Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử 2019 môn toán khảo sát chất lượng của trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội lần 1

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-04-10 07:29:03 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 207 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp
(Đề có 08 trang)

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 - MÔN TOÁN
Năm học 2018 – 2019
Thời gian: 90 phút

Họ và tên học sinh……………………………………..Lớp…………………Số báo danh ….…………
MÃ ĐỀ 123
C©u 1 : Từ tập A  1; 2;3; 4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có hai chữ số khác
nhau?
A. 15

B.

60

C.

20

D.

12

D.

5

C©u 2 : Hình lăng trụ tam giác đều có số mặt phẳng đối xứng là:
B.

A. 4

2

C.

C©u 3 : Để đồ thị

3

có ba điểm cực trị nhận gốc tọa độ O làm trực tâm thì

thì giá trị của tham số m bằng:
B.

A. 2

1

C.

1
3

D.

1
2

C©u 4 : Tiếp tuyến của đường cong (C): y  x x  1 tại điểm M (3; 6) có hệ số góc bằng:
A.

11
4

B.

1
4

C.11
4

1
4

D.D.

d6

C©u 5 : Cho một cấp số cộng có u1  3; u6  27 công sai d bằng:
A.

d7

B.

d 8

C.

d5

C©u 6 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa
đường thẳng CA’ và mặt phẳng

bằng

góc nào sau đây?
A.

B.

C.

D.

C©u 7 : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có ba kích thước là

. Thể tích của khối

hộp đó được tính theo công thức nào sau đây?
A.

B.

C.

D.

C©u 8 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A  3; 1 , B  0;3 . Tìm tọa độ điểm M thuộc

TRANG 1/8, MÃ ĐỀ 123

Ox sao cho diện tích MAB bằng 2.
A.

 2;0 

và 1;0 

B.

C.

 4;0 

và  2;0 

D.

 2;0 

C©u 9 : Cho các số thực a, b, c sao cho a  0, b  0, 0  c  1 và a 2  b 2  c 2  3. Tìm giá trị lớn
nhất của biểu thức: P  2ab  3bc  3ca 

6
2

B.

A. 15

6
.
abc
6

C.

C©u 10 : Cho hàm số y  f x xác định trên
 

D.

3

10

, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có

bảng biến thiên như sau:
x
y'
y

Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 1

B.

2

C.

D.

3

4

C©u 11 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh
2a, góc

. Biết tam giác SAB đều và nằm trong

mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách d từ
điểm C đến mặt phẳng

B.

A.

.

D.

C.

C©u 12 : Cho A, B, C là ba góc của tam giác ABC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào
sai?
A.

sin( B  C )  sin A

B.

cos( B  C )   cos A

C.

tan( B  C )  tan A

D.

cot( B  C )   cot A

TRANG 2/8, MÃ ĐỀ 123

C©u 13 :

Đồ thị hàm số y 

2x  3
có tiệm cận đứng, tiệm cận ngang là:
x 1

A. Tiệm cận đứng: x  2 ; tiệm cận ngang: y  1
; tiệm cận ngang: y  2

B. Tiệm cận đứng:

C. Tiệm cận đứng: x  1 ; tiệm cận ngang: y  3
D. Tiệm cận đứng: x  1 ; tiệm cận ngang: y  2
C©u 14 :

A.

C©u 15 :

Nghiệm của phương trình sin x 

π

 x  6  kπ

 x  5π  kπ

6

B.

1
là:
2

π

 x  3  k 2π

 x  2π  k 2π

3

π

 x  6  k 2π

 x   π  k 2π

6

C.

D.

π

 x  6  k 2π

 x  5π  k 2π

6

2x  1
có đồ thị là (C) và điểm P ( 2; 5) . Khi tìm m để đường thẳng
x1
y   x  m cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho tam giác PAB đều ta tìm được 2 giá trị của

Cho hàm số y 

m là m1 và m2 . Khi đó m1  m2 bằng:
A.

4

B.

2

C.

D.

4

2

C©u 16 : Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Hàm số y  x 3  3x 2  3x  9
A. Luôn đồng biến và không có cực trị.
B. Luôn nghịch biến và không có cực trị.
C. Nghịch biến trên khoảng  ; 1 , đồng biến trên khoảng  1;   .
D. Đồng biến trên khoảng  ; 1 , nghịch biến trên khoảng  1;   .
C©u 17 : Hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d có đồ thị như hình vẽ
bên. Đáp án nào sau đây là đúng?
A. a  0, b  0, c  0, d  0.
B. a  0, b  0, c  0, d  0.
C. a  0, b  0, c  0, d  0.
D. a  0, b  0, c  0, d  0.

TRANG 3/8, MÃ ĐỀ 123

C©u 18 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông
cân tại B,

, cạnh bên SA vuông góc với mặt

đáy. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC biết cạnh bên
SB tạo với đáy một góc bằng

B.

A.
C©u 19 :

.

Đơn giản biểu thức

thu được kết quả:
B.

A.

D.

C.

D.

C.

C©u 20 : Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 10cm. Người ta

A

muốn cắt một hình thang như hình vẽ. Khi diện tích

4 cm

N

B

x cm

5 cm

M

hình thang MNPQ đạt giá trị nhỏ nhất, hãy tính

P

3x  y ?

A. 3 x  y  74

B. 3 x  y  3 6

C. 3 x  y  29

D. 3 x  y  

D

y cm

Q

C

6
3

C©u 21 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC biết A 2; 0 , B 0; 4 , C(1; 3) . Phương
trình tổng quát của đường cao AH là:
A.

x y 4  0

B.

x y3  0

C.

x y2  0

D.

x  2y  2  0

C©u 22 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là
trung điểm của các cạnh SA và SC. Chọn khẳng định
đúng trong các khẳng định sau.
A.

//

C.

//

B.
D.

//
//

C©u 23 : Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng 1. Gọi G là trọng tâm của tam giác
BCD. Mặt phẳng (P) thay đổi nhưng luôn đi qua AG cắt BC, BD lần lượt tại I, K. Tính
thể tích nhỏ nhất Vmin của khối tứ diện ABIK?
A.

Vmin 

2
27

B.

Vmin 

2
18

C.

Vmin 

4
9

D.

Vmin 

2
36

C©u 24 : Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình: 8sin 3 x  m 3  162 sin x  27 m có


TRANG 4/8, MÃ ĐỀ 123

nghiệm thỏa mãn 0  x 
B.

A. Vô số
C©u 25 :

π
:
3

3

C.

Số nghiệm của phương trình

2

là:

B.

A.

D.

1

D.

C.

C©u 26 : Cho hàm số y  2 x3  6 x2  3 có đồ thị là đường cong (C). Tiếp tuyến của (C) song song
với đường thẳng y  18 x  51 có phương trình là:
A.

y  18 x  13

C©u 27 :

B.

 y  18 x  13
 y  18 x  51


C.

B.

1
3

C.

y  18 x  51

D.

 y  18 x  13
 y  18 x  51


bằng:

A.

D.

C©u 28 : Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a,
góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy bằng

. Hình

chiếu vuông góc của điểm S lên mặt đáy là điểm H
thuộc đoạn AB sao cho

. Khoảng cách giữa

hai đường thẳng SA và BC bằng:

B.

A.

D.

C.

C©u 29 : Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
trên đoạn

A.

P  5

B.

P5

. Tính

C.

P4

D.

P1

C©u 30 : Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy
bằng a, cạnh bên bằng

. Giá trị côsin của góc giữa

đường thẳng B’C và mặt phẳng

A.

B.

bằng:

C.

D.

C©u 31 : Hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại y và giá trị cực tiểu y của hàm số
CD
CT
TRANG 5/8, MÃ ĐỀ 123

là:
A.

yCT  2 yCD

B.

C.

yCT  yCD

C©u 32 : Đường tròn có phương trình:

yCT 

D.

3
y
2 CD

có tâm và bán kính là:

A. Tâm I 1; 2 bán kính R  9

B.

Tâm I 2; 4 bán kính R  9

C. Tâm I 1; 2 bán kính R  3

D.

Tâm I 1; 2 bán kính R  3

C©u 33 :
Hệ phương trình

A.

x0  yo 

121
140

có nghiệm là

B.

x0  yo  38

x0  yo 

C.

. Khi đó x0  y0  ?

121
140

x0  y o   38

D.

C©u 34 : Cho hàm số y  3mx3  4 x 2  5m 2  7 (m là tham số). Giá trị của m để y '1  0 là:
B.

A.

8
9

D.

C.

C©u 35 : Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho
1
AM  2 MB, AN  AC . Gọi V1 , V2 lần lượt là thể tích của tứ diện ABCD và AMND.
3
Khi đó:
A.
C©u 36 :

2
V2  V1
9

B.

A.

C.

2
V2  V1
3

1
V2  V1
9

là:

D.

có tập nghiệm là đoạn

B.

D.

qua phép tịnh tiến theo vectơ
C.

Bất phương trình

A.
C©u 38 :

V 2  2 V1

Toạ độ điểm M’ là ảnh của điểm

A.
C©u 37 :

B.

. Tính giá trị biểu thức

D.

C.

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính tích vô hướng:
3a2
2

B.

5a2
2

C.

a2
2

D.a2
2

C©u 39 : Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng -1?
TRANG 6/8, MÃ ĐỀ 123

B.

A.

D.

C.

C©u 40 : Giải bóng truyền VTV Cup có 12 đội tham gia, trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội
Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu A, B, C mỗi
bảng 4 đội. Xác suất để 3 đội Việt Nam nằm ở 3 bảng đấu là:
A.

3C93C63
p 4 4
C12C8

B.

C93C63
p 4 4
C12C8

C.

2C93C63
p 4 4
C12C8

D.

6C93C63
p 4 4
C12C8

C©u 41 : Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, góc
giữa mặt bên và mặt đáy bằng

. Thể tích khối

chóp S.ABCD bằng:

B.

A.

D.

C.

C©u 42 : Cho hàm số

có đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào

dưới đây?
y

y
2
x
-2 -1

O

2

3

1

x
-2

-3

-2

O

-1

Hình 1

1

Hình 2

A.

B.

C.

D.

C©u 43 : Đường cong trong hình bên là đồ thị của
y

một hàm số nào sau đây?
A. y 

x2
.
x 1

x2
.
C. y 
x 1

B. y 

x2
.
x2

x2
D. y 
.
x 1

2
1
O

1

2

x

TRANG 7/8, MÃ ĐỀ 123

C©u 44 :

Đồ thị hình bên là đồ thị hàm số nào sau đây:
A. y  x 4  2 x 2  3

B. y  x3  3x2  3

C. y  x4  2 x2  3

D. y  x2  2 x  3

C©u 45 : Hãy chọn cấp số nhân trong các dãy số cho sau đây:

A.

1

u1 
2

u  u2
n
 n1

B.

u1  1; u2  2

un1  un1.un

C.

un  n2  1

D.

1

u1 
2

u   2u
n
 n1

C©u 46 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có diện tích một
mặt bằng

. Thể tích khối lập phương đó bằng:

B.

A.

D.

C.

C©u 47 : Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt?

B.

A. 12

20

C.

D.

11

10

C©u 48 : Đường cong y  x3  5x cắt đường thẳng y  2 x  2 lần lượt tại hai điểm phân biệt A,

B có hoành độ tăng dần. Tọa độ của AB là:
A.

( 3; 6 )

B.

( 3; 6)

C.

( 3; 6 )

C.

y'

D.

(3; 6)

C©u 49 : Đạo hàm của hàm số y  3x 2  4 là:

A.

C©u 50 :

y'

1
2 3x 2  4

B.

y'

x
3x 2  4

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y 

6x
3x2  4

D.

y'

3x
3x 2  4

mx  4 m  8
luôn nghịch biến trên mỗi
x2

khoảng xác định.
A.

m4

B.

m4

C.

m4

D.

m4

-------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------

TRANG 8/8, MÃ ĐỀ 123

TRANG 9/8, MÃ ĐỀ 123