Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử đại học môn sinh năm 2014 trường chuyên đại học vinh

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-03 20:49:44 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

<p>C&acirc;u 4: Một cơ thể thực vật c&oacute; kiểu gen AaBb, khi quan s&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh giảm ph&acirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh giao tử c&oacute; 10% tế b&agrave;o rối loạn ph&acirc;n li trong giảm ph&acirc;n I ở cặp Aa v&agrave; 20% tế b&agrave;o kh&aacute;c rối loạn ph&acirc;n li giảm ph&acirc;n II ở cặp Bb.</p>

<p>C&acirc;u 33: Ở một lo&agrave;i thực vật x&eacute;t c&aacute;c ph&eacute;p lai: - Ph&eacute;p lai thứ nhất cho c&acirc;y hoa trắng c&oacute; kiểu gen đồng hợp lặn với c&acirc;y hoa trắng thu được F1 c&oacute; tỉ lệ 43 c&acirc;y hoa trắng : 14 c&acirc;y hoa v&agrave;ng.</p>

<p>Khi x&eacute;t một dạng thể ba của lo&agrave;i giảm ph&acirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh giao tử thấy qu&aacute; tr&igrave;nh giảm ph&acirc;n diễn ra b&igrave;nh thường, kh&ocirc;ng c&oacute; sự trao đổi ch&eacute;o nhiễm sắc thể.</p>

<p>Sự giống nhau về cấu tạo đại thể c&aacute;c cơ quan tương đồng ở c&aacute;c lo&agrave;i kh&aacute;c nhau l&agrave; do c&aacute;c lo&agrave;i đều được chọn lọc tự nhi&ecirc;n t&aacute;c động theo c&ugrave;ng một hướng.</p>

<p>C&acirc;u 7: Chiều cao của một lo&agrave;i c&acirc;y được quy định bởi 4 gen kh&ocirc;ng alen nằm tr&ecirc;n 4 cặp NST tương đồng kh&aacute;c nhau.</p>

<p>C&acirc;u 25: Ở một lo&agrave;i thực vật (2n = 12), người ta ph&aacute;t hiện c&oacute; 6 dạng đột biến thể ba tương ứng với 6 cặp nhiễm sắc thể.</p>

<p>Qu&aacute; tr&igrave;nh ngẫu phối c&oacute; thể tạo ra trong quần thể của lo&agrave;i n&agrave;y tối đa số kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen tr&ecirc;n l&agrave; A.</p>

<p>Khi cho F1 giao phối với nhau thu được F2 gồm 5600 c&aacute; thể với 4 loại kiểu h&igrave;nh kh&aacute;c nhau, trong đ&oacute; c&oacute; 1148 ruồi th&acirc;n đen, c&aacute;nh ngắn, đốt th&acirc;n ngắn.</p>

<p>Cho sơ đồ phả hệ Biết bố người đ&agrave;n &ocirc;ng ở thế hệ thứ ba kh&ocirc;ng mang alen g&acirc;y bệnh, kh&ocirc;ng ph&aacute;t sinh đột biến mới ở tất cả c&aacute;c c&aacute; thể trong phả hệ.</p>

<p>(5) C&aacute;c ph&acirc;n tử pr&ocirc;t&ecirc;in bề mặt của trứng v&agrave; tinh tr&ugrave;ng nh&iacute;m biển t&iacute;m v&agrave; nh&iacute;m biển đỏ kh&ocirc;ng tương th&iacute;ch n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể kết hợp được với nhau.</p>

<p>Cho một c&aacute; thể F1 dị hợp 3 cặp gen lai ph&acirc;n t&iacute;ch thu được Fa gồm 278 c&acirc;y th&acirc;n cao, quả tr&ograve;n, hoa đỏ : 282 c&acirc;y th&acirc;n thấp, quả d&agrave;i, hoa v&agrave;ng : 165 c&acirc;y th&acirc;n cao, quả d&agrave;i, hoa đỏ : 155 c&acirc;y th&acirc;n thấp, quả tr&ograve;n, hoa v&agrave;ng : 62 c&acirc;y th&acirc;n cao, quả d&agrave;i, hoa v&agrave;ng : 58 c&acirc;y th&acirc;n thấp, quả tr&ograve;n, hoa đỏ.</p>

<p>C&acirc;u 23: C&aacute;c v&iacute; dụ n&agrave;o sau đ&acirc;y thuộc về cơ chế c&aacute;ch li sau hợp tử: (1) Hai lo&agrave;i rắn sọc sống trong c&ugrave;ng một khu vực địa l&iacute;, một lo&agrave;i chủ yếu sống dưới nước, lo&agrave;i kia sống tr&ecirc;n cạn.</p>

<p>Phải cho giao phối li&ecirc;n tục qua nhiều lứa v&agrave; d&ugrave;ng ph&eacute;p lai ph&acirc;n t&iacute;ch để x&aacute;c định kiểu gen, rồi lập bảng thống k&ecirc; kết quả của c&aacute;c ph&eacute;p lai, từ đ&oacute; mới r&uacute;t ra kết luận về sự di truyền của t&iacute;nh trạng.</p>

<p>Khi so s&aacute;nh cấu tạo h&igrave;nh th&aacute;i giữa c&aacute;c lo&agrave;i sinh vật ta thấy ch&uacute;ng c&oacute; những đặc điểm tương tự nhau cho ph&eacute;p ta kết luận về nguồn gốc chung của ch&uacute;ng.</p>

<p>Trong tự nhi&ecirc;n sự c&aacute;ch li địa l&iacute; giữa c&aacute;c quần thể dễ xảy ra do xuất hiện c&aacute;c trở ngại địa l&iacute; hoặc do sinh vật ph&aacute;t t&aacute;n, di cư.</p>

<p>C&acirc;u 22: Trong một quần thể giao phối ngẫu nhi&ecirc;n, x&eacute;t gen thứ nhất c&oacute; hai alen A v&agrave; a với tần số tương ứng l&agrave; 0,7 v&agrave; 0,3; gen thứ hai c&oacute; hai alen B v&agrave; b với tần số 0,8 v&agrave; 0,2.</p>

<p>C&acirc;u 2: Nhận định n&agrave;o sau đ&acirc;y l&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c khi n&oacute;i về giai đoạn tiến h&oacute;a h&oacute;a học trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t sinh sự sống tr&ecirc;n Tr&aacute;i đất? A.</p>

<p>Bằng chứng tế b&agrave;o học v&agrave; sinh học ph&acirc;n tử chứng minh sinh giới c&oacute; chung nguồn gốc, đồng thời dựa v&agrave;o bằng chứng sinh học ph&acirc;n tử c&oacute; thể chứng minh quan hệ họ h&agrave;ng gần gũi giữa c&aacute;c lo&agrave;i.</p>

<p>(6) Hai d&ograve;ng l&uacute;a t&iacute;ch lũy c&aacute;c alen đột biến lặn ở một số locut kh&aacute;c nhau, hai d&ograve;ng vẫn ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường, hữu thụ nhưng con lai giữa hai d&ograve;ng mang nhiều alen đột biến lặn n&ecirc;n c&oacute; k&iacute;ch thước rất nhỏ v&agrave; cho hạt l&eacute;p.</p>

<p>Chọn lọc tự nhi&ecirc;n đ&atilde; chọn ra phức hợp c&aacute;c ph&acirc;n tử hữu cơ c&oacute; thể phối hợp với nhau tạo n&ecirc;n cơ chế nh&acirc;n đ&ocirc;i v&agrave; dịch m&atilde;.</p>