Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử đại học và đáp án môn lịch sử năm 2015

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-03 23:20:15 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

<p>ĐỀ CH&Iacute;NH THỨC (Đề thi gồm c&oacute; 01 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2015 M&ocirc;n: LỊCH SỬ Ng&agrave;y thi: 22 th&aacute;ng 01 năm 2015 Thời gian l&agrave;m b&agrave;i: 180 ph&uacute;t, kh&ocirc;ng kể thời gian ph&aacute;t đề C&acirc;u I (2,0 điểm) L&iacute; luận c&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của Nguyễn &Aacute;i Quốc truyền b&aacute; về Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất được thể hiện trong c&aacute;c t&agrave;i liệu n&agrave;o? N&ecirc;u nội dung của tư tưởng đ&oacute;.</p>

<p>C&acirc;u II (2,0 điểm) Tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; nhận x&eacute;t việc tập hợp lực lượng c&aacute;ch mạng của Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương trong thời k&igrave; 1930&ndash; 1945.</p>

<p>C&acirc;u III (3,0 điểm) Trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p từ năm 1946 đến năm 1954, chiến thắng n&agrave;o của qu&acirc;n d&acirc;n Việt Nam đ&atilde; l&agrave;m ph&aacute; sản &yacute; đồ &ldquo;đ&aacute;nh nhanh, thắng nhanh&rdquo; của thực d&acirc;n Ph&aacute;p? Tr&igrave;nh b&agrave;y ho&agrave;n cảnh, diễn biến, kết quả v&agrave; &yacute; nghĩa của chiến thắng đ&oacute;.</p>

<p>C&acirc;u IV (3,0 điểm) V&igrave; sao n&oacute;i giai đoạn 1960-1973 l&agrave; giai đoạn ph&aacute;t triển thần k&igrave; của nền kinh tế Nhật Bản? Nguy&ecirc;n nh&acirc;n n&agrave;o dẫn đến sự ph&aacute;t triển &ldquo;thần k&igrave;&rdquo; đ&oacute;? Theo anh/chị, Việt Nam c&oacute; thể học được những b&agrave;i học kinh nghiệm g&igrave; từ sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của Nhật Bản? ------- Hết --------Th&iacute; sinh kh&ocirc;ng được sử dụng t&agrave;i liệu.</p>

<p>C&aacute;n bộ coi thi kh&ocirc;ng giải th&iacute;ch g&igrave; th&ecirc;m.</p>

<p>Họ v&agrave; t&ecirc;n th&iacute; sinh............................................ Số b&aacute;o danh:............................................................... ĐỀ CH&Iacute;NH THỨC Đ&Aacute;P &Aacute;N &ndash; THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2015 M&ocirc;n: LỊCH SỬ (Đ&aacute;p &aacute;n &ndash; thang điểm c&oacute; 05 trang) C&acirc;u C&acirc;u I: 2,0 điểm Nội dung Điểm L&iacute; luận c&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của Nguyễn &Aacute;i Quốc truyền b&aacute; về Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất được thể hiện trong c&aacute;c t&agrave;i liệu n&agrave;o? N&ecirc;u nội dung của tư tưởng đ&oacute;.</p>

<p>a.</p>

<p>T&agrave;i liệu: - C&aacute;c b&agrave;i viết của Nguyễn &Aacute;i Quốc đăng tr&ecirc;n tờ b&aacute;o Nh&acirc;n đạo (của Đảng cộng sản Ph&aacute;p); b&aacute;o Đời sống c&ocirc;ng nh&acirc;n (Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Ph&aacute;p); Sự thật (Đảng cộng sản Li&ecirc;n X&ocirc;); tạp ch&iacute; Thư t&iacute;n quốc tế (Quốc tế cộng sản); b&aacute;o Người c&ugrave;ng khổ, b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n.</p>

<p>0,25 - Qua c&aacute;c b&agrave;i tham luận của Nguyễn &Aacute;i Quốc tr&igrave;nh b&agrave;y trong Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ V, Đại hội quốc tế n&ocirc;ng d&acirc;n (1924).</p>

<p>0,25 - Qua t&aacute;c phẩm: Bản &aacute;n chế độ thực d&acirc;n Ph&aacute;p (1925), Đường K&aacute;ch mệnh (1927).</p>

<p>0,25 b.</p>

<p>Nội dung - C&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc ở c&aacute;c nước thuộc địa trước hết phải thực hiện &ldquo;tư sản d&acirc;n quyền c&aacute;ch mạng v&agrave; thổ địa c&aacute;ch mạng để đi tới x&atilde; hội cộng sản&rdquo;.</p>

<p>Độc lập d&acirc;n tộc phải gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội.</p>

<p>0,25 - Nhiệm vụ của c&aacute;ch mạng l&agrave; đ&aacute;nh đổ đế quốc Ph&aacute;p, bọn phong kiến v&agrave; phản c&aacute;ch mạng, l&agrave;m cho nước Việt Nam được độc lập tự do, từng bước thực hiện khẩu hiệu &ldquo;ruộng đất cho d&acirc;n c&agrave;y&rdquo; (chống đế quốc gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc l&agrave; nhiệm vụ lớn nhất).</p>

<p>0,25 - Lực lượng tham gia: Trong cuộc c&aacute;ch mạng đ&oacute;, c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n l&agrave; gốc của c&aacute;ch mạng nhưng cần l&ocirc;i k&eacute;o tiểu tư sản, tr&iacute; thức, tư sản d&acirc;n tộc, trung v&agrave; tiểu địa chủ.</p>

<p>0,25 - L&atilde;nh đạo: N&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave; bạn đồng minh tự nhi&ecirc;n, song giai cấp n&ocirc;ng d&acirc;n muốn giải ph&oacute;ng m&igrave;nh phải đặt dưới sự l&atilde;nh đạo của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p>

<p>Đảng Cộng sản Việt Nam l&agrave; đội ti&ecirc;n phong của giai cấp v&ocirc; sản, giữ vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng.</p>

<p>0,25 - Phải thực hiện đo&agrave;n kết quốc tế, tranh thủ sự gi&uacute;p đỡ của giai cấp v&ocirc; sản v&agrave; c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức tr&ecirc;n thế giới.</p>

<p>C&acirc;u II: 2,0 điểm 0,25 Tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; nhận x&eacute;t về chủ trương tập hợp lực lượng c&aacute;ch mạng trong c&aacute;c hội nghị của Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương từ năm 1930 đến 1945.</p>