Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC LỚP 11 HỌC KỲ II

71c9e8c9cb28944b537797c971309710
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-08 22:29:22 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1ỀI. PH LU (6.0đ)Ầ ẬCâu 223 12 3n nlimn n- +- ng:ằ A. 32 B. +¥ C. D. 32-Câu Cho 25 5xlim ax bx )®+¥+ Khi đó giá tr a.b là:ị A. B. -10 C. -6 D. 10 Câu 3: 12 11xxlimx+®- +- ng:ằ A. 23 B. C. 13 D. +¥Câu 4. Cho hàm ố()33 2khi 22khi 2xxf xxa xì+ -¹ï=í-ï=î hàm ố()f liên ạ2x= thì ngằA. .B. C. 14 D. .Câu 5. 345 2lim16 5xx ax b®+¥+ +=+ (a;b nguyên). Khi đó a+b ng: ằA. B. 19 C. D. 21Câu 6. Hàm nào sau đây liên trên toàn th ự¡ ?A. Hàm phân th Hàm đa th c.ố ứC Hàm ng giác ượ Hàm có ch căn th c.ố ứCâu 7: hàm hàm ốtan 2y x= làA. 22sinx B. 21sin 2x C. 21sinx D. -22sinxCâu 8: hàm hàm ố74563y xæ ö= -ç ÷è là:A. 6457 63x xæ ö-ç ÷è B. 632063xæ ö-ç ÷è C. 64 45 57 63 3x xæ öæ ö- -ç ÷ç ÷è øè D. 63 420 57 63 3x xæ öæ ö- -ç ÷ç ÷è øè øCâu 9: Cho dãy ()nu có lim 3nu= dãy ()nv có lim 5nv= Khi đó ()lim ?n nu v=A.15 B. C. D. 3Câu 10. ọ(a; b)M là đi thu th hàm ố3 2( )y C= sao cho ti tuy ủ( )C iạđi có góc nh nh t. Tính ấ.a b+ A.3- B. C. D. Câu 11. ph ng trình ti tuy th ươ ị()C 23 10y x= đi có tung ng 10.ạ ằA. 10; 17.y x= B. 19; 8.y x= C. 1; 1.y x= D. 10; 7.y x= -Câu 12. Cho chuy ng xác nh ph ng trình ượ ươ3 22 5S t= trong đó tính ng giây và Sượ ằđ tính ng mét. Gia chuy ng khi ượ ộ2t s= là:A. 236 .m B. 230 .m C. 224 .m D. 220 .m sCâu 13. Cho hàm ố3 2( 12.y x= Tìm ể'( 0.f x