Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận năm học 2016 - 2017

37646436633435373663303764626162656431363162346539373266323332373130303863653630666637356235636462336236333534636337616265653636
Gửi bởi: đề thi thử vào 01:11 PM ngày 8-12-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1228 | Lượt Download: 20 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT HÀM THUẬN BẮC THI THỬ HỌC KÌ KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017MÔN OÁNThời gian làm bài: phút; (50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Họ và tên học sinh: .................... ..................................................................... Lớp: ................................................... .Câu 1: Cho là những số thực dương khác 1. Rút gọn biểu thức2log .logbab aPa= .A. B. ab C. D. baCâu 2: Hàm số 33 1y x= nghịch biến trên những khoảng nào?A. B. (); 1-¥ và ()1;+¥ C. ()1;1- D. ()1; 3-Câu 3: Đồ thị dưới đây là của hàm số nào?A. 22y x= B. 22y x= -C. 22 1y x= D. 22 1y x= +Câu 4: Khối lập phương có cạnh bằng có thể tích bằng:A. 33a B. 3a C. 33aD. 33aCâu 5: Hàm số 2xyx-= có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng lần lượt là:A. 3y= và 0x= B. 0y= và 3x= C. 3x= và 0y= D. 0x= và 3y=Câu 6: Hình nón ngoại tiếp hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bằng có diện tích xungquanh bằng:A. 23apB. 23 apC. 23ap D. 223 apCâu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4y x= là:A. B. C. 2- D. 1Câu 8: Hàm số 24 3y x= có giá trị cực đại bằng:A. 7- B. 3- C. D. 2Câu 9: Tính giá trị biểu thức 232 log 8712 log49K= +A. 4090 B. 4009 C. 6- D. 4096Câu 10: Giải phương trình 128 2x= .A. 7x= B. 7x= C. 7x= D. 17x-=Câu 11: Biết0x> và 255log log 3x x- Giá trị của 5logx bằng:A. hoặc 38-B. 12 hoặc 38-C. 12 hoặc 34- D. hoặc34-Câu 12: Số nào sau đây nhỏ hơn 1?A. ln B. 2loge C. 0,5log D. 0,2log 0,1Trang Mã đề thi 132Doc24.vnCâu 13: Hàm số 32 1xyx- +=+ có bao nhiêu cực trị?A. B. C. D. 3Câu 14: Cho tam giác ABC vuông tại có 9AB cm= và µ030B= Quay tam giác này xung quanhcạnh AB. Tính diện tích toàn phần của hình nón tạo thành.A. 54p B. 81p C. 27p D. 243pCâu 15: Với giá trị nào của tham số thì hàm số3 23 1y mx= có yCĐ và yCT trái dấu?A. 1m= hoặc 1m= B. 1m- C. 1m< hoặc 1m> D. mÎ ÆCâu 16: Đồ thị hàm số 21y x= cắt trục Ox tại bao nhiêu điểm?A. B. C. D. 4Câu 17: Tìm tập xác định của hàm số ()1ln22ey x= ?A. {}\\ 0; 2¡ B. ()0; C. D. ()(); 2;-¥ +¥Câu 18: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?x-¥1-+¥y' +y+¥ 22-¥A. 31xyx-=- B. 31xyx+=+ C. 31xyx- -=+ D. 31xyx-=+Câu 19: Hàm số đa thức bậc ba có tối đa bao nhiêu cực trị?A. B. C. D. 2Câu 20: Cho 2logm a= và ()5log 25m b= Tính 210logm theo và .A. ()2 22a ba b-+ B. ()22 2a ba b+ -- C. ()22a ba b-+ D. ()22a ba b+ --Câu 21: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh đều bằng 3a Tính thể tích của khốilăng trụ ABC.A'B'C' .A. 39 34a B. 334a C. 33 34a D. 394 aCâu 22: Biết rằng.1 23 3a bp p- +æ ö<ç ÷è Khẳng định nào sau đây là đúng?A. 3a b- B. 3a b- C. 3a b- D. 3a b- ¹Câu 23: Một người gửi vào ngân hàng một số tiền là 9.000.000 đồng với lãi suất 1,25%/tháng theohình thức lãi kép. Hỏi sau một năm người ấy nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi?A. 10446790, 66 B. 151507009800 C. 1515070098 D. 10446790, 66Câu 24: Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định?A. 22 1y x= B. 22 1y x= C. 21xyx+=- D. 21xyx-=+Câu 25: Tìm đạo hàm của hàm số ()2ln 1y x= .A. 2'1yx=- B. 1'1yx=- C. ()22'1yx=- D. ()' 1y x= -Trang Mã đề thi 132Doc24.vnCâu 26: Với giá trị nào của tham số thì hàm số3 23y mx x= đạt cực đại tại 1x= ?A. mΡ B. 2m= C. mÎ D. 2m¹ -Câu 27: Với giá trị nào của tham số thì phương trình 22 0x m- có đúng một nghiệm?A. 1m- B. 2m< hoặc 2m< D. 1m< hoặc 2m>Câu 28: Cho hai hàm số ()logxf e= và ()lng x= Đẳng thức nào sau đây là đúng?A. ()()()' 'f x= B. ()()()ln 10. ' 'f x=C. ()()()ln 10. ' .f x= D. ()()()' ' ln10f x=Câu 29: Hàm số nào sau đây có tiệm cận?A. 22 1y x= B. 11yx=+ C. 34 1y x= D. 23y x= -Câu 30: Hàm số 22y x= đồng biến trên những khoảng nào?A. (); 0-¥ B. ()2;- +¥ C. (); 2-¥ D. ()0;+¥Câu 31: Giải phương trình ()272 143 0xx--- .A. 1x= 32x= B. 1x= 32x= C. 1x= 32x= D. 1x= 32x= -Câu 32: Cho hàm số 32xyx-=+ có đồ thị (C). Gọi là điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ Mđến hai đường tiệm cận nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.A. B. C. D. 5Câu 33: Tìm tất cả các giá trị của để phương trình ()()23 2log log 0x mx x+ -+ cónghiệm duy nhất.A. 3m= B. 1m= C. 1; 3m m= D. mÎ ÆCâu 34: Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 120cm 3. Gọi M, N, lần lượt là trung điểm của AB,AC và AD. Thể tích của khối tứ diện AMNK là:A. 30 cm 3B. 15cm 3C. 40 cm 3D. 60 cm 3Câu 35: Với giá trị nào của tham số thì hàm số 26 2y mx= đồng biến trên ?A. 0m= B. 0m³ C. 0m< D. 0m>Câu 36: Khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng chiều cao bằng 3a thì có thể tích bằng:A. 33a B. 33aC. 3a D. 33aCâu 37: Mặt cầu có đường kính bằng 6a thì có diện tích bằng:A. 212ap B. 236ap C. 336ap D. 312apCâu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 6cm, SA vuông góc với đáy, góc·060SBA=. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD .A. 72 cm 3B. 72 cm 3C. 216 cm 3D. 216 cm 3Câu 39: Cho hình chóp S.ABC có thể tích bằng 334a Tính khoảng cách từ điểm đến mặtphẳng ()SAB biết tam giác SAB là tam giác đều cạnh .aA. 2a B. C. 3a D. 3aTrang Mã đề thi 132Doc24.vnCâu 40: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của A’ trên mặtphẳng (ABC) trùng với tâm của tam giác ABC, góc giữa mặt bên (ABB’A’) và mặt phẳng đáybằng 60 0. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.A. 338a B. 33a C. 33 3a D. 33 38aCâu 41: Giá trị lớn nhất của hàm số 13xyx-=- trên đoạn []0; là:A. B. C. 13-D. 3Câu 42: Tính thể tích của khối nón có có bán kính đáy bằng và chiều cao bằng 2a .A. 323aVp= B. 32V ap= C. 34V ap= D. 343aVp=Câu 43: Tìm đạo hàm của hàm số 3log2xy= .A. 3log2 ln 2'ln 3xyx= B. 3log2'ln 3xyx= C. 3log2 2' ln3xyx= D. 3log2 ln 2'ln 3xy=Câu 44: Cho tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, OC đều bằng và đôi một vuông góc. Tính thểtích khối nón ngoại tiếp hình tứ diện trên.A. 332ap B. 33 32ap C. 332ap D. 33apCâu 45: Hình trụ có diện tích xung quanh bằng 100p và có đường sinh bằng 10cm thì có bán kínhđáy là:A. 5cm B. 10cm C. 20cm D. 25cmCâu 46: Cắt hình trụ (T) bằng một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng2cm được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng 216cm Thể tích của khối trụ (T) là:A. 364cmp B. 316cmp C. 332cmp D. 38cmpCâu 47: Gọi 1V là thể tích khối lăng trụ tứ giác đều. 2V là thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụtrên. Tính tỉ số21VV .A. 2p B. C. 2p D. 1Câu 48: Tìm tập xác định của hàm số ()22log 1y x= ?A. B. C. {}\\ 1¡ D. {}\\ 1-¡Câu 49: Cho hàm số 21cos2sinxy x= Khẳng định nào sau đây là đúng?A. ;2 2max 1yp pé ù-ê úë û= B. ;2 2max 1yp pé ù-ê úë û= C. ;2 2min 0yp pé ù-ê úë û= D. ;2 2min 1yp pé ù-ê úë û=Câu 50: Giải phương trình 5log 20x= .A. 4x= B. 520x= C. 205x= D. 100x=---------------------------------------------------------- HẾT ----------Trang Mã đề thi 132Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.