Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi môn toán THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần 3 năm 2019

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-10 07:14:48 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 1.321984 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG
TỔ TOÁN

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019

(Đề thi có 07 trang)

Môn thi: HÓA HỌC

MÔN: TOÁN, LỚP 12, LẦN 3
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số bằng

A. –1.
B. –2.
C. 1.
D. 0.
Câu 2. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 3. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A.

.

Câu 4. Cho hàm số

B.

.
liên tục trên

lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên

A. 1.

B. 2.

C.

.

D.

.

và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m lần lượt là giá trị
. Giá trị

C. 3.

bằng

D. 5.
Trang 1/5

Câu 5. Với a, b là hai số thực dương tùy ý. Khi đó

bằng

A.

.

B.

C.

.

D.

.
.

Câu 6. Tìm tập nghiệm của phương trình
A.

.

B.

Câu 7. Cho hàm số

.

.

C.

.

D.

.

có bảng biến thiên như hình vẽ.
0

2+

0

34
2

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
Câu 8. ChoA. 6.

. Khi đó

B. 10.

bằng
C. 18.

Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số
A.

.

C.

Câu 10. Trong không gian Oxyz cho hai điểm
.

.

. D.


B. 19.

B.

.

.

.

B.D. 13.

có phương trình là
C.

.

Câu 12. Trong không gian Oxyz, đường thẳng
A.

.

. Khi đó độ dài vectơ

C.

Câu 11. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng
A.

D. 0.. B.

A.

D. 1.

D.

.

đi qua điểm nào dưới đây

.

C.

.

D.

.

Câu 13. Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có các cạnh lần lượt là a, 2a, 3a bằng
A.

.

B.

Câu 14. Tìm hệ số của đơn thức
A. 40.

.

C.

B.

.

B.

D.

trong khai triển nhị thức
.

Câu 15. Tập xác định của hàm số
A.

.

.

.

C. 10.

D.

.

D.

.


.

C.

.

Câu 16. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a, góc giữa đường sinh và đáy bằng 60°. Thể tích của
khối nón đã cho là
Trang 2/6

A.

.

B.

.

C.

Câu 17. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm

.

D..

. Phương trình mặt cầu đường kính

AB là
A.

.

C.

B.

.

D.

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình
A.

.

B.

.

A.

C.

.

, khi đó
.

.

D.

.B.

Câu 20. Đặt

.


.

Câu 19. Đạo hàm của hàm số
A.

.

C.

.

D.

.

bằng

B.

.

C.

.

D.

.

D.

.

Câu 21. Tính thể tích của khối tứ diện đều có tất cả các cạnh bằng a.
A.

.

B.

Câu 22. Cho hàm số

.

C.

.

có đạo hàm

. Số điểm cực đại của hàm số


A. 1.

B.

Câu 23. Cho hàm số

.

C. 0.

D. 3.

có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình

A. 3.

B. 2.

C. 1.D. 0.

Câu 24. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
biến trên
A.

.
.

B.

Câu 25. Hàm số
A.

đồng

.

C.

.

D.

.

có đạo hàm là
.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 26. Một người gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,5% mỗi tháng theo cách sau: mỗi tháng (vào
đầu tháng) người đó gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng và ngân hàng tính lãi suất (lãi suất không đổi) dựa
Trang 3/6

trên số tiền tiết kiệm thực tế của tháng đó. Hỏi sau 5 năm, số tiền của người đó có được gần nhất với số
tiền nào dưới đây (cả gốc và lãi, đơn vị triệu đồng)?
A. 701,19.
B. 701,47.
C. 701,12.
D. 701.
Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm sốA.

.

C.

.

.

D.

Câu 28. Cho
A.

B.
.

với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của

.

B.

.

C.

.

D.

Câu 29. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
song song với

bằng
.

. Phương trình mặt phẳng

và khoảng cách giữa hai mặt phẳngbằngA.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 30. Người ta đổ một cái cống bằng cát, đá, xi măng và sắt thép như hình vẽ bên dưới. Thể tích
nguyên vật liệu cần dùng là

A. 0,32π.

B. 0,16π.

Câu 31. Cho cấp số nhân
A.

.

có số hạng đầu
B.

.

A. 60°.

D. 0,4π.

và công bội
C.

Câu 32. Cho hình hộp chữ nhật


C. 0,34π.

.

D.Câu 34. Cho hàm số

.

bằng
B. 30°.

.

bằng

. Góc giữa hai mặt phẳng

C. 45°.

D. 90°.

Câu 33. Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
A.

. Giá trị của

B.

.
liên tục trên

C.

đạt cực đại tại
.D. Không tồn tại m.

và có đồ thị như hình vẽ

Trang 4/6

Tập hợp tất cả các giá trị thực của m để phương trình
A.

.

B.

.

có đúng hai nghiệm thực là
C.

.

D.

.

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của m để bất phương trình
,
A.

.

B.

.

C.

.

.
D.

.

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình
nghiệm.
A.

.

B.

.

C.

.


D. Không tồn tại m.

Câu 37. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình
thỏa
A.

có hai nghiệm

.
.

B.

Câu 38. Cho hàm số

.

C.

.

và hàm số

Tích phân

D.

.

có đồ thị như hình vẽ.

bằng với tích phân nào sau đây?

A.

.

B.

C.

.

D.

.
.

Trang 5/6

Câu 39. Kết quả của phép tính
A.

.

bằng

B.

.

C.

. D.

Câu 40. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
. Đường thẳng
A.

.

và đường thẳng

đối xứng với d qua mặt phẳng

B.

.

.

có phương trình là

C.

.

D.

.

Câu 41. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc

,

. Gọi D là điểm đối xứng với B qua AC. Khoảng cách từ B đến mặt
A.

.

B.

.

C.

Câu 42. Cho hình hộp
Q. Thể tích của khối
.

bằng
D.

.

có thể tích V, gọi M, N là hai điểm thỏa mãn

, đường thẳng AM cắt đường thẳng

A.

.,

tại P, đường thẳng BN cắt đường thẳng

tại

bằng
B.

.

C.

.

D.

.

Câu 43. Thể tích lớn nhất của khối trụ nội tiếp hình cầu có bán kính R bằng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Câu 44. Tất cả các giá trị thực của m để phương trình
A.

.

B.

.

.

có nghiệm là
C.

.

D.

Câu 45. Trong không gian Oxyz, cho

.

. Trực tâm của tam giác ABC có tọa

độ là
A.

.

Câu 46. Cho hàm số

B.

.
. Hàm số

C.

.

D.

.

có đồ thị như hình vẽ

Trang 6/6

Bất phương trình
A.

đúng với mọi
.

Câu 47. Cho hàm số

B.

.

khi và chỉ khi

C.

.

có đồ thị của hàm số

Hàm số

.

như hình vẽ

nghịch biến trên khoảng nào sau đây

A.

.

B.

.

C.

.

Câu 48. Trong không gian Oxyz, cho
Xét điểm M thay đổi thuộc
A. 12.

. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
B. 0.

.

. Khi đó

B. 0.

.
.
bằng

C. 8.

D. 10.


thay đổi. Gọi a, b lần lượt là khoảng cách từ M đến Δ và
và chỉ khi

D.
và mặt phẳng

Câu 49. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng

A.

D.

. Xét điểm M

. Biểu thức

đạt giá trị nhỏ nhất khi

bằng

C.

.

D.

.

Câu 50. Có 5 bạn học sinh nam và 5 bạn học sinh nữ trong đó có một bạn nữ tên Tự và một bạn nam tên
Trọng. Xếp ngẫu nhiên 10 bạn vào một dãy 10 ghế sao cho mỗi ghế có đúng một người ngồi. Tính xác
suất để không có hai học sinh nam vào ngồi kề nhau và bạn Từ ngồi kề với bạn Trọng.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Trang 7/6

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018-2019
MA TRẬN ĐỀ THI
Lớp

Chương

Nhận Biết

Thông Hiểu

Vận Dụng

Vận dụng cao

C24 C33 C34
C35

C46 C47

Đại số
C4 C7 C22 C23
Chương 1: Hàm Số

C1 C2 C3

Chương 2: Hàm Số Lũy
Thừa Hàm Số Mũ Và
Hàm Số Lôgarit

C5 C6 C15

Chương 3: Nguyên Hàm Tích Phân Và Ứng Dụng
Lớp 12
(90%)

C18 C20

C26 C36 C37 C44

C8 C9 C27 C38

C28 C39

Chương 4: Số Phức

Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện

C13 C21

Chương 2: Mặt Nón, Mặt
Trụ, Mặt Cầu

C16 C43

Chương 3: Phương Pháp
Tọa Độ Trong Không
Gian

C10 C11 C12

C32 C41 C42

C30

C17 C40

C29 C45 C48

C49

Đại số
Chương 1: Hàm Số
Lượng Giác Và Phương
Trình Lượng Giác
Chương 2: Tổ Hợp - Xác
Suất
Lớp 11
(10%)

Chương 3: Dãy Số, Cấp
Số Cộng Và Cấp Số Nhân

C14

C50

C31

Chương 4: Giới Hạn
Chương 5: Đạo Hàm

C19 C25

Trang 8/6

Hình học
Chương 1: Phép Dời
Hình Và Phép Đồng
Dạng Trong Mặt Phẳng
Chương 2: Đường thẳng
và mặt phẳng trong
không gian. Quan hệ
song song
Chương 3: Vectơ trong
không gian. Quan hệ
vuông góc trong không
gian

Đại số
Chương 1: Mệnh Đề Tập
Hợp
Chương 2: Hàm Số Bậc
Nhất Và Bậc Hai

Lớp 10
(0%)

Chương 3: Phương
Trình, Hệ Phương Trình.
Chương 4: Bất Đẳng
Thức. Bất Phương Trình
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc
Lượng Giác. Công Thức
Lượng Giác

Hình học
Chương 1: Vectơ
Chương 2: Tích Vô
Hướng Của Hai Vectơ Và
Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp
Tọa Độ Trong Mặt
Phẳng
Tổng số câu

12

17

17

4

Điểm

2.4

3.4

3.4

0.8

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
Mức độ đề thi: KHÁ
Trang 9/6

+ Đánh giá sơ lược:
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan
Kiến thức tập trung trong chương trình 12 còn lại 1 số câu hỏi lớp 11 chiêm 10%
Không có câu hỏi lớp 10.
Cấu trúc tương tự đề minh họa ra năm 2018-2019
21 câu VD-VDC phân loại học sinh . 4 câu hỏi khó ở mức VDC :C46 47 49 50
Chủ yếu câu hỏi ở mức thông hiểu và vận dụng
Đề phân loại học sinh ở mức khá

ĐÁP ÁN

1. A

2. A

3. A

4. A

5. A

6. A

7. A

8. A

9. A

10. A

11. A

12. A

13. A

14. A

15. A

16. A

17. A

18. A

19. A

20. A

21. A

22. A

23. A

24. A

25. A

26. A

27. A

28. A

29. A

30. A

31. A

32. A

33. A

34. A

35. A

36. A

37. A

38. A

39. A

40. A

41. A

42. A

43. A

44. A

45. A

46. A

47. A

48. A

49. A

50. A

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án A
khi

.

Câu 2. Chọn đáp án A
 Hàm số đồng biến trên
 Hàm số nghịch biến trên
.

Câu 3. Chọn đáp án A

Vậy

.

Câu 4. Chọn đáp án A
.
Câu 5. Chọn đáp án A

Câu 6. Chọn đáp án A

Trang 10/6

Câu 7. Chọn đáp án A
TCĐ:
Câu 8. Chọn đáp án A

Câu 9. Chọn đáp án A

Câu 10. Chọn đáp án A

Câu 11. Chọn đáp án A
Câu 12. Chọn đáp án A
Thế vào.
Câu 13. Chọn đáp án A
(đvtt)
Câu 14. Chọn đáp án A
. Hệ số của

là:

.

Câu 15. Chọn đáp án A
ĐKXĐ:
Câu 16. Chọn đáp án A
(đvtt)
Câu 17. Chọn đáp án A
Tâm

. Mặt cầu đường kính AB:

.

Câu 18. Chọn đáp án A
Bpt

.

Câu 19. Chọn đáp án A
Câu 20. Chọn đáp án A
.
Câu 21. Chọn đáp án A

Trang 11/6

.

(đvdt)
Câu 22. Chọn đáp án A
 Xét dấu

:

 Hàm số đạt cực đại tại
Câu 23. Chọn đáp án A
PT

, cực tiểu tại

. Suy ra hàm số có 1 cực đại, 1 cực tiểu.

. Suy ra phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 24. Chọn đáp án A
HS 

,

. Suy ra

.

Câu 25. Chọn đáp án A

Câu 26. Chọn đáp án A
Tiền thu được cuối mỗi tháng là:
 Tháng 1:

.

 Tháng 2:

 Tháng 60:

(triệu đồng)
Câu 27. Chọn đáp án A

Câu 28. Chọn đáp án A
Đặt

.
. Vậy

.
Trang 12/6

Câu 29. Chọn đáp án A
.

.
hoặc

.

Câu 30. Chọn đáp án A
.
Câu 31. Chọn đáp án A
Câu 32. Chọn đáp án A
.

Gọi

.

Dễ

thấy

.
Câu 33. Chọn đáp án A

: không có cực trị.
. Dấu

:

Hàm số đạt cực đại tại


. Dấu

(thỏa mãn).

:

Hàm số đạt cực đại tại
Câu 34. Chọn đáp án A

(không thỏa mãn).

Đặt

. Cần chứng minh:

. Xét

. Có
Suy ra

trên

. (Do

,

).

.Câu 35. Chọn đáp án A
Phương trình đã cho tương đương với


Thỏa mãn.:

Đặt

,

.

.
. Vẽ bảng biến thiên Suy ra

.

Câu 36. Chọn đáp án A
Trang 13/6

ycbt

có nghiệm

Khảo sát

có nghiệm.

, ta có bảng biến thiên:

1
+

2
Từ bảng biến thiên suy ra
Câu 37. Chọn đáp án A
Đặt

ta có

.
có nghiệm khi

Khi đó

.
(luôn thỏa mãn). Vậy

.

Câu 38. Chọn đáp án A

Câu 39. Chọn đáp án A
.
Câu 40. Chọn đáp án A
. Tìm
AH qua A có

?
. Suy ra.

. Ta có:

.

Câu 41. Chọn đáp án A
Kẻ

. Khi đó

.

Câu 42. Chọn đáp án A

Ta có:
.
Câu 43. Chọn đáp án A
Với

. Ta có

,
.
Trang 14/6

Câu 44. Chọn đáp án A
Đặt

ta có

có nghiệm

.

Câu 45. Chọn đáp án A
. Tứ diện OABC vuông tại O

là trực tâm. Suy ra

,

.

Câu 46. Chọn đáp án A
. Với Từ đồ thị để

giá trị x, với

giá trị x. Để thỏa mãn thì

có đúng một nghiệm

thì

hoặc

có 1 nghiệm

.

.

Câu 47. Chọn đáp án A
Ta có

.

Nhận xét:

.
nên hàm số giảm.nên hàm số tăng (loại).


 Tương tự cho các trường hợp còn lại.
Câu 48. Chọn đáp án A
. Gọi

. Khi đó

khi

.

Câu 49. Chọn đáp án A
Gọi H, K là hình chiếu của M lên Δ,

khi đó

. PQ là đoạn vuông góc chung của Δ,

. Ta có

Dấu “=” đạt được khi M đặt tại

.

nghĩa là

.

Câu 50. Chọn đáp án A
Kí hiệu Nam:  và Nữ: . Ta có
Có 2 trường hợp Nam, nữ ken kẽ nhau và 4 trường hợp hai bạn Nữ ngồi cạnh nhau.
Trường hợp 1. Nam nữ ngồi xen kẽ nhau gồm:
Nam phía trước: .
Nữ phía trước: .
Trường hợp 2. Hai bạn nữ ngồi cạnh nhau:  Hoặc
Trang 15/6

. Tương tự ta có thêm 2 trường hợp nữa. Các bước xếp như sau:
B1: Xếp 5 bạn nam. B2: Xếp cặp Tự - Trọng. B3: Xếp các bạn nữ còn lại. Khi đó số kết quả xếp cho 2
trường hợp trên như sau:
 Nam, Nữ xen kẽ nhau có:
 Hai bạn nữ ngồi cạnh nhau có:
Vậy

.

Trang 16/6