Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử đại học môn hóa chọn lọc hay

34633461323261303666656363623136316134306531613533306637373330383461313466336137396361656136373764623262393466383564383861653133
Gửi bởi: administrator vào 02:04 PM ngày 24-02-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Cuốn sách 39MỤC ............................................................................................................................................................... Chuyên Long Ninh 2012 ................................................................................................................. THPT Nguy Thành 2-2012 ............................................................................................................ Thái Bình 2009-2010 ....................................................................................................................................... Thái Bình 2010-2011 ....................................................................................................................................... Thái Bình 2011-2012 ....................................................................................................................................... Thái Bình 2012 2013 ........................................................................................................................................ Chuyên (ùng Vương 2-2012 ................................................................................................................ Chuyên 1-2011 ................................................................................................................. Chuyên 1-2012 ................................................................................................................ sr: Chuyên 2-2012 .............................................................................................................. ss: Chuyên 3-2011 .............................................................................................................. GSTT Group 1-2012 ........................................................................................................................................................ GSTT GRoup 2012 ...................................................................................................................................................... Chuyên Phú-H Phòng 2-2012 ..................................................................................................................... sw: Chuyên Vinh 1-2011 ..................................................................................................................................... Chuyên Vinh 2-2011 ....................................................................................................................................................... sy: Chuyên Vinh 2011 ................................................................................................................................ Chuyên Vinh 4-2011 ................................................................................................................................ s{: Chuyên Vinh 1-2012 .................................................................................................................................. tr: Chuyên Vinh 2-2012 .................................................................................................................................. ts: Chuyên Vinh 3-2012 .................................................................................................................................. tt: Chuyên Vinh 4-2012 .................................................................................................................................. Nguy 1-2011 ..................................................................................................................................................... Chuyên Nguy 2-2011 ................................................................................................................. Chuyên Nguy 2011 ............................................................................................................... Nguy 2011 .................................................................................................................................................. Chuyên Nguy -2012 ............................................................................................................... Chuyên Nguy -2012 ............................................................................................................... Chuyên Nguy -2012 ............................................................................................................... Chuyên Nguy 4-2012 ............................................................................................................... us: lượng chuyên Vĩnh Phúc -2012 ..................................................................................... ut: Chuyên Vĩnh Phúc 2012...................................................................................................................................... Chuyên Nguy Trãi Dương 2012 .................................................................................................... THPT chuyên Nguy Trãi Dương 2012 .................................................................................. uw: chuyên Long Ninh 2012 ..................................................................................................... 2124 ux: KHTN 2012 ......................................................................................................................................................... uy: Phú-H Phòng 2-2012 ............................................................................................................................ 2012 ............................................................................................................................................... Thái Bình 4-2012 .......................................................................................................................................................... Phần ...........................................................................................................................................................11 Phần Chuyên Long Quảng Ninh 2012 P(ẦN C(UNG S)N( vr vr loại kiềm trong trrml dung chứa BaCl2 0,3M Ba(HCO r,zM được t,z đktc tủa. 43,34 49,25 31,52 39,4 hiđro, propen, propanal, ancol alylic C(2=CH-CH2O( được vr,ut đktc thời gian được dYX⁄ r,s dụng dung dịch r,tM. 0,25 loại trúc mạng tinh phương khối nguyên hình Cat Cat Cat Mgt Nhúng v{odung dịch chứa lượng trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 nóng, N(4NO3. trường phản muối phản loại s,twa (2SO4 sinh (sản phẩm nhất s{,t loại dung dịch 2SO4 v,vz phẩm nhất, đktc loại 3,yx tương sv:s dụng dung dịch được r,vvz nhất đktc dung dịch thận dung dịch được tu chất khan định phản ứng. 0,28 0,36 0,32 0,34 ch|y ho{n to{n v,zyt hiđrocacbon ch|y bình đựng dung dịch nước trong. phản được ty,{u thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam. Công thức ph}n C4H8 C4H10 C3H6 chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 BaCl2 bằng nhau. nước nóng, dung dịch được chứa chất KCl, BaCl2 KCl, KCl, KHCO3, BaCl2 nóng sr,ys propyl clorua clorua dung dịch NaO( lo~ng, nóng, thêm tiếp dung dịch AgNO phản được z,xs tủa, phản ho{n to{n. lượng phenyl clor trong gam. 2,71 gam. 4,71 gam. Nung nóng ho{n to{n ty,u NaNO3, Cu(NO3)2. tho|t được nước thấy s,st đktc không không đ|ng Khối lượng trong gam. 18,8 gam. 28,2 gam. gam.12 Trộn dung dịch r,sM, NaO( r,tM, r,u những tích bằng nhau được dung dịch urrml dung dịch phản dung dịch r,tM r,t{M, được dung dịch =st. 0,134 0,414 0,424 0,214 lượng ancol nước được x,v dung dịch nồng trong ys,zyw%. x,v dung dịch dụng lượng được t,z đktc nguyên trong công thức ph}n ancol Dung dịch chứa sv,x tt,wx NO3)2. Thêm gam dung dịch phản ho{n to{n được loại khối lượng r,xtzm gam phẩm nhất w). 1,92. 9,28. 14,88. 20,00. Trong nhiên đồng khối uw uy. lượng trung bình nguyên uw,w. khối lượng 37Cl trong axit pecloric HClO khối 16O): 9,204 9,25 9,45 9,404 Nhiệt ancol etylic anđehit axetic axit axetic axit propionic theo giảm nguyên hình electron lượt (iđroxit theo tăng tính bazơ Y(OH)2 Z(OH)3 Z(OH)2< Y(OH)3< Y(OH)2< Z(OH)3< Z(OH)3< Y(OH)2< chất công thức ph}n C3H6O2 dụng ho{n to{n trr dung dịch r,yM được dung dịch được st,zz chất khan. Công thức C2H5COOH 8,88 gam. CH3COOCH3 và6,66 gam. HCOOCH2CH3 8,88 gam. C2H5COOH 6,66 gam. tetrapeptit Ala- Gly-Val-Ala, tripeptit Val- Gly-Val. nóng gam chứa tương s:u NaO( Phản ho{n to{n được dung dịch thận dung dịch được tu ,yvw chất khan. 19,455. 68,1. 17,025. 78,4 chất chức dụng wrr dung dịch được muối axit ancol. lượng trên dụng được 3,36 đktc este. este ancol. este axit. axit ancol. ch|y ho{n to{n glucozơ, fructozơ, metanal etanoic u,ux điều kiện chuẩn phẩm ch|y bình đựng dung dịch phản ho{n to{n được tủa. 10,0 12,0 15,0 20,5 nhiệt ph}n ho{n to{n srr chất sau: KClO3 (xúc MnO2), KMnO4, KNO3 AgNO Chất lượng nhất KMnO4 KNO3 AgNO3 KClO313 nhiêu đồng ph}n tạo, mạch công thức ph}n C5H8 dụng thích hợp được phẩm isopentan polime sau: nilon -x,x; poli vinyl clorua thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; visco, nitron, buna. Trong polim được điều bằng phản trùng Chọn đúng trong sau: Ancol chức th{nh dung dịch xanh. Phương ph|p chung điều ancol chức cộng nóng ancol metylic (2SO4 syr được ete. ancol chức được anđehit. Nung nóng trong điều kiện khôn không khí. chất phản dung dịch NaO( được xyt chất trong dung dịch lo~ng thấy vvz phản ho{n tích đktc 2,94 3,48 34,80 29,40 chất khối lượng ph}n bằng sru. ws,wr wrr dung dịch NaO( s,trM, được dung dịch trong aminaxit ancol khối lượng ph}n khối lượng ph}n chất rắn. 52,50 24,25 26,25 48,50 loại lượt dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2. dung dịch chất: amoniac anilin -nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin tăng bazơ chất ho{n to{n v,vz đktc trrml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M NaOH r,ywM được dung dịch dung dịch BaCl dung dịch được khối lượng 29,55 gam. 19,7 gam. 9,85 gam. 39,4 gam. chất sau: toluen, etilen, xiclopropan, stiren, vinylaxe tilen, etanal, đimetyl xeton, propilen. chất dung dịch KMnO nhiệt thường (COO( C(3COO( trộn theo sr,x dụng ss,w 2H5OH H2SO4 t|c được este hiệu suất phản este zr% 16,2. 14,08. 17,6. 12,96. Điều không Chất những liệu biến dưới dụng nhiệt nguyên dạng thôi visco, axetat tổng Nilon-6, capron polia bông, polime thiên nhiên. nhận đúng:14 thay trong suất, nhiệt nồng bằng chuyển dịch sang trạng th|i bằng mới. Trong bình bằng tNO2(nâu) N2O4. ng}m bình trên nước thấy trong bình nhạt dần. Điều chứng chiều nghịch phản chiều nhiệt. Trong bình kín, phản tSOt tSOu trạng th|i bằng. Thêm SOt trạng th|i bằng mới, nồng trạng th|i bằng thêm chất t|c, hiệu suất phản tổng N(3: tăng. nhận sau: Ozon dung dịch được dung dịch năng tinh xanh. (iđro peoxit hiđro sunfua dung dịch huốc trong trường (2SO4 loãng. hiđro sunfua dung dịch FeCl thấy xuất hiện v{ng. Dung dịch trong không v{ng. (iđro peoxit chất mạnh không nhận đúng chất sau: HCl, Cl2. chất hiện được tính trong phản Cl-, Cl-, HCl, ch|y u,t este chức, mạch được u,w zv đktc t,urv sw dụng trr dung dịch NaO( sM, dung dịch phản được sv,u chất khan. công thức ancol este trên CH2=CH-OH CH3OH CH3CH2OH CH2=CH-CH2OH guyê nguyê tổng elec tron trên chất sau: axetilen, axit fomic, fomanđehit, phenyl mat, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, mantôzơ, natri fomat, axeton. chất tham phản tr|ng gương chất: FeCO3, Fe(NO3)2, Fe2(SO4)3, FeSO4, FeS, FeS2, CuS. lượng chất tho|t dung dịch nóng P(ẦN R)ÊNG [sr câu] sinh được trong phần Phần hoặc Theo chương trình Chuẩn sr câu, vs wr Chia 38,1 FeCl2 th{nh phần, phần khối lượng phần phản dung dịch KMnO trong trường (2SO4 lo~ng, tho|t to{n phản phần dung dịch được chất rắn. 29,640. 28,575. 24,375. 33,900. Ph|t biểu đúng Ph}n amino axit nhóm amino. Trong peptit mạch ph}n (2NRCOO(, liên peptit n–1) Dung dịch amino axit không tím. Ph}n đipeptit mạch liên peptit.15 dung dịch riêng sau: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. dùng thêm dung dịch nhận biết được dung dịch trên? NaOH. tím. AgNO3. BaCl2. uw,vz FeCO3 dung dịch (NO3 lo~ng, nóng khuấyđều. phản ho{n to{n được r,ru COt; dung dịch ts,vv loại. dung dịch được khối lượng chất khan 38,82 36,24 36,42 38,28 ph}n tích th{nh phần ancol chức được tổng khối lượng cacbon hiđro u,xtw khối lượng oxi. đồng ph}n ancol công thức ph}n ho{n to{n zr CuSO4, FeSO4 Fe2(SO4)3 trong chiếm tt,w% khối lượng trong nước được dung dịch Thêm NaO( nung trong không khối lượng không được chất thổi được Biết phản ho{n to{n. Khối lượng ancol chức, tiếp nhau trong đồng đẳng dụng nung nóng, được khối su,yw to{n phản lượng AgNO3 trong dung dịch nóng, sinh 64,8 phản ho{n to{n chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22 mantozơ chất trong tham được phản tr|ng gương hiđrat -metylbutan-2-ol được phẩm chính anken đ}y? 3-metyl but-1- Pent-1- 2-metyl but-1- 2-metyl but-2- Nung SO2, bằng nhau trong bình tích không chất thích hợp. thời gian, bình nhịêt thấy suất trong bình giảm sr% suất đầu. (iệu suất phản bằng: Theo chương trình Nâng ws xr nung butan thích được C(4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, C4H10 ch|y ho{n to{n được z,{x đktc {,r (2O. kh|c, st trong dung dịch nước brom. (iệu suất phản nung butan 75%. 65%. 50%. 45%. chất mạch vòng chứa trong chiếm sw,rwv% theo lượng. dụng muối dạng 3Cl. {,ug dụng nước brom được tủa. r,t anđehit chức, mạch phản urr dung dịch chứa AgNO trong NH3. phản ho{n to{n được zy,t tủa. Công thức ph}n anđehit C4H5CHO C3H5CHO C4H3CHO C3H3CHO.16 sr,zg uv,zg Fe3O4 nhie trong dung (2SO4 sr,ywt đktc nhie x,zw được nhỏ tr dung dịch (2SO4 {,zr%. thúc phản được dung dịch Nồng chất trong dung dịch 23,2 23,12% 22,16% 31,96% dung dịch dung dịch chứa MgCl2, ZnCl2, FeCl3, FeCl2 được Nung trong không được chất luồng nung nóng phản ho{n to{n được chất Trong chứa: Fe2O3, MgO, MgO, chất sau: phenol, sunfurơ, toluen, ancol benzylic isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenyl amin, axit benzoic. chất phản được dung dịch nước brom nhiệt thường Trong phòng nghiệm, hiđro halogenua được điều phản ứng: H2SOv NaHSO4 Phương ph|p trên được dùng điều hiđro halogenua n{o? chất: ancol etylic, ixerol, glucozơ, đimetyl v{axit fomic. chất dụng được lượt tripeptit hexapeptit được th{nh cùng amoni axit mạch nhóm –COO( nhóm NH2. ch|y ho{n to{n r,s bằng được phẩm tổng khối lượng vr,w gam. r,sw dụng ho{n to{n NaO( tr% lượng thiết phản dung dịch được nhiêu chất rắn? 87,3 9,99 107,1 94,5 0t17 THPT Nguy Thành 2-2012 CHUNG SINH câu, ứng: Cx(yOt: ;u]n :C(uCO ;tO :s xilen KMnOv (tSOv tr→ Yetilenglicol t; X,Y, nhận đúng: hợp, nh}n hợp, thiên nhiên, định sau: (1)Nh novolac, rezol trúc phân nhánh, rezit trúc không gian (2)Amilopectin α-glucozơ liên nhau liên -1,4-glicozit α-1,6-glicozit (3)Qu boxit nguyên trong công nghi (4)T trúc tinh phương )t, nước phot trắng cương trúc tinh phân Anlylaxetat, crezol, phenyl clorua, anlyl clorua dụng dung NaOH loãng, nóng đúng nhau một, trong kiện thích COt SOt NaO( (tO (tO BaClt Na(SOv :loa Na(SOv Na(COu Thực nghi sau: (1)S (tS dung Pb:NOu;t (6)S (tS dung KMnOv (tSOv (2)S N(u dung AlClu dung AgNOu COt dung Ca:O( ;t SOu dung BaClt (4)Cho Na[Al :O( ;v] dung Clt dung NatCOu COt dung natriphenolat (10) Fe:NOu;t dung AgNOu nghi ứng: Glyxin NaO( Xs; Xt; công thức Cl(uNC( :C(u; COO( B.Cl(tNC (tCOO( (uNC (tCOO( (tNC( :C(u;COO( công phân sau: Cv(srO Cv({Cl Cv(ssN Cv(z phân A.Cv(srO Cv({Cl Cv(ssN Cv(z Este công phân ửCu(vOt. thủy phân to{n trong trườ etanal. Vinyl axetat B.Vinyl fomat C.Metyl acrylat Etyl fomat tripeptit alanin glyxin D.12 hoàn toàn t:s nước dung dung dung dung được urr 1,25t