Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi ôn tập chương 4 vật lý 12 cơ bản

d42ba3a29020ffac9a6a10a91b040a08
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-02-16 06:05:12 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 895 | Lượt Download: 36 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRUNG TÂM GDTX-HNHUYỆN THĂNG BÌNH KIỂM TRA TIẾTMÔN: Vật lí 12Thời gian làm bài: 45 phút; (20 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh:..........................................................................Lớp:...............................................................................Câu 12 34 10Đáp ánCâu 1112 1314 15 16 17 18 19 20Đáp ánCâu 1: Một máy thu sóng điện từ có có thể thay đổi. Khi tăng lần thì phải tăng hay giảm baonhiêu lần để bước sóng mà máy thu được giảm đi lần?A. giảm 25 lần B. giảm 125 lần C. tăng 25 lần D. tăng 125 lầnCâu 2: Cường độ dòng tức thời trong mạch dao động LC là 0,05sin2000 (A), điện dung của tụ bằng5 F. Độ tự cảm của cuộn dây làA. 2,5.10 -4 B. C. 0,05 D. 5.10 -8 HCâu 3: Trong mạch dao động điện từ:A. Tần số góc tăng khi điện dung tăng hoặc độ tự cảm giảm.B. Năng lượng điện và năng lượng từ biến thiên điều hòa cùng tần số và biên độC. Năng lượng điện từ tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện hiệu dụngD. Sóng do mạch phát ra có bước sóng tỉ lệ bậc nhất với và CCâu 4: Để tìm sóng có bước sóng trong máy thu vô tuyến điện, người ta phải điều chỉnh giá trị của điệndung và độ tự cảm trong mạch dao động của máy. Giữa và phải thỏa mãn hệ thứcA. .LC cp = B. /LC cp = C. /LC cp = D. /LC cp =Câu 5: Một mạch dao động điện từ LC, thời điểm ban đầu điện tích trên tụ đạt cực đại Q0 42 .10 -9C. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 4μs. Cho 10. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạchlàA. 2p mA B. 22p mA C. 22p mA D. 2p mACâu 6: Chọn câu phát biểu đúngA. Trong không khí, sóng điện từ có thể là sóng dọc hoặc sóng ngangB. Sóng điện từ chỉ dùng để truyền tải thông tin liên lạc trong môi trường không khí hoặc chân không.C. Sóng điện từ chỉ truyền trong môi trường vật chấtD. Sóng điện từ cũng mang năng lượngCâu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do trong mạch dao độngđiện từ LC không điện trở thuần?A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung tụ điện và năng lượng từ trường tập trung cuộn cảm.C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần sốcủa cường độ dòng điện trong mạch.Câu 8: Công thức tính năng lượng của mạch dao động điện từ LC làA. 20/ 2W L= B. 20/W C= C. 20/W L= D. 20/ 2W C=Câu 9: Một tụ điện có điện dung 10 được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bảntụ điện vào đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy 10.Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) thì điện tích trên tụ có giá trị bằng một nửagiá trị ban đầu?A. 3/400s B. 1/300s C. 1/1200s D. 1/600s Trang Mã đề thi 132Câu 10: Cường độ dòng tức thời trong mạch dao động LC là sin200 (A), điện dung của tụ bằng 10 F.Điện tích cực đại trên tụ làA. 10 -3 B. 10 -6 C. 5.10 -6 D. 5.10 -3 CCâu 11: Một khung dao động gồm một cuộn dây và tụ điện thực hiện dao động điện từ tự do. Điệntích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 10 -5C và cường độ dòng điện cực đại trong khung là I0 10A.Chu kỳ dao động của mạch là:A. 0,628.10 -5s B. 62,8.10 6s C. 2.10 -3s D. 6,28.10 7sCâu 12: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ phát ra từ mạch LC dao động với tần số f:A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian và cùng chu kìB. Năng lượng điện từ, năng lượng điện trường, năng lượng từ trường dđ cùng tần số và bằng 2fC. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gianD. Dao đông điện từ của mạch dao động LC là dao động tự do nếu điện trở trong mạch bằng không.Câu 13: Một mạch thu sóng có =10 H, =1000/ pF thu được sóng có bước sóng làA. 60m B. 600m C. 0,6m D. 6mCâu 14: Một mạch dao động có tụ điện 2.10 -3/ mắc nối tiếp. Để tần số dao động trong mạch bằng500Hz thì độ tự cảm của cuộn dây phải có giá trịA. 10 -3/ B. 10 -3/2 C. /500 D. 5.10 -4 HCâu 15: Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,2 mH và một tụ xoay có điện dung thayđổi từ 2 đến 0,2 mF. Mạch trên có thể bắt được dải sóng điện từ nào?A. 0,12 mm đến 1,2 mm B. 0,04 mm đến 0,4 mmC. 0,12 mm đến 1,2 mm D. 0,04 mm đến 0,4 mmCâu 16: Mạch dao động có tụ C=1000pF và L=2,5 H. Nếu hiệu điện thế cực đại đầu tụ là 2,828V thìcường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch làA. 40mA B. 0,4A C. 0,2A D. 20mACâu 17: Điện tích hiệu dụng trên tụ và dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm của một mạch dao động lầnlượt là 0,16.10 -11 và 1mA. Mạch điện từ dao động với tần số góc làA. 16.10 rad/s B. 16.10 rad/s C. 625.10 rad/s D. 0,4.10 rad/sCâu 18: I0 là ường độ dòng điện cực đại trong mạch LC; Uo là hiệu điện thế cực đại trên tụ của mạchđó. Công thức liên hệ Io và Uo là:A. Uo Io LC B. Uo Io.LC C. Io Uo LC D. Io Uo.LCCâu 19: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từA. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gianB. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian và cùng chu kìD. Dao đông điện từ của mạch dao động LC là dao động tự doCâu 20: Trong dao động điện từ chu kỳ của mạch LC. Năng lượng từ trường trên cuộn điện biến thiênđiều hòa với chu kì bằngA. B. C. ko biến thiên đhòa D. /2---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang Mã đề thi 132Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.