Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Olympic (Lớp 6) môn tiếng anh

b79821aafed146d43d3503e849e0494b
Gửi bởi: Nguyễn Văn Bé vào ngày 2016-05-17 09:26:17 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 394 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi Olympic (Lớp 6)Đề (Anh văn):I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently (2.5pts)1. A. fix 2. A. allow 3. A. cyclist4. A. wear 5. A. dish 6. A. telephones7. A. often 8. A. can 9. A. house10. A. thing B. fifteenB. bagB. timeB. hear B. picnicB. benches B. motherB. catch B. hour B. thank C. ofC. cat C. kiteC. year C. swimC. watches C. someC. cook C. hot C. this D. foodD. paddleD. hiD. nearD. tidyD. boxes D. dozenD. ceilingD. himD. thinkII. Choose one word whose stress pattern is different. (2.5pts)1. A. entertainment B. lemonade C. intersection D. badminton2. A. behind B. packet C. number D. chocolate3. A. ahead B. gymnast C. arrive D. tomato4. A. never B. banana C. children D. dozen5. A. teacher B. concert C. sometimes D. afternoon6. A. apartment B. picnic C. orange D. shoulder7. A. unload B. weekend C. bakery D. between8. A. activity B. geography C. apartment D. always9. A. accident B. engineer C. restaurant D. season10. A. afternoon B. geography C. invitation D. intersectionIII. Choose the best answer.(2.5pts)1. He _____________ to finish his homework before watching TV.A. has B. should C. may D. must2. We go to the movies____ Sunday evening.A. to B. at C. on D. to3. They are doing ____ homework at the moment.A. them B. theirs C. their D. they4. How often does she go jogging?A. Once the week B. all weeks C. Every week D. One time5. She can’t …………….....a bicycle because she has no money.A. buys B. buy C. buying D. to buy6. My mother often goes to work …………….... her car.A. by B. on C. in D. at7. Don’t be late …………….... your music lesson.A. to B. for C. in D. at8. ……………....are you going to visit next summer?A. Where B. which place C. What D. When9. How do you go to school?- ....................................... .A. By his car B. On foot C. By bus D. By my bicycle10. There ……………... pen and two books on the table.A. are B. is C. be D. haveĐề (Toán):Câu 1: (6 điểm)a. Tínhb. Cho a, N. Chứng tỏ rằng nếu 5a 3b và 13a 8b cùng chia hết cho 2012 thì và cũng chia hết cho 2012.c. Tìm các số tự nhiên a, b, nhỏ nhất khác sao cho 16a 25b 30cCâu 2: (4 điểm)1. CMR:2. Rút gọn các phân số sau:Câu 3: (2 điểm)Cho và +4 là các số nguyên tố (p>3). Chứng tỏ rằng +8 là hợp số.Câu 4: (6 điểm)1. Cho tia OA, OB, OC sao cho. Góc AOB 110 0, góc BOC 130 0, góc COA 120 0. Hỏi tia nào nằm giữa tia còn lại.2. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc xOy 0, góc xOz 0(a