Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa

fcaf6222dc00d6b1d4ca7aca7c3f8431
Gửi bởi: nhanthuat vào ngày 2016-10-27 12:13:55 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 278 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Vì bạn,vì tương lai tốt đẹp của bạn! Thạc sĩ Lê Văn Yên.Tel: 0983.96.48.96. Email:levanyen@gmail.comTRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ HỌC LẦN 6-2009 CHẤT LƯỢNG CAO THẦY YÊN Số câu trắc nghiệm: 60 Thời gian 90 phút (Đề gồm trang)Họ tên thí sinh: ……………………………………….. Số báo danh :………………………………....……….. Cho biết ối lư ng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên :H 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 32; 35,5; 39; Ca 40; Cr 52; Fe 56; Cu 64; Br 80; Ag 108; Ba 137.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: 40 câu, từ câu đến câu 40).Câu 1.Kim loại nhôm bị oxi hoá trong dung dịch kiềm (dd NaOH). Trong quá trình đó chất oxi hoá là: A. Al.B. H2O.C. NaOH.D. H2O và NaOH.Câu 2. Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ, yếu tố không làm cân bằng của phản ứng estehoá chuyển dịch theo chiều thuận làA. Cho rượu dư hay axit dư.B. Dùng chất hút nước để tách nước. C. Chưng cất ngay để tách este ra.D. Sử dụng axit mạnh làm xúc tác.Câu 3. Đốt cháy hợp chất hữu cơ thu được CO2 và H2 O. Khối lượng phân tử của là 74 đvc. tác dụng được với Na, dd NaOH, dd AgNO3 /NH3 Công thức phân tử của là:A. C4 H10 O. B. C3 H6 O2 C2 H2 O3 D. C6 H6 .Câu 4. Xét ản ng: Fe S2 HN O3 e2 (S O4 )3 H2 SO4 NO H2 O.T lệ số ol S2 và H2 trong phản ng này bằng :A 4Câu 5. H·y s¾p xÕp c¸c chÊt amoniac (1), anilin (2), p_nitroanilin (3), p_aminotoluen (4), metylamin (5),dimetylamin (6), theo tr×nh tù lùc baz¬ (tÝnh baz¬) t¨ng dÇn tõ tr¸i qua ph¶i:A B. C. D. Câu 6. Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịchX. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch thu được kết tủa. Để thu được lượng kết tủa lớn nhấtcần thể tích dung dịch HCl 0,5M làA. 110ml.B. 90ml.C. 70ml.D. 80ml.Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở được 0,4 mol CO2. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp trên cần 0,2 mol H2 thu được hỗn hợp hai rượu. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp hai rượu trên thì số mol H2O thu được là:A. 0,4 molB. 0,6molC.0,8 molD. 0,3molCâu 8. Dung dịch chứa Ca2+ 0,1 mol ,Mg2+ 0,3 mol, Cl- 0,4 mol HCO3- mol. Khi cô cạn dung dịch Yta thu được muối khan có khối lượng làA. 37,4g.B. 49,8g.C. 25,4g.D. 30,5g.Câu 9. Đun nóng ỗn C2 H2 và H2 có số ng nhau ới tác Pd/P O3 Sau hản ứn đư nh iệt độba ầu thì áp ất ng 0,625 lầ so ban u. iệ suấ của ph ản ứng này ằng :A 25 50 75 100%Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 8,8gam FeS và 12 gam FeS2 thu được khí. Cho khí này sục vào Vml dung dịchNaOH 25%(d=1,28g/ml) được muối trung hòa. Giá trị tối thiểu của làA. 50ml.B. 75ml.C. 100ml.D. 120ml.Câu 11. Đun axit axetic với rượu iso-amylic (CH3)2CHCH2CH2OH được iso-amyl axetat (dầu chuối). Biết hiệuTrang /5 Mã đề 916 Sinh viên…!? Ước mơ trong tầm tay của bạn! MÃ ĐỀ 916Vì bạn,vì tương lai tốt đẹp của bạn! Thạc sĩ Lê Văn Yên.Tel: 0983.96.48.96. Email:levanyen@gmail.comsuất 68%. Lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit axetic đun nóng với 200 gam rượu iso-amylic là:A. 244,8 gamB. 286,7 gamC. 200,9 gamD. 195,0 gamCâu 12. Trong các chất sau: Cu; Mg; Al; hợp kim Al Ag, chất nào khi tác dụng với H2SO4 loãng giải phóngbọt khí H2 nhiều nhất ?A. CuB. MgC. AlD. Al AgCâu 13. Hòa an ột hỗn ki ại có hứa 5,6 Fe và 6, Cu vào 350 ml dung ch AgNO32M. Sau khi các ph ản ứng ra hoàn toàn, khố ượng ch ất th đư ợc ằng :A 21,6 ga 43,2 ga 54,0 ga 64,8 gamCâu 14. Một hợp chất hữu cơ mạch thẳng, có công thức là C3H10O2N2, tác dụng với kiềm tạo thành NH3; mặtkhác tác dụng với axit tạo thành muối amin bậc 1. Công thức cấu tạo thu gọn của chất hữu cơ đó là:A. H2N CH2COOCH2 NH2B. H2N –CH2CH2COONH4C. CH3 NH CH2COONH4D. (CH3)2N COONH4Câu 15. Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với cường độ dòng điện 9,65A đến khi bắt đầu có khí thoát ra catotthì dừng lại, thời gian điện phân là 40 phút. Khối lượng Cu sinh ra catot là:A. 15,36 gamB. 11,52 gamC. 7,68 gamD. 3,84 gamCâu 16. Cho các hợp chất: C2H6; C2H5Cl; C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH; CH3CHO. Các hợp chất tạo rađược liên kết hiđro giữa các phân tử là:A. C2H5Cl; C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH; CH3CHO B. C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH; CH3CHOC. C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOHD. C2H5NH2; CH3COOHCâu 17. Trộn lẫn dung dịch muối (NH4)2SO4 với dung dịch Ca(NO2)2 rồi đun nóng thì thu được chất khíX (sau khi đã loại bỏ hơi nước). là:A. N2B. N2OC. NOD. NO2Câu 18. gồm chất kế tiếp trong dãy đồng đẳng, phân tử chỉ có một nhóm chức. Chia làm phần bằng nhau:- Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, bình (2) đựngCa(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 2,16g, bình (2) có gam kết tủa.- Phần 2: cho tác dụng hết với Na dư thì thể tích khí H2 (đktc) thu được là bao nhiêu?A. 0,224 lítB. 0,56 lítC. 1,12 lítD. 2,24 lítCâu 19. Đun nóng ol bộ Fe 0,2 mol bột ph hoàn toà đư ợc hỗn A. ta ết ngdung ch HCl dư th đư khí D. khố ơi của so không khí ằng :A 0,804 0,758 0,436 1,1724Câu 20. 20 gam hỗn hợp gồm amin đơn chức A, B, kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với dungdịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 38,25 gam hỗn hợp muối. Phân tử A, B, có đặc điểm là:A. NoB. Có liên kết C. Có liên kết D. Có liên kết baCâu 21. Hòa tan gam Fe và FeO bằng HCl vừa đủ thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc) và thu được dung dịch D.Cho tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắnnặng 12 gam. Trị số của là:A. 4,6 gamB. 5,0 gamC. 9,2 gamD. 10,0 gamCâu 22. Clo hóa PVC thu được một loại tơ clorin trong đó clo chiếm 66,77%. Trung bình một phân tửclo tác dụng với số mắt xích PVC là:A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 23. Hỗn hợp có khối lượng 17,86 gam gồm CuO, Al2O3 và FeO. Cho H2 dư qua nung nóng, sau khiphản ứng xong được 3,6 gam H2O.Hòa tan bằng HCl dư, được dung dịch B. Cô cạn được 33,81 gam muốikhan. Khối lượng của Al2O3 trong là:Trang /5 Mã đề 916 Sinh viên…!? Ước mơ trong tầm tay của bạn! .Vì bạn,vì tương lai tốt đẹp của bạn! Thạc sĩ Lê Văn Yên.Tel: 0983.96.48.96. Email:levanyen@gmail.comA. 3,46 gamB 3,06 gamC. 1,86 gamD. 1,53 gamCâu 24. Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hoá và môi trường trong phản ứng FeO HNO3 Fe(NO3 )3 NO H2 là A. C. 10 D. 2Câu 25. Đốt cháy 1,44 một hyđrocacbon mạch hở rồi cho sản phẩm qua Ba(OH)2 được 3,94 kết tủa. Lọc bỏkết tủa và cô cạn nước lọc rồi nung chất cặn đến khối lượng không đổi còn lại 6,12 chất rắn. CTPT của là:A. C3 H8 B. C4 H8 C. C5 H10 C5 H12 Câu 26. 6,72 (đktc) ỗn gồ hai anken là đồng đẳng vào bình bro ấy khốil ợng bình tăng thê 15,4 g. ậy trong có :A 0,1 C2 H4 0,2 C3 H6 0,2 C4H8 0,1 C5H10Câu 27. Có dung dịch không màu đựng trong lọ mất nhãn: NaNO3 Mg(NO3 )2 Al(NO3 )3 Fe(NO3 )2 Có thểdùng chỉ một hóa chất nào trong số các hóa chất cho dưới đây để phân biệt dung dịch trên:A. dung dịch NH3 dung dịch HCl. dung dịch NaOH D. dung dịch Na2 CO3Câu 28. đồng phân cấ tạ axit cacboxylic và este có cùng công C4 H8 O2 ằng :A 6Câu 29. iệ phân iện ực ơ, àng ngăn lít dung ịc ỗn hợ 0,01 ol HCl, 0,01 mol CuC l2 và 0,01m ol NaCl. anot thu đư ợc 0,336 lít khí thì dừn điệ phân. Dd trong bình iệ phân lúc này có pH ng :A 2,0 2,3 7,0 12,0Câu 30. Xà phòng hóa hoàn toàn ột triest bằng dung dịch NaOH thu đư ợc 9,2 ga glixerol và 83,4 ga mm uối của ột axit béo no B. ất là :A axit etic axit pan itic axit leic axit tearicCâu 31. Dùng gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2 O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng vớilượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m.A. 0,810 gam. B. 0,540 gam. C. 1,755 gam. 1,080 gamCâu 32. ốt cháy hoàn toàn 100 ml ợp ất hữ cơ (c ứa C, H, O) ới 450 ml khí O2 (lấy ). Sau phảnứ ng thu đư ợc các ất đều th khí có tích 700 ml, sau khi qua dung ịch H2 SO4 ặc còn 400 và saukhi qua KOH còn 100 Xác định công hứ phân của X, biết các tích đo trong cùng ều kiện.A C3 H8 O2 C3 H6 C3 H6 O2 C4 H8 OCâu 33. Cho 2,16 gam Al vào dung ịch hứ 0,4 HN O3 thu được dung ịch và khí N2 (không sảnphẩ hử nào khác). Thê dung dịch hứ 0,25 ol NaOH vào thì ợng kết tủa thu đư ằng :A 3,90 ga 4,68 ga 5,46 ga 6,24 ga .Câu 34. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hiđrocacbon, thu được 17,92 lít CO2 (đktc) và 14,4 gam H2 O. Thể tích O2(đktc) cần dùng để đốt cháy hỗn hợp trên là: 26,88 lít B. 24,52 lít C. 30,56 lít D. Tất cả đều saiCâu 35. Hòa tan hoàn toàn gam Al vào dung dị ch HNO3 loãng, dư thu đư ợc 672 (đktc) khí N2 và dungdịch Thê NaOH vào đun thì thu đư 672 (đktc) khí H3 Giá tr bằng :A 0,27 gam 0,81 gam 3,51 gam 4,86 gamCâu 36. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình đựng H2SO4 đặcvà bình đựng Ca(OH)2 dư thấy bình tăng gam, bình thu được 100 gam kết tủa. Vậy có giá trị là:A. gamB. 12 gamC. 18 gamD. 27 gamCâu 37. Hoà tan hết gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khíNO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145,2 gam muối khan. Giá trị của là:A. 35,7g.B. 46,4g.C. 15,8g.D. 77,7g.Câu 38. Hỗn hợp gồm metanal và etanal. Khi oxi hóa (H 100%) gam hỗn hợp thu được hỗn hợpB gồm hai axit hữu cơ tương ứng có dA/B a. Giá trị của trong khoảng ?A. 1,36B. 1,36 1,53C. 1,53 1,62D. Tất cả đều sai.Trang /5 Mã đề 916 Sinh viên…!? Ước mơ trong tầm tay của bạn! .Vì bạn,vì tương lai tốt đẹp của bạn! Thạc sĩ Lê Văn Yên.Tel: 0983.96.48.96. Email:levanyen@gmail.comCâu 39. Cho Mg tác dụng hoàn toàn ới ợng ơi nư ớc nhiệt độ ca thì ng hất rắn ăng lên 3,2ga cho Mg này vào 300 ml dung ch FeCl3 thì kh lư ợng Fe thu đư ợc ng :A 2,80 gam 5,60 gam 7,47 gam 8,40 gamCâu 40. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai axit cacboxylic A, là đồng đẳng kế tiếp (MA MB)thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Số mol và lần lượt là:A. 0,05 và 0,05B. 0,045 và 0,055C. 0,04 và 0,06D. 0,06 và 0,04PHẦN RI G. Thí sinh đư làm trong phần: ph hoặc phần II.Phần I. Th chư ng ình CHUẨN (10 câu, câu 41 đến câu 50):Câu 41. Phát biể nào dư ới ây đúng ?A Nguyên tố có cấ hình electron hóa rị d2 5s2 thuộc chu 5, nhó IIA.B Nguyên tố có cấ hình electron hóa rị 4s1 thuộc chu 5, nhó IA.C Nguyên tố chu kì 5, nhó VIIA có ấu hình electron hóa rị là s2 5p5 .D Nguyên tố chu kì 4, nhó VIB có ấu hình electron hóa rị là d4 4s2Câu 42. Cho các axit: acrylic, propionic, butanoic. Từ trái sang phải tính chất axit của chúng biến đổi theo chiều:A. tăngB. giảmC. không thay đổiD. vừa giảm vừa tăng Câu 43. Thổi CO dư qua ống đựng gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nóng được 215 gam chấtrắn. Dẫn toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa. ban đầu là:A 217,4 gamB. 249 gamC. 219,8 gamD. 230 gamCâu 44. Cho 22 gam hỗn hợp aminoaxit tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thì thu được 54,85gam muối. Thể tích dung dịch HCl (lít) phải dùng là:A. 0,25B. 0,5C. 0,7D. 0,75Câu 45. Hoà tan 10,00 gam hỗn hợp muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịchA và 0,672 lít khí bay ra (đktc). Cô cạn dung dịch thu được gam muối khan. có giá trị bằng:A. 1,033 gam B. 10,33 gam C. 65 gam D. Không xác định Câu 46. Chất hữu cơ có nhóm amino, chức este. Hàm lượng nitơ trong là 15,73%. Xà phòng hóa mgam chất A, hơi rượu bay ra cho đi qua CuO nung nóng được anđehit B. Cho thực hiện phản ứng trángbạc thấy có 16,2 gam Ag kết tủa. Giá trị của là:A. 7,725 gamB. 3,3375 gamC. 6,675 gamD. 5,625 gamCâu 47. Cho CO đi qua gam Fe2 O3 đun nóng, được 39,2g bốn chất rắn là sắt kim loại và ba oxit, đồng thời cóhỗn hợp khí thoát ra. Cho khí này hấp thụ vào nước vôi trong có dư, thì thu được 55 gam kết tủa. Trị số của là:A. 46 gam B. 40 gam C. 64 gam D. Tất cả đều sai .Câu 48. Cho 1,24 gam hỗn hợp rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml H2 (đktc) và mgam muối. Khối lượng muối thu được là:A. 1,57 gamB. 1,585 gamC. 1,90 gamD. 1,93 gamCâu 49. Nhỏ từ từ NaOH vào dung dịch thấy dung dịch vẩn đục. Nhỏ tiếp NaOH vào thấy dung dịch trongtrở lại. Sau đó nhỏ từ từ HCl vào thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp HCl thấy dd trở nên trong. là:A. NaAlO2B. Al2(SO4)3C. Fe2(SO4)3D. (NH4)2SO4Câu 50. Một hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức. Cho 0,25 mol hỗn hợp tác dụng với dung dịchAgNO3/NH3 tạo ra 86,4g kết tủa. Biết MA MB. ứng với công thức nào sau đây?A. HCHOB. CH3CHOC. CH2 CHCHOD. C2H5CHOPhần II. Th chư ng ình NÂNG CAO (10 câu, câu 51 đến câu 60):Câu 51. Hòa tan hoàn toàn 20 gam gồm Mg, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thấy thoát ra Vlít H2 (đktc) và thu được dung dịch B. Thêm NaOH đến dư vào B. Kết thúc thí nghiệm, lọc lấy kết tủa đemnung trong không khí đến khối lượng không đổi được 28 gam chất rắn. là:Trang /5 Mã đề 916 Sinh viên…!? Ước mơ trong tầm tay của bạn! .Vì bạn,vì tương lai tốt đẹp của bạn! Thạc sĩ Lê Văn Yên.Tel: 0983.96.48.96. Email:levanyen@gmail.comA. 5,6 lítB. 11,2 lítC. 22,4 lítD. 33,6 lítCâu 52. Nguyên nhân nào làm cho phenol tác dụng dễ dàng với dung dịch nước brom A. Do nhân thơm có hệ thống bền vững. B. Do nhân thơm benzen hút electron làm phân cực hóa liên kết -OH. C. Do nhân thơm benzen đẩy electron.D. Do hiệu ứng liên hợp làm tăng mật độ electron các vị trí o- và p-.Câu 53. Cho bột than dư vào hỗn hợp gồm oxit FexO và CuO nung nóng, để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được3,8 gam hỗn hợp kim loại và 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng của hỗn hợp oxit ban đầu là bao nhiêu?A. 7,24 gamB. 6,6 gamC. 7,0 gamD. 11,3 gam.Câu 54. Cho 8,00 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 0,75M thuđược khí H2 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch thu được lượng muối khan là:A. 22,2gam.B. 25,95gam.C. 22,2gam 25,95gam.D. 22,2gam 27,2gam. Câu 55. Đốt cháy gam một hidrocacbon thu được gam nước. không tác dụng với dung dịch brom, khôngtác dụng với brom khi có mặt bột sắt đun nóng. tác dụng với brom khi chiếu sáng chỉ thu được duy nhất mộtdẫn xuất mono brom. Khối lượng phân tử của bằng 162 đv.C. là:A. hexametyl benzen B. iso butyl octan C. dekan D. naphtalen Câu 56. Cho các chất sau đây:1. CH3 CH(NH 2) COOH 2. OH CH COOH 3. CH 2O và 6H 5OH4. C2H 4(OH) và C6H 4(COOH) 5. (CH 2) 6(NH 2) và (CH 2) 4(COOH) 2Các trường hợp nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?A. 1, 2B. 3, 5C. 3, 4D. 1, 2, 3, 4, 5.Câu 57. Dẫn lít clo (đktc) đi qua dung dịch NaOH đậm đặc và đun nóng đến 100 0C. Nếu lượng muốiNaCl sinh ra là 5,850 gam thì giá trị của là:A. 1,433 lítB. 1,344 lítC. 1,544 lítD 1,443 lít.Câu 58. Có các phản ứng sinh ra khí SO2(1) 4FeS2 11O2 2Fe2O3 8SO2(2) O2 SO2(3) Cu 2H2SO4 CuSO4 SO2 2H2O(4) Na2SO3 +H2SO4 Na2SO4 SO2 H2O Các phản ứng được dùng để điều chế khí SO2 trong công nghiệp là:A. (1) và (3)B. (2) và (3)C. (2) và (1)D. (1), (2) và (3)Câu 59. Một bình kín chứa NH3 oC và atm với nồng độ mol/l. Nung đến 546 oC và NH3 bị phân huỷ: 2NH3 (k) N2 (k) 3H2 (k) Khi phản ứng đạt tới cân bằng; áp suất khí trong bình là 3,3 atm; thể tích bình không đổi. Hằng số cân bằng củaphản ứng phân huỷ NH3 546 oC là:A. 1,08.10 -4 B. 2,08.10 -4 C. 2,04.10 -3 D. 1,04.10 -4Câu 60. Cho 16,2 gam kim loại (hóa trị không đổi) tác dụng với 0,15 mol O2. Hòa tan chất rắn sau phảnứng bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 13,44 lít H2 (đktc). Kim loại là:A. MgB. AlC. FeD. Cu .......... HẾT. .........Trang /5 Mã đề 916 Sinh viên…!? Ước mơ trong tầm tay của bạn! .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.