Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi THPTQG lần 2 môn lịch sử lớp 12

f73555bebf2f018127af15fc1bfef14b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-29 18:57:57 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT VĨNH PHÚCỞ KỲ KH SÁT KI TH THPTẢ ỨNĂM 2017 2018 OMôn: CH SỊ ỬTh gian lam bai:50 phút, không th gian phátơ ơđềCâu 1: (VD) ng Qu thành có vai trò nh th nào phong trào gi iả ượ ảphóng dân ?ộ ộA. Đánh giai đo trong phong trào gi phóng dân c, giai Đấ ộb lên vũ đài chính tr !ướ ịB. đi uề ki phong trào gi phóng dân phát tri sang giai đo nhệ ỉcao.C. Là chính ng giai n, có kh năng gi phóng dân cho nhân dân .ả ộD. Đánh th nh giai hòa chung vào trào dân dânấ ộch nhi châu Á.ủ ướCâu 2: (NB) Tham ngh thành ng ng Vi Nam (1 1930) iự ạdi các ch ng nào?ệ ảA. Đông ngươ ng ng, Đông ng ng liên đoàn.ộ ươ ảB. Đông ngươ ng liên đoàn, Tân Vi Cách ng ng.ộ ảC. An Nam ngộ ng, Đông ng ng liên đoàn.ả ươ ảD. Đông ngươ ng ng, An Nam ng ng.ộ ảCâu 3: (NB) nh ng năm 70 th XX, Nh tr thànhầ ởA. siêu ng tài chính th gi i.ườ ớB. trong ba trung tâm kinh tài chính th gi iế ớC. trung tâm kinh tài chính nh th gi i.ế ớD. trung tâm kinh tài chính duy nh th gi i.ế ớCâu 4: (VD) Tính ch Chi tranh th gi th nh (1914 1918) làấ ấA. phi nghĩa thu cộ các bên tham chi n.ề B. chính nghĩa thu phe Liên minh.ộ ềC. chính nghĩa thu phe Hi c.ộ ướ D. chi tranh qu xâm phi nghĩa.ế ượCâu 5: (TH) Nguyên nhân sâu xa bùng phong trào ng ch ng Phápẫ ươ ốcu th XIX làố ỉA. mâu thu nẫ dân gay t.ộ ắTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệB. phân hóa trong tri đình phong ki n.ộ ếC. th dân Pháp quy tâm tr kh phe ch chi n.ế ếD. tri đình phong ki xu ng chi ng.ế ươCâu 6: (TH) quan tr ng hàng và bách nh ra cho các ngấ ướ ồminh ngh Ianta là ịA. gi quy các phát xít chi i.ả ướ ạB. ch th gi sau chi tranh.ổ ếC. phân chia thành qu chi th ng gi các th ng tr n.ả ướ ậD. nhanh chóng đánh hoàn toàn các phát xít.ạ ướCâu 7: (TH) Th ch chính tr Nga tr Cách ng tháng Hai năm 1917 làể ướ ướ ạA. xã ch nghĩa B. ngộ hòa. C. quân ch chuyên ch .ủ D. quân ch hi n.ủ ếCâu 8: (VD) Đi khác nhau căn gi cách ng khoa kĩ thu hi so iể ớcách ng công nghi th XVIII là phát minh kĩ thu uạ ềA. trên các ngành khoa n.ọ B. ngu nghiên khoa c.ắ ọC. xu phát nhu chi tranh.ấ D. ngu th ti n.ắ ễCâu 9: (NB) ki nào đây làm phá chi ướ ượ “chi tranh ch nhoáng”ế ớc trong Chi tranh th gi th hai (1939 1945)?ủ ứA. Tr Mát -xc -va (12 -1941).ơ B. Tr Cu c-xc (8 1943).ậ ơC. Tr nậ Xta-lin-grát (11 1942). D. Tr En A-la-men (10 1942).Câu 10: (NB) Trong cu không chính th Manta (12 1989), hai siêuộ ảc ng Xô Mĩ đã tuyên bườ ốA. ch vi cệ ch đua vũ trang.ạ B. th tiêu tên trung,ử ầC. ch Chi tranh nh.ấ D. chế vũ khí nhân di t.ạ ệCâu 11: (NB) kinh Vi Nam nh ng năm 1936 1939 có đi gì?ề ểA. Suy thoái và kh ng ho ng.ủ B. Phát tri không nh.ể ịC. Ph và phát tri n.ụ D. Phát tri nể ch ch p.ậ ạCâu 12: (NB) Trong cu kh ng ho ng kinh 1929 1933, ngành xu nào cộ ứgi 47% so tr kh ng ho ng?ả ướ ảA. Nông nghi pệ B. Th ng ươ nghi pệ C. Công nghi p.ệ D. ch vị ụCâu 13: (NB) Cao trào cách ng ch ng qu và phong ki Trung Qu sau Chi nạ ếtranh th gi th nh ngế ượ ằA. kh iở nghĩa Nam ng.ươ B. kh iở nghĩa Vũ ng.ươTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệC. phong trào Nghĩa Hòa đoàn. D. phong trào Ngũ tứCâu 14: (NB) Tháng 1904, trong quá trình ho ng cách ng Phan Châu đãạ ộthành ậA. Ph cụ Vi t.ệ B. Tâm tâm xã.C. Duy tân. D. Vi Nam Quang ph i.ệ ộCâu 15Câu 19: (VD) Nguyên nhân ch các sau Chi tranh th gi iủ ướ ớth hai có xu ng liên khu làứ ướ ựA. hình thành các trung tâm kinh tài chính.ự ếB. ng và đa ng quan qu .ự ếC. phát tri nhanh chóng ng xu t.ự ượ ấD. nh tranh quy li gi các ng qu kinh .ự ườ ếCâu 20: (VD) Nguyên nhân ch th phong trào yêu cu thủ ướ ếk XIX Vi Nam làỉ ệA. thi ng tranh đúng n, khoa ườ ọB. thù còn nh đàn áp.ẻ ứC. di ra thi tính th ng nh t.ễ ấD. ch có nh ng hình th tranh phù p.ư ợCâu 21: (TH) dung nào đây không th hi tính ch tri phong tràoộ ướ ủcách ng 1930- 1931?ạA. ích cách ng Vi Nam ích cách ng th gi i.ế ớB. Nh đúng hai thù cách ng Vi Nam là qu và phong ki n.ằ ếC. ra kh hi “đ dân c”, “ng cay có ng”ộ ươ đòi thi iế ờs ng.ốD. lãnh ng và có tính th ng nh cao trong c.ặ ướ ướCâu 22: (NB) Ngoài qu phòng hùng nh, nh qu gia trên thộ ếgi sau Chi tranh nh còn ch vào nh ng nào đây?ớ ướA. xu phát tri n, tài chính ng ch c, công ngh trình cao.ả ộB. Xu ng n, th tr ng ng n, khoa phát tri n.ấ ườ ểC. Chính tr nh, xu phát tri n, trình trung cao.ị ảD. Xã nh, ph vinh, th tr ng ng n.ộ ướ ườ ớTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 23: (VD) Đâu là nguyên nhân quy nh hàng phát tri nế ềkinh các ch nghĩa sau Chi tranh th gi th hai?ế ướ ứA. Phát huy đa vai trò con ng i.ố ườB. Vai trò qu lí Nhà c.ả ướC. ng các bên ngoài phát tri n.ậ ểD. Áp ng thành khoa kĩ thu t.ụ ậCâu 24: (TH) dung nào không ph là đi quá trình quân phi hóa máyộ ộnhà Nh trong nh ng năm 30 th XX?ướ ỉA. li nề các cu chi tranh xâm c.ớ ượB. Có ch chuyên ch Thiên hoàng.ẵ ếC. Quá trình quân phi hóa kéo dài.ệD. Th hi gi giai và ng phát xít.ỏ ượCâu 25: (VD) dung nào đây th hi sáng Nguy Ái Qu hìnhộ ướ ềth truy bá ch nghĩa Mác Lênin vào Vi Nam trong nh ng năm 20 th XX?ứ ỉA. Qua các tác ph lí lu ch nghĩa Mác Lênin .ẩ ủB. Qua các tác ph yêu mà Ng sáng tác.ẩ ướ ườC. Qua các tác ph kinh đi ch nghĩa Mác Lênin.ẩ ủD. Qua các sách báo Pháp và Liên Xô.ủ ủCâu 26: (TH) Quy nh ngh Ianta (2 -1945) và nh ng th thu sau đó gi baế ữc ng qu Liên Xô, Mĩ, Anh đã tr thành khuôn kh tr th gi vìườ ớA. làm cho di hai c, hai phe xác trên toàn th gi i.ụ ượ ớB. các cướ tham chi ng nhi quy sau chi tranh.ế ượ ưở ếC. đã phân chia xong ph vi nh ng gi các th ng tr n.ạ ưở ướ ậD. đã gi th ch nghĩa th dân các thu a.ẫ ịCâu 27: (TH) ngh nào đây ng ta ngay đã gi quy đúng độ ướ ềdân c?ộA. nghị th Ban ch hành Trung ng ng ng Đông ng (5 1941).ầ ươ ươB. nghị thành ng ng Vi Nam (1 1930).ậ ệC. ngh Ban ch hành Trung ng ng ng Đông ng (11 1939).ộ ươ ươD. ngh thứ nh Ban ch hành Trung ng lâm th ng ng Vi Namấ ươ ệ(10 1930).Câu 28: (TH) Nguyên nhân sâu xa cu Chi tranh th gi th hai (1939 1945) làẫ ứTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệA. nh ngượ các ng qu ch nghĩa phát xít.ộ ườ ủB. thái hung hãn và tham ng c. ướ ứC. xu hi ch nghĩa phát xít.ự ủD. phát tri không ng các qu c.ự ướ ốCâu 29: (TH) Ho ng các ch ng Vi Nam năm 1929 ng cạ ướ ụđích nào iướA. Thúc ra ng ng Vi Nam.ẩ ệB. Gi phóng dân kh ách th ng tr qu c, tay sai.ả ốC. phong trào công nhân phát lên giác.ư ựD. Chu ch cho ra ng ng Vi Nam.ẩ ệCâu 30: (VD) khác bi cao trào 1905 1908 so các phong tràoự ớđ tranh giai đo tr làấ ướA. đông qu chúng nhân dân tham gia.ậ ượ ầB. do ph lãnh o, mang th dân c, vì dân ch .ộ ủC. do ph lãnh o, mang tính giai p, vì quy chính tr kinh .ộ ếD. có lãnh ng Qu i, tham gia công nhân, nông dân.ự ủCâu 31: (VD) ng kh nghĩa tháng Tám năm 1945 Vi Nam thành công cho th tổ ộcu kh nghĩa thành công ph cóầ ảA. chu nẩ chu đáo và quy tâm giành chính quy n.ị ềB. chu chu đáo và đi ki khách quan thu i. ợC. th và quy tâm ch th .ế ơD. đi ki ch quan và khách quan thu i.ề ợCâu 32: (VD) Nhân hàng quy nh thành công cu Duy tân Minh Tr Nh tố ậB (1868) làảA. Thiên hoàng có trí cao quy hành.ị ềB. kinh ch nghĩa phát tri nh .ế ẽC. giai tư ngày càng tr ng thành và có th kinh .ả ưở ếD. ng và giúp các ph ng Tây.ự ướ ươCâu 33: (TH) nào đây không ph là đi phong trào ng cu thướ ươ ếk XIX?ỉA. Di ra ch kì và Trung kì.ễ B. Tr qua giai đo phát tri n.ả ểC. Ch ng th dân Pháp giành p.ố D. Có nhi hình th tranh phong phú.ề ấTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 34: VDC) dung nào coi là th ch do xu th toàn hóa đem iộ ượ ạcho các qu gia trên th gi i?ấ ớA. Quá trình liên khu c, tác gi các đang nh.ế ướ ượ ạB. Ngu kĩ thu công ngh và kinh nghi qu lí bên ngoài.ồ ừC. Hòa bình, nh nên phát tri nhanh chóng quan th ng qu .ổ ươ ếD. ra các ch liên kinh th ng i, tài chính các khu c.ự ươ ựCâu 37: (VD) dung nào đây không ph là nghĩa qu Cách ng thángộ ướ ạM Nga năm 1917?ườA. Đánh th ng ch nghĩa xã trên ph vi th gi i.ấ ớB. vũ nh phong trào cách ng giai công nhân qu ếC. ra con ngườ gi phóng cho các dân áp trên toàn th gi i.ả ớD. nh ng nh ti trình và di th gi i.Ả ưở ớCâu 38: (VD) dung nào đây ph ánh vai trò Liên Xô trong cu uộ ướ ấtranh ch ng ch nghĩa phát xít (1939 1945)?ố ủA. tr liên quân Anh Mĩ tiêu di ch nghĩa phát xít.ỗ ủB. Là trong ba ng tr t, gi vai trò quy nh.ộ ượ ịC. Là ng tiên phong, gi vai trò quan tr ng.ự ượ ọD. Có vai trò nh nhị trong vi tiêu di ch nghĩa phát xít.ệ ủCâu 39: (NB) Các qu tr Vi Minh xây ng ượ ừA. trung du mi núi.ề B. ng ng, trung du.ồ ằC. mi núi.ề D. mi xuôi.ềCâu 40: (VD) Nguy Ái Qu ra đi tìm ng (1911) ch xu phát tễ ườ ướ ừA. yêu tìm con ng i.ầ ườ ướ ớB. ch các con ng tr đó. ườ ướ ướC. mâu thu dân phát tri gay t. ắD. nh ng phong trào cách ng th gi i.ả ưở ớĐáp án1-A 2-D 3-B 4-D 5-A 6-D 7-C 8-B 9-A 10-C11-C 12-C 13-D 14-C 15-B 16-D 17-D 18-B 19-D 20-A21-A 22-A 23-D 24-D 25-B 26-C 27-B 28-D 29-A 30-B31-D 32-A 33-D 34-B 35-A 36-D 37-A 38-B 39-C 40-ATrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án APh ng pháp: ươ phân tích.Cách gi i:ảTrong phong trào tranh nhân dân ng Qu đã th hi vai trò aấ ủmình thông qua vi c:ệ- ng qu đã đánh giai đo giai đo giai cả ướlên vũ đài chính tr .ị- Là đòn giáng nh th dân Anh, bu nhân dân Anh ph thu lu chia tạ ắBen-gan.- Thúc phong trào tranh nhân dân, đánh phát tri giai pẩ ướ ất nư ả- tiên trong lich công nhân tham gia phong trào dân c.ầ ộCâu 2: Đáp án DPh ng pháp: ươ Sgk 12 trang 87.Cách gi i:ảTham ngh thành ng ng Vi Nam (1-1930) có Tr nh Đình vàự ửNguy nh và bi Đông ng ng ng, Châu Văn Liêm vàễ ươ ảNguy Thi là bi An Nam ng ng.ễ ảSai và chú ý:ầNgày 24-2-1930, theo ngh Đông ng ng liên đoàn, ch này giaề ươ ượnh ng ng Vi Nam.ậ ệCâu 3: Đáp án BPh ng pháp: ươ Sgk 12 trang 54.Cách gi i:ảT nh ng năm 70 tr đi, Nh tr thành trong ba rung tâm kinh tài chínhếl th gi (cùng Mĩ và Tây Âu).ớ ớCâu 4: Đáp án DPh ng pháp: ươ đánh giá, phân tích.Cách gi i:ảTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệChi tranh 1914 là cu chi tranh qu xâm c, phi nghĩa. thamế ượ ướgia chi tranh, phe nào, có đích tr i, khu ch tr ng th c, chi mế ươ ếthêm thu a, gi thu phe kia. Chi tranh đó ti hành gi hai kh độ ướ ếqu chia th gi i. Trong cu chi tranh đó, xung gi hai qu Anh vàố ốĐ có tác ng chính quy nh.ứ ịChi tranh th gi th nh đã gây ra nh ng tàn phá vô cùng to n, làm 10 tri ng iế ườch t, 20 tri ng th ng. Nh ng thi khác ch do chi tranhế ườ ươ ếgây nên cũng kh ng khi p. Chi tranh làm cho các qu châu Âu, th ng tr cũngấ ậnh tr n, suy u. Mĩ tr thành ch chính Tây Âu, nh vi bán vũ khíư ướ ệcho các trong hai tham chi n.ướ ướ ếCâu 5: Đáp án APh ng pháp:ươ Sgk 11 trang 124, suy lu n.ậCách gi i:ảĐ th dân Pháp, vi ký Hi Pat nôt ngày 6-6-1884 đã ch giai đo nố ướ ạxâm ngót 30ượ năm. Nh ng cu kháng chi nhân dân ta còn âm trong hoànư ỉc nh i. Th dân Pháp chả xác quy trung ng, còn ph cácậ ượ ươ ớđ ph ng và Trung Kỳ chúng ch thị ươ c. Vì th th dân Pháp cònắ ượ ựph tr qua giai đo 12 năm mà chúng là giai đo bình nh,ả đàn áp các phong tràovũ trang cu cùng.ố=> Mâu thu gi nhân dân Vi Nam th dân Pháp ngày càng gay t, có th bùngẫ ển phong trào đồ tranh lúc nào.ấ ứ=> Khi chi ng ban ra (13-7-1885), nhân dân đã ngay ng ngế ươ ượ ưở ứ=> thành phong trào tranh vũ trang sôi i, liên kéo dài trong 10 năm ch mạ ấd t.ứCâu 6: Đáp án DPh ng pháp:ươ Sgk 12 trang Cách gi i:ảĐ năm 1945, Chi tranh th gi th hai thúc, nhi quan tr ng và pầ ấbách ra tr các ng qu ng minh:ặ ướ ườ ồ+ Vi nhanh chóng đánh phát xít.ệ ạ+ ch th gi sau chi tranh.ổ ế+ Vi phân chia thành qu chi th ng.ệ ắTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệTrong đó, bách nh lên hàng là vi nhanh chóng đánh hoànấ ượ ạtoàn các phát xít.ướCâu 7: Đáp án CPh ng pháp:ươ Sgk 11 trang 48, suy lu n.ậCách gi i:ảSau Cách ng 1905 1907, Nga là quân ch chuyên ch ng là Ngaạ ướ ầhoàng Ni-cô-lai II. ch quân ch và nh ng tàn tích phong ki không chự ỉlàm cho ng nhân dân Nga ngày càng khó khăn mà còn kìm hãm ng phát tri nờ ểc ch nghĩa này.ủ ướ=> Th ch chính tr Nga tr Cách ng tháng Hai năm 1917 là ch quân chể ướ ủchuyên ch .ếCâu 8: Đáp án BPh ng pháp:ươ so sánh.Cách gi i:ả- Cách ng công nghi th XVIII phát minh kĩ thu ngu th ti nạ ễcu ng.ộ ố- Cách ng khoa kĩ thu hi có đi nh là phát minh kĩ thu tạ ậđ ngu nghiên khoa c, khoa đi tr ng cho kĩ thu t, kĩ thu tề ướ ườ ậl ng cho xu t.ạ ườ ấCâu 9: Đáp án APh ng pháp:ươ Sgk 11 trang 95.Cách gi i:ảTháng 12-1940, Hít-le thông qua ho ch “chi tranh ch nhoáng”ế công Liên Xô.ấQuân và nhân dân Liên Xộ kiên quy chi Tế qu c. Tháng 12-1941,ốH ng quân Liên Xô do ng Giu-c ch huy đã ph công quy li t, lùi quân cồ ướ ứra kh ngõ th đô. Chi th ng Mát-xc -va đã làm phá chi “ỏ ượ chi tranhếch nhoáng”ớ Hít-le.ủCâu 10: Đáp án CPh ng pháp:ươ Skg 12 trang 63 Cách gi i:ảTháng 12 1989, trong cu không chính th Manta (12 1989), hai siêuộ ảc ng Xô Mĩ đã chính th cùng tuyên ch Chi tranh nh.ườ ạTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 11: Đáp án CPh ng pháp:ươ Sgk 12 trang 99.Cách gi i:ảNh ng năm 1936 1939 là giai đo ph và phát tri kinh Vi Nam. Tuyữ ệnhiên, kinh Vi Nam và thu vào kinh Pháp.ề ếSai và chú ý:ầKh ng ho ng và suy thoái là đi kinh Vi Nam trong giai đo 1930 -ủ ạ1935 do nh ng cu kh ng ho ng kinh .ả ưở ếCâu 12: Đáp án CPh ng pháp:ươ Sgk 11 trang 66 Cách gi i:ảCu kh ng ho ng kinh th gi vào cu năm 1929 đã giáng đòn ng vào kinhộ ềt c. Năm 1932, xu công nghi gi 47% so nh ng năm tr kh ngế ướ ủho ng.ảCâu 13: Đáp án DPh ng pháp:ươ Sgk 11 trang 79.Cách gi i:ảPhong trào Ngũ bùng ngày 4-5-1919 nh ph âm xâu xé các cứ ướđ qu đã cao trào cách ng ch ng qu và phong ki Trung Qu c.ế ốCâu 14: Đáp án CPh ng pháp:ươ Sgk 11 trang 141.Cách gi i:ảTháng 5-1904, Qu ng Nam, Phan Châu cùng các ng chí ông thành iạ ộDuy tân, chủ tr ng đánh đu gi Pháp, giành dân c, thi chính thươ ểquân ch hi Vi Nam.ủ ệCâu 15: Đáp án BPh ng pháp:ươ đánh giá, phân tích.Cách gi i:ảKh nghĩa ng Khê đánh giá là tiêu bi nh trong phong trào ng ch ngở ươ ượ ươ ốPháp cu th XIX do:ố ỉTh gian ho ng:ờ lâu nh (10 năm)ấĐ bàn ho ng ng n:ị trên nh Thanh-Ngh -Tĩnh và Qu ng Bình.ỉ ảTrang 10 http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ