Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử đại học môn toán khối a,b,d,a1,v có đáp án năm 2014 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh

65306337646138396635643865386363393739376437613461656336313862333661633030653835333961653434343331366438356236366463366563373534
Gửi bởi: đề thi thử vào 10:38 AM ngày 30-04-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 638 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT ĐĂK LĂKỞTR NG THPT LÊ NG PHONGƯỜ ỒT sinh cổ THI KÌ NĂM 2015 2016Ề ỌMÔN: SINH 11Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờI. Tr nghi (6,0 đi m)ắ Hãy khoanh vào đáp án đúng:Câu 1: Tiêu hóa bào là quá trình phân th ăn ra trong:ộ ảA. bào. B. Trong túi tiêu hóa. C. ng tiêu hóa. D. th .ơ ểCâu 2: thông khí ph bò sát, chim và thú ch nh :ự ờA. ng toàn .ự ơB. ng các chi.ự ủC. nâng lên và xu ng th mi ng.ự ệD. Các quan hô làm thay th tích ng ng ho khoang ng.ơ ụCâu 3: Ng già huy áp cao xu huy não vì:ườ ếA. ch ng, tính đàn kém, nh là ch não.ạ ởB. Tính đàn thành ch kém, xu hi nh ng máu đông gây ch.ồ ạC. Thành ch dày lên, tính đàn kém nên chạ ạD. ch ng, khó co bóp, nên khí áp máu trong thành ch tăng làm ứm chạCâu 4: Sai khác ch gi ng bi nhi và ng ng nhi là:ủ ệA. Kh năng ng trong môi tr ng nóng ho nh.ả ườ ạB. Môi tr ng ng trên ho cườ ướ ướC. Kh năng ch nóng hay ch nh.ả ạD. Kh năng đi hòa thân nhi khi nhi môi tr ng thay iả ườ ổCâu 5: Các ki ng ng ng là:ể ướ ươ ễA. ng t, ng sáng, ng hóa.ướ ướ ướB. ng t, ng c, ng hóa.ướ ướ ướ ướC. ng t, ng c, ng sáng.ướ ướ ướ ướD. ng sáng, ng c, ng hóa.ướ ướ ướ ướCâu 6: Vì sao ta có giác khát c?ả ướA. Do áp su th th trong máu gi m.ấ ảB. Vì ng glucôz trong máu tăng.ồ ơC. Do áp su th th trong máu tăng.ấ ấD. Vì ng glucôz trong máu gi mồ ảCâu 7: ng tiêu hóa ăn th dài ng tiêu hóa thú ăn th vì:Ố ịA. Th ăn th nghèo ch dinh ng, khó tiêu hóa và th .ứ ưỡ ụB. Th ăn th nghèo năng ng, ng ph ăn nhi nên ru dài.ứ ượ ộC. Th ăn th ít axit amin, vitamin, ng ph ăn nhi nên ru dàiứ ộD. Th ăn th giàu ch dinh ng tiêu hóa và thu.ứ ưỡ ấCâu 8: Các ki ng ng âm là:ể ướ ễA. ng c, ng hóa.ướ ướ ướB. ng sáng, ng c.ướ ướ ướC. ng sáng, ng hóa.ướ ướD. ng t, ng sáng.ướ ướCâu 9: Mao ch là ch máu nh ng ch tĩnh chạ ạA. Và là thu ph trao ch gi máu và bào.ơ ếB. Và là trao khí Oơ ổ2 và CO2 gi máu và bào.ữ ếC. Giúp máu ng bào th .ượ ểD. Và là trao ch gi máu và bào.ơ ếCâu 10: Đi khác nhau gi tu hoàn ng và tu hoàn cá là:ể ườ ầDOC24.VN 1A. ch ng có ng ch tĩnh ch và mao ch, ch cá có ườ ất gi n.ạ ảB. Tim ng có tâm nhĩ và tâm th t, tim cá có ngăn.ườ ấC. Ng có vòng tu hoàn, cá ch có vòng tu hoàn.ườ ầD. Ng có vòng tu hoàn kín, cá có vòng tu hoàn .ườ ởCâu 11: Tim ngăn và vòng tu hoàn có :ầ ởA. Bò sát, chim, thú. B. Chim và thú. C. Thú. D. ng có ng ng.ộ ươ ốCâu 12: Khi cá th ra, di bi nào sau đây đúng?ở ếA. mi ng đóng, th mi ng nâng lên, mang đóng.ử ắB. mi ng đóng, th mi ng nâng lên, mang .ử ởC. mi ng đóng, th mi ng xu ng, mang đóng.ử ắD. mi ng đóng, th mi ng xu ng, mang .ử ởCâu 13: Hi qu trao khí ng liên quan n:ệ ếA. trao khí ng.ề ộB. trao khí có nhi mao ch và máu có tề ốC. Các đi trao khí.ặ ổD. trao khí ng và m.ề ẩCâu 14: Trong túi tiêu hóa, th ăn sau khi tiêu hóa ngo bào ti tiêu hóa ượ ụn bào vì:ộA. Túi tiêu hóa ch có thông ra bên ngoàiỉ ỗB. Th ăn ch phân hoàn toàn thành ng gi th c.ứ ượC. Th ăn ch tiêu hóa hóa c.ứ ượ ọD. bào thành túi ti Enzim vào trong túi tiêu hóa th ăn.ế ứCâu 15: ng nào sau đây hô qua da hô qua ph i?ộ ổA. Giun, bò sát. B. Chim, thú. C. Tôm, cua. D. ch, nhái.ẾCâu 16: Huy áp cao nh trong (1) và máu ch ch nh trong (2)ế ấA. (1) ng ch (2) Mao ch. B. (1) Tĩnh ch (2) ng ch.ạ ạC. (1) Tĩnh ch (2) Mao ch. D. (1) ng ch (2) Tĩnh ch.ộ ạCâu 17: ng tiêu hóa ng và ng phân hóa thành nhi ph có tác ườ ượ ậd ng:ụA. chuy hóa ch năng giúp quá trình tiêu hóa hi qu cao.ự ảB. Làm nh th ăn.ỏ ứC. Làm tăng hi qu tiêu hóa c.ệ ọD. Làm tăng di tích tác ng Enzim lên th ăn.ệ ứCâu 18: Nh ng ng ng nào sau là ng ng sinh tr ng?ữ ưởA. Hoa gi vào bu sáng, hi ng th ng ch cây bàng.ườ ượ ồB. Hoa gi vào bu sáng, khí kh ng đóng .ườ ởC. đóng lá cây trinh khí kh ng đóng .ự ởD. Lá cây xòe ra và khép i, khí kh ng đóng .ọ ởCâu 19: dung nào sau đây không đúng tiêu hóa bào?ộ ộA. Th ăn tiêu hóa trong không bào tiêu hóa.ứ ượB. Th ăn tiêu hóa hóa nh Enzim do Lizôxôm ti ra.ứ ượ ếC. tiêu hóa ra trong bào.ự ếD. Th ăn tiêu hóa c.ứ ượ ọCâu 20: duy trì nh pH máu, vai trò ch không thu :ố ềA. Ph th COổ ả2 B. Th th Hậ +; HCO3 ...C. Ph thu ôxi. D. th ng trong máu.ệ ệCâu 21: Hoocmôn glucagon có vai trò:A. Tác ng lên thành ch máu, chuy Glucôz thành Glicôgen tr .ộ ữB. Tác ng lên gan, phân gi Glucôgen thành Glucôz vào máuộ ưDOC24.VN 2C. Tác ng lên bào, làm gi ôxi hóa Glucôz bào.ộ ếD. Tác ng lên gan, chuy Glucôz thành Glicôgen tr .ộ ữCâu 22: ph đi khi trong ch duy trì cân ng môi có ch năng:ộ ứA. Làm tăng hay gi ho ng trong th môi tr ng tr ng thái cân ng ườ ằvà nh.ổ ịB. Đi khi ho ng các quan ng cách đi các tín hi th kinh ho ặhoocmôn.C. Ti nh kích thích môi tr ng và hình th xung th kinh.ế ườ ầD. Làm bi đi ki lí hóa môi tr ng trong th .ế ườ ểCâu 23: Trong ng tiêu hóa thú ăn th t, thành xenlulôz bào th t:ố ậA. tiêu hóa nh các enzim ti ra ng tiêu hóa.ượ ốB. enzim trong tuy phân thành các ch gi n.ượ ướ ảC. tiêu hóa nh vi sinh ng ng sinh trong manh tràng và dày.ượ ạD. Không tiêu hóa nh ng phá nh co bóp nh dày.ượ ượ ạCâu 24: Cân ng môi th hi :ằ ởA. Ph và ru non có trao ng.ổ ộB. Kích thích bào trong th nh nhau.ọ ưC. Khi ng mu trong máu tăng, th th ra nhi mu n.ồ ơD. Khi ng ôxi trong máu gi m, ta có giác i.ượ ỏII. Ph lu (4,0 đi m)ầ ể1. Tìm khác bi trong ph ng ng sáng cây và ng hoa? (2,0 đi m)ự ướ ể2. ng đi máu trong tu hoàn kép thú? (2,0 đi m)ườ ểĐáp án thi kì môn Sinh 11ề ớS GD&ĐT ĐĂK LĂKỞ ĐÁP ÁN THI KÌ 1Ề ỌDOC24.VN 3TR NG THPT LÊ NG PHONGƯỜ ỒT sinh cổ NĂM 2015 2016ỌMÔN: SINH 11Ọ ỚI. Tr nghi mắ 1. A2. D3. A4. D5. 6. C7. A8. C9. D10. 11. B12. B13. C14. B15. 16. A17. A18. A19. D20. 21. B22. B23. C24. II. lu nự ậ1. Tìm khác bi trong ph ng ng sáng cây và ng hoa?ự ươ ở khác bi th hi trong t:ự ặo ng kích thích: ng ng thì kích thích ng; ướ ướ ướ ốv ng ng thì tác nhân kích thích ng (1,0 đi m)ớ ướ ểo các quan th hi ng ng: nh lá, cánh hoa, đàiấ ưhoa, hoa ho kh phình nhi nh cây trinh Các ơquan th hi ng ng có ng hình tròn nh bao lá cây hòaự ướ ởth o), thân, cành, các loài cây khác. (1,0 đi m)ả ể2. ng đi máu trong tu hoàn kép thú?ườ ủ Vì tu hoàn có vòng:ệ ầo Vòng tu hoàn n: Máu giàu Oầ ớ2 tim vào ng ch ch vào ượ ủcác ng ch nh và mao ch các quan, ph th hi ệtrao ch và trao khí. Sau đó, máu giàu COổ ổ2 đi theo tĩnh ch tim. (1,0 ềđi m)ểo Vòng tu hoàn nh Máu giàu COầ ỏ2 tim lên ph trao khí và ượ ổtr thành máu giàu Oở2 quay tr tim. (1,0 đi m)ở ể Do có vong tu hoàn và nh nên tu hoàn ng bò sát, ưỡ ưchim và thú là tu hoàn kép.ượ ầDOC24.VN