Đề thi thử Đại học môn Sinh học trường THPT Chuyên Bến Tre năm 2014

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-18 10:52:54 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang GIÁO 2014 (LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: SINH HỌC; Khối Thời gian bài: phút, không thời gian phát trang) sinh:............................................................................................................... danh..................................................................................................................... PHẦN CHUNG SINH câu, loài thực vật, thân giao phấn trắng, thân thấp mang kiểu đồng lặn, được kiểu hình: thân thân thấp trắng, thân thấp giao phấn khác, được kiểu hình: thân 43,75% thân thấp 6,25% trắng, thân thấp. Những phép khác trên. Biết rằng tính trạng chiều alen định. (4). (5). (7). (8). thuộc cách trước Ngựa giao phối sinh không năng sinh sản. thuộc loài thường không phấn được thuộc loài khác. Trứng nhái tinh tinh trùng nhưng không phát triển. loài ruồi giấm khác nhau tính giao phối khác nhau. đúng (2), (3). (1), (3). (2), (4). (1), (4). biết côđon axit amin tương sau: Phe; Pro; His; Ala; Lys; Tyr; GAA: Glu. đoạn mạch khuẩn E.coli trình nuclêôtit 5’GTAXTTAAAGGXTTX đoạn mạch mang thông đoạn pôlipeptit axit amin trình axit amin Lys. His. Glu. Tyr. Phương pháp nuôi thực được dụng nguồn biến hợp. không lượng trồng trong thời gian ngắn. không được nguồn hiếm nguy tuyệt chủng. tiết kiệm được diện tích nhân giống. loài thực vật, định thân cao, trội hoàn toàn alen định thân thấp. thân mang kiểu phấn (P). Chọn ngẫu nhiên xuất trong mang kiểu nhiêu? 7,8125%. 3,125%. 32,92%. 31,25%. thi: ADad ADad BdbD BdbD AdaD AdaD BdbD Bdbd BDbd Bdbd ADad Adad BDbd BDbd AdaD AdadDoc24.vn Trang loài thực vật, hồng; trắng. trúc truyền quần (P): 0,2AA 0,8Aa. phấn kiểu hình hồng trắng hồng trắng hồng trắng hồng trắng nhóm khuẩn thường năng xuất chất kháng sinh tổng kháng sinh, nhưng người chuyển sang chủng khuẩn khác, khuẩn sinh chậm. khuẩn không năng dưỡng. khuẩn bệnh nguy hiểm. khuẩn thấy. rừng loài chim sâu. năng dưới không phải nguyên nhân giúp loài chim cùng tại? loài kiếm thời gian khác nhau trong ngày. loài chim cùng loài sâu, thời gian điểm nhau. loài loài khác nhau. loài kiếm khác nhau trong rừng. chọn nhiên trong tiến tích biến lợi, thải biến hại. định chiều hướng nhịp biến thành phần kiểu quần thể. phân năng sinh những kiểu khác nhau trong quần thể. sống những thích nghi nhất trong quần thể. Nhiều nghiệm chứng minh rằng phân nuclêôtit ghép thành những đoạn ngắn, cũng nhân không enzim. Điều nghĩa sống hình thành tương giữa prôtêin axit nuclêic. Prôtêin cũng tổng không phiên dịch Trong trình tiến hoá, xuất hiện trước prôtêin. xuất hiện axit nuclêic prôtêin chưa phải xuất hiện sống. quần trạng thái bằng truyền, alen Quần alen 0,6; quần alen 0,2. quần chuyển sang quần chiếm đang sinh quần mới. Tính theo thuyết, alen quần sinh ngẫu phối nhiêu? 0,23 0,12. 0,09. 0,26. trên mARN không tương trên vùng anticodon tARN? AUG, UAG, UGA. AUU, AUG, AXU. AUA, AUG, AXU. UAA, UAG, phép giữa Biết rằng giảm phân loại giao lưỡng năng tinh bình thường. Theo thuyết, trong phép trên, phép loại kiểu gen? mạch xanh bình thường nhạt nhau được sau: thuận: xanh nhạt 100% xanh lục. nghịch: nhạt xanh 100% nhạt. phép nghịch phấn kiểu hình nào? xanh nhạt. 100% nhạt. xanh nhạt. xanh nhạt. Điều điều hoạt động opêron E.coli? trường lactôzơ (chất ứng) prôtêin thay hình không gian, không được vùng mARN pôlimeraza thực hiện được trình phiên nhóm trúc. AAaaBBbb AAAABBBb AaaaBBBB AaaaBBbb AaaaBBbb AAAaBbbb AAAaBbbb AAAABBBbDoc24.vn Trang trường không lactôzơ, prôtêin vùng ngăn phiên nhóm trúc, enzim phiên mARN pôlimeraza không hoạt động được. trường lactozơ, prôtêin hoạt, ngăn phiên nhóm trúc, enzim phiên mARN pôlimeraza không hoạt động được. phiên chất vùng diễn bình thường chất hoạt chất chế. biết định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn, trình giảm phân không biến nhưng hoán giới nhau. Tiến hành phép trong tổng được kiểu hình trội trong tính trạng trên chiếm 15,5625%. Theo thuyết, kiểu hình trội tính trạng trên chiếm 44,25%. 49,5%. 46,6875%. 48,0468%. biến gen, phát biểu không đúng? Không phải dạng biến biến. Trong dạng biến điểm, dạng biến thay nuclêôtit thường thay nhất thành phần axit amin chuỗi pôlipeptit tổng hợp. bazơ nitơ dạng hiếm xuất hiện trong trình nhân thường phát sinh biến dạng hoặc thêm nuclêôtit. Dưới động cùng nhân biến, cường liều lượng nhau biến khác nhau khác nhau. Điều không đúng phản ứng? phản không được truyền. phản kiểu hình kiểu tương những điều kiện trường khác nhau. Tính trạng lượng phản rộng. Tính trạng chất lượng phản hẹp. kích thước quần giảm dưới thiểu quần nguy tuyệt chủng, cách giải thích không lượng trong quần giữa giảm, quần không năng chống chọi những thay trường. năng sinh giảm nhau lượng giao phối không ngẫu nhiên thường quần thể. lượng quần biến trong quần tăng alen biến hại. Điểm thuật không biến gen? biến liệu truyền phân biến định hướng trên chất truyền phân tăng lượng nuclêôtit chưa trong giống. thiết hiện đại, kiến thức truyền sắc. Trong sinh dưỡng sinh lưỡng nhiễm tương đồng, trên nhiễm tổng chiều đoạn quấn quanh khối histon nucleoxom 12,410 bước giữa nguyên phân, tổng phân protein histon trong nucleoxom nhiễm 8000. 4000. 2000. 16000. Khẳng định không đúng? khác dòng không đồng phẩm chất năng suất. Tiến hành phấn buộc nhiều không thoái giống. tính truyền không định. Hiện tượng cũng biểu hiện tiến hành ABab ABab DdDoc24.vn Trang lưỡng kiểu nhau, được kiểu AAaa. Phát biểu phát sinh biến chưa đúng? (Biết rằng không biến gen). biến trong giảm phân giảm phân biến trong giảm phân biến trong nguyên phân tiên biến trong giảm phân biết định tính trạng, trội hoàn toàn, không biến. phép CcDDXEXe CcDdXeY, loại kiểu loại kiểu hình lượt biết định tính trạng, trội hoàn toàn, trình giảm phân không biến. Thực hiện phép ruồi giấm:♀AaBb Error! Reference source found. ♂Aabb Error! Reference source found. được kiểu hình trội tính trạng 26,25%. Tính theo truyết, kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng 37,5%. 19,25%. 19,375%. 21,25%. cách quan trọng trong trình tiến cách khác biệt giữa quần thể. không cách không hình thành loài mới. cách nguyên nhân trực tiếp xuất hiện cách sinh sản. điều kiện khác nhau phát sinh biến khác nhau hình thành loài mới. loài động giao phối, phép AaBbDd ♀AaBbdd. trong trình giảm phân đực, bào, nhiễm mang không phân trong giảm phân kiện khác diễn bình thường; giảm phân bình thường. Theo thuyết, ngẫu nhiên giữa loại giao trong tinh nhiêu loại thiếu nhiễm thể? biết trên nhiễm khác nhau. Theo thuyết, phép được mang kiểu nhất chiếm 37,5%. 87,5%. 50%. 12,5%. Điều khẳng định không đúng? Chọn nhiên không động từng riêng động quần thể. Điều kiện trường thay đổi, thích nghi biến thay đổi. Chọn nhiên động từng riêng biến kiểu quần thể. Chọn nhiên thông kiểu hình chọn kiểu gen, phân quần giao phối. bằng chứng thạch thấy loài xuất hiện nhất trong Homo loài Homo erectus. Homo neanderthalensis. Homo sapien. Homo habilis. đích việc biến nhân trong chọn giống xuất hiện loạt thể. sung nguồn biến nhiên. tăng năng sinh thể. nguồn biến chọn nhân tạo. liên gen, phát biểu không đúng? Liên xuất hiện giới giới cái. Trong bào, truyền cùng nhau thành nhóm liên kết. Liên truyền vững từng nhóm tính trạng. Liên tăng xuất hiện biến hợp. phẩm hình thành trong phiên theo hình opêron E.coli AbaB AaBbDd AabbDDDoc24.vn Trang loại prôtêin tương hình thành loại enzim phân lactôzơ chuỗi poliribônuclêôtit mang thông loại prôtêin tương hình thành loại enzim phân lactôzơ phân mARN mang thông tương vùng điều thúc trên khác nhau tiết quan tương đồng tiến trong trình phát triển loài. chọn nhiên diễn theo những hướng khác nhau. chúng nguồn khác nhau nhưng phát triển trong điều kiện nhau. thực hiện chức phận giống nhau. người, dạng tính trạng được định alen trên nhiễm thường. Biết rằng không biến suất chồng trong trên sinh lòng mang kiểu 43,33%. 44,44%. 50%. 71,43%. phân theo nhóm trong quần dạng phân biến, trong điều kiện trường sống không đồng nhất, sống nhau những điều kiện nhất. dạng phân biến, trong điều kiện trường sống đồng nhất, sống nhau những điều kiện nhất. dạng phân biến, trong điều kiện trường sống đồng nhất, sống nhau những điều kiện nhất. dạng phân biến, trong điều kiện trường sống không đồng nhất, sống nhau những điều kiện nhất. loài động lưỡng bội, lôcut trên vùng không tương đồng nhiễm giới tính lôcut alen, lôcut alen. Trên vùng không tương đồng nhiễm giới tính lôcut alen. Trên nhiễm thường, lôcut alen. trình ngẫu phối trong quần loài nhiêu loại kiểu lôcut trên? 189. 570. 640. 567. Thành nhất trong dụng thuật truyền hiểu được trúc axit nuclêic truyền sinh. loài khác nhau trong thống phân loại phát hiện loại enzim giới loại enzim nối. xuất lượng insulin trong thời gian ngắn thành Bb). Trong tổng được con, kiểu đồng trên chiếm 4,56%. Biết cùng trên nhiễm thường không biến luận phép trên không đúng? Hoán 21,35 Hoán 24%. Hoán 42,7%. Hoán hoặc 18,24%. Trình biến dưới nhất?Doc24.vn Trang Thay trình nuclêôtit trong thay trình axit amin trong chuỗi pôlypeptit thay trình nuclêôtit trong mARN thay tính trạng. Thay trình nuclêôtit trong trúc thay trình nuclêôtit trong mARN thay trình axit amin trong chuỗi pôlypeptit thay tính trạng. Thay trình nuclêôtit trong thay trình nuclêôtit trong tARN thay trình axit amin trong chuỗi pôlypeptit thay tính trạng. Thay trình nuclêôtit trong thay trình nuclêôtit trong rARN thay trình axit amin trong chuỗi pôlypeptit thay tính trạng. PHẦN RIÊNG Câu) sinh được trong phần (Phần hoặc Phần Theo chương trình Chuẩn câu, Bệnh phêninkêtô niệu biến enzim chuyển tirôzin thành phêninalanin. biến enzim chuyển phêninalanin thành tirôzin. biến trên giới tính. biến trúc thường. biện pháp sau: thêm gen. biến trong gen. biến trồng. truyền phôi động vật. Người sinh biến bằng biện pháp (2). (3). (4). (4). Trong trúc siêu hiển nhiễm điển hình sinh nhân thực, đường kính Phát biểu đúng lai? biểu hiện nhất tăng thấp không thuộc trạng thái nhiều khác nhau. biểu hiện nhất giảm thấp thuộc trạng thái đồng nhiều khác nhau. Nhân phong quần thể? biến. ngẫu nhiên. giao phối ngẫu nhiên. giao phối không ngẫu nhiên sinh tinh mang kiểu Aathực hiện giảm phân nhau giữa tính theo thuyết loại giao thuộc hoán gen. sinh quần không thuộc đây? lượng trứng (hay non) đực, quần thể. phân quần thể. trong đời, tuổi trưởng thành sinh thể. Dưới động chọn nhiên, biến dưới loại khỏi quần nhanh nhất trên đoạn không tương đồng nhiễm giới tính trên đoạn tương đồng nhiễm giới tính trội trên nhiễm thường. trên nhiễm thường. DEdeDoc24.vn Trang loài thực lưỡng bội, alen định trội hoàn toàn alen định vàng. biểu hiện thuộc alen trên nhiễm trong kiểu alen màu, trong kiểu không alen không (hoa trắng). kiểu hình phấn được loại kiểu hình: vàng trắng. Tính theo thuyết, trong trắng kiểu đồng chiếm phát sinh giao tương đồng không được nhân đôi. thoi không được hình thành. tương đồng không phân giảm phân. tương đồng không song song giữa giảm phân. Theo chương trình Nâng câu, Trong công giống, người truyền ngắn thời gian chọn giao phối, ngắn thời gian giống. định thuần chủng giống đang nghiên cứu. định quan trội, giữa trên nhiễm thể. định thành phần trật nuclêôtit trên gen. chuỗi polipeptit sinh nhân axit amin. Trên gen, vùng chứa thông chuỗi polipeptit liên hidrô giữa bằng liên hidrô giữa (tính thúc). Trong nhân phân 5-BU thay liên nhân hình thành biến. biến nhân trường lượng nucleotit loại 6307. 6293. 4193. 4207. trình nhân luôn đoạn enzim nhân đoạn hoạt động được. enzim polimeraza nucleotit 3’OH enzim polimeraza hoạt động theo nguyên sung. đoạn nhiệm chữa trong trình nhân ADN. thuyết tiến trung tính Kimura, phát biểu không đúng tiến diễn bằng củng ngẫu nhiên biến trung tính, chịu động chọn nhiên. Thuyết tiến trung tính trên nghiên những biến trong trúc phần prôtêin. Nguyên nhân tiến phân củng ngẫu nhiên biến trung tính. Thuyết tiến trung tính nghiên tiến phân loại biến sau: đoạn Chuyển đoạn tương đoạn đoạn biến nhiễm. biến Những loại biến không thay phân trên bằng chất acriđin, acriđin chèn mạch đang tổng biến thêm nuclêôtit. nuclêôtit. thay nuclêôtit. hoặc thêm nuclêôtit. loài động vật, phép giữa thuần chủng trắng, được 100% Tiếp phân tích trắng, 14Doc24.vn Trang được phân kiểu hình: trắng: trong đực. Phép thỏa trên? AAXBXB aaXbY. XAXA XaY. ♂AAXBXB aaXbY. ♀XAXA XaY. Trong giống bằng công nghệ bào, phương pháp giống bằng dòng xôma biến được dụng trong việc giống trồng mới, kiểu khác nhau cùng giống đầu. giống trồng mới, kiểu giống nhau giống đầu. biến sinh dưỡng được nhân thành khảm. dòng bội, dòng kiểu khác nhau. Thực hiện phép lông trống lông được 100% lông xám. giao được kiểu hình: lông xám: lông đen: trống lông xám. biết tính trạng lông định. luận không đúng? trống kiểu gen. Tính trạng lông trội hoàn toàn lông đen. định tính trạng lông trên giới tính. tính trạng lông biểu hiện trội hoàn toàn. những Cánh cánh trùng. ngực cánh Tuyến tuyến nước người. Những quan tương đồng (2). (3). (4). (4). ----------------------------------------------- ----------- ----------