Đề thi thử ĐHQGHN 2015 phần Khoa học tự nhiên

Gửi bởi: Sang Truong Tan vào ngày 2016-03-07 09:58:27 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐHQG 2015 Phần ọn): Khoa nhiên phút Trong loài đng sau, loài phát thái hoàn toàn? Ong, châu Gián, châu Gián, châu sau: thái đi-Vanbec: sóng ngang truy trên sóng m/s. cách nhau đon trên luôn luôn đng nhau nguyên. sóng trong 10,5 17,5 12,5 cùng đng trên xung quanh cùng biên đng ương đng đng cách cách ng: 7,2cm axit Chia thành nhau. đưc 0,168 úngúng2 đktc). cháy hoàn toàn toàn cháy bình dung Ba(OH)2 7,88 Công Chn CH3COOH, C3H7OH HCOOH, C2H5OH C2H5COOH, C4H9OH C3H7COOH, C5H11OH nung nóng trong không không hoàn toàn. đưc hoàn toàn trong dung H2SO4 nóng, thoát đktc). 11,76 1,344 7,28 10,08 đon xoay theo đ\"t xoay Công tiêu trên ng: 43,3 100,0 57,7 28,8 bình song song, ngoài khác: dây. bình, gian phút; gian phút. ưng bình nhiêu gian? phút phút phút phút loài đng con. dinh ư\'ng trình phát phôi chúng đưc nhau thai noãn hoàng trình giao nhau thai úngúngúng3 Chất noãn hoàng tích trong chân không, cách nhau đon cách tích chúng Tính Trong polime đây: tm; bông; len; enang; visco; nilon-6,6 xenluloz axetat. xenluloz (2), (5), (2), (3), (5), (6), (1), (2), thành vòng tròn kính 20cm. Dòng không trong ưng ưng vòng nhiêu? Kích thay nhóm nhân nào? sinh vong, sinh kích sinh kích tính kích tính khoa phát tính thiên Trái đưc nhau. trong (bao hình thành cùng phân tích nguyên đng chúng, nguyên 206Pb 238U trong thiên 1,04. 238U thành206Pb phân 4,47 Tính thiên hoàn toàn không 206Pb úngúngúngúng4 ngun sóng trên cách nhau đng cùng pha, phát sóng cùng sóng trên trên đưng vuông S1S2 cách giao thoa nghi sau: trong nóng (trong không oxi) Fe(OH)2 dung HNO3 (loãng, dung FeCl3 dung H2SO4 (loãng, nhiêu nghi (II)? dung ZnCl2, AgNO3, CuSO4 FeCl2. dung hoàn toàn 17,4 trong dung thoát 13,44 khí. 34,8 trên dung CuSO4 toàn ng, dung HNO3 nóng, đưc N+5). tích ktc. 44,8 26,88 53,76 13,44 úngúngúng5 Hiđrat 2-metylpent-2-en thích đưc chính 2-metylpentan-3-ol 4-metylpentan-3-ol 2-metylpentan-2-ol 4-metylpentan-4-ol Trong đng không đng ưng dòng ưng dòng nhìn theo ương đng. nhìn mình (cm) trong chu (coi không nhiêu? chua, đnh vàng alen. Alen đnh alen đnh vàng \"n. vàng nào? vàng vàng vàng dung HNO3 0,06M H2SO4 0,3M đưc dung 3,36 4,48 úngúngúngúngúng6 3,612 4,816 Loi mang ribôxôm chuy ribôxôm thông chuy khoáng theo đưng nào? Chn Gian thành gian Thành nhân Hình thái cánh đng Cánh Cánh chim cánh Càng Chân sáng sóng λ=0,30 quang phát quang. phép phân tích quang sáng phát sóng 0,40 Công chùm phát quang 0,05% công chùm kích thích. phôtôn sáng kích thích phôtôn sáng phát trong cùng gian nhiêu? nóng axit HOOC-CH2-CH2-COOH metylic H2SO4 este 1,808. ưng chuy thành este. este 47,52 52,56 úngúng úngúng úngc 26,28 29,2 Tính cht KHÔNG tính glixin? dung NaOH dung sang C2H5OH/H2SO4 đnh ưng tinh dùng ương pháp Lau-ê, trong liên phát Cu-lit-gi tinh sát. Trong phép nghi sóng 3,1.10-11 Cu-lit-gi nào? (Cho tích -1,6.10-19 6,625.10-34 sáng trong chân không 3.108 m/s). dung riêng saccaroz glixerol, etylic, foman đehit axit axetic. Cu(OH)2 Chn dung ch: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, AlCl3, NaNO3 MgCl2. dung dch Loài Phát không úngúngúngúng úng8 nhưng không Không phát không glucoz ương pháp ưu, đưc ancol etylic 80%). 0,1a ancol etylic ương pháp đưc trung dung NaOH 0,2M. trình ng: H2SO4 (loãng) ZnSO4 2NaOH (NH4)2CO3→ Na2CO3 2NH3↑ 2H2O MgCl2 K2CO3→ MgCO3↓ 2KCl 6NH3 6H2O Al2(SO4)3→ 2Al(OH)3↓ 3(NH4)2SO4 axit (1), (3), (2), (2), nhân: Bit ưng liên nhân MeV; MeV; MeV. Tính ưng vào. đng đnh SAI? không không bằng không không bằng không không úngúng9 Trong nghim giao thoa sáng Y-âng, cách cách quan sáng sóng 0,60 sáng cách (mm) trung sinh thái nhiên trên trái đt? sinh thái sinh thái sông sinh thái vùng sinh thái sinh thái trên sinh thái sinh thái ừng, sinh thái ancol nóng dung H2SO4 1700C, đưc 6,72 ktc) olefin 80%). đưc 27,675 monobrom 60%). 17,25 13,8 22,5 úngúng