ng chiến, với t&acirc;y bắc.</p>

<p>(0,25 T&acirc;y Bắc ch&iacute;nh l&agrave; mảnh đất mẹ, l&agrave; Mẹ Tổ quốc, Mẹ nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; Chế Lan Vi&ecirc;n đang khao kh&aacute;t trở về.</p>

<p>(0,25) 3.</p>

<p>N&ecirc;u hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng h&igrave;nh ảnh so s&aacute;nh trong đoạn thơ (1,0) H&igrave;nh ảnh so s&aacute;nh &yacute; nghĩa của cuộc kh&aacute;ng chiến như ngọn lửa diễn tả sự ấm &aacute;p, soi đường chỉ lối của Đảng, c&aacute;ch mạng.</p>

<p>Cuộc kh&aacute;ng chiến đ&atilde; l&ugrave;i v&agrave;o qu&aacute; khứ, nhưng n&oacute; l&agrave; những năm th&aacute;ng kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n, những kỉ niệm kh&ocirc;ng thể n&agrave;o phai nhạt, vẫn như ngọn lửa, ngọn đuốc soi đường ngh&igrave;n năm sau.</p>

<p>(0,5) - Ở khổ thứ 2, t&aacute;c giả d&ugrave;ng tới 5 h&igrave;nh ảnh so s&aacute;nh, l&agrave; những so s&aacute;nh k&eacute;p, tầng bậc, l&agrave;m th&agrave;nh từng chum h&igrave;nh ảnh độc đ&aacute;o: nghệ sĩ như nai, cỏ, &eacute;n, đứa trẻ thơ đ&oacute;i l&ograve;ng; nh&acirc;n d&acirc;n như suối ngọt, như c&aacute;nh tay đưa n&ocirc;i,&hellip; Tất cả những h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n đều lấy từ đời sống tự nhi&ecirc;n gần gũi của con người, nhưng trong c&aacute;ch n&oacute;i của nh&agrave; thơ n&oacute; vẫn gợi l&ecirc;n những li&ecirc;n tưởng mới lạ, đưa lại hiệu quả thẫm mĩ cao: về với nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; về với những g&igrave; than thuộc nhất, m&ocirc;i trường thuận lợi nhất; với niềm vui, hạnh ph&uacute;c chờ mong; về với ngọn nguồn thiết yếu nhất c&ugrave;a sự sống; về với l&ograve;ng mẹ, t&igrave;nh mẹ bao la&hellip; Những h&igrave;nh ảnh diễn tả niềm sung sướng tột độ, &yacute; nghĩa s&acirc;u xa của cuộc trở về cho thấy sự trở về n&agrave;y l&agrave; lẽ tự nhi&ecirc;n,hợp quy luật: nghệ sĩ phải đến với nh&acirc;n d&acirc;n, gắn b&oacute; mật thiết với cuộc sống của nh&acirc;n d&acirc;n.</p>

<p>(0,5) C&acirc;u 2 (3 điểm) B&agrave;i l&agrave;m c&oacute; thể triển khai theo nhiều c&aacute;ch nhưng l&iacute; lẽ v&agrave; dẫn chứng phải hợp l&iacute;.</p>

<p>Cần l&agrave;m r&otilde; được những &yacute; ch&iacute;nh sau: a/ Mở b&agrave;i: - N&ecirc;u vấn đề cần nghị luận (0,25) b/ Th&acirc;n b&agrave;i: Giải th&iacute;ch ngắn gọn &yacute; nghĩa c&acirc;u thơ của Hồ Ch&iacute; Minh (0,5) - Hiền dữ: nh&acirc;n c&aacute;ch của con người.</p>

<p>Gi&aacute;o dục? - C&acirc;u thơ của B&aacute;c đề cao vai tr&ograve; của gi&aacute;o dục trong việc h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch con người .</p>

<p>- Ph&acirc;n t&iacute;ch Con người khi mới sinh ra chưa h&igrave;nh th&agrave;nh nhan c&aacute;ch, nh&acirc;n c&aacute;ch được h&igrave;nh th&agrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh sống, lao động v&agrave; học tập, trong đ&oacute; sự gi&aacute;o dục đ&oacute;ng vai tr&ograve; quyết định.</p>

<p>(0,5) - Vai tr&ograve; của gi&aacute;o dục thể hiện ở chỗ: x&acirc;y đắp, bồi dưỡng cho mỗi người những kiến thức về cuộc sống, những c&aacute;ch ứng xử cao đẹp,&hellip; khiến họ trở th&agrave;nh những người c&ocirc;ng d&acirc;n tốt (0,5) B&agrave;n bạc: Gi&aacute;o dục c&oacute; gi&aacute;o dục trong nh&agrave; trường, trong gia đ&igrave;nh v&agrave; trong cuộc sống.</p>

<p>Đ&oacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh học tập suốt đời kh&ocirc;ng ngừng nghỉ.</p>

<p>(0,5) + Ph&ecirc; ph&aacute;n một s&ocirc; &iacute;t thiếu hiểu biết , giao tiếp v&agrave; ứng sử ...(0,5) c/ Kết b&agrave;i: Cần đề cao gi&aacute;o dục, đề cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để mỗi ch&uacute;ng ta trở th&agrave;nh những người c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội (0,25) C&acirc;u 3a : (5 điểm) C&oacute; thể triển khai theo nhiều c&aacute;ch nhưng về cơ bản, b&agrave;i viết cần được l&agrave;m r&otilde; những &yacute; ch&iacute;nh sau: a/ Mở b&agrave;i (0,5) - Giới thiệu được ho&agrave;n cảnh ra đời, mục đ&iacute;ch s&aacute;ng t&aacute;c t&ugrave;y b&uacute;t s&ocirc;ng đ&agrave; của Nguyễn Tu&acirc;n.</p>

<p>b/ Th&acirc;n b&agrave;i: - Giải th&iacute;ch một c&aacute;ch ngắn gọn &yacute; của cụm từ &ldquo;thứ v&agrave;ng mười đ&atilde; qua thử lửa&rdquo; &ndash; từ d&ugrave;ng của nguyển tu&acirc;n &ndash; để chỉ vẻ đẹp t&acirc;m hồn của những con người lao động v&agrave; chiến đấu tr&ecirc;n v&ugrave;ng s&ocirc;ng n&uacute;i h&ugrave;ng vĩ v&agrave; thơ mộng.</p>