đề thi THPTQG môn ngữ văn lớp 12

Gửi bởi: Phan Nguyễn Lệ Hằng vào ngày 2019-01-02 21:26:42 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

2Ề12/04/2018 08:23PH HI UẦ (3,0 đi m)ểĐ đo trích sau đây và th hi các yêu u:ọ ầTu tr thân nó đã là tài n, thân nó đã hàm ch ánh sáng và nh phúc, khi dúi ịxu ng bùn nó to sáng và thăng hoa so khi già đi. Lúc đó là lúc phép th ửcòn nhi m, con trong tay có th còn phong u; có th gian thu và chân tr ờcòn nhi thôi thúc. Còn khi đã tu n, nh ng xây tr làm cho ng ướ ướ ầng i, dúi xu ng bùn thì có th đó mình, ho ng vùng ưỡ ắv sao cho ng khác cũng lem lu gi ng n.ẫ ườ ạTu tr có th ng đáng quý mà không ph ai cũng bi t: cô n. Trái tim là gi ng ốloài ng. nó no nó ngay c. nh phúc làm cho con ng ta ượ ườ ềy u, ng ta vui th ng ta quên vi ph làm, ng ta còn nhi ườ ươ ườ ườ ưỡ ềh thói quen u. Tình yêu là th dây leo khó chi u. Nó ph th thách và công. ếb cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no nó ch uạ Theo Kênh14.vn)Câu (0,5 đi m)ể Đo trích trên ch ng ph ng th bi nào?ạ ươ ạCâu (0,5 đi m)ể Vì sao tác gi cho ng Tu tr thân nó đã là tài n?”ả ảCâu (1,0 đi m)ể Anh(ch hi nh th nào ki “ị Còn khi đã tu n, nh ng xây nạ ướ ầtr làm cho ng ng i, ”?ướ ạCâu (1,0 đi m)ể Anh (ch có ng tình ki “ị Trái tim là gi ng loài ng. nó ượno nó ngay c.”ủ ứPH LÀM VĂNẦ (7,0 đi m)ểCâu 1. (2,0 đi m)ểT dung ra ph hi u, anh (ch hãy vi đo vănừ ượ (200 ch nêu suy nghĩ ữc thân giá tr tu tr ?ủ ẻCâu 2. (5,0 đi m)ểC nh anh ch thay nhân Tràng sau khi có Vả nh –ặ Kim Lân Ng Văn ữ12, 2, NXB Giáo Vi Nam, 2006). đó liên di bi tâm tr ng nhân Chí Phèo ậ( Chí Phèo Nam Cao, Ng Văn 11,ữ 2, NXB Giáo Vi Nam, 2006) sau khi Th cho ăn ượ ởcháo hành tr khi Th ch nh xét tình và cách nhìn các nhà văn iế ướ ớng lao ng nghèo trong xã cũ.ườ MÃ 02Ề Phần Câu/Ý dungộ Đi mểI hi uọ 3.0 Ph ng th bi ch là ngh lu nươ 0,5 Tu tr thân nó đã là tài nổ vì khi dúi xu ng bùn nó to sáng ảvà thăng hoa so khi già đi.ẽ Khi khó khăn tu trặ có th gian ờđ thu và chân tr còn cònể nhi thôi thúcề 0.5 Nh ng xây tr đây là nh ng ngã, khó khăn trong cu ngữ ướ ướ Làm cho ng ng hi là do buông xuôi, phó cạ ượ ặÝ ki trên mu nói khi con ng ta đã tu th ng thích nh, thi ườ ườ ểs nhi tình, th gian ít n. khi sóng gió trong cu ng, th ng ường thay i, dàng buông xuôi, ch thu n.ạ 1,0 Nêu ki thânế Gi thích tình, líả 0,25 0,75II Làm văn1 dung ra ph hi u, anh (ch hãy vi đo văn (200 ch )ừ ượ ữnêu suy nghĩ thân giá tr tu trủ 2.0a.Đ trúc đo văn ngh lu 200 chả Có các ph đo n, phát tri đo n, đo n. đo nêu phát ượ ềtri đo tri khai đo lu .ể ượ ượ ềb. Yêu ki th c: HS có th ra nh ng suy nghĩ, quan đi riêng cá ủnhân nh ng ph ra lí lư thuy ph c, lí, không đi trái c, pháp lu t.ế 0,25 0,25 c. Tri khai ngh lu thành các lu đi m; ng các thao tác lu n;ể ậcác ph ng th bi t, nh là ngh lu n; ch ch gi lí và ch ng; ươ ứrút ra bài c. th :ọ Câu đo n: nêu ngh lu n:ở “giá tr tu tr ”ị ẻ– Các câu phát tri đo n:ể ạ+ Gi thích: Tu tr là quãng th gian tu còn tr ng i. Đây là kho ng ườ ảth gian con ng đang sung nh t, phát tri nh th ch tinh th n.ờ ườ ầ+ Phân tích :ấ ề– Tu tr là quãng th gian sung nh t, năng ng nh trong quãng th gian ờnày ng tr tu th ng ng trong nhi huy cháy ngườ ườ ỏ– Là quãng th gian th hi khát ng, xây ng ng lai cho ướ ươ ảthân ng năng c, kiên trì, sáng o, khó khăn th tháchằ ượ ử– Là quãng th gian ra nhi cho ng laiờ ươ– Góp ph xây ng cầ ướ+ Bàn lu đậ ề– ng không bi quý tr ng tu tr ng buông th vô trách nhi m, ng ườ ổphí tu trổ ẻ* Câu đo n: Bài c, liên hế ệ– Xác nh tiêu, đích pị ậ– Không ng ng c, ph uừ ấ– tin kh ng nh thânự 1,00d. Sáng oạ Có cách di sáng o, th hi suy nghĩ sâu c, ngh lu n.ễ 0,25e. Chính dùng câuả quy chính dùng câu.ả 0,25 gi tính dân và tính hi trong đo th sau:ự 5,01. trúc bài ngh lu đo th .ả Có các ph bài, thân bài, bài. bài nêu thân bài tri khai ượ ểđ bài lu .ượ ượ 0,252. Xác nh đúng ngh lu nị nh anh ch thay nhân Tràng sau khi có Vả nh ặKim Lân ). đó liên di bi tâm tr ng nhân Chí Phèo (ừ Chí Phèo- Nam Cao) sau khi Th cho ăn cháo hành tr khi Th ch ượ ướ ểnh xét tình và cách nhìn các nhà văn ng lao ng nghèo trong ườ ộxã cũộ 0,53. Chia ngh lu thành các lu đi phù p; các lu đi tri ượ ểkhai theo trình lí, có liên ch ch ng các thao tác lu nự ểtri khai các lu đi (trong đó ph có thao tác phân tích, bình lu n); bi ợgi nêu lí và ch ngữ th HS có th trình bày theo nh ng sau:ụ ướ 3.1: gi thi ngh lu nẫ ậ3.2. nh thay Tràng sau khi có vả ợ– Vui ng, nh phúc: Bi hi Tràng trên ng nhà có ướ ườ ắgì ph ph khác th ng. mình hai thì sáng lên ườ ườ ấlánh, i, làm thích chí), bi hi trong bu sáng ngày hôm sau nh phúc ườ ạ“m ”, “l m” làm ng đàn ông ch, thô ch xang, trong ng ườ ườêm ái, ng nh ng trong gi đi ra)ử ườ ơ– Th th ng yêu, có trách nhi gia đình, th nên ng ch ng)ấ ươ ườ ứ– Tin ng, hi ng vào i: Hình nh lá bay ph ph trong óc Tràngưở ớ->T kh đau sang nh phúc, chán sang yêu i, ngây sang th c. Tràng ứth “ph sinh tâm n” đó là giá tr lao nh phúc.ậ ạ3.3. Liên di bi tâm tr ng nhân Chí Phèo (ệ Chí Phèo- Nam Cao) sau khi Th cho ăn cháo hành tr khi Th ch iượ ướ ố– Chí Phèo là con qu làng vũ tha hóa nhân hình và nhân tính, ềchìm trong say tri miên nh ng khi Th cho ăn bát cháo hành đã có ượ ởs thay lao trong tâm tr ngự ạ– Ng nhiên, xúc ng (m hình nh t); vui bu n; ăn năn, n; ươ ướ ậc nh cháo hành ăn ngon; lo ng (s có lúc ng ta không không th ườ ểs ng ng gi và t); thèm làm ng ng thi n; làm hòa ng i;ố ướ ườ ươ ườhi ng th là ng ng, là ng nh Chí Phèo và ườ ườ ườ ậxã ng ph ng, thân thi nh ng ng ng thi n. Chí Phèo còn khao khát ườ ươ ệh nh phúc khi nói th Hay là mình sang đây nhà cho vui”ạ ộ– Đánh giá khái quát: Sau cu th bi là chăm sóc, ân tìnhộ ượ ực th Chí Phèo đã th nh, khao khát ng thi và nh phúc. Nhân ph đã ươ ẩđ sinh trong Chí Phèo.ượ ồ3.4.Nh xét tình và cách nhìn các nhà văn ng lao ng nghèo ườ ộtrong xã cũộ– hai nhà văn có tình và cái nhìn thông, th ng xót, trân tr ng ươ ớng lao ng nghèo trong xã cũườ ộ– Vì ra tr cách ng tháng Tám và do ng ng, ngh thu nên trong ướ ưở ậChí Phèo, Nam Cao đi sâu kh bi ch tha hóa và tuy quy làm ng ườl ng thi Chí Phèo, dù Chí Phèo sau khi Th và nhân ph tr nh ng ươ ưcu cùng Chí Phèo ph thúc cu mình. đó nhà văn cáo đanh ốthép ch xã th dân phong ki nế ế– nh là đói năm 1945 nh ng vi sau khi hòa bình năm 1954, và ượ ạcũng do ng ngh thu nên trong nh t, Kim Lân kh rõ ni ưở ềh nh phúc vàạ gieo vào lòng ng ng lao ng nghèo.ườ ườ ộ3.5: bài- Đánh giá chung đế 4,00 0,252,25 0,75 4. Sáng oạ Có cách di sáng o, th hi suy nghĩ sâu c, ngh lu n.ễ 0,255. Chính dùng câuả quy chính dùng câu.ả 0,25Đ 5- LUY THI QU GIA MÔN NG VĂN NĂM 2018Ề Th gian: 120 phút)ờI. HI (3,0 đi m)Ọ ểĐ văn sau và th hi các yêu Câu Câu 4:ọ ế“Hãy con cái mình ng nhi các th gi có th xung quanh mình, đang di ra hàng ễngày…, chúng ng mình và ch theo th gi trên các trang ng. Hãy làm sao ểchúng nói chuy n, trao i, tâm nhi ng thân trong gia đình ch ng su ngày ườ ốđu theo nh ng nh trên ng.ổ ạTrong tình hình hi nay các ng xã trên Internet mang nhi nguy hi cho con tr chúng ẻta… Xin các hãy quan tâm đi này nhi n, đã có nhi tr em tr thành n, th chí ậph pháp vì quá mê say th gi o”.ạ ả(Trích th PGS Văn Nh ng Hi tr ng Tr ng THPT ng Th Vinh, Hà ươ ưở ườ ươ ửđ các ph huynh nhân năm 2013, ớCâu 1. Xác nh phong cách ngôn ng văn nị ảCâu 2. Nh ng ng nào nói lên bó gi con cái cha trong tâm PGS Văn ủNh ng ?ư ươCâu 3. Ch ra và nêu tác ng bi pháp tu trong câu: Hãy con cái mình ng nhi ớcác th gi có th xung quanh mình, đang di ra hàng ngày…, chúng ng mình và ch ạtheo th gi trên các trang ng.ế ạCâu 4. Thông đi mà anh/ch tâm nh qua văn là gì? Vì sao ch th ng đi đó?ệ ệII. LÀM VĂN (7,0 đi m)ểCâu 1. (2,0 đi m)ểVi đo văn ng (200 bày suy nghĩ bi pháp kh ph hi ng quá mê say th ượ ếgi o” ph gi tr hi nay ra ph hi u.ớ ượ ểCâu 2. (5,0 đi m)ể“Con sóng lòng sâuướ Con sóng trên cặ ướ Ôi con sóng nh bớ ờNgày đêm không ng củ ượ Lòng em nh anhớ trong còn th cả ứD xuôi ph ng c,ẫ ươ ng ph ng namẫ ượ ươ nào em cũng nghĩ,ơ ng anh ph ngướ ươ ngoài kia ngỞ ươ Trăm ngàn con sóng đó Con nào ch ng bẳ Dù muôn cách tr ”ờ ở( Trích Sóng, Xuân Quỳnh, Ng văn 12, I, tr 155-156, NXBGD 2008)ữ nh anh/ch đo th trên. đó, liên đo th sau trong bài Đây thôn Vĩ ạ( Hàn )ặ ử“M khách ng xa, khách ng xaơ ườ ườÁo em tr ng quá, nhìn không ra.ắ đây ng khói nhân nh,Ở ươ ảAi bi tình ai có đà?”ế ậđ bình lu quan ni tình yêu nhà th .ể