Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi THPTQG lần 3 môn lịch sử lớp 12

1ccdf7b3a6becda18c2e2b73f900f1a9
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-29 18:55:37 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT NGUY TH MINHƯỜ ỊKHAI THI TH THPT QU GIA 1Ê ẦNĂM 2017 2018 OMôn: CH SỊ ỬTh gian lam bai: 50 phútơCâu 1: phát tri khoa kĩ thu t, Nh có đi nào khác bi cácể ớn n?ướ ảA. trung phát tri khoa chinh ph vũ trậ ụB. Chuy giao công ngh các tiên ti nể ướ ếC. Mua ng phát minh sáng ch ngoàiằ ướD. Coi tr ng và phát tri giáo c, khoa kĩ thu tọ ậCâu 2: Trong phong trào yêu cu th XIX th XX, cu kh nghĩa kéo dàiướ ởnh làấA. Ba Đình B. ng Khêươ C. Yên Thế D. Bãi yậCâu 3: chi th ng Vi (thu đông năm 1947) chúng ta đãớ ắA. giành quy ch ng trên chi tr ng chính Bề ườ ộB. bu Pháp chuy “đánh nhanh th ng nhanh” sang đánh lâu dài taộ ớC. làm th âm Pháp có Mĩ giúp cấ ứD. bu Pháp chuy “đánh nhanh th ng nhanh” sang đánh toàn di taộ ớCâu 4: Sau chi tran th gi th nh (1914-1918), ng cách ng to và đôngế ượ ớđ nh cách ng Vi Nam làả ệA. dân cư B. Công nhân C. Ti nể D. Nông dânCâu 5: ki nào sau đây sách giáo khoa ch 12 hi hành (năm 2018), ch ngự ượ ươtrình n, NXB giáo nh nh “mãi mãi đi vào ch Vi Nam là trongơ ộnh ng ngày nh t, vang nh ch dân c”?ữ ộA. Ngày 1945, Bác Tuyên ngôn p, khai sinh Vi Nam Dânồ ướ ệch ng hòaủ ộB. Chi ch ch Đi Biên Ph th ng i, làm phá hoàn toàn ho ch Navaế ạC. Cách ng tháng Tám năm 1945 th ng i, ra ngo ch cho cách ngạ ướ ạVi NamệD. Ngày 25 1945, Ch ch Chí Minh, Trung ng ng Tân Trào Hàủ ươ ếN iộCâu 6: ki cho cu cách ng tháng Hai năm 1917 Nga làự ởTrag http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệA. cu bi tình công nhân Th đô Pê-t -rô-gratộ ơB. cu công các chi các trí then ch tộ ốC. quân kh nghĩa tân công vào cung đi Mùa Đôngở ệD. Nga hoàng Nicôlai II tuyên thoái vố ịCâu 7: Chính sách hòa hoãn quân Trung Hoa Dân qu ng và chính ph nh ngớ ữnăm sau cách ng tháng Tám có nghĩa quan tr ng làầ ọA. tăng thêm tình ngh nhân dân hai Vi Trungữ ướ ệB. tranh th ng tình nhân dân Trung Qu củ ốC. th hi thi chí hòa bình và chính nghĩa taể ướD. làm th âm chính quy cách ng ta chúngấ ướ ủCâu 8: thân mình chèn bánh pháo là hành ng anh hùng nào trong chi ch chấ ịs Đi Biên Ph năm 1954?ử ủA. Tô Vĩnh Di nệ B. Phan Đình Giót C. Văn Đànế D. La Văn uầCâu 9: Trong chi tranh th gi th hai (1939-1945), không chi trang tàn pháế ướ ếvà thu nhi nhu làượ ậA. Liên Xô B. Pháp C. Mĩ D. AnhCâu 10: Sau chi tranh th gi th hai, đi ki khách quan nào có cho phong tràoế ợgi phóng dân châu Phi?ả ởA. xác tr hai Iantaự ựB. vi tr các xã ch nghĩaự ướ ủC. suy các qu Anh và Phápự ốD. giúp Liên Xôự ủCâu 11: nào không ph ánh qu do cu Chi tranh nh làả ạA. quan ng minh ch ng phát xít gi Liên Xô và Mĩ phá vố ỡB. ng Chi tranh nh, ch nghĩa kh ng xu hi n, đe an ninh th gi iợ ớC. th gi luôn trong tình tr ng căng th ng, nguy di ra cu chi tranh th gi iế ớm iớD. các ph chi phí nhi ti và ng ch đua vũ trangướ ườ ạCâu 12: Hi nh Gionevo năm 1954 Đông ng quy nh Vi Nam vĩ tuy nệ ươ ế17 làmA. gi tuy quân th iớ B. biên gi th iớ ờC. trí hai bênị D. ranh gi th iớ ờTrag http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 13: Nguyên nhân sâu xa cu cách ng khoa công ngh sau th XXủ ỉlà doA. yêu vi ch đua vũ trang trong thòi kì chi tranh nhầ ạB. nhu ng ch và tinh th ngày càng cao con ng iầ ườC. th nh ng thành cu cách ng công nghi th XVIII-XIXế ỉD. bùng dân ki ngu tài nguyên thiên nhiênổ ồCâu 14: Cho các ki sauự ệ1. Phan Châu Vi Nam Quang ph iộ ộ2. Phan Châu Duy Tânộ ộ3. Phan Châu Pháp tộ ắ4. sinh sang Nh cư ọA. 1,2,3,4 B. 2,4,1,3 C. 1,4,2,3 D. 2,4,3,1Câu 15: Th dân Pháp gì công Kì th nh (năm 1873)?ự ượ ấA. Nhà Nguy đàn áp máu các cu kh nghĩa nông dânễ ủB. Nhà Nguy ti chính sách “b quan ng”ễ ảC. Nhà Nguy ph nh ng chính sách ngang ng Phápễ ượ ủD. Nhà Nguy nh gi quy “v Đuy-puy”.ễ ụCâu 16: Vào năm 1858, công vào Đà ng, Pháp đã liên minh quân cể ướnào?A. Anh B. Tây Ban Nha C. Hà Lan D. Đào NhaồCâu 17: Cu bi tình nh và tiêu bi nh nông dân Ngh Tĩnh trong phongộ ệtrào cách ng 1930 1931 di ra ởA. Can cộ B. Nam Đàn C. Thanh Ch ngươ D. ng NguyênưCâu 18: dung nào đây ướ không ph nguyên nhân ch quan làm nên th ng aả ủcu kháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp (1946 1954)?ộ ựA. Do ng tình, giúp các xã ch nghĩa anh emự ướ ủB. Do toàn quân, toàn dân đoàn lòng, dũng trong chi uế ấC. lãnh sáng su ng ng kháng chi đúng n, sáng oự ườ ạD. ng vũ trang ba th quân sóm xây ng và không ng ng nhự ượ ượ ạCâu 19: ng ng Vi Nam ra năm 1930 là ba nào?ả ốA. Ch nghĩa Mác-Lênin phong trào công nhân và phong trào vô yêu củ ướB. Ch nghĩa Mác-Lênin ng Chí Minh và phong trào yêu củ ưở ướC. Ch nghĩa Mác-Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu củ ướTrag http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệD. Ch nghĩa Mác-Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu củ ướCâu 20: ch nào đây coi là ti thân ng ng Vi Namổ ướ ượ ệA. Vi Nam Cách ng Thanh Niênộ B. Đông ng ng ngươ ảC. An Nam ng ngộ D. Đông ng ng Liên đoànươ ảCâu 21: Mâu thu nào là mâu thu giai cách ng Vi Nam trong cu cẫ ộkhai thác thu th hai th dân Pháp?ộ ựA. Gi giai nông dân giai chữ ủB. Gi giai công dân giai chữ ủC. Gi giai nông dân qu Phápữ ốD. Gi giai nông dân qu Phápữ ốCâu 22: Vi Nam gia nh ASEAN (1995) đã đem nhi nu ta th cệ ựhi tiêu nu là nh nh đúng ngo tr vi cệ ệA. nh p, và ti thu đu nhi thành khoa c-kĩ thuât bên ngoàiộ ọB. thu hút ngu ngoài phát tri kinh tồ ướ ếC. ng trao và giao văn hóa bên ngoàiở ớD. kinh nh tranh kh li t, văn hóa dân có nguy xói mònề ịCâu 23: “Quy mô ng n, hình th tranh phong phú thu hút đông qu chúngộ ầtham gia” là đi phong trào tranh nào ch dân trong giai đo nặ ạ1930-1945?A. Cao trào kháng Nh cậ ướ B. Phong trào cách ng 1930 1931ạC. ng kh nghĩa giành chính quy nổ D. Phong trào dân ch 1936 1939.ủCâu 24: Đi khác bi căn phong trào cách ng 1930 1931 so phong tràoể ớdân dân ch tr năm 1930?ộ ướA. Hình th tranh quy li và tri nứ ơB. Quy mô phong trào ng trên cộ ướC. Lôi cu đông qu chúng nhân dân tham giaố ầD. Phong trào cách ng tiên do ng ng lãnh oạ ạCâu 25: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nh quy nh th ngơ ắl Cách ng tháng Tám năm 1945?ợ ạA. Truy th ng yêu kiên ng, khu dân Vi Namề ướ ườ ệB. Phát xít Nh hàng ng minh không đi ki nậ ệC. lãnh tài tình ng, ng là Ch ch Chí Minhự ồD. ng ng yêu chu ng hòa bình trên th gi iự ượ ớTrag http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 26: Nh ng văn ngo giao nào đánh Vi Nam tr thành thu aữ ủth dân Pháp?ựA. Hi giáp Tu và Hi Nhâm Tu tệ ướ ướ ấB. Hi Nhâm Tu và Hi c-măngệ ướ ướ ắC. Hi c-măng và Hi Giáp Tu tệ ướ ướ ấD. Hi c-măng và Hi Pa-t -n t.ệ ướ ướ ốCâu 27: Th ng nh ta đã qua Hi nh Gi nev làắ ượ ơA. các quân i, nhân viên quân vũ khí ngoài vào Vi Namướ ướ ệB. các tham ngh công nhân p, ch quy n, th ng nh và toàn nướ ẹlãnh thổC. Vi Nam ti th ng nh ng cu ng tuy trong cệ ướD. các bên tham chi th hi ng ng n, chuy giao quân sế ựCâu 28: Nh xét nào đây cu Cách ng tháng Tám năm 1945 Vi Nam làậ ướ ệkhông đúng?A. Đây là cu cách ng vào ng chính tr là ch uộ ượ ếB. Đây là cu cách ng gi phóng dân có tính ch dân ch đi hìnhộ ểC. Đây là cu cách ng gi phóng dân ng ph ng pháp cộ ươ ựD. Đây là cu cách ng gi phóng dân có tính ch nhân dân sâu cộ ắCâu 29: Đi gi ng nhau gi ng lĩnh chính trij (đ năm 1930) và Lu ngể ươ ươchính tr (tháng 10 năm 1930) là vi xác nhị ịA. nhi cách ngệ B. ng cách ngự ượ ạC. ng cách ng.ộ D. lãnh cách ngạ ạCâu 30: Nguyên quan tr ng nh Vi Nam khi tham gia nh vào kinh tắ ếth gi theo xu th toàn hóa làế ầA. am hi lu pháp qu tể B. nh tranh lành nhạ ạC. gi ng ch quy nữ D. bình ng trong nh tranhẳ ạCâu 31: Ch tr ng ng ta thù trong gi ngoài (t tháng 9/1945ủ ươ ừđ tr ngày 19/12/1946) đánh giá làế ướ ượA. ng nguyên c, sách cứ ượB. ng sách c, nguyên cứ ượ ắC. nguyên và sách cề ượD. ng nguyên và sách cừ ượTrag http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 32: ki nào đây tr thành tín hi công Cu kháng chi toàn qu cự ướ ốch ng th dân Pháp (19-12-1946)?ố ựA. Ch th toàn dân kháng chi Ban Tr ng Trung ng ng truy điỉ ườ ươ ềB. Công nhà máy đi Yên Ph (Hà i) phá máy, đi toàn thành ph nhânệ ốC. kêu toàn qu kháng chi Ch ch Chí Minhờ ồD. kêu toàn qu kháng chi Ban Th ng trung ng ngờ ườ ươ ảCâu 33: Nh ng năm sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga th hi chính sách iữ ốngo ng ph ng Tây hy ngạ ươ ọA. thành liên minh chính tr châu Âuậ ởB. nh ng chính tr và vi tr kinh tậ ượ ếC. xây ng liên minh kinh châu Âuự ởD. tăng ng tác khoa kĩ thu các cườ ướCâu 34: Ho đông Nguy Ái Qu trong nh ng năm 1919 1925 có nghĩa nh thạ ếnào cách ng Vi Nam?ố ệA. Chu ng, chính tr và ch cho ra chính ng vô ưở ởVi NamệB. Nguy Ái Qu đã ti nh và truy bá ch nghĩa Mác Lênin vào Vi Namễ ệC. Xây ng liên minh công nông trong cu tranh gi phóng dân c.ự ộD. cách ng Vi Nam tr thành ph cách ng th gi iư ớCâu 35: Sau chi tranh th gi th hai (1939 1945) bên nh nh ng nguyên nhânế ữchung, có nhi nguyên nhân riêng Mĩ, Tây Âu, Nh phát tri nhanh chóngề ể1. Mĩ ít th trong chi tranh th gi th hai.ị ứ2. Mĩ bi ng ng thành khoa kĩ thu t.ế ậ3. Tây Âu bi ng ngu ngoài.ế ướ4. Tây Âu tác có hi qu trong khuôn kh EC.ợ ổ5. Nh chi phí quân th (không vu quá 1% GDP)ậ ợXác nh câu đúng trong các câu trên?ị ốA. B. C. D. 2Câu 36: ki đánh phong trào ng (1895 1896) ch làự ươ ứA. vua Hàm Nghi đày sang Angiêriị B. cu kh nghĩa ng Khê th iộ ươ ạC. Phan Đình Phùng hy sinh D. cu kh nghĩa Ba Đình th iộ ạCâu 37: nào đây không ph ánh đúng nghĩa th ng cu cách ng dânướ ạt dân ch nhân dân Trung Qu (1946 1949)?ộ ốTrag http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệA. Ch 100 năm ách nô ch qu c, xóa tàn du phong ki nấ ếB. nh hu ng sâu phong trào gi phóng dân trên th gi iẢ ớC. Trung Hoa vào nguyên p, do và ti lên ch nghĩa xã iư ướ ướ ộD. tri Mãn Thanh tri phong ki cu cùng Trung Qu cậ ốCâu 38: Phong trào ng th đã ra yêu thi gì cu uầ ươ ấtranh gi phóng dân nhân dân ta?ả ủA. Ph có giai tiên ti lãnh ng tranh phù pả ườ ợB. Huy ng kháng chi toàn dân giành pộ ậC. Ph liên các phong trào tranh thành kh th ng nh tả ấD. Ph tăng ng nh quân có th ng Phápả ườ ươ ớCâu 39: Đi gi ng nhau trong con đu ng Phan Châu và Phanể ướ ộChâu Trinh làA. cùng đi theo khuynh ng phong ki nướ ếB. cùng mu cách, nâng cao dân trí, dân quy nố ềC. cùng đi theo khuynh ng dân ch nướ ảD. cùng mu dùng ch ng Phápố ốCâu 40: Hi ch ng nêu rõ đích Liên qu là “duy trì hòa bình và an ninhế ươ ốth gi i, phát tri các quan (1) ...gi các dân và ti hành (2) ...qu gi aế ữcác trên tôn tr ng nguyên (3) ... và quy (4) ... các dân c”.ướ ộNh ng còn thi trong đo trích trên là gìữ ạA. (1) bình ng, (2) tác, (3) ngh (4) doẳ ựB. (1) tác, (2) ngh (3) bình ng, (4) quy tợ ếC. (1) ngh (2) tác, (3) bình ng, (4) quy tữ ếD. (1) tác, (2) ngh (3) bình ng, (4) doợ ựĐáp án1-C 2-C 3-B 4-D 5-A 6-A 7-D 8-A 9-C 10-C11-B 12-A 13-B 14-B 15-D 16-B 17-D 18-A 19-C 20-A21-A 22-D 23-D 24-D 25-C 26-D 27-B 28-B 29-D 30-C31-A 32-B 33-B 34-A 35-C 36-B 37-D 38-A 39-C 40-CL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án CPh ng phápươ Sgk 12 trang 54, suy lu nậTrag http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCách gi i: giáo và khoa kĩ thu t, Nh luôn tìm cách nhanh số ựphát tri ng cách mua ng phát minh sáng ch Tính năm 1968, Nh đã muaể ảb ng phát minh ngoài tr giá USD. Đây cũng là đi khác chính sáchằ ướ ủphát tri khoa kĩ thu Nh so các nu khácể ảCâu 2: Đáp án CPh ng phápươ Sgk 11 trang 128-133, suy lu nậCách gi i: Phong trào yêu nu ch ng Pháp cu th XIX th XX tiêu bi có:ớ ể- Phong trào ng: kh nghĩa Bãi (1883 1892); Ba Đình (1886 1887); ngầ ươ ươKhê (1885 1896).- Phong trào tranh nhân dân: kh nghĩa nông dân Yên Th (1884 1913).ấ ếD vào th gian th cho th y, kh nghĩa Yên Th trong th gian dàiự ờnh tấCâu 3: Đáp án BPh ng phápươ Sgk 12 trang 134Cách gi i: Sau th Vi c, Pháp bu ph thay chi lu chi tranh ởĐông ng, “đánh nhanh th ng nhanh” sang ‘đánh lâu dài”, th hi chính sáchươ ệ“dùng ng Vi đánh ng Vi t, chi tranh nuôi chi tranh”.ườ ườ ếCâu 4: Đáp án DPh ng phápươ Sgk 12 trang 78Cách gi i: Sau chi tranh th gi là trong cu Khai thác thu th hai, nôngế ứdân là là ng to và đông nh dân cự ượ ộCâu 5: Đáp án APh ng phápươ Sgk 12 trang 118.Cách gi i: Ngày 2-9-1945, Ch ch Chí Minh Tuyên ngôn p, khai sinh raủ ận Vi Nam Dân ch ng hòa mãi mãi đi vào ch Vi Nam là trong nh ngướ ữngày nh t, vang nh dân cộ ộCâu 6: Đáp án APh ng phápươ Sgk 11 trang 49Cách gi i: Tháng 2-1917 (theo ch Nga), cu cách ng dân ch bùng Nga.ị ởS ki là cu bi tình công nhân Th đô Pê-to-rô-grát (nay làự ủXanh Pê-téc-bua).Câu 7: Đáp án DPh ng phápươ Sgk 12 trang 127Trag http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCách gi i: Nh ng chính sách hòa hoãn quân Trung Hoa Dân qu ng và Chínhữ ảph nh ng năm sau cách ng tháng Tám đã han ch th nh các ho tủ ạđ ng ch ng phá quân Trung Hoa Dân qu và tay sai, làm th âm độ ổchính quy cách ng chúngề ủCâu 8: Đáp án APh ng phápươ liên hệCách gi i: Ngày tháng năm 1954, ông trên ng kéo pháo ra, con cơ ườ ốcao và Chu i. Tô Vĩnh Di cùng pháo th ph trách đi khi càngẹ ểpháo ch nh ng cho kéo dây gi pháo, ngoài ra còn có chi nể ướ ếsĩ ph trách chèn bánh pháo. ng quân Pháp pháo ng Thanh lên. vụ ườ ịkéo gi pháo xu ng, ng th dây t. gi pháo đi và kh pháoữ ẩlăn qua chèn. Pháo th Lê Văn Chi lái càng phía ngoài càng pháo xu ng vàủ ựpháo trôi phía sâu. Tô Vĩnh Di càng pháo phía trong, chuy sangầ ềcàng pháo phía ngoài, ng ng càng pháo đâm vào vách núi. Tuy pháoố ướ ượlăn xu ng c, nh ng anh cũng bánh xe kh pháo ng đè lên ng iố ườtr ng th ng. Giây cu cùng khi ng ra đi u, anh còn iọ ươ ượ ỏ"Pháo có vi gì không”ệ tr khi ch tướ ếCâu 9: Đáp án CPh ng phápươ Sgk 12 trang 42 Cách gi i: Sau chi tranh th gi th hai, Mĩ không thi nh các khác màế ướcòn ng chi tranh làm giàu, thu nhu buôn bán vũ khí và ph ng ti nợ ươ ệchi tranhếCâu 10: Đáp án CPh ng phápươ Sgk 12 trang 35,36, suy lu nậCách gi i: ra kh chi tranh th gi th hai, các qu gia ch thi tướ ệh ng Trong đó có Anh và Pháp. Chính vì tàn phá ng nên ti kinh tạ ếvà quân hai này cũng nh ng không nh th ng tr mình suyự ướ ưở ướ ịy nhiên là đi ki thuân cho các thu tranh giành cế ướ ộl dân c, trong đó có các châu Phi. Sau năm 1945, các châu Phi nậ ướ ượ ướ ầl giành p:ượ ượ ậ- là cu binh bi binh lính và sĩ quan yêu Ai (1952), đở ướ ồv ng tri Pharuc, ch th dân Anh, ra ng hòa Ai (18/6/1953).ươ ướ ậ- Ti theo là Libi (1952), An-giê-ri. (1954-1962).ếTrag http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệ=> suy Anh và Pháp là đi ki khách quan có cho phong trào gi phóngự ảdân châu Phi.ộ ởCâu 11: Đáp án BPh ng phápươ suy lu nậCách gi i: Chi tranh nh qu :ế ả- quan qu th gi luôn trong tình tr ng căng th ng, nguy nố ếm cu chi tranh th gi i.ộ ớ- hai qu gia Mĩ và Liên Xô:ố ố+ quan ng minh chuy sang tình tr ng u.ừ ầ+ Các tham gia chi tranh nh ph chi nhi ti và ngu ch đuaướ ạvũ trang.Đáp án B: ch nghĩa kh ng xu hi sau khi chi tranh nh ch xu phát tủ ừmâu thu c, mâu thu tôn giáo, không ph là qu chi tranh nhẫ ạCâu 12: Đáp án APh ng phápươ Sgk 12 trang 154Cách gi i: Hi nh Gi nev quy nh quân nhân dân Vi Nam và quân vi nệ ễchinh Pháp hai mi Nam, vĩ tuy 17 (d theo sông -ậ ảQu ng Tr làm gi tuy quân th cùng khu phi quân hai bên gi iả ớtuy nếCâu 13: Đáp án BPh ng phápươ phân tích, đánh giáCách gi i: trong so sánh cu cách ng Khoa kĩ thu 1, cu cáchặ ộm ng khoa kĩ thu (KH KT) hai cũng phát tri do đòi cu ng, nhuạ ốc xu t.ầ ấ- Trong cách ng KH- KT 1, so Anh nhu ng các ph tăngạ ướ ệcao, yêu sáng ra lo máy làm cho năng su cao n. Vì th máy tầ ệb ng và máy kéo Gienni đã ra i, năng su nhi so ng tay,ằ ướ ằ- nh ng năm 40 th XX, do nhu cu ng con ng ngày càng tăngế ườcao, con ng không ch mu có nhi qu áo mà có các ph ch,ườ ạmáy móc tiên nghi trên lĩnh c. Xu phát yêu này mà trong cuôc cách ngọ ạKH KT 2, con ng nhi thàng khoa trên nhi lĩnh c: sinhầ ườ ươ ựh c, hóa c, lí, ...cùng đó là nguyên li i, li i, máy tính đi ,...ọ ửCâu 14: Đáp án BTrag 10 http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ