Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI THPT QG MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 209

da807c480e2595765a5d86167c9483c1
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-28 17:16:16 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 205 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

209-2018ềCâu 81: Khu sinh nào sau đây có đa ng sinh cao nh t?ọ ấA. Hoang c. B. ng nhi i. C. Th nguyên. D. ng lá ng ôn i.ạ ớCâu 82: Theo lí thuy t, phép lai nào sau đây cho con ch có ki gen ng tr i?ế ộA. AA Aa. B. Aa Aa. C. Aa aa. D. AA AA.Câu 83: qu th có thành ph ki gen là 0,16 AA 0,48 Aa 0,36 aa. alen Aộ ốc qu th này làủ ểA. 0,4. B. 0,3. C. 0,7. D. 0,5.Câu 84: Theo thuy ti hóa hi i, hi ng trao các cá th ho các giao gi aế ượ ữcác qu th cùng loài làầ ượ ọA. ch nhiên. B. di nh gen. C. giao ph không ng nhiên. D. tọ ộbi n.ếCâu 85: ng nào sau đây có quá trình trao khí gi th môi tr ng di ra ườ ởmang?A. ch ng.Ế B. Mèo ng.ừ C. Chim sâu. D. Tôm sông.Câu 86: Trong ch phát tri sinh gi qua các ch t, nào sau đây phát sinhị ạcác nhóm linh tr ng?ưởA. Trung sinh.ạ B. Nguyên sinh.ạ C. Tân sinh.ạ D. sinh.ạ ổCâu 87: th ng trên n, và ion khoáng th ch quanỞ ướ ượ ơnào sau đây?A. Hoa. B. .ễ C. Lá. D. Thân.Câu 88: Ph ng pháp nào sau đây có th ng ng ra sinh mang đi mươ ượ ểc hai loài?ủA. Gây bi gen.ộ B. Dung bào tr n.ợ ầC. Nhân vô tính.ả D. Nuôi ph n.ấ ấCâu 89: th t, nguyên dinh ng khoáng thi nào sau đây là nguyên iỞ ưỡ ạl ng?ượA. Bo. B. t.ắ C. Nit .ơ D. Mangan.Câu 90: ng nào sau đây có tu hoàn kín?ộ ầA. Châu ch u.ấ B. Trai sông. C. Chim câu. D. sên.ồ ỐCâu 91: Vào mùa sinh n, các cá th cái trong qu th cò tranh giành nhau thu đả ểlàm Đây là ví quan hổ ệA. sinh.ộ B. nh tranh cùng loài. C. tr cùng loài. D. tác.ạ ợCâu 92: Lo axit nuclêic nào sau đây là thành ph ribôxôm? ủA. mARN. B. ADN. C. tARN. D. rARN.Câu 93: phát hi hô th t, nhóm sinh đã ti hành thí nghi nh sau:ể ưDùng bình cách nhi gi ng nhau đánh th 1, 2, và 4. bình ng aệ ủm gi ng lúa: bình ch 1kg nhú m, bình ch 1kg khô, bình ch 1kgộ ứh nhú đã lu chín và bình ch 0,5kg nhú m. kín bìnhạ ỗr trong gi Bi ng các đi ki khác bình là nh nhau và phù thíồ ớnghi m. Theo lí thuy t, có bao nhiêu đoán sau đây đúng qu thí nghi m?ệ ệI. Nhi bình tăng.ệ ềIII. ng O2 bình và bình gi m.ồ ảII. Nhi bình cao nh t.ệ ấIV. ng O2 bình tăng.ồ ởA. 1. B. 4. C. 3. D. 2.Câu 94: Khi nói quá trình tiêu hóa th ăn ng có túi tiêu hóa, phát bi nào sau đâyề ểđúng? A. Th ăn tiêu hóa ngo bào và tiêu hóa bào.ứ ượ ộB. Trong ngành Ru khoang, ch có th có quan tiêu hóa ng túi.ộ ạC. Th ăn tiêu hóa ngo bào nh enzim lizôxôm.ứ ượ ủD. Trong túi tiêu hóa, th ăn ch bi c.ứ ượ ọCâu 95: Khi nói kích th qu th sinh t, phát bi nào sau đây đúng?ề ướ ểA. kích th qu th đa thì các cá th trong qu th th ng tăng ngế ướ ườ ườh tr nhau.ỗ ợB. Kích th qu th luôn nh, không ph thu vào đi ki môi tr ng.ướ ườC. Kích th qu th có nh ng sinh và vong qu th .ướ ưở ểD. Kích th qu th là kho ng không gian mà các cá th qu th sinh ng.ướ ốCâu 96: Th bi nào sau đây có th hình thành do th tinh gi giao iể ượ ộv giao ng i?ớ ưỡ ộA. Th i.ể B. Th t.ể C. Th tam i.ể D. Th ba.ểCâu 97: Khi nói các nhân ti hóa theo thuy ti hóa hi i, phát bi nào sau đâyề ểđúng? A. Giao ph không ng nhiên luôn tr ng thái cân ng di truy qu nố ầth .ểB. bi gen cung nguyên li th cho quá trình ti hóa.ộ ếC. Di nh gen ch làm thay alen các qu th có kích th nh .ậ ướ ỏD. Các ng nhiên làm thay alen qu th không theo ng xácế ướđ nh.ịCâu 98: phân ADN vi khu có (A T)/(G X) 1/4. Theo lí thuy t, lộ ệnuclêôtit lo phân này làạ ửA. 10%. B. 25%. C. 20%. D. 40%.Câu 99: Khi nói th ăn, phát bi nào sau đây đúng?ề ướ ểA. Trong di th sinh thái, th ăn qu xã nh ph so qu xãễ ướ ầsuy thoái.B. th ăn ng nhi th ng gi th ăn th nguyên.ướ ườ ướ ảC. Qu xã càng đa ng thành ph loài thì th ăn càng gi n.ầ ướ ảD. th ăn qu xã vùng ôn luôn ph so qu xã vùng nhi i.ướ ớCâu 100: loài th t, bi ng gen quy nh tính tr ng, các alen tr là tr iộ ộhoàn toàn.Theo lí thuy t, phép lai nào sau đây cho con có ki hình phân li theo 1?ế ệA. aB ab. B. Ab aB. C. AB Ab D. Ab AB.ab ab ab ab ab ab ab aBCâu 101: loài th t, alen quy nh thân cao tr hoàn toàn so alen quy nh thânộ ịth p; alen quy nh qu ng tr hoàn toàn so alen quy nh qu chua. Cho cây thânấ ảcao, qu ng (P) th ph n, thu F1 lo ki hình, trong đó có 54% cây thânả ượ ốcao, qu ng t. Bi ng không ra bi n. Phát bi nào sau đây đúng?ả ểA. F1 có đa lo ki gen.ố ểB. Quá trình gi phân cây đã ra hoán gen 20%.ả ốC. F1 ch có lo ki gen quy nh ki hình thân cao, qu chua.ỉ ảD. Trong các cây thân th p, qu ng F1, có 3/7 cây có ki gen ng 2ố ảc gen.ặCâu 102: Trên tro tàn núi xu hi qu xã tiên phong. Qu xã này sinh ng và phátử ốtri làm tăng và làm giàu thêm ngu dinh ng thu cho thayể ưỡ ỏth Theo th gian, sau là tr ng cây thân th o, thân và cu cùng là ng nguyên sinh.ế ừTheo lí thuy t, khi nói quá trình này, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. Đây là quá trình di th sinh thái.ễ ếII. ng nguyên sinh là qu xã nh quá trình bi này.ừ ổIII. đa ng sinh có xu ng tăng trong quá trình bi này.ộ ướ ổIV. trong nh ng nguyên nhân gây ra quá trình bi này là nh tranh gay gi aộ ữcác loài trong qu xã.ầA. 3. B. 1. C. 4. D. 2.Câu 103: Khi nói th đa th t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ề ểI. Th đa th ng không có kh năng sinh tính bình th ng.ể ườ ườII. Th đa có th hình thành nh lai xa kèm theo đa hóa.ể ượ ộII. Th đa có th hình thành do không phân li các nhi thể ượ ểtrong nguyên phân tiên .ầ ửIV. đa là ng bi làm tăng nguyên nhi th tị ộloài.A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.Câu 104: Khi nói hô và tu hoàn ng t, có bao nhiêu phát bi sau đâyề ểđúng? I. các ng có tu hoàn kép thì ph nhi ph nang.ấ ượ ếII. tâm th cá và ng có pha tr gi máu giàu O2 và máu giàu CO2.Ở ưỡ ữIII. Trong tu hoàn kép, máu trong ng ch luôn giàu O2 máu trong tĩnh ch.ệ ạIV. thú, huy áp trong tĩnh ch th huy áp trong mao ch.Ở ạA. 3. B. 4. C. 2. D. 1.Câu 105: Khi nói chu trình sinh hoá, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ề ểI. Chu trình sinh hoá là chu trình trao các ch trong nhiên.ị ựII. Cacbon đi vào chu trình cacbon ng cacbon điôxit (CO2).ướ ạIII. Trong chu trình nit th th nit ng NH và NO −.ơ ướ ạIV. Không có hi ng ch ng ng trong chu trình sinh hóa.ệ ượ ịA. 1. B. 2. C. 4. D. 3.Câu 106: Khi nói sinh thái, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ề ểI. Các loài có sinh thái trùng nhau ph có th cùng ng trong sinhổ ộc nh.ảII. sinh thái loài khác chúng.Ổ ủII. Kích th th ăn, hình th i,… loài nên các sinh thái dinhướ ềd ng.ưỡIV. Các loài cùng ng trong sinh nh có th có sinh thái nhi khác nhau.ố ộA. 4. B. 2. C. 3. D. 1.Câu 107: Khi nói quang th t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ề ểI. Phân O2 gi phóng trong quá trình quang có ngu phân H2O.ử ượ ửIII. ng phân glucôz thì pha ph ng phân CO2.ể ượ ửIII. Pha sáng cung ATP và NADPH cho pha i.ấ ốIV. Pha cung NADP+ và glucôz cho pha sáng.ố ơA. 1. B. 3. C. 4. D. 2.Câu 108: qu th ng ph có ki gen là 0,36 AA 0,48 Aa 0,16 aa. Theo líộ ểthuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. không có tác ng các nhân ti hóa thì F1 có 84% cá th mang alen A.ế ểII. có tác ng nhân bi thì ch ch làm gi đa ng di truy nế ềc qu th .ủ ểIII. có tác ng các ng nhiên thì alen có th lo hoàn toàn kh iế ỏqu th .ầ ểIV. ch ch tác ng di nh gen thì có th làm tăng alen A.ế ốA. 4. B. 2. C. 1. D. 3.Câu 109: loài th t, xét gen phân li cùng tham gia vào quá trình chuy nộ ểhóa ch màu tr ng trong bào cánh hoa: alen quy nh enzim chuy hóa ch thànhấ ấs alen quy nh enzim chuy hóa ch thành xanh. Khi trong bào cóắ ếc và xanh thì cánh hoa có màu vàng. Các alen bi và quy nhả ịcác prôtêin không có ho tính enzim. Bi ng không ra bi n. Theo lí thuy t, có baoạ ếnhiêu phát bi sau đây đúng?ểI. Cho cây gen th ph ho cho cây này giao ph cây hoa tr ngị ắthì phép lai này cho con có lo ki hình.ả ểII. Cho cây hoa giao ph cây hoa xanh, có th thu con có đa lo ki uỏ ượ ểgen.II. Cho hai cây hoa có ki gen khác nhau giao ph nhau, thu con mỏ ượ ồtoàn cây hoa .ỏIV. Cho cây hoa vàng giao ph cây hoa tr ng, có th thu con có 75% cây hoaấ ượ ốđ .ỏA. 3. B. 4. C. 2. D. 1.Câu 110: loài th t, xét gen trên nhi th gen quy nhộ ịm tính tr ng, gen có alen và các alen tr là tr hoàn toàn. Cho hai cây cóộ ềki hình tr tính tr ng (P) giao ph nhau, thu F1 có 1% cây mang ki uể ượ ểhình tính tr ng. Cho bi không ra bi nh ng ra hoán gen cặ ảquá trình phát sinh giao và giao cái ng nhau. Theo lí thuy t, có baoử ếnhiêu phát bi sau đây đúng?ểI. F1, cây ng gen ng cây gen.Ở ặII. F1, có 13 lo ki gen quy nh ki hình tr trong tính tr ng.Ở ạII. hai cây có ki gen khác nhau thì đã ra hoán gen 40%.ế ốIV. F1, có 18,5% cây mang ki hình tr trong tính tr ng.Ở ạA. 3. B. 4. C. 2. D. 1.Câu 111: ng i, gen quy nh nhóm máu và gen quy nh ng tóc trên nhi cỞ ườ ắth th ng và phân li p. Theo dõi di truy hai gen này dòng ng taể ườ ườv ph sau:ẽ ượ ệBi ng gen quy nh nhóm máu alen, trong đó ki gen IA IA và IA IO quy nhế ịnhóm máu A, ki gen IBIB và IBIO quy nh nhóm máu B, ki gen IA IB quy nhể ịnhóm máu AB và ki gen IO IO quy nh nhóm máu O; gen quy nh ng tóc có alen, alenể ạtr là tr hoàn toàn; ng mang alen quy nh tóc th ng và không phát sinh bi nộ ườ ếm nh ng ng trong ph Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ớ ườ ểI. Xác nh đa ki gen ng trong ph .ị ượ ườ ệII. Ng và ng 10 có th có ki gen gi ng nhau.ườ ườ ốIII. Xác su sinh con có nhóm máu AB và tóc xoăn là 17/32.ấ ặIV. Xác su sinh con có nhóm máu và tóc th ng 10 11 là 1/4.ấ ặA. 1. B. 3. C. 2. D. 4.Câu 112: loài th giao ph ng nhiên có nhi th ng 2n 6. Xétộ ưỡ ộ3 gen A, a; B, b; D, trên nhi th gen quy nh tính tr ng vàặ ạcác alen tr là tr hoàn toàn. Gi do bi n, trong loài đã xu hi các ng th baộ ểt ng ng các nhi th và các th ba này có ng và kh năng sinhươ ảs n. Cho bi không ra các ng bi khác. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sauả ểđây đúng? I. loài này có đa 42 lo ki gen.Ở ểII. loài này, các cây mang ki hình tr tính tr ng có đa 20 lo ki gen.Ở ểIII. loài này, các th ba có đa 33 lo ki gen.Ở ểIV. loài này, các cây mang ki hình trong tính tr ng có đa 10 lo ki gen.Ở ểA. 1. B. 3. C. 4. D. 2.Câu 113: qu th th th ph n, alen quy nh thân cao tr hoàn toàn so iộ ớalen quy nh thân th p; alen quy nh hoa tr hoàn toàn so alen quy nh hoaị ịtr ng. Th xu phát (P) qu th này có thành ph ki gen là 0,2 AABb 0,2ắ ểAaBb 0,2 Aabb 0,4 aabb. Cho ng qu th không ch tác ng các nhân ti hóaằ ếkhác. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. F2 có đa lo ki gen.ố ểII. ki gen gi qua các th .ỉ ệIII. Trong ng cây thân cao, hoa F2, có 8/65 cây có ki gen 2ổ ảc gen.ặIV. F3, cây có ki gen trong gen chi 3/64.Ở ệA. 1. B. 4. C. 2. D. 3.Câu 114: qu th th giao ph ng nhiên, xét gen A, a; B, b; D, d; E, eộ ặphân li p, gen quy nh tính tr ng và các alen tr là tr hoàn toàn. Cho bi tộ ếkhông ra bi nhi th các alen bi không nh ng ng vàả ưở ốkh năng sinh th bi n. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ả ểI. A, B, D, là các alen bi thì các th bi có đa 80 lo ki gen.ế ểIII. A, B, D, là các alen bi thì các th bi gen có đa 10 lo iế ạki gen.ểIII. A, B, d, là các alen bi thì các th bi gen có đa lo ki uế ểgen.IV. a, b, d, là các alen bi thì các th bi có đa 65 lo ki gen.ế ểA. 4. B. 2. C. 1. D. 3.Câu 115: loài th t, tính tr ng màu hoa do gen (A, và B, b) phân li pộ ậcùng quy nh; tính tr ng trúc cánh hoa do gen (D, d) quy nh. Cho hai cây (P)ị ịthu ch ng giao ph nhau, thu F1 Cho F1 th ph n, thu F2 có ki hìnhầ ượ ượ ểphân li theo 49,5% cây hoa cánh kép 6,75% cây hoa cánh 25,5% cây hoaỉ ơtr ng, cánh kép 18,25% cây hoa tr ng, cánh n. Bi ng không ra bi nh ng yắ ảra hoán gen trong quá trình phát sinh giao và giao cái ng nhau.ị ằTheo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. Ki gen cây có th là AA Bd/ Bdể aa bD/ bDII. F2 có cây hoa cánh kép trong gen chi 12%.ố ếIII. F2 có đa 11 lo ki gen quy nh ki hình hoa tr ng, cánh kép.ố ắIV. F2 có cây hoa tr ng, cánh thu ch ng chi 8,25%.ố ếA. 3. B. 1. C. 2. D. 4.Câu 116: loài ng t, xét gen cùng trên nhi th th ng; iộ ườ ỗgen quy nh tính tr ng, gen có alen và các alen tr là tr hoàn toàn. Bi ngị ằkhông ra bi n. Theo lí thuy t, có bao nhiêu đoán sau đây đúng?ả ựI. Lai hai cá th nhau có th thu con toàn cá th gen.ể ượ ặII. Lai hai cá th nhau có th thu con có lo ki gen.ể ượ ểIII. Cho th gen lai th gen, thu iơ ượ ờcon có cá th gen chi 25%.ố ếIV. Lai hai cá th nhau có th thu con có ki hình phân li theo 1.ể ượ ệA. 4. B. 1. C. 3. D. 2.Câu 117: Khi nói ho ng opêron Lac vi khu E. coli, có bao nhiêu phát bi sauề ểđây đúng?I. ra bi gi gen trúc thì có th làm cho prôtêin do gen này quy nh bế ịb ho t.ấ ạIII. ra bi gen đi hòa làm cho gen này không phiên mã thì cácế ượgen trúc Z, Y, cũng không phiên mã.ấ ượIII. Khi prôtêin ch liên vùng hành thì các gen trúc Z, Y, không cứ ượphiên mã.IV. ra bi nuclêôtit gi gen đi hòa thì có th làm cho các genế ểc trúc Z,ấY, phiên mã ngay khi môi tr ng không có lactôz .ả ườ ơA. 3. B. 4. C. 2. D. 1.Câu 118: loài ng t, tính tr ng màu do gen có alen trên nhi thộ ểth ng quy nh. Th hi hai phép lai, thu qu sau:ườ ượ ảII. Phép lai 1: Cá th lai cá th cái nâu (P), thu F1 có ki hìnhể ượ ểphân li theo cá th cá th nâu cá th vàng.ỉ ắJJ. Phép lai 2: Cá th vàng lai cá th cái vàng (P), thu F1 có ki uể ượ ểhình phân li theo cá th vàng cá th tr ng.ỉ ắCho bi không ra bi n. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ế ểI. loài này, ki hình quy nh nhi lo ki gen nh t.Ở ượ ấII. loài này, cho cá th nâu giao ph các cá th cái có ki hình khác, có đaỞ ố6 phép lai thu con toàn cá th nâu.ề ượ ắIII. F1 phép lai có ki gen phân li theo 1.ủ ệIV. Cho cá th phép lai giao ph cá th cái vàng phépể ủlai 2, có th thu con có ki hình phân li theo 1.ể ượ ệA. 3. B. 2. C. 1. D. 4.Câu 119: loài th t, xét gen mã hóa chu pôlipeptit trên đo không ch aộ ứtâm ng nhi th mút nhi th các gen này theo thộ ứt M, N, P, Q, S, T. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ự ểI. bi nuclêôtit gi gen làm thay trình côđon các phân tộ ửmARN phiên mã các gen N, P, Q, và T.ượ ừIII. ra bi chuy đo nhi th làm cho gen chuy vào trí gi aế ữgen và gen thì có th làm thay ho ng gen N.ể ủIII. ra bi đo nhi th ch gen và gen thì có th đi ki nế ệcho bi gen, nên các gen i.ộ ớIV. ra bi đi gen thì luôn làm thay thành ph các lo nuclêôtit aế ủgen này.A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.Câu 120: loài ng t, xét gen cùng trên nhi th th ng theo th làộ ườ ựgen gen gen 3. Cho bi gen quy nh tính tr ng, gen có alen, cácế ềalen tr là tr hoàn toàn và không ra bi n. Theo lí thuy t, có bao nhiêu phát bi sauộ ểđây đúng?I. Cho các cá th mang ki hình tr trong tính tr ng lai các cá th cái mangể ểki hình trong tính tr ng thì trong loài có đa 60 phép lai.ể ốII. Loài này có đa lo ki gen ng gen.ố ặII. Cho cá th mang ki hình tr tính tr ng, gen lai cáể ớth cái mang ki hình trong tính tr ng, có th thu con có lo iể ượ ạki hình.ểIV. Cho cá th mang ki hình tr trong tính tr ng lai cá th cái mang ki uể ểhình tr vộ ề1 trong tính tr ng, có th thu con có ki hình phân li theo 1.ạ ượ ệA. 1. B. 4. C. 3. D. 2.------------------------ ------------------------Ế