Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An năm 2012 lần 2 có đáp án

e961138896ebc1959c9030e0d4cf7277
Gửi bởi: vuhuyhoang vào ngày 2016-04-06 07:40:22 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1015 | Lượt Download: 16 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT BÌNH NHỞ ỊTR NG THPT NGÔ LÊ TÂNƯỜ KI TRA KÌ NH 2017 2018 )Ề Môn Lí: 11: Th gian làm bài: 45 phút Mã thiề357H tên thí sinh:..................................................................... ọL p:ớI. Ph tr nghi m: đi )ầ Ch câu tr đúng nh t.ọ ấCâu 1: quan não nào EU gi vai trò tham n, ban hành các quy nh và đi ?ơ ệA. ng tr ng EU.ộ ưở B. Tòa án châu Âu.C. quan ki toán.ơ D. Ngh vi châu Âu.ị ệCâu 2: Theo ng Đông, Tây, Nam, c, trí lý Hoa Kì ti giáp các khu ngướ ương, làứ ượA. Tây ng, Thái Bình ng, Latinh, Canada.ạ ươ ươ ỹB. Thái Bình ng, Tây ng, Latinh, Canada.ươ ươ ỹC. Tây ng, Canada, Thái Bình ng, Latinh.ạ ươ ươ ỹD. Tây ng, Thái Bình ng, Canada, Latinh.ạ ươ ươ ỹCâu 3: nào sau đây không ph iả là nguyên nhân dân Hoa Kì ch trung ởvùng Đông c? ắA. ch khai thác lãnh th m.ị Đi ki kinh xã phát tri n.ề ểC. Đi ki nhiên ng thu iề ươ D. trung nhi ngành công nghi hi i.ậ ạCâu 4: Các đang phát tri chi kho ng bao nhiêu dân th gi i?ướ ớA. 78%. B. 64%. C. 80%. D. 77%.Câu 5: Dân nh vào Hoa Kì đa là ng iậ ườA. châu Phi. B. châu Âu. C. La tinh.ỹ D. Ca-na-đa.Câu 6: Ph dân trong khu Tây Nam theo ạA. Thiên Chúa B. iồ Ph tậ Do Thái .Câu 7: Mĩ La tinh có nhi tài nguyên khoáng n, ch làề ếA. qu ng, kim lo quý, nhiên li và li xây ng.ặ ựB. qu ng, kim lo quý, u, than, ng và mangan.ặ ồC. qu ng, kim lo màu, kim lo quý và nhiên li u.ặ ệD. qu ng, nhiên li u, ng, và mangan.ặ ắCâu 8: nào sau đây không đúng lãnh th vùng phía Tây Hoa Kì?ớ ổA. Ngu th năng phong phú.ồ B. Di tích ng ng n.ệ ươ ớC. Nhi phi kim lo i.ề D. Có các ng ng nh t.ồ ốCâu 9: Công nghi là ngành ngu hàng xu kh ch cho Hoa Kì, trong đó chi tệ ỉtr ng giá tr xu kh cao nh là ngànhọ ấA. công nghi khai khoáng.ệ B. công nghi ch bi n.ệ ếC. công nghi đi c.ệ D. công nghi đi .ệ ửCâu 10: Trái nóng lên là doấ ầA. axít nhi trên th gi i.ư B. ng ôdôn th ng.ầ ủC. băng tan hai c.ở D. ng CO2 tăng nhi trong khí quy n.ượ ểCâu 11: Tính năm 2007, EU có bao nhiêu thành viên?ế ầA. 15. B. 25. C. 27. D. 29.Câu 12: khu Tây Nam trung ởA. quanh Trung i.ị B. quanh bi .ể ỏC. ven nh Ôman.ị D. ven nh Pecxích.ịCâu 13: Dân đô th La tinh chi 75% dân ch là doư ếA. chính sách phát tri kinh chính quy các La tinh.ể ướ ỹB. ngày càng xu hi nhi xí nghi công nghi p.ậ ệC. quá trình đô th hóa di ra nhanh chóng.ị ễD. hi ng đô th hóa phát.ệ ượ Trang Mã thi 357ềCâu 14: Ngu ngoài vào Latinh gi nh trong th kì 1985 2004 làồ ướ ờdoA. chi tranh, xung c, tôn giáo.ế B. tình hình chính tr không nh.ị ịC. thiên tai ra nhi u, kinh suy gi m.ả D. chính sách thu hút không phù p.ầ ợCâu 15: Hi nay, EU đang th gi lĩnh nào trong kinh ?ệ ếA. Th ng iươ B. Buôn bán vũ khí C. Nông nghi pệ D. Qu phòngố .Câu 16: ph bi hi cao nh tính hi và tác ch ch gi cácả ữn EU trong xu và ch làướ ụA. ng giao thông bi Măng .ườ ướ B. máy bay Eb A380.ớC. liên vùng Ma-x và Rai-n .ế D. ng -rô.ồ II. Ph lu n: (6đi m): ểCâu 1. 2,0đ ). Liên minh châu Âu EU hình thành và phát tri nh th nào? Trình bày tóm cể ụđích và th ch ch này. Câu 2. 1,0đ ). Trình bày đi ngành công nghi Hoa Kì. ệCâu 3. (3,0đ). Cho ng li u:ả NG THÔ KHAI THÁC VÀ TIÊU DÙNG KHU CẢ ƯỢ TH GI NĂM 2015Ủ Đv: tri thùng/ngày )ệKhu cự Khai thác Tiêu dùngĐông 2,5 6,0Trung 2,8 1,4Tây Nam 30,1 9,6B Mắ 19,7 23,6Em hãy:a. bi th hi ng thô khai thác và tiêu dùng các khu trên. ượ b. Nh xét qua bi đã .ậ ẽ----------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 357ề
2020-09-28 06:46:11