Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi THPTQG môn TIẾNG ANH 12 lần 10

1f041d40d99b4270dc10d1db0cfb9193
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-19 20:57:17 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PH NG TRÌNH NG TH NGƯƠ ƯỜ ẲA. KI TH NẾ ẢI. Ph ng trình ng th ng:ươ ườ ẳ Cho ng th ng ườ ẳD đi qua đi ể()0 0; ;M và nh vect ơ()1 3; ;a a=ur iớ2 21 30a a+ làm vect ch ph ng. Khi đó ươD có ph ng trình tham là :ươ ()0 10 20 2; ty tz t= +ìï= Îíï= +î¡ Cho ng th ng ườ ẳD đi qua đi ể()0 0; ;M và nh vect ơ()1 3; ;a a=ur sao cho1 30a a¹ làm vect ch ph ng. Khi đó ươD có ph ng trình chính là :ươ 01 3x za a- -= =II. Góc:1. Góc gi hai ng th ng:ữ ườ ẳ1D có vect ch ph ng ươ1a ur2D có vect ch ph ng ươ2a uurG ọj là góc gi hai ng th ng ườ ẳ1D và 2D. Ta có: 21 2.cos.a aa a=ur uurur uurj2. Góc gi ng th ng và ph ng:ữ ườ ẳD có vect ch ph ng ươ aDuur()a có vect ch ph ng ươ nauurG ọj là góc gi hai ng th ng ườ ẳD và a. Ta có: .sin.a na nDD=uur uuruur uuraajIII. Kho ng cách:ả1. Kho ng cách đi ng th ng ườ ẳD :D đi qua đi ể0M và có vect ch ph ng ươ aDuur()0,,a Md MaDDé ùë ûD =uur uuuuuruur2. Kho ng cách gi hai ng th ng chéo nhau:ả ườ ẳ1D đi qua đi và có vect ch ph ng ươ1a ur2D đi qua đi ểN và có vect ch ph ng ươ2a uur()1 21 21 2, ., =,a MNda aé ùë ûD Dé ùë ûur uur uuuurur uurCác ng toán vi PT ng th ng trong không gian th ng p:ạ ườ ườ ặ1. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua hai đi phân bi ,A B.Cách gi i:ả Xác nh vect ch ph ng ươ ủD là ABuuur.2. ng th ng ườ ẳD đi qua đi và song song d.Cách gi i:ả Trong tr ng bi t: ườ ệ ếD song song ho trùng tr Ox thì có vect ch ph ng là ươ()1; 0; 0a iD= =uur r ếD song song ho trùng tr Oy thì có vect ch ph ng là ươ()0;1; 0a jD= =uur r ếD song song ho trùng tr Oz thì có vect ch ph ng là ươ()0;1; 0a kD= =uur rCác tr ng khác thì ườ ợD có vect ch ph ng là ươda aD=uur uur ớda uur là vect ch ph ng ươ d3. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi Mvà vuông góc ph ng ẳ() a.Cách gi i:ả Xác nh vect ch ph ng ươ ủD là naD=uur uur nauur là vect pháp tuy ủ() a.4. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi Mvà vuông góc hai ng th ng ườ ẳ1 ,d (hai ng ườth ng không cùng ph ng).ẳ ươCách gi i:ả Xác nh vect ch ph ng ươ ủD là 2,a aDé ù=ë ûuur ur uur ớ1 ,a ur uur là vect ch ph ng ượ ươc ủ1 ,d d.5. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi Mvuông góc ng th ng ườ ẳd và song song ặph ng ẳ() a.Cách gi i:ả Xác nh vect ch ph ng ươ ủD là ,da naDé ù=ë ûuur uur uur ớda uur là vect ch ph ng ươ ủd nauur là vect pháp tuy ủ() a.6. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ểA và song song hai ph ng ẳ()(),a (()(),a là hai ph ng nhau)ặ ắCách gi i: Xác nh vect ch ph ng ươ ủD là ,a na bDé ù=ë ûuur uur uur ớ,n na buur uur là vect pháp tuy ượ ếc ủ()(),a .7. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD là giao tuy hai ph ng ẳ() và () b.Cách gi i:ả đi kì trên ấD ng cách cho ng tùy ý.ằ ố Xác nh vect ch ph ng ươ ủD là ,a na bDé ù=ë ûuur uur uur ,n na buur uur là vect pháp tuy ượ ủ()(),a b.8. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ểA và hai ng th ng ườ ẳ()1 2, ,d dÏ .Cách gi i:ả Xác nh vect ch ph ng ươ ủD là 2,a nDé ù=ë ûuur ur uur ớ1 ,n ur uur là vect pháp tuy aầ ượ ủ()()1 2, ,mp mp d.9. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD trong ph ng ẳ() và hai ng th ng ườ ẳ1 ,d d.Cách gi i:ả Xác nh vect ch ph ng ươ ủD là ABD=uur uuur ớ()()1 2,A da a= Ç10. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ểA vuông góc và ắd .Cách gi i:ả Xác nh ịB d=DÇ . Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua ,A B.11. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ểA vuông góc ớ1d và ắ2d ớ2A dÏ .Cách gi i:ả Xác nh ị2B d=DÇ . Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua ,A B.12. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ểA ng th ng ườ và song song ph ng ẳ() a.Cách gi i:ả Xác nh ịB d=DÇ . Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua ,A B.13. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD trong ph ng ẳ() và vuông góc ng th ng ườ ẳd .Cách gi i:ả Xác nh ị()A da= . ng th ng ườ ẳD đi qua và có vect ch ph ng ươ ủD là ,da naDé ù=ë ûuur uur uur ớda uur là vect ch ph ng ươc ủd nauur là vect pháp tuy ủ() a.14. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua giao đi ểA ng th ng ườ ẳd và ph ng ẳ() a, trong ằ()a và vuông góc ng th ng ườ ẳd đây ởd không vuông góc ớ() a) .Cách gi i:ả Xác nh ị()A da= . ng th ng ườ ẳD đi qua và có vect ch ph ng ươ ủD là ,da naDé ù=ë ûuur uur uur ớda uur là vect ch ph ng ươc ủd nauur là vect pháp tuy ủ() a.15. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD là ng vuông góc chung hai ng th ng chéo nhau ườ ườ ẳ1 ,d d.Cách gi i:ả Xác nh ị1 2,A d=DÇ =DÇ sao cho 12AB dAB d^ìí^î Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua hai đi ,A B.16. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD song song ng th ng ườ ẳd và hai ng th ng ườ ẳ1 ,d d.Cách gi i:ả Xác nh ị1 2,A d=DÇ =DÇ sao cho ,dAB auuur uur cùng ph ng, ươ ớda uur là vect ch ph ng ươ ủd . Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ểA và có vect ch ph ng ươda aD=uur uur .17. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD vuông góc ph ng ẳ() và hai ng th ng ườ ẳ1 ,d d.Cách gi i:ả Xác nh ị1 2,A d=DÇ =DÇ sao cho ,AB nauuur uur cùng ph ng, ươ nauur là vect pháp tuy ủ() a. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ểA và có vect ch ph ng ươda na=uur uur .18. Vi ph ng trình ươD là hình chi vuông góc ủd lên ph ng ẳ() a.Cách gi :ả Xác nh ịHÎ sao cho dAH a^uuur uur ,v ớda uur là vect ch ph ng ươ ủd . Vi ph ng trình ph ng ươ ẳ() ch ứd và vuông góc ph ng ẳ() a. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD là giao tuy hai ph ng ẳ() và () b19. Vi ph ng trình ươD là hình chi song song ủd lên ph ng ẳ() theo ph ng ươ'd .Cách gi :ả Vi ph ng trình ph ng ươ ẳ() ch ứd và có thêm véc ch ph ng ươud'uur. Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD là giao tuy hai ph ng ẳ() và () b.B. NĂNG NỸ Ả1. sinh xác nh vect ch ph ng và đi nào đó thu ng th ng khi cho tr ượ ươ ườ ướph ng trình.ươ2. sinh bi cách chuy ph ng trình tham qua ph ng trình chính và ng i.ọ ươ ươ ượ ạ3. sinh ph ng trình chính và ph ng trình tham .ọ ượ ươ ươ ố4. sinh tìm hình chi u, đi ng.ọ ượ ứBÀI TR NGHI PH NG TRÌNH NG TH NG TRONG KGẬ ƯƠ ƯỜ ẲCâu 1. Trong không gian Oxyz cho hai ng th ng ườ 23 21 3x ty tz t= -ìï= -íï= -î và d’ '3 '7 'x ty tz t= +ìï= +íï= +î Xét các nhệđ sau:ề(I) đi qua A(2 ;3 ;1) và có véct ch ph ng ươ()2; 2; 3aur(II) d’ đi qua A’ (0;-3;-11) và có véct ch ph ng ươ()' 2; 2; 9auur(III)ar và 'auur không cùng ph ng nên ươ không song song d’(IV) Vì ' ' 0a AAé ù=ë ûur uur uuur ur nên và d’ ng ph ng và chúng nhauồ ắD vào các phát bi trên, ta lu n:ự ậA. Các phát bi (I), (III) đúng, các phát bi (II), (IV) sai.ể ểB. Các phát bi (I), (II) đúng, các phát bi (III), (IV) sai.ể ểC. Các phát bi (I) đúng, các phát bi (II), (III), (IV) sai.ể ểD. Các phát bi (IV) sai, các phát bi còn đúng.ể ạCâu 2. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳd có ph ng trình tham sươ ố231 5x ty tz t= +ìï=-íï=- +î. Ph ng trình chính ng th ng ươ ườ ẳd là?A.2 1.x z- B.2 1.1 5x z- += =- C.2 1.1 5x z+ -= =- D.2 1.1 5x z+ -= =-Câu 3. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳD có ph ng trình chính cươ ắ3 12 1x z- += =-. Ph ng trình tham ng th ng ươ ườ ẳD là?A.3 21 .x ty tz t= +ìï=- -íï=î B.2 33 .x ty tz t= +ìï=- -íï=î C.3 21 .x ty tz t=- +ìï= -íï=î D.3 21 .x ty tz t=- -ìï= +íï=îCâu 4. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ2 3:2 3x zd+ -= =- ng th ngườ ẳd đi qua đi ểM và có vect ch ph ng ươdauur có là:ọ ộA.()()2; 1; 2;1; .dM a- -uur B. ()()2; 1; 2; 1; .dM a- -uurC.()()2;1; 2; 1; .dM a- -uur D. ()()2; 1; 2; 1; .dM a- -uurCâu 5. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ2: 31x td tz t= -ìï= +íï= +î ng th ng ườ ẳd đi quađi ểM và có vect ch ph ng ươdauur có là:ọ ộA.()()2; 2;1 1; 3;1 .dM a- =uur B. ()()1; 2;1 2; 3;1 .dM a= -uurC.()()2; 2; 1; 3;1 .dM a- =uur D. ()()1; 2;1 2; 3;1 .dM a= -uurCâu 6. Trong không gian ộ,Oxyz ph ng trình nào sau đây là ph ng trình tham aươ ươ ủđ ng th ng ườ ẳd qua đi ể()2; 3;1M- và có vect ch ph ng ươ()1; 2; 2a= -r A.23 .1 2x ty tz t= +ìï=- -íï=- +î B.1 22 .2x ty tz t= +ìï=- -íï= -î C.1 22 .2x ty tz t= -ìï=- +íï= +î D.23 .1 2x ty tz t=- +ìï= -íï= +î Câu 7. Trong không gian ộ,Oxyz ph ng trình nào sau đây là ph ng trình chính ươ ươ ắDc ng th ng đi qua hai đi ườ ể()1; 2; 5A- và ()3;1;1B ?A.1 5.2 4x z- -= =- B.3 1.1 5x z- -= =-C.1 5.2 4x z+ += =- D.1 5.3 1x z- -= =Câu 8. Trong không gian ộ,Oxyz cho tam giác ABC có ()()()1; 3; 2; 0; 0; 2;1A C- .Ph ng trình ng trung tuy ươ ườ ếAM tam giác ủABC là.A.1 2.2 1x z- += =- B. 2.2 1x z- += =-C.1 2.2 1x z+ -= =- D.2 1.1 3x z- += =-Câu 9. Trong không gian ộ,Oxyz cho tam giác ABC ớ()()()1; 4; 2; 4; 2; 2; 1A C- .Ph ng trình tham ng th ng đi ươ ườ qua đi ểA và song song ớBC làA.14 .1 2xy tz t=ìï= +íï=- +î B. 14 .1 2xy tz t=ìï= +íï= +î C. 14 .1 2xy tz t=ìï= +íï=- -î D.14 .1 2xy tz t=ìï= -íï=- +îCâu 10. Trong không gian ộOxyz Ph ng trình tham ng th ng đi ươ ườ qua đi mể()1; 3; 4M và song song tr hoành là.ớ ụA.13 .4x tyy= +ìï=íï=î B.13 .4xy ty=ìï= +íï=î C.13 .4xyy t=ìï=íï= -î D.13 .4xyy t=ìï=íï= +îCâu 11. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 2:3 2x td tz t= -ìï=íï=- +î Ph ng trình chínhươt ng th ng ườ ẳD đi qua đi ể()3;1; 1A- và song song ớd làA.3 1.2 2x z+ -= =- B.3 1.2 2x z- += =-C.2 2.3 1x z+ -= =- D.2 2.3 1x z- += =-Câu 12. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ2 3:2 3x zd- -= =- Ph ng trìnhươtham ng th ng ườ ẳD đi qua đi ể()1; 3; 4M- và song song ớd làA.21 .3 4x ty tz t= +ìï=- +íï= -î B.1 23 .4 3x ty tz t=- +ìï=- -íï= +î C.1 23 .4 3x ty tz t=- +ìï=- -íï= +î D.1 23 .4 3x ty tz t= +ìï= -íï=- +î Câu 13. Trong không gian ộ,Oxyz cho ph ng ẳ(): 0P z- Ph ng trìnhươchính ng th ng ườ ẳD đi qua đi ể()2;1;1M- và vuông góc ớ()P làA.2 1.2 1x z+ -= =- B.2 1.2 1x z- -= =-C.2 1.2 1x z+ -= D.2 1.2 1x z+ -= =- -Câu 14. Trong không gian ộ,Oxyz cho ph ng ẳ(): 0x za- .Ph ng trìnhươtham ng th ng ườ đi qua ()2;1; 5A- và vuông góc ớ()a là A.21 .5 2x ty tz t=- +ìï=- -íï= +î B.21 .5 2x ty tz t=- -ìï=- +íï= -î C.21 .5 2x ty tz t= +ìï= -íï=- +î D.1 22 .2 5x ty tz t= +ìï=- +íï= -îCâu 15. Trong không gian ộ,Oxyz ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ể()2; 1; 3A- vàvuông góc ph ng ẳ()Oxz là.A.21 .3xy tz=ìï= -íï=î B.21 .3xy tz=ìï= +íï=î C.21 .3xy tz=ìï=- +íï=î D21 .3x tyz t= +ìï=-íï= +îCâu 16. Trong không gian ộ,Oxyz cho tam giác ABC có ()()()2;1; 4; 1;1 0; 3;1A C- .Ph ng trình ươ đi qua tr ng tâm tam giác ủABC và vuông góc ph ng ẳ()ABC làA.21 .2x ty tz t= +ìï=- -íï=-î B.21 .2x ty tz t=- +ìï=- -íï=-î C.21 .2x ty tz t= +ìï= -íï=-î D.21 .2x ty tz t= +ìï= +íï=îCâu 17. (ĐH D2007). Trong không gian ộ,Oxyz cho hai đi ể()1; 4; 2A và ()1; 2; 4B- .Ph ng trình ươ đi qua tr ng tâm ủOABD và vuông góc ph ng ẳ()OAB làA.2 2.2 1x z- -= =- B.2 2.2 1x z+ += =-C.2 2.2 1x z- -= D.2 2.2 1x z+ += =Câu 18. Trong không gian ộ,Oxyz cho tam giác ABC có()()()0;1; 2; 1; 2; 3; 3A C- -. ng th ng ườ đi qua đi và vuông góc tể ặph ng ẳ()ABC Ph ng trình nào sau đây không ph là ph ng trình ng th ng ươ ươ ườ d.A.21 .2 2x ty tz t=- -ìï=- -íï=- +î B.21 .2 2x ty tz t=- +ìï=- +íï=- -î C.2 61 18 .2 12x ty tz t=- -ìï=- -íï=- +î D.21 .2 2x ty tz t=- -ìï=- -íï=- -î Câu 19. Trong không gian ộ,Oxyz ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ể()2;1; ,M-đ ng th vuông góc hai vect ơ()1; 0;1a=r và ()4;1; 1b= -r làA.2 5.1 1x z- += =- B.2 5.1 1x z+ -= =-C.2 5.1 1x z+ -= =- D.1 1.2 5x z+ -= =-Câu 20. (ĐH B2013). Trong không gian ộ,Oxyz cho hai đi ể()()1; 1;1 1; 2; 3A B- vàđ ng th ng ườ ẳ1 3:2 3x z+ -D =- Ph ng trình ng th ng đi qua đi ươ ườ ểA ng th iồ ờvuông góc hai ng th ng ườ ẳAB và làA.7 4.1 1x z- -= =- B.1 1.7 4x z- -= =C.1 1.7 4x z+ += =- D.1 1.7 4x z+ += =Câu 21. Trong không gian ộ,Oxyz cho hai ng th ng ườ ẳ12 1:2 1x zd- += =- và21: 25 2x td tz t= +ìï= -íï= -î. Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi ể()2; 3; 1A- và vuông góc haiớđ ng th ng ườ ẳ1 2, làA.8 21 .7x ty tz t=- +ìï= +íï=- -î B.2 83 .1 7x ty tz t= -ìï= +íï=- -î C.2 83 .1 7x ty tz t=- -ìï=- +íï= -î D.2 83 .1 7x ty tz t=- +ìï=- -íï= +îCâu 22. Trong không gian ộ,Oxyz cho ph ng ẳ(): 0P z+ và ng th ngườ ẳ1 3:2 3x z+ -D =-. Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳd đi qua đi ể()2; 1; 5B- song song ớ()Pvà vuông góc ớD làA.2 5.5 4x z- -= =- B.2 5.5 4x z+ += =-C.2 5.5 4x z+ += =- D.5 4.2 5x z- += =-Câu 23. Trong không gian ộ,Oxyz cho hai ph ng ẳ(): 0x za- và(): 0x zb- =. Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳd đi qua đi ể()1; 3; 1M- song song iớhai ph ng ẳ()(),a làA.1 143 .1x ty tz t= +ìï= +íï=- +î B.1 143 .1x ty tz t=- +ìï= +íï=- +î C.13 .1x ty tz t=- +ìï= +íï= +î D.13 .1x ty tz t=- +ìï= -íï= +îCâu 24. Trong không gian ộ,Oxyz cho ph ng ẳ(): 0x za- Ph ng trìnhươđ ng th ng ườ ẳd đi qua đi ể()2; 3; 1A- song song hai ph ng ẳ()(),Oyza là.A.23 .1x tyz t= -ìï=-íï=- +î B.23 .1xy tz t=ìï=- +íï=- +î C.23 .1xy tz t=ìï=- -íï=- +î D.22 .1x ty tz t=ìï= -íï= -îCâu 25. Trong không gian ộ,Oxyz ọd là giao tuy hai ph ngế ẳ(): 0x za- và (): 0x zb+ Ph ng trình tham ng th ng ươ ườ ẳd làA.2.2 2x ty tz t= +ìï=íï= +î B.2.2 2x ty tz t= +ìï=íï=- +î C.2.2 2x ty tz t= -ìï=-íï=- -î D.2.2 2x ty tz t=- +ìï=íï= +îCâu 26. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳD là giao tuy hai ph ngế ẳ(): 0x za- và (): 0x zb+ Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳd đi qua đi mể(1; 1; 0)M- và song song ng th ng ườ ẳD làA.1 1.8 6x z- -= B.1 1.8 6x z+ -= C.1 1.8 6x z- += D.8 1.1 6x z- -= =Câu 27. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 3:2 2x zd- += =- Ph ng trìnhươđ ng th ng ườ ẳD đi qua đi ể()2; 1; ,A- vuông góc tr ụOz và làA.21 .3x ty ty= -ìï=- +íï=-î B.21 .3x ty ty=- -ìï= +íï=î C.21 .3x ty ty=-ìï= -íï=î D.21 .3x ty ty= -ìï=- +íï=-îCâu 28. Trong không gian ộ,Oxyz cho ph ng ẳ(): 0P z- Ph ng trìnhươđ ng th ng ườ ẳD đi qua đi ể()2;1; ,A- song song ớ()P và vuông góc tr tung làớ ụA.2 51 .3 2x tyy t=- +ìï=íï=- +î B.2 51 .3 2x tyy t=- +ìï=íï=- +î C.2 51 .3 2x ty ty t=- -ìï= -íï=- +î D.2 51 .3 2x tyy t=- +ìï=íï=- -îCâu 29. Trong không gian ộ,Oxyz cho ầ()()()()2 2: 9S z- .Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳd đi qua tâm ầ() S, song song iớ(): 0x za+ và vuông góc ng th ng ườ ẳ1 2:3 1x z+ -D =- là.A.12 .3 8x ty tz t= -ìï=- +íï= -î B.12 .3 8x ty tz t=- +ìï= -íï=- -î C.12 .3 8x ty tz t= -ìï=- -íï= -î D.12 .3 8x ty tz t= -ìï=- +íï= +îCâu 30. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 2: 12x td tz t= +ìï=- +íï= +î Hình chi vuông gócếc lên ph ng ẳ()Oxy có ph ng trình là.ươA. 21 .0x ty tz= +ìï=- +íï=î B.1 21 .0x ty tz=- +ìï=- +íï=î C.1 21 .0x ty tz=- +ìï= +íï=î D.01 .0xy tz=ìï=- -íï=îCâu 31. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 2: 33x td tz t= +ìï=- +íï= +î Hình chi vuông gócếc lên ph ng ẳ()Oxz có ph ng trình là.ươA.1 20 .3x tyz t=- +ìï=íï= +î B.00 .3xyz t=ìï=íï= +î C. 20 .3x tyz t= +ìï=íï= +î D.1 20 .3x tyz t= +ìï=íï=- +îCâu 32. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ12 1: ,4 1x zd- -= và th ngặ ẳ(): 0P z+ =. ọ'd là hình chi ủd lên ().P Ph ng trình tham ươ ủ'd làA.6225 .2 61x ty tz t=-ìï=íï= -î B.6225 .2 61x ty tz t=ìï=-íï= +î C.6225 .2 61x ty tz t=ìï=-íï=- +î D.6225 .2 61x ty tz t=ìï=-íï= +îCâu 33. Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 2: 43x td tz t= +ìï=- +íï= +î Hình chi song songếc lên ph ng ẳ()Oxz theo ph ng ươ1 2:1 1x z+ -D =- có ph ng trình là:ươA. 20 .1 4x tyz t= +ìï=íï= -î B.30 .1 2x tyz t= +ìï=íï= +î C. 20 .5 4x tyz t=- -ìï=íï= -î D. 20 .1x tyz t= -ìï=íï= +îCâu 34. Trong không gian ộ,Oxyz cho hai ng th ng ườ ẳ12 1:1 2x zd- -= =- và21 3: 21x td tz t= -ìï=- +íï=- -î. Ph ng trình ng th ng trong ươ ườ ằ(): 0x za+ và hai ngắ ườth ng ẳ1 2, là:A.3 1.5 1x z+ -= =- B.3 1.5 1x z+ -= =- -C.3 1.5 1x z- += =- D.8 3.1 4x z+ -= =-Câu 35. ĐH D2009) Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ2 2:1 1x z+ -D =- vàm ph ng ẳ(): 0P z+ Ph ng trình tham ng th ng ươ ườ ẳd trong ằ()P ,c và vuông góc ng th ng ườ ẳD là:A.1 32 .1x ty tz t= -ìï=- +íï=- +î B.3 21 .1x ty tz t=- +ìï= -íï= +î C.3 31 .1x ty tz t=- -ìï= +íï= +î D.31 .1x ty tz t=- +ìï= -íï= -î Câu 36. (ĐH D2006) Trong không gian ộ,Oxyz cho hai ng th ngườ ẳ12 3:2 1x zd- -= =- và 21 1:1 1x zd- += =- Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳD đi qua đi mể()1; 2; 3A vuông góc ớ1d và ắ2d là:A.1 3.1 5x z- -= =- B.1 3.1 5x z- += =- C.1 3.1 5x z+ += =- D.1 5.1 3x z- += =- -Câu 37. (ĐH B2004) Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ3 2: 11 4x td tz t=- +ìï= -íï=- +î .Ph ng trình chính ng th ng đi qua đi ươ ườ ể()4; 2; 4A- và vuông góc ớd là:A.3 14 4x z- += =- B.4 43 1x z- += =-C.4 43 1x z- += =- D.4 43 1x z+ -= =- Câu 38. (ĐH A2005). Trong không gian ộ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 3:1 1x zd- -= =-và ph ng ẳ(): 0P z+ ọA là giao đi ủd và ()P Ph ng trình thamươs ng th ng ườ ẳD trong ằ()P đi qua đi ểA và vuông góc ớd là:A.11 .4xy tz t=ìï=- +íï=- +î B.1.x tyz t=ìï=-íï=î C.1 .4x tyz t=ìï=-íï= +î D.11 .x tyz t= +ìï=íï=îCâu 39. Trong không gian ộ,Oxyz cho đi ể()1; 2; 1A- và ng th ngườ ẳ3 3:1 2x zd- -= =. Ph ng trình ng th ng đi qua đi ươ ườ ểA ắd và song song tớ ặph ng ẳ(): 0Q z+ là:A.1 1.1 1x z- += =- B.1 1.1 1x z+ -= =C.1 1.1 1x z+ -= =- D.1 1.1 1x z- += =-Câu 40. Trong không gian ộ,Oxyz cho hai ng th ng ườ ẳ11 1:3 2x z+ -D và21 1:1 3x z- +D =. Ph ng trình ng th ng song song ươ ườ ớ3: 14xd tz t=ìï=- +íï= +î và hai ngắ ườth ng ẳ1 2;D là:A.23 .3xy tz t=ìï= -íï= -î B.23 .3xy tz t=-ìï=- -íï=- -î C.23 .3xy tz t=-ìï=- +íï=- +î D.23 .3xy tz t=ìï=- +íï= +î