Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử môn hóa học trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3

c22220f370d26ace6723decaf6e193a0
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-11-21 10:10:44 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com Trang 1/5 Mã đề thi 101 SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 101 (Đề thi gồm trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2017 2018 Môn: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) (HS không được sử dụng tài liệu, kể cả Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) Cho biết nguyên tử khối: (1); (16); (12); (32); Cl (35,5); Br (80); (127); (14); Na (23); Mg (24); Al (27); Ag (108), K(39); Ca (40); Ba (137); Câu 41: Thực hiện thí nghiệm (như hình bên): Khi nhỏ dung dịch vào dung dịch thấy có kết tủa tạo thành. Các cặp dung dịch X, nào dưới đây thoả mãn điều kiện trên? (1) dung dịch Br2, phenol; (2) dung dịch NaOH, phenol; (3) dung dịch HCl, C6H5ONa; (4) dung dịch Br2, fomalin; (5) dung dịch HCl, anilin; (6) dung dịch Br2, anilin. A. (2), (4), (6). B. (1), (5), (6). C. (1), (3), (6). D. (2), (5), (6). Câu 42: Thủy phân hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được ancol X. Cho tác dụng hết với Na dư thu được lít H2 (đktc). Giá trị của là A. 4,48 B. 2,24 C. 3,36 D. 6,72 Câu 43: điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là A. HCOOH và NaOH. B. HCOOH và C2H5NH2. C. HCOOH và CH3OH. D. CH3COONa và CH3OH. Câu 44: Hỗn hợp gồm ananin, axit glutamic và hai amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, thu được 1,58 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc dư, thấy khối lượng bình tăng 14,76 gam. Nếu cho 29,47 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được gam muối. Giá trị gần nhất của là A. 48 B. 46 C. 42 D. 40 Câu 45: Cho các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, C6H5Ona, NaHSO4. Các dung dịch có pH là A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa B. Na2CO3, NH4Cl, KCl C. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 Câu 46: Este có công thức phân tử dạng CnH2n-2O2. Đốt cháy 0,42 mol rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 68,376 gam Ca(OH)2 thì thấy có kết tủa xuất hiện. Thuỷ phân bằng dung dịch NaOH thu được chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. Phát biểu nào sau đây về là đúng? A. Tên của este là vinyl axetat. B. Thành phần khối lượng trong là 36,36%. C. Không thể điều chế được từ ancol và axit hữu cơ tương ứng. D. là đồng đẳng của etyl acrylat. Câu 47: Peptit có công thức sau: Gly-Ala-Val. Khối lượng phân tử của peptit (đvC) là A. 227 B. 281 C. 209 D. 245 Câu 48: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom? A. Butan. B. But-2-in. C. But-1-en. D. Metylpropen. Câu 49: Một phân tử polieilen có khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietilen này là A. 20000 B. 2000 C. 1500 D. 15000 Câu 50: HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com Trang 2/5 Mã đề thi 101 A. CaCO3 B. NaOH C. CuO D. Fe3O4 Câu 51: Chất nào sau đây không phải là cacbohiđrat? A. Tinh bột B. Glixeron C. Xenlulozơ D. Sacarozơ Câu 52: Thạch cao là tên gọi của những chất có thành phần chính là A. CaSO4. B. Al2O3. C. NaHCO3. D. CaCO3. Câu 53: Trộn 6,75 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (không có không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 7,056 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là A. 80 %. B. 75 %. C. 60%. D. 75 %. Câu 54: Hỗn hợp gồm Mg và Al. Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp bằng lượng vừa đủ lít dung dịch HNO3 1M, thu được 0,672 lít N2 đktc (là khí duy nhất thoát ra) và dung dịch chứa 54,9 gam muối. Giá trị của là A. 0,70. B. 0,86. C. 0,72. D. 0,65. Câu 55: Hỗn hợp gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,18 gam bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,05 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có trong là A. 62,44%. B. 56,34%. C. 23,34%. D. 87,38%. Câu 56: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 14,9 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm 15,1 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Khối lượng kim loại thoát ra catot là A. 6,4. B. 15,1. C. 7,68. D. 9,6. Câu 57: Cho 0,03 mol hỗn hợp (có khối lượng 1,38 gam) gồm hai anđehit đơn chức tráng bạc hoàn toàn thì thu được 8,64 gam Ag. Mặt khác, gam phản ứng tối đa với 6,272 lít H2 (đktc) khi có Ni xúc tác, đun nóng. Giá trị của là A. 5,52. B. 3,36. C. 4,14. D. 8,28. Câu 58: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng là A. phenyl amoniclorua B. Glucozo C. benzyl amin D. anilin Câu 59: Cho 27,25 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Cu tác dụng với O2 thu được gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho toàn bộ tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được dung dịch (chứa muối, với tổng khối lượng muối là 96,85 gam) và 10,64 lít (đktc) khí SO2 duy nhất. Giá trị của là A. 20,45. B. 34,85. C. 38,85. D. 31,25. Câu 60: Cho 7,3 gam Gly-Ala phản ứng với 125 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là A. 10,5 gam. B. 11,4 gam. C. 9,2 gam D. 10,4 gam Câu 61: Dãy các ion nào sau không cùng tồn tại trong một dung dịch? A. Ba2+, HSO4–, Cu2+, NO3–. B. Mg2+, Cu2+, Cl–, NO3–. C. Ba2+, HCO3–, NO3–, Mg2+. D. Ag+, F–, Na+, K+. Câu 62: Trong tinh thể kim cương, các nguyên tử cacbon có cấu tạo dạng gì? A. lục giác B. tam giác C. tứ diện đều D. lăng trụ Câu 63: Cho 19,03 gam hỗn hợp gồm Na2O, K2O, CaO, BaO và Al (trong đó oxi chiếm 11,771% về khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch và 6,72 lít H2 (đktc). Khối lượng chất tan có trong là (giả sử muối có dạng AlO2-) A. 30,48. B. 26,15. C. 28,51. D. 24,55. Câu 64: Kim loại nào dẫn điện kém nhất trong số các kim loại dưới đây? A. Fe. B. Al. C. Ag. D. Au. Câu 65: Cho 31,6 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chỉ chứa 60,7 gam hỗn hợp muối. Khối lượng của Fe3O4 có trong là: A. 11,6 B. 23,2 C. 18,56 D. 27,84 Câu 66: Poli(metyl metacrylat) (kí hiệu PMMA) có đặc tính trong suốt, cho ánh sáng xuyên qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. PMMA được tổng hợp từ monome nào sau đây?Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com Trang 3/5 Mã đề thi 101 A. CH2=CH-CH=CH2 B. H2N-(CH2)5-COOH C. CH2=CH2 D. CH2=(CH3)C(COOCH3) Câu 67: Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ Y. Tỉ khối hơi của so với bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. có công thức phân tử là A. C3H7OH. B. C5H11OH. C. C4H9OH. D. C2H5OH. Câu 68: Hỗn hợp gồm chất (C4H12N2O4) và chất (C3H12N2O3). là muối của axit hữu cơ đa chức, là muối của một axit vô cơ. Cho 5,52 gam tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,08 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 3) và dung dịch chứa gam muối. Giá trị của là A. 3,46 B. 4,68 C. 5,08 D. 6,25 Câu 69: Hòa tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe3O4 (0,02 mol), FeCl2 và Fe(NO3)2 trong 560 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho AgNO3 dư vào thì có 0,76 mol AgNO3 tham gia phản ứng thu được gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (ở đktc). Biết các phản ứng hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình. Giá trị của gần nhất với A. 110,8. B. 115,2. C. 98,5. D. 107,6. Câu 70: Sục khí CO2 vào 400 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,2M và Ca(OH)2 aM. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng như sau: Giá trị của là A. 0,05. B. 0,30. C. 0,10. D. 0,20. Câu 71: Hỗn hợp gồm este no, hai chức và este tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (A, đều mạch hở và không phải tạp chức). Đốt cháy hoàn toàn 25,53 gam hỗn hợp thu được 53,46 gam CO2. Mặt khác, đun nóng 0,18 mol cần dùng vừa đủ 855 ml dung dịch NaOH 0,5M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa ba muối có khối lượng gam và hỗn hợp hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị của là A. 29,445. B. 42,210. C. 40,860. D. 40,635. Câu 72: Chất nào sau đây là chất rắn điều kiện thường? A. triolein B. tristearin C. etyl axetat D. etyl fomat Câu 73: 250C, thế điện cực chuẩn của cặp Ni2+/Ni là -0,26V, cặp Ag+/Ag là 0,8V. Tính suất điện động của pin điện hóa Ni-Ag? A. 1,86V B. 1,06V C. 1,34V D. 0,54V Câu 74: Ancol nào sau đây là ancol bậc 2? A. CH3-C(CH3)2-OH B. CH3-C6H4-OH C. C6H5-CH(OH)CH3 D. CH3-CH2-OH Câu 75: Vào mùa mưa khí hậu ẩm ướt, đặc biệt các vùng mưa lũ dễ phát sinh bệnh nhiễm nấm kẽ chân, tay. Người bị bệnh khi đó được khuyên nên bôi vào các vị trí ghẻ lở một loại thuốc thông dụng là DEP. Thuốc DEP có thành phần hoá học quan trọng là đietyl phtalat có cấu tạo như hình. Công thức phân tử của đietyl phtalat là A. C6H5(COOC2H5)2. B. C6H4(COOCH3)2. C. C6H5(COOC2H3)2. D. C6H4(COOC2H5)2.Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com Trang 4/5 Mã đề thi 101 Câu 76: Một este đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH có C% 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86,6 gam. Còn lại chất rắn với khối lượng là 23 gam. Số công thức cấu tạo của este là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 77: Hỗn hợp gồm 0,2 mol axetilen, 0,1 mol but-1-in, 0,15 mol etilen, 0,1 mol etan và 0,85 mol H2. Nung nóng hỗn hợp (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp có tỉ khối so với H2 bằng m. Cho tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được kết tủa và 19,04 lít hỗn hợp khí (đktc). Sục khí qua dung dịch brom dư thấy có 8,0 gam brom phản ứng. Giá trị của gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 10,0. B. 9,0. C. 10,5. D. 11,0. Câu 78: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện? A. Al B. Cu C. Zn D. Câu 79: Hợp chất nào sau đây có màu đỏ thẫm? A. CrO3 B. CuO. C. CuCl2 D. FeO. Câu 80: Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng nào sau đây mô tả đúng thí nghiệm trên? A. Không có hiện tượng gì. B. Có kết tủa keo trắng tạo thành, kết tủa không tan. C. Có kết tủa keo trắng tạo thành, rồi kết tủa tan dần. D. Có khí thoát ra và có kết tủa tạo thành. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com Trang 5/5 Mã đề thi 101 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA Trường THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 2018 Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com 41 51 61 71 42 52 62 72 43 53 63 73 44 54 64 74 45 55 65 75 46 56 66 76 47 57 67 77 48 58 68 78 49 59 69 79 50 60 70 80 Blog Hóa Học là trang web chuyên cập nhật Đề thi thử môn Hóa Học mới nhất và chất lượng nhất. Tất cả mọi đề thi từ trang web đều hoàn toàn miễn phí và dễ dàng tải về. Exam24h là dự án gồm nhiều trang web cung cấp tài liệu các môn học như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, KHXH và thi thử Online miễn phí dành cho tất cả mọi người.=