Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC LỚP 10 HỌC KỲ II

ee64b1919b24e824ec3c20332657c325
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-08 22:31:22 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 298 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

101:DC BBADDAAABBC BDCD BA BCB DCDC DAAB CCD DACCAAB CDABHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu. 2ọ ươ ỀCâu 01: ()3lim 12 1xx x®+¥- ng:ằ A. B. C. 12- D. +¥ .Câu 02: Cho ()3lim 2xf x®= ()3lim .xg x®=- Tính ()()3lim .xL x®= A. 0.L= B. L=- C. 2L= D. L=+¥ .Câu 03: Tính hàm hàm ố2 13xyx+=- A. ()273yx¢=-- B. ()24 23xyx-¢=- C. ()253yx¢=-- D. ()24 53xyx-¢=-- Câu 04: Tính gi ạ22.3 2lim2 3n nn++- ngằA. -2. B. 32- C. 2. D. 18Câu 05: Hàm ố()2 1f x= liên trên kho ng nào?ụ A. 1;2æ ù- ¥çúè B. 1\\2ì üí ýî þ¡ C. ¡. D. 1;2é ö+¥÷êë .Câu 06: Hàm ố()y x= có th nh hình bên i. hàm có bao nhiêu đi gián đo ướ A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.Câu 7: Tìm gi ạ222 1lim3®¥--xxx A. 13 B. C. 2- D. 13-Câu 8: hàm hàm ố3 sin cos 3y x= là: A. ' cos sin 3y x=- B. ' cos sin 3y x= C. ' cos sin 3y x= D. ' cos sin 3y x= .Câu 9: qu ủ213 2lim1xx xLx®- +=- là A. B. 1- C. D. .Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông B, SA ạ^ (ABC) Kh ng nh nào sau đây sai:ẳ ịA. (SAB) (ABC) B. (SAC) (AC) C. (SBC) (SAC) D. (SBC) (SAB)Câu 11: 21 6lim9 1xxx x®- ¥-+ ng:ằA. -2. B. +¥ C. D. .Câu 12: hàm hàm ố22 sin cos 2y x= làMã đề: 101 Trang 2101:DC BBADDAAABBC BDCD BA BCB DCDC DAAB CCD DACCAAB CDAB A. sin sin 1.y x¢= B. sin sin 1.y x¢= C. 1.y¢= D. sin 1.y x¢= Câu 13: Ch nh sai trong các nh sau?ệ A. Hàm ố21 3y x= liên ọxΡ B. Hàm ố13xy+= liên ọ1x¹ C. Hàm 1yx= liên ọ0x¹ D. Hàm ố212yx=-+ liên ọxΡ .Câu 14: Cho hàm ố22 32x xyx- --= hàm ạy¢ hàm là bi th nào sau đây?ủ A. 231( 2)x- -- B. 231( 2)x-- C. 231( 2)x- +- D. 231( 2)x+- .Câu 15: Tính 218 3lim2 3xxx x®+ -+ A. 19 B. 112- C. 13 D. 124 .Câu 16 ph ng trình ti tuy th hàm ươ ố3 213 13x x- đi A( 3; 10 là:ạ ểA. 6x B. 6x 28 C. 3x D. 2x 3Câu 17: Cho hàm ố3 23 1( )2 1x khi xf xx khi xì+ ¹=í+ =î Tìm hàm liên 1x A. 14.m= B. 1.m= C. 8.m= D. 1.m=Câu 18: Trong các ph ng trình sau, ph ng trình nào luôn có nghi ươ ươ ọm A. Ph ng trình ươ2 4( 4) 0.m x- B. Ph ng trình ươ2 2( 3) 0.m x- C. Ph ng trình ươ2 5(1 0.m x- D. Ph ng trình ươ2 2( 2) 0.m x- =Câu 19 cho hàm ố3 212 13x x- và ng th ng d: -4x ti tuy song songườ ủv ng th ng có ph ng trình là:ớ ườ ươA. -4x B. -4x 17 C. -4x 413 D. -4x 43 Câu 20 Tính gi ạ22 2lim2 3n nn-+ ngằA. B. 23 C. 2. D. ∞Ph 2: lu nầ ậCâu 1: Tính gi các hàm sauớ ốa)212 5lim1xx xx®-- ++ b)2lim )xx x®+¥+ c) 22 3lim2xxx-®+- Câu 2: cho hàm f(x) xố 3x 4x+2 (C)a) Tính ’(x) b) Vi ph ng trình ti tuy th hàm (C) đi có hoành xế ươ ộ0 3Câu 3: cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông và Dạ có AD DC 2AB aSA (ABCD), SA 3aMã đề: 101 Trang 2101:DC BBADDAAABBC BDCD BA BCB DCDC DAAB CCD DACCAAB CDABCMR: a) CD vuông góc (SAD)ớ b) (SBC) (SAC)c) tính góc gi SC và (ABCD)ữ-----------------------H T----------------------ẾMã đề: 101 Trang