Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử đại học và đáp án môn lịch sử năm 2015

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-03 23:20:15 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Ngày thi: 22 tháng 01 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2,0 điểm) Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá về Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất được thể hiện trong các tài liệu nào? Nêu nội dung của tư tưởng đó.Câu II (2,0 điểm) Trình bày và nhận xét việc tập hợp lực lượng cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kì 1930– 1945.Câu III (3,0 điểm) Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp? Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng đó.Câu IV (3,0 điểm) Vì sao nói giai đoạn 1960-1973 là giai đoạn phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” đó? Theo anh/chị, Việt Nam có thể học được những bài học kinh nghiệm gì từ sự thành công của Nhật Bản? ------- Hết --------Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh............................................ Số báo danh:............................................................... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ (Đáp án – thang điểm có 05 trang) Câu Câu I: 2,0 điểm Nội dung Điểm Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá về Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất được thể hiện trong các tài liệu nào? Nêu nội dung của tư tưởng đó.a.Tài liệu: - Các bài viết của Nguyễn Ái Quốc đăng trên tờ báo Nhân đạo (của Đảng cộng sản Pháp); báo Đời sống công nhân (Liên đoàn Lao động Pháp); Sự thật (Đảng cộng sản Liên Xô); tạp chí Thư tín quốc tế (Quốc tế cộng sản); báo Người cùng khổ, báo Thanh niên.0,25 - Qua các bài tham luận của Nguyễn Ái Quốc trình bày trong Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ V, Đại hội quốc tế nông dân (1924).0,25 - Qua tác phẩm: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường Kách mệnh (1927).0,25 b.Nội dung - Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trước hết phải thực hiện “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội.0,25 - Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do, từng bước thực hiện khẩu hiệu “ruộng đất cho dân cày” (chống đế quốc giành độc lập dân tộc là nhiệm vụ lớn nhất).0,25 - Lực lượng tham gia: Trong cuộc cách mạng đó, công nhân và nông dân là gốc của cách mạng nhưng cần lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc, trung và tiểu địa chủ.0,25 - Lãnh đạo: Nông dân và công nhân là bạn đồng minh tự nhiên, song giai cấp nông dân muốn giải phóng mình phải đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp vô sản, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.0,25 - Phải thực hiện đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.Câu II: 2,0 điểm 0,25 Trình bày và nhận xét về chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong các hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1930 đến 1945.