Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN TPHCM 2017-2018

6327b074cdc0d883266b36bfdc6b8fd7
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 09:07 AM ngày 18-10-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/TR NG QU GIAƯỜ ỐTP CHÍ MINHTR NG PT NĂNG KHI UƯỜ ẾC 2Ơ THI TH KỲ THI THPT QU GIAỀ NĂM 2018MÔN: TOÁN 12(Th gian làm bài 90 phút)ờH và tên thí sinh:………………………….SBD:……………….ọ Mã thi 291ềCâu 1: [2D2-1] Cho ()5xf x= thì ()()2f x+ bằng.A. 25 B. 24 C. ()25f D. ()24f .Câu 2: [2D3-1] Biết ()F là một nguyên hàm của ()11f xx=+ và ()0 2F= thì ()1Fbằng.A. ln B. ln 2+ C. D. .Câu 3: [2D1-1] Đồ thị hàm số 224xyx-=- có bao nhiêu tiệm cận.A. B. C. D. .Câu 4: [2D1-2] Tất cả các giá trị của tham số để hàm số 22y m= cắt trụchoành tại điểm làA. 0m- B. 1m£ C. 0m- D. 1m< .Câu 5: [2D4-1] Cho số phức 2z i= thì số phức liên hợp cóA. phần thực bằng và phần ảo bằng 2- B. phần thực bằng2- và phần ảo bằng .C. phần thực bằng và phần ảo bằng D. phần thực bằng2 và phần ảo bằng .Câu 6: [2D2-2] Cho 5log 2a= 5log b=. Khi đó giá trị của 54 2log15 làA. 12a b- B. 12a b- C. 12a b+ D. 12a b+ .Câu 7: [2D1-2] Giá trị của tham số thực để hàm số ()3 21 3y mx x= đạtcực tiểu tại 1x= làA. 0m= B. 1m=- C. 2m= D. 32m= .Câu 8: [2D1-2] Bảng biến thiên được cho dưới đây là của hàm số nào?x- ¥0+¥y¢-0+y+¥1+¥A. 21y x= B. 21y x= C. 21 4y x= D. 21y -.TOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 291ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 9: [2D3-2] Cho hai hàm số liên tục và có nguyên hàm lần lượt là và Gtrên đoạn [] 1; 2. Biết rằng ()1 1F= ()2 4F= ()312G= ()2 2G= và()()2167d12f x=ò. Tính ()()21dF xòA. 1112 B. 14512- C. 1112-. D. 14512 .Câu 10: [1D2-3] Cho đa thức ()()()2017 20182 2P x= -2018 20172018 2017 0...a a= +. Khi đó 2018 2017 0...S a= bằngA. B. C. 2018 D. 2017 .Câu 11: [1D2-2] Hệ số của 3x trong khai triển 922xxæ ö-ç ÷è làA. B. 18- C. 144 D. 672- .Câu 12: [1D3-2] Viết thêm bốn số vào giữa hai số 160 và để được mộtcấp số nhân. Tổng các số hạng của cấp số nhân đó làA. 215 B. 315 C. 415 D. 515 .Câu 13: [2D1-1] Hàm số ()21y xx-= =- có tính chấtA. Đồng biến trên B. Nghịch biếntrên .C. Nghịch biến trên từng khoảng xác định D. Đồng biến trêntừng khoảng xác định .Câu 14: [1D3-2] Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giácnhư sau: Hàng thứ nhất có cây, hàng thứ hai có cây, hàng thứ ba có 3cây….Số hàng cây trong khu vườn làA. 31. B. 30 C. 29 D. 28 .Câu 15: [2D2-2] Tập nghiệm của bất phương trình 12111xa+æ ö>ç ÷+è (với làtham số) làA. (); 0- B. 1;2æ ö- -ç ÷è C. () 0; +¥. D. 1;2æ ö- +¥ç ÷è .Câu 16: [1D4-2] Nếu hàm số ()2khi 517 khi 1010 khi 10x ax xf xax xì+ <-ï= £íï+ >î liên tục trên Rthì b+ bằngA. 1- B. C. D. .Câu 17: [1D2-2] Gọi là tập hợp các số tự nhiên có chữ số. Chọn ngẫunhiên một số từ tính xác suất để các chữ số của số đó đôi một khác nhauvà phải có mặt chữ số và .TOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 291ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. 7125 B. 7150 C. 1891250 D. 7375 .Câu 18: [2D1-3] Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn.Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a, đoạn dây thứ hai uốnthành đường tròn đường kính r. Để tổng diện tích của hình vuông và hìnhtròn là nhỏ nhất thì tỉ số ar nào sau đây đúng?A. B. C. 3. D. .Câu 19: [2H2-2] Cho khối nón đỉnh só độ dài đường sinh là a, góc giữađường sinh và mặt đáy là 60 °. Thể tích khối nón làA. 338aVp= B. 338aVp= C. 38 aV p= D. 3324aVp= .Câu 20: [1D1-2] Giả sử là giá trị lớn nhất và là giá trị nhỏ nhất củahàm số ()2 sin cosy x= Khi đó m+ bằngA. 3+ B. 0. C. 3+ D. .Câu 21: [2H2-2] Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB a= và2AD a=. Gọi lần lượt là trung điểm của AD và BC Quay hình chữnhật đó quanh trục HK ta được một hình trụ. Diện tích toàn phần của hìnhtrụ là:A. 8tpSp= B. 28tpS ap= C. 24tpS ap= D. 4tpSp= .Câu 22: [2D2-2] Số nghiệm nguyên của bất phương trình2 125 12log log 012 8xxx-+ £- là:A. B. C. D. .Câu 23: [2D4-2] Kí hiệu 0z là nghiệm phức của phương trình 24 0z z- =sao cho 0z có phần ảo là số thực âm. Điểm biểu diễn số phức 02w z=-thuộc góc phần tư nào trên mặt phẳng phức?A. Góc phần tư ()I B. Góc phần tư ()II .C. Góc phần tư ()III D. Góc phần tư ()IV .Câu 24: [2H1-2] Cho hình chóp .S ABCD có ABCD là hình vuông cạnh ,()SA ABCD^ và 2SA a= Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp là:A. 36ap B. 33ap C. 34ap D. 343 ap.Câu 25: [2H1-2] Cho lăng trụ đứng tam giác .ABC C¢ có đáy ABC là tamgiác vuông cân tại với BA BC a= biết B¢ hợp với mặt phẳng ()ABC mộtgóc 60° Thể tích lăng trụ là:A. 332a B. 334a C. 336a D. 33a .TOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 291ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 26: [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng(): 0P z+ và đường thẳng 3: 45 5x td tz t= -ìï=- -íï= -î Góc giữa đường thẳng dvà mặt phẳng () làA. 30° B. 45° C. 60° D. 90° .Câu 27: [2D2-3] Tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình()24 .2 0x xm m+ có hai nghiệm thực 1x, 2x thỏa mãn 23x x+ làA. 3m= B. 3m=- C. 3m=± D. 13m<- .Câu 28: [2D3-3] Cho hàm số () liên tục trên biết ()40tan 4f xp=ò và()2120.d 21x xxx=+ò. Tính ()10dI x=ò .A. B. C. D. .Câu 29: [2H1-2] Cho hình chóp tứ giác .S ABCD đáy ABCD là hình vuôngcạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, góc giữa SC và ()ABCD bằng45°. Thể tích khối chóp .S ABCD làA. 326a B. 324a. C. 32a D. 323a .Câu 30: [2D2-1] Tập xác định của hàm số 11 lnyx=- làA. {}\\ eD=¡ B. ()0; eD= C. ()0;D= +¥ D. (){}0; \\ eD= +¥ .Câu 31: 2H1 -3] Cho hình chóp đều .S ABC có thể tích bằng 3324a, mặt bêntạo với đáy một góc 60° .Khi đó khoảng cách từ đến mặt phẳng()SBC bằngA. 32a. B. 22a. C. 3a D. 34 a.Câu 32: 1H3- 3] Cho hình thoi ABCD tâm cạnh và AC a= Từ trungđiểm của AB dựng ()SH ABCD^ với SH a= Khoảng cách từ đến mặtphẳng ()SBC bằngA. 315a B. 5719a C. 6623a D. 10 527a .Câu 33: [2D3-2] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3y và5y x=bằngTOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 291ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. B. C. 16 D. .Câu 34: [2D1-2] Tọa độ điểm thuộc đồ thị hàm số 11xyx+=- cách đườngtiệm cận đứng của đồ thị hàm số một khoảng bằng làA. ()()0; 2; 7- B. ()()1; 2; 7- C. ()()0;1 2; 7- D. ()()0; 2; 7- .Câu 35: [2D1-2] Tìm giá trị thực của tham số để đường thẳng()2 3y m= song song với đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồthị hàm số 23 1y x= +A. 12m=- B. 12m =. C. 34m=- D. 34m= .Câu 36: [1D5-3] Cho đồ thị ()3 2: 10C x= và điểm (); 10A m- Gọi Slà tập tất cả các giá trị thực của để có đúng tiếp tuyến của ()C qua .Tổng giá trị tất cả các phần tử của bằngA. 3. B. 5. C. 194 D. 52 .Câu 37: [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu () cótâm ()1;1; 0I và mặt phẳng (): 0P z+ Biết ()P cắt mặt cầu () theogiao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng Viết phương trình mặt cầu()S.A. ()()2 221 2x z- B. ()()2 221 4x z- .C. ()()2 221 1x z- D. ()()2 221 3x z- .Câu 38: [2D3-3] Cho hàm số ()f liên tục trên thỏa ()102 2f x=ò và()206 14f x=ò. Tính ()225 df x-+ò .A. 30. B. 32. C. 34. D. 36.Câu 39: [1D5-2] Trong đường thẳng ()1: 9d x= ()2: 29d x= ,()3: 5d x=- có bao nhiêu đường thẳng là tiếp tuyến của đồ thị hàm số3 23 4y x= -.A. B. C. D. 3.Câu 40: [2D1-4] Cho ()3 23 1f x= Phương trình()()()1 2f x+ có số nghiệm thực làA. B. C. D. 9.TOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 291ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 41: [2D4-4] Nếu là số phức thỏa 2z i= thì giá trị nhỏ nhất của4z làA. B. C. D. .Câu 42: [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng(): 0P z+ và điểm ()1; 2; 0A Khoảng cách từ tới mặt phẳng () PbằngA. 914 B. 314 C. 914 D. 314 Câu 43: [2H3-3] Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng1 2:2 3x zd+ -= và mặt phẳng (): 0P z- Phương trình đườngthẳng đi qua ()1;1; 2A- song song với mặt phẳng () và vuông góc vớiđường thẳng làA. 2:2 3x z+ -D =- B. 2:2 3x z- +D =- .C. 2:2 3x z+ -D =- D. 2:2 3x z- +D =- .Câu 44: [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng1 2: 23x ty tz= +ìïD -í=-ïî và đường thẳng 2: 13x ty tz¢= +ìï¢ ¢D -í=-ïî Vị trí tương đối của và ¢D làA. //¢D B. ¢D C. cắt ¢D D. và ¢D chéonhau.Câu 45: [2D3-4] Cho hàm số () có đạo hàm ()f x¢ liên tục trên đoạn [] 0;1thỏa ()1 0f= ()()1220dx8f xp¢=ò và ()101cos d2 2x xpæ ö=ç ÷è øò Tính ()10df xò .A. 2p. B. p. C. 1p D. 2p .Câu 46: [2H3-2] Trong hệ trục tọa độ Oxyz, điều kiện của để hai mặtphẳng (): 0P z+ và (): 0Q mz+ cắt nhau làA. 12m¹ B. 12m¹ C. 1m¹ D. 12m=- .Câu 47: [2D3-3] Cho hàm số ()y x= có đạo hàm ()f x¢ liên tục trên đoạn[]0; và đồ thị hàm số ()y x¢= trên đoạn [] 0; được cho như hình bên.TOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 291ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Tìm mệnh đề đúngA. ()()()0 3f f= B.()()()3 5f f< =.C. ()()()3 5f f< D.()()()3 0f f< <.Câu 48: [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm ()1;1;1A ,()1; 1; 3B- và mặt phẳng (): 0P z+ Tọa độ điểm thuộc mặtphẳng () sao cho MA MB+ nhỏ nhất là:A. ()1; 0;1M B. ()0; 0; 2M C. ()1; 2; 3M- D. () 1; 2; 1M -.Câu 49: [2D3-2] Cho hàm số () liên tục trên thỏa điều kiện()()2 sinf x+ =. Tính () 22 df xpp- òA. 1- B. C. D. .Câu 50: [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng1 1:1 2x z- -D =- và mặt phẳng (): 0P z+ Tọa độ giao điểm Acủa đường thẳng và mặt phẳng () là:A. ()3; 0; 1- B. ()0; 3;1 C. ()0; 3; 1- D. ()1; 0; 3-----------HẾT----------ĐÁP ÁN THAM KH OẢ1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25D A26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50D CH NG GI IƯỚ ẢCâu 1: [2D2-1] Cho ()5xf x= thì ()()2f x+ bằng.A. 25 B. 24 C. ()25f D. ()24f .TOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 291ề5-351xOyCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Lời giảiChọn D.()()22 5++ -x xf x()24.5 24.= =xf x.Câu 2: [2D3-1] Biết ()F là một nguyên hàm của ()11f xx=+ và ()0 2F= thì ()1Fbằng.A. ln B. ln 2+ C. D. .Lời giảiChọn B.()1d ln 11F Cx= ++ò mà ()0 2F= nên ()ln 2F x= .Do đó ()1 ln 2F= .Câu 3: [2D1-1] Đồ thị hàm số 224xyx-=- có bao nhiêu tiệm cận.A. 0. B. C. D. 3.Lời giảiChọn C.224-=-xyx12x=+. Do đó đồ thị hàm số 12yx=+ có đường tiệm cận là 2x=-và 0y= .Câu 4: [2D1-2] Tất cả các giá trị của tham số để hàm số 22y m= cắt trụchoành tại điểm làA. 0m- B. 1m£ C. 0m- D. 1m< .Lời giảiChọn D.Phương trình hoành độ giao điểm 22 0x m- =Û 22x m- =- .Vẽ đồ thị hàm số 22y x= ta thấy để phương trình trên có điểm phânbiệt thì 0m- .Suy ra 1m< .Câu 5: [2D4-1] Cho số phức 2z i= thì số phức liên hợp cóA. phần thực bằng và phần ảo bằng 2- B. phần thực bằng2- và phần ảo bằng .C. phần thực bằng và phần ảo bằng D. phần thực bằng2 và phần ảo bằng .Lời giảiChọn C.1 2z i= +. Do đó số phức liên hợp có phần thực bằng và phần ảo bằng .Câu 6: [2D2-2] Cho 5log 2a= 5log b=. Khi đó giá trị của 54 2log15 làA. 12a b- B. 12a b- C. 12a b+ D. 12a b+ .TOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 291ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Lời giảiChọn A.54 2log15=12251 12 22 2log3 .5=5251 12 22log3 .5=5 12 25 5log log .5-5 55 1log log 52 2a= -5 12 2a b= -5 12a b- -=.Câu 7: [2D1-2] Giá trị của tham số thực để hàm số ()3 21 3y mx x= đạtcực tiểu tại 1x= làA. 0m= B. 1m=- C. 2m= D. 32m= .Lời giảiChọn D.Ta có ()2 23 2y mx x¢= ()26 1y mx m¢¢= +Theo yêu cầu bài toán: ()()1 01 0yy¢=ìïí¢¢>ïî ()()223 06 0m mm mì- =ïÛí- >ïî222 02 0m mm mì- =ïÛí- >ïî0323 52 2mmxì =éïêïê=ïÛëíï- +ï< <ïî32mÛ =.Câu 8: [2D1-2] Bảng biến thiên được cho dưới đây là của hàm số nào?x- ¥0+¥y¢-0+y+¥1+¥A. 21y x= B. 21y x= C. 21 4y x= D. 21y -.Lời giảiChọn A.4 21y x= +34 0y x¢= 0xÛ ,1y lập bảng biến thiên ta được kết luận.Câu 9: [2D3-2] Cho hai hàm số liên tục và có nguyên hàm lần lượt là và Gtrên đoạn [] 1; 2. Biết rằng ()1 1F= ()2 4F= ()312G= ()2 2G= và()()2167d12f x=ò. Tính ()()21dF xòA. 1112 B. 14512- C. 1112-. D. 14512 .Lời giảiTOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 291ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Chọn A.Đặt ()()du xdv x=ìïí=ïî()()d du xv x=ìïÞí=ïî()()21dF xò()()()()()2211dF x= -ò()()()()()()212 dF x= -ò3 674.2 1.2 12= -1112= .Câu 10: [1D2-3] Cho đa thức ()()()2017 20182 2P x= -2018 20172018 2017 0...a a= +. Khi đó 2018 2017 0...S a= bằngA. 0. B. C. 2018 D. 2017 .Lời giảiChọn A.Ta có ()2018 20172018 2017 0...P a= +Cho 1x= ()1PÞ2018 2017 0...a a= +()()2017 20181 2.1 0= .Câu 11: [1D2-2] Hệ số của 3x trong khai triển 922xxæ ö-ç ÷è làA. B. 18-. C. 144 D. 672-.Lời giảiChọn C.Số hạng tổng quát trong khai triển ()9 39 9222kkk kkT xx- -æ ö= -ç ÷è .kT chứa 3x khi và chỉ khi 2k k- .Suy ra hệ số của 3x trong khai triển là ()2292 144C- .Câu 12: [1D3-2] Viết thêm bốn số vào giữa hai số 160 và để được mộtcấp số nhân. Tổng các số hạng của cấp số nhân đó làA. 215. B. 315. C. 415. D. 515.Lời giảiChọn B.Từ giả thiết ta có 16561160152uuquu=ìÞ =í=î .Suy ra tổng các số hạng của cấp số nhân đó là:()6611160 11 2315112u qSqæ öæ ö-ç ÷ç ÷ç ÷-è øè ø= =-.Câu 13: [2D1-1] Hàm số ()21y xx-= =- có tính chấtA. Đồng biến trên B. Nghịch biếntrên .TOÁN CẮ TRUNG sưu tầm và biên tập Trang 10 28 Mã thi 291ề
2020-09-28 15:23:20