Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN VÒNG 11 LỚP 5

336511748a2e8632dca973094e10ccb3
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-09 14:14:24 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPICỀVÒNG 11 NĂM 2016­2017Ớ Ọ12 CON GIÁPCâu Trong một phép cộng hai số thập phân, số hạng thứ nhất nhỏ hơn tổng 9,25 vàgấp số hạng thứ hai lần. Tìm số hạng thứ nhất.Tr iả ng th nh là …ố ấA. 55,5 B. Đáp khác C. 9,25 D. 46,25Câu 5A có 46 sinh. ph trăm gi sinh nam và sinh đó là 100%. ớL đó có bao nhiêu sinh nam? Bao nhiêu sinh ữA. 23 sinh nam, 23 sinh nọ B. Không có đáp sốC. 25 sinh 21 sinh namọ D. 26 sinh nam, 20 sinh nọ ữCâu Th ng hai và hi hai ng 0,6. Tìm ng hai đó.ươ Tr iả ng hai là …ổ ốA. Đáp khác B. 2,1 C. 2,4 D. 1,8Câu Cho th phân 37,842. Ch hàng ph là:ố ườA. B. C. D. 4Câu Khi chia một số thập phân cho số 4,05 sơ suất, một học sinh đã bỏ quên chữ số số chia nên kết quả tìm được là 255,15. Tìm kết quả đúng phép chia đó.ủTr iả qu đúng là …ế ảA. Đáp khác B. 148,175 C. 283,5 D. 14Câu Giá bán 1kg gạo hôm qua là 16000 đồng. Hôm nay giá gạo giảm 10%. Hỏi hôm nay mua 10kg gạo phải trả bao nhiêu tiền?Tr iả Hôm nay mua 10kg ph tr đng.ạ ồA. 154000 B. 14400 C. 15400 D. 144000Câu Hai hàng và bán đc 42 bao trong vòng ngày. ngày, hàng đu bán ượ ềđc bao đôi bao bán đc ngày tr đó. hàng thì ngày hôm sau luôn ượ ượ ướ ửbán đc nhi ngày hôm tr bao. Trong ngày đó hai hàng đu bán đc cùng ượ ướ ượ ốbao o. ngày đu tiên hai hàng bán đc bao o.ạ ượ ạA. B. C. 10 D. 9Câu Cho: 17ha 400m =… haS thích đi vào ch ch là …ố ấA. 17,4000 B. 1,74 C. 17,04 D. 17,4Câu Tăng nh hình ch nh thêm 20% đo nó thì di tích hình ch nh tăng thêm ậbao nhiêu ph trăm?ầTr iả Di tích hình ch nh tăng …ệ ậA. 20% B. 44% C. 144% D. 40%Câu 10 ng hai th phân là 168,84. th nh 0,5 đn và thêm vào th hai 0,5 ứđn thì th nh ng 25 th hai. Tìm th hai. ứTr iả th hai là …ố ứA. 48,74 B. 121,1 C. 120,1 D. 120,6Câu 11 Khi nhân 3,25 th phân, do su t, sinh chép nh nhân (ớ ) thành chia (:) nên nh đc qu là 1,3. Tìm qu đúng phép tính đó.ấ ượ ủTr iả qu đúng là:ế ảA. 81,25 B. 13,7312 C. 8,125 D. 2,5Câu 12 Số gạo tẻ trong kho bằng 120% số gạo nếp. Hỏi phải bán bao nhiêu ph trăm ầsố gạo tẻ để số gạo còn lại hai lo oủ bằng nhau .1Tr iả Mu gạo còn lại hai lo oủ bằng nhau ph bán .ả ẻA 503 B. 10 C. Đáp khác D. 20Câu 13 Tìm trong phép chia: 47,015 1,2ố (Th ng hai ch ph th phân)ươ ậTr iả là:ố ưA. 11 B. 0,011 C. 1,1 D. 0,11Câu 14 Cho tam giác ABC. Trên BC lấy điểm M, N, P, Q. Nối đnh với các điểm M, N, P, Q. Có bao nhiêu đoạn thẳng và bao nhiêu tam giác được tạo thành trên hình vẽ đó? A. Có 21 đo th ng 15 tam giácạ B. Có 16 đo th ng 13 tam giác ẳC. Có 20 đo th ng 15 tam giác D. Có 20 đo th ng 14 tam giác ẳCâu 15 ãi suất ti tế kiệm là 0,65% tháng. Để sau tháng nhận được tiền lãi là 832000 đồng thì khách hàng phải gửi số tiền gốc là bao nhiêu?Tr iả ti ph là …ố ửA. Đáp khác B. 5408000 đng ồC. 12800000 đng D. 128000000 đngồCâu 16 Diện tích thửa ruộng thứ nhất bằng 56 diện tích thửa ruộng thứ hai. Hỏi tỉ số phần trăm giữa diện tích thửa ruộng thứ hai và thửa ruộng thứ nhất là bao nhiêu?Tr iả %A. 45,45 B. Đáp khác C. 120 D. 83,33Câu 17 hàng bán chi ti vi giá 9600000 đng, nh lãi 20% so giá nh chi ti ếvi đó. hàng đã nh chi ti vi đó giá bao nhiêu?ỏ ếTr iả Giá nh chi ti vi đó là đng.ậ ồA. 8000000 B. Đáp khác C. 11520000 D. 7680000Câu 18 Tìm biết: 12 29 1,25 0,25 A. 9,416 B. Đáp khác C. D. 9,25Câu 19 Cho: 1,28km 2S thích đi vào ch ch là …ố ấA. 128000 B. 1280000 C. 12800 D. 1280Câu 20 Lớp 5A có 45 sinh.ọ Số sinhọ nữ chiếm 60% sinhố cả lớp. Hỏi học sinh nam đó là bao nhiêu emớ ?Tr iả sinh nam là em.ố ọA. 18 B. Đáp khác C. 27 D. 21Câu 21 Trong phép chia hai th phân, chia 3,5 th ng và 4,25 chia. ươ ốTìm chia.ố ịTr iả chia là …ố ịA. 148,75 B. 14,775 C. 14,855 D. 14,875Câu 22 Tìm trong phép chia: 784,45 24ố (Th ng hai ch ph th phân)ươ ậTr iả là:ố ưA. 0,13 B. 13 C. 0,013 D. 1,3Câu 23 Tính: 35 A. 9,35 B. 9,53 C. 9,80 D. 9,6Câu 24 Tăng chi dài 20% đo nó, đng th gi chi ng 20% đo nó thì di tích ệhình ch nh đó thay đi th nào?ữ ế2Tr iả Di tích hình đó:ệA. Gi 96%ả B. Gi 4%ả C. Không điổ D. Tăng 4%Câu 25 Khi ng 125 th phân, do su t, sinh đã chép nh ph sang trái ẩm hàng. Vì y, qu gi đi 74,61 đn Tìm qu đúng phép ng đó.ộ ộTr iả qu đúng là:ế ảA. 95,4 B. 94,4 C. 133,29 D. 207,9Câu 26 Cho: 5m 8cm mS thích đi vào ch ch là …ố ấA. 580 B. 5,08 C. 5,80 D. 508Câu 27 5A có 45 sinh trong đó có 18 sinh Tính ph trăm sinh nam soớ ọv sinh .ớ ữTr iả ph trăm sinh nam so sinh là:ỉ ữA. 66,66% B. 60% C. 150% D. 40% ĐI THÍCH PỀ ỢCâu Hai đội vận chuyển được 344,8 tấn hàng. Số hàng đội thứ nhất vận chuyển ngằ 13 số hàng đội thứ hai vận chuyển. Hỏi đội thứ hai vận chuyển được bao nhiêu tấn hàng?Trả lời Đội thứ hai vận chuyển được …… tấn hàng 258,6)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấCâu hình ch nh có chi dài 48cm, chi ng 30cm. Tính ph trăm chi dài so ềv chi ng.ớ ộTr iả ph trăm chi dài so chi ng làỉ …… %. 160)Câu Tìm bi t:ế 34,8 0,8 7,8 1,5 Tr iả …… 5,8)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấCâu Trong phép nhân, tích 2,35 th th nh và 4,02 th th hai. Tìm ứtích phép nhân đó.ủTr iả Tích là ……….. 9,447)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấCâu ng hai là nh có ch khác nhau. th nh th hai đúng ứb ng bé nh có hai ch Tìm th nh t.ằ ấTr iả th nh làố ………. 499)Câu Khi ng th phân nhiên, do su sinh đã quên ph sộ ốth phân và ng nh hai nhiên nên qu tìm đc là 482. Tìm hi hai đó bi ng ượ ổđúng hai là 214,7.ủ ốTr iả Hi hai tìm làệ ……….. 155,3)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấCâu Nhà bác Tâm thu ho ch hai th ru ng đc thóc. Tính ra thóc thu ho ch đc ượ ượ ởth ru ng th hai th ru ng th nh đúng ngử 14 thóc hai th ru ng. nhà bác ỏTâm đã thu ho ch th ru ng th hai bao nhiêu thóc?ạ ấTr iả Thu ho ch th ru ng th hai đcạ ượ …… thóc. 1,75)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấCâu Trong phép nhân hai th phân, tích 3,25 th th nh t. Tìm th th hai.ộ ứTr iả Th th hai làừ ……… 3,25)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấ3Câu Tìm số 17a3b biết số đó chia hết cho 36 nhưng chia dư 1.Tr iả tìm là …………. 17136)Câu 10 Tìm trung bình ng 100 nhiên liên ti đu tiên.ố ầTr iả trung bình ng tìm là:ố ……… 49,5 )(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấCâu 11 Tìm ti theo dãy 0,7; 0,21; 0,063; ...ố ốTr iả ti theo dãy trên làố ………… 0,0189)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấCâu 12 Tính giá tr bi th c:ị 8,85 7, 25 0, 25A5, 35 4,85 2, 5  Tr iả ……. 0,32)(Vi đáp án ng th phân nh t)ế ướ ấCâu 13 ch ph th phân trái sang ph hàng thì đó tăng thêm ố1129,32 đn Tìm th phân đó.ơ ậTr iả th phân đó làố ………. 125,48)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấCâu 14 gia đình ng (b và hai con). Bình quân thu nh hàng tháng là 1780000 đngộ ườ ồm ng i. ng thu nh gia đình không thay đi và gia đình có thêm con thì bình ườ ữquân thu nh hàng tháng ng gi đi bao nhiêu?ậ ườ ảTr iả Bình quân thu nh hàng tháng ng gi điậ ườ ………… đng. 356000)Câu 15 bìa hình ch nh có chu vi 12dm, chi dài chi ng 9cm. Tính chi dài ấbìa đó.Tr iả Chi dài bìa đó làề …….. cm. 34,5)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấCâu 16 Trung bình ng ba là 125,7. th nh th hai 5,8 và kém th ba 7,9. Tìm ứs th nh t.ố ấTr iả th nh làố ………. 125)Câu 17 Theo quy lu các nhóm sau:ậ ố2 (5) 11 (3) 10 (5) 41 20 (?) 101Hãy đi thích thay cho "?"ề ấTr iả đi là:ố …… 5)Câu 18 Tìm hi hai nhiên bi ng hai đó là 327. xóa ch hàng đn ta ớđc bé.ượ ốTr iả Hi hai làệ ………. 269)Câu 19 ng bán chi qu giá 375000 đng thì đc lãi 12% so giá bán. lãi 15%ộ ườ ượ ểso giá thì ph bán chi qu đó giá bao nhiêu?ớ ạTr iả Ph bán chi qu đó giáả ……………. đng. 379500)Câu 20 5A có 45 sinh, trong đó có 18 sinh nam. sinh ng bao nhiêu ph ầtrăm sinh nam?ố ọTr iả sinh ngố ……. sinh nam. 150)Câu 21 có cái máy xong áo trong ngày. công su các máy nh nhau thì ưmu xong áo đó trong ngày ph thêm bao nhiêu máy?ố ầTr iả Ph thêmả ……. máy. 4)Câu 22 Ng ta thu ho ch lúa th ru ng hình vuông nh 50m và th ru ng hình ch ườ ữnh có di tích ngậ 12 di tích th ru ng hình vuông. Cệ 10m thu đc 5kg thóc khô và 1kg thóc ượkhô giá 2300 đng. Nh ng ta thu đc bao nhiêu ti khi bán thóc thu đc hai ườ ượ ượ ở4th ru ng trên.ử ộTr iả ti thu đc làố ượ ………… đng. (ồ 4312500 )Câu 23 đn chu ăn cho 1200 ng trong 35 ngày. Vì có ng đn thêm ườ ườ ếnên đó ch ăn trong 25 ngày (bi ăn ng nh nhau). có bao nhiêu ng ườ ườđn thêm?ếTr iả ng đn thêm làố ườ ……… ng i. (ườ 480)Câu 24 ng bán món hàng giá 407000 đng thì đc lãi 10% so giá c. lãi ườ ượ ể15% so giá thì ng ta ph bán món hàng đó giá bao nhiêu?ớ ườ ớTr iả lãi 15% so giá thì ph bán món hàng đó giá là đng. (ể 425500)Câu 25 Phải đổ thêm bao nhiêu gam muối vào một bình đựng 300g dung dịch 2% muối để nhận được một bình đựng dung dịch 4% muối.Trả lời Phải đổ thêm ……….. muối. 6,25 )( Vi kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)Câu 26 Khi nhân th phân 15, do su sinh đã chép nh nhân (ộ ) thành chia (:) và nh đc qu là 8,35. Tìm qu đúng phép nhân đó.ấ ượ ủTr iả qu đúng làế ………. 1878,75)(Vi qu ng th phân nh t)ế ướ ấ5