Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI 2017-2018

0600a76f10a8164375446cb92810e166
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-18 09:15:41 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 212 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/ GD&ĐT HÀ IỞ ỘTR NG THPT ƯỜL NG TH VINHƯƠ Ế(Đ thi 05 trang)ề KỲ THI TH THPT QU GIA 2018 1Ử Bài thi: TOÁNTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát để ềMã thi 101ề(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệCâu 1. [2D1-3] th hàm ố2 24 1y x= có bao nhiêu ti ngang?ệ ậA. B. C. D. .Câu 2. [2H1-2] Cho lăng tr tam giác ụ.ABC C¢ có đáy là tam giác nh ạa dài nh bênộ ạb ng ằ4a ph ng ẳ()BCC B¢ vuông góc đáy và ớ·30B BC¢= Th tích kh chópể ố.A CC B¢ là:A. 332a B. 3312a C. 3318a D. 336a .Câu 3. [2H3-2] Trong không gian Oxyz cho ầ()()()()2 2: 4S z- và tặph ng ẳ(): 0P m- Tìm các giá tr th tham ốm ph ng ẳ()Pvà ầ() có đúng đi chung.ểA. 1m= B. 1m=- ho ặ21m=- .C. 1m= ho ặ21m= D. 9m=- ho ặ31m= .Câu 4. [2D3-1] Kh ng nh nào sau đây là kh ng nh sai ?A. ()()d dkf x=ò ớkΡ .B. ()()()()d df x+ +é ùë ûò ớ()f ()g liên trên ụ¡ .C. 11d1x xa aa+=+ò ớ1a¹ .D. ()()()df x¢=ò .Câu 5: [2H1-2] Cho hình chóp .S ABCD có th tích ểV ọM là trung đi ượ ủSA ,MC. Th tích kh chóp ố.N ABCD làA. 6V B. 4V C. 2V D. 3V .Câu 6: [2D2-2] nghi ph ng trình ươ()()1 33log log 11 0x x- làA. (]1; 4S= B. (]; 4S= C. 113;2Sæ ö=ç ÷è D. ()1; 4S= .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 30 Mã thi 132ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 7: [2D3-2] Bi ế()420ln ln ln 3x c+ +ò trong đó a, là các nguyên. Giá trịc bi th ứT c= là A. 10T= B. 9T= C. 8T= D. 11T= .Câu 8: [2D1-2] đi tr hàm ố()20171y x= là A. 0. B. 2017. C. D. 2016.Câu 9. [2H3-1] Trong không gian Oxyz, cho vect ơa bi di các vect làể ị2 3a j= -r r. vect ơa làA. ()1; 2; 3- B. ()2; 3;1- C. ()2;1; 3- D. ()1; 3; 2- .Câu 10. [2D2-1] Hàm nào trong hàm li kê ngh ch bi trên các kho ng xác nhố ướ ịc nó?ủA. 13xy-æ ö=ç ÷è B. 1e2xy- +æ ö=ç ÷è C. 3exyæ ö=ç ÷è D. 2017xy= .Câu 11. ố31xyx+=- hai đi phân bi ệA Tính dài đo th ng ẳAB .A. 34AB= B. 8AB= C. 6AB= D. 17AB= .Câu 12. [2D2-1] Tìm xác nh ịD hàm ố22ex xy+= .A. D=¡ B. []0; 2D= C. {}\\ 0; 2D=¡ D. D=Æ .Câu 3. [2D2-2] Tìm nghi ph ng trình ươ124 5.2 0xx+- .A. {}1;1S= B. {}1S= C. {}1S= D. ()1;1S= .Câu 4. [2D2-1] Gi ph ng trình ươ()12log 2x- =- .A. 2x= B. 52x =. C. 32x =. D. 5x= .Câu 5. [2H3-2] Trong không gian Oxyz, ph ng trình ph ng ươ ẳ() đi qua đi ể()2;1; 3B- ,đ ng th vuông góc hai ph ng ẳ(): 0Q z+ (): 0R z- làA. 22 0x z+ B. 12 0x z- .C. 14 0x z+ D. 22 0x z+ .Câu 6. [2D1-2] ng cong trong hình bên là th hàm nào trong các hàm đây?ườ ướA. 23 2y x=- B. 33 2y +. C. 22 2y x=- D. 23 2y x= .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 30 Mã thi 132ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 17. [2D2-2] Giá tr nh hàm ố()22 exy x= trên []1; làA. e. B. 0. C. 3e D. 4e .Câu 18. [2D1-2] Tìm các giá tr th tham hàm sể ố()()3 21 33my m= ngh ch bi trên kho ng ả();- +¥ .A. 104m-£ B. 14m£ C. 0m <. D. 0m >.Câu 19. [2H1-1] Hình bên có bao nhiêu tẽ ướ ặA. 10 B. C. D. .Câu 20. [2D2-1] nghi ệS ph ng trình ươ21525xx-+æ ö<ç ÷è làA. (); 2S= B. ();1S= C. ()1;S= +¥ D. ()2;S= +¥ .Câu 21: [2D3-3] Bi tế () là hàm liên trên ụ¡ và ()90d 9f x=ò Khi đó giá tr ủ()413 df x-ò làA. 27 B. C. 24 D. .Câu 22. [2D1-1] Cho hàm ố2 12xyx+=- Kh ng nh nào đây là đúng?ẳ ướA. th hàm có ti ng là ứ2x= B. Hàm có tr .ố ịC. th hàm đi qua đi ể()1; 3A D. Hàm ngh ch bi trên ế()(); 2;- +¥.Câu 23. [2D1-1] Hàm ố33y x= ngh ch bi trên kho ng nào?ị ảA. (); 1- B. ();- +¥ C. ()1;1- D. ()0;+¥ .Câu 24. [2D2-1] Hàm ố()22log 2y x= ng bi trênồ ếA. ()1;+¥ B. (); 0- C. ()1;1- D. ()0;+¥ .Câu 21: 2D1 Cho hàm ố3 23 5y x= Ti tuy th hàm có góc nhế ỏnh có ph ng trình làấ ươA.3 9y x= B.3 3y x= C.3 12y x= D.3 6y x= .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 30 Mã thi 132ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 22: 2H2 Tam giác ABC vuông cân nh ỉA có nh huy là 2. Quay tam giác ềABC quanhtr ụBC thì kh tròn xoay có th tích làượ ểA.2 23p B.43p C.23p D.13p .Câu 23: 2D3 Có bao nhiêu th ựb thu kho ng ả(); 3p sao cho cos 1bxdxp=ò ?A 8. B. 2. C. 4. D. 6.Câu 24: 2H2 Cho hình tr có di tích toàn ph là ầ4p và có thi di ph ng quaế ẳtr là hình vuông. Tính th tích kh tr ?ụ ụA.69p B.4 69p C.612p D.49p .Câu 25: [2D2-1] Tìm giá tr th tham ốm hàm ố()22y m= có xác nh là ị¡ .A. giá tr ịm B. 0m¹ C. 0m> D. 0m³ .Câu 26: [2D1-1] Hàm nào trong hàm li kê đây không có tr ?ố ượ ướ ịA. 11xyx-=+ B. 4y x= C. 3y x=- D.y x= .Câu 27: [2D3-4] tô chuy ng nhanh ố()7v t= ()m/s Đi ượ5()sng lái xe phát hi ch ng ng và phanh p, tô ti chuy ng ch nườ ướ ầđ gia ố35a=- ()2m/s Tính quãng ng tô đi lúc chuy nườ ượ ểbánh cho khi ng n?ế ẳA. 87.5 mét B. 96.5 mét C. 102.5 mét D. 105 mét .Câu 28: [2D3-3] Cho hàm ố()20182018 ln exy xæ ö= +ç ÷è Tính giá tr bi th ứ()()()1 ... 2017T f¢ ¢= +.A. 20192T= B. 1009T= C. 20172T= D. 1008T= .Câu 33. [2H3-1] có bao nhiêu nguyên ng ươ() ;a hàm ố24x ayx b-=- có th trênồ ị()1;+¥ nh hình đây?ư ướTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 30 Mã thi 132ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. B. C. D. 3.Câu 34. [2H3-1] Cho hình chóp giác ề.S ABCD có nh đáy ng a. Tam giác SAB có di nệtích ng 22 Th tích kh nón có nh ỉS và ng tròn đáy ti giác ườ ứABCD .A. 378ap B. 377ap C. 374ap D. 31524ap .Câu 35. [2H3-1] Cho a, 1> Bi ng bi th ứ()()()4a cP log bc log ac log ab= giáạtr nh khi blog n= Tính giá tr +.A. 12m n+ B. 252m n+ C. 14m n+ D. 10m n+ .Câu 36. [2H3-2] Tìm các giá tr th tham ph ng trình ươ3 23 0x m- =có ba nghi phân bi t.ệ ệA. 2m= B. ()1; 3mÎ C. ()1;mÎ +¥ D. (){}1; \\ 0, 2mÎ .Câu 37. [2D1-3] Cho hàm ố4 23 2y x= Tìm th dố ng ươm ng th ng ườ ẳy m= ồth hàm ạ2 đi phân bi ệA sao cho tam giác OAB vuông ạO trong đó là .ố ộA. 2m= B. 32m= C. 3m= D. 1m= .Câu 38. [2D2-3] giá tr nguyên ủm ph ng trình ươ()()1 .16 .4 0x xm m+ có2 nghi trái làệ ấA. B. C. D. .Câu 39. Cho hàm ố12 3xyx-=- ọI là giao đi hai ti th hàm Kho ng ảcách ừI ti tuy th hàm đã cho giá tr nh ngế ằA. 12d= B. 1d= C. 2d= D. 5d= .Câu 40. [2H1-2] Cho hình chóp .S ABCD có ()SA ABCD^ ABCD là hình ch nh t. ậ2SA AD a= Góc gi ữ()SBC và đáy ặ()ABCD là 60° ọG là tr ng tâm tam giác ọSBC Tính th ểtích kh chóp ố.S AGD làA. 332 327a B. 38 327a C. 34 39a D. 3169 3a .Câu 7: [2D3-3] Bi ế()e11 ln 2e 1d ln1 ln ex xx bx x+ ++æ ö= +ç ÷+è øò trong đó a, là các nguyên. Khi đó tố ỷs ab là: A. 12 B. C. 3. D. Câu 8: [2H2-4] Cho hình chóp .S ABC có 2SA SB SC a= và tam giác ABC có góc ngằ120° và 2BC a= Tính bán kính ngo ti hình chóp theo a. A. 32a. B. 33a C. 66a. D. 62a.TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 30 Mã thi 132ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 9: [2H3-3] Trong không gian Oxyz, cho ph ng ẳ() đi qua đi ể()1; 3M và các tr cắ ụOx, Oy, Oz các đi ượ ểA (khác ). Vi ph ng trình ph ng ươ ẳ() Psao cho là tr tâm tam giác ủABC .A. 0x z+ B. 14 0x z+ .C. 11 0x z+ D. 31 3x z+ .Câu 10: [2H2-4] Cho hình tr có đáy là hai ng tròn tâm ườO và O¢ bán kính đáy ng chi cao vàằ ềb ng ằ2a Trên ng tròn đáy có tâm ườO đi ểA trên ng tròn tâm ườO¢ đi ểB .Đ là góc gi ữAB và đáy. Bi ng th tích kh di ệOO AB¢ giá tr nh t.ạ ấKh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. tan 2a= B. 1tan2a= C. 1tan2a= D. tan 1a= .Câu 45: [2D1-4] Bi ng ph ng trình ươ22 4x m- có nghi khi thu ộ[] ;a bv a, bÎ Khi đó giá tr ủ()2 2T b= là ?A. 2T= B. 6T =. C. 8T =. D. 0T =.Câu 46: [2H3-4] Trong không gian Oxyz, cho ba đi ể()2; 3;1A- ()2;1; 0B ()3; 1;1C- Tìm cấ ảcác đi ểD sao cho ABCD là hình thang có đáy AD và 3ABCD ABCS S= .A. ()8; 7; 1D- B. ()()8; 7;112;1; 3DD- -éê-êë C. ()()8; 7; 112; 1; 3DD-éê- -êë D. ()12; 1; 3D- .Câu 47: [2H3-3] Trong không gian Oxyz, cho ba đi ể()0; 0; 1A- ()1;1; 0B- ()1; 0;1C Tìm đi mểM sao cho 23 2MA MB MC+ giá tr nh nh t. ấA. 1; 14 2M ö-ç ÷è B. 1; 24 2Mæ ö-ç ÷è C. 3; 14 2Mæ ö- -ç ÷è D. 1; 14 2Mæ ö- -ç ÷è .Câu 48: [2D1-3] Cho hàm ố4 22 2y x= Di tích ệS tam giác có ba nh là ba đi trủ ịc th hàm đã cho có giá tr làủ ịA. 3S= B. 12S =. C. 1S= D. 2S= .Câu 49: [2D1-3] Trên th hàm ố2 53 1xyx-=- có bao nhiêu đi có là các nguyên?ể ốA. B. Vô .ố C. D. .Câu 50: [2H3-4] Trong không gian Oxyz cho đi ể()1; 6;1-A và ph ng ẳ(): 0+ =P Đi mểB thay thu ộOz đi ểC thay thu ph ng ẳ()P Bi ng tam giác ằABC cóchu vi nh nh t. đi ểB là.A. ()0; 0;1B B. ()0; 0; 2B- C. ()0; 0; 1B- D. ()0; 0; 2B .ĐÁP ÁNTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 30 Mã thi 132ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/1 10A B11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A D21 22 23 24 25 26 27 28 29 30B A31 32 33 34 35 36 37 38 39 40D B41 42 43 44 45 46 47 48 49 50B ACâu 1. [2D1-3] th hàm ố2 24 1y x= có bao nhiêu ti ngang?ệ ậA. B. C. D. .L gi iờ ảCh A.ọTXĐ: D=¡ .Ta có ()2 2lim lim 1x xy x®+¥ ®+¥= +2 24 2lim4 1xxx x®+¥+=+ +2 224lim 14 14 4xxx x®+¥+= =+ +suy ra ng th ng ườ ẳ1y= là ti ngang.ệ ậTa có ()2 2lim lim 1x xy x®- ®- ¥= +2 24 2lim4 1xxx x®- ¥+=+ +2 224lim 14 14 4xxx x®- ¥+= =-- +suy ra ng th ng ườ ẳ1y=- là ti ngang.ệ ậV th hàm có ố2 ti ngang.ệ ậCâu 2. [2H1-2] Cho lăng tr tam giác ụ.ABC C¢ có đáy là tam giác nh ạa dài nh bênộ ạb ng ằ4a ph ng ẳ()BCC B¢ vuông góc đáy và ớ·30B BC¢= Th tích kh chópể ố.A CC B¢ là:A. 332a B. 3312a C. 3318a D. 336a .L gi iờ ảCh D.ọTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 30 Mã thi 132ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/G ọH là hình chi ủB¢ trên BC gi thi suy ra: ế()B ABC¢^ .·1. sin2BB CS BB BC BC¢¢ ¢=14 sin 302a a= °2a=.M khác: ặ1.2BB CS BC¢¢=2BB CSB HBC¢¢Þ =222aaa= ..LT ABCV S¢=232 .4aa=332a=.. .12A CC CC BV V¢ ¢=1 1.2 3LT LTV V= =31 3.3 2a=336a=.Câu 3. [2H3-2] Trong không gian Oxyz cho ầ()()()()2 2: 4S z- và tặph ng ẳ(): 0P m- Tìm các giá tr th tham ốm ph ng ẳ()Pvà ầ() có đúng đi chung.ểA. 1m= B. 1m=- ho ặ21m=- .C. 1m= ho ặ21m= D. 9m=- ho ặ31m= .L gi iờ ảCh C.ọM ầ() có tâm ()2; 1; 2I- bán kính 2R= .M ph ng ẳ()P và ầ()S có đúng đi chung khi: ể()();d R= .1125m-Û =121mm=éÛê=ë.Câu 4. [2D3-1] Kh ng nh nào sau đây là kh ng nh sai ?A. ()()d dkf x=ò ớkΡ .B. ()()()()d df x+ +é ùë ûò ớ()f ()g liên trên ụ¡ .C. 11d1x xa aa+=+ò ớ1a¹ .D. ()()()df x¢=ò .L gi iờ ảCh A.ọ TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 30 Mã thi 132ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Ta có ()()d dkf x=ò ớkΡ sai vì tính ch đúng khi ấ{}\\ 0kΡ .Câu 5: [2H1-2] Cho hình chóp .S ABCD có th tích ểV ọM là trung đi ượ ủSA ,MC. Th tích kh chóp ố.N ABCD làA. 6V B. 4V C. 2V D. 3V .L gi iờ ảCh B.ọĐ ặABCDB S= ()();d ABCD h= Suy ra 13V Bh= Vì là trung đi ủSA nên ()()()()1; ;2d ABCD ABCD= ,L vì ạN là trung đi MC nên ()()()()1; ;2d ABCD ABCD= Suy ra()()()()1 1; ;4 4d ABCD ABCD h= =. đó ta cóừ()().1 1; .3 4N ABCDVV ABCD Bh= =. Câu 6: [2D2-2] nghi ph ng trình ươ()()1 33log log 11 0x x- làA. (]1; 4S= B. (]; 4S= C. 113;2Sæ ö=ç ÷è D. ()1; 4S= .L gi iờ ảCh A.ọB ph ng trình ươ()()3 31 1log 11 log 111 4x xx xx x- >ì ìÛ Ûí í- £î ậ(]1; 4S= .Câu 7: [2D3-2] Bi ế()420ln ln ln 3x c+ +ò trong đó a, b, là các nguyên. Giá trịc bi th ứT c= là A. 10T= B. 9T =. C. 8T =. D. 11T= .L gi iờ ảCh C.ọTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 30 Mã thi 132ềSABCDOMNCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Đ ặ()()2222d d9ln 9d d92xu xxu xv xxvì=ïì+= +ï ïÛí í=ï+ïî=ïî Suy ra ()()44 42 22 220 009 2ln ln d2 9x xx xx+ ++ -+ò ò25 ln ln 8= .Do đó 25a= 9b=- 8c=- nên 8T =. Câu 8: [2D1-2] đi tr hàm ố()20171y x= là A. B. 2017 C. D. 2016 .L gi iờ ảCh A.ọT xác nh ịD=¡ Ta có ()20162017 0,y x¢= " nên hàm không có tr .ố ịCâu 9. [2H3-1] Trong không gian Oxyz, cho vect ơa bi di các vect làể ị2 3a j= -r r. vect ơa làA. ()1; 2; 3- B. ()2; 3;1- C. ()2;1; 3- D. ()1; 3; 2- .L gi iờ ảCh B.ọ2 3a k= +r nên ()2; 3;1a= -r .Câu 10. [2D2-1] Hàm nào trong hàm li kê ngh ch bi trên các kho ng xác nhố ướ ịc nó?ủA. 13xy-æ ö=ç ÷è B. 1e2xy- +æ ö=ç ÷è C. 3exyæ ö=ç ÷è D. 2017xy= .L gi iờ ảCh C.ọTa có 1e2xy- +æ ö=ç ÷è ø2 1e2. ln 02 2xey- +æ ö¢Þ =- <ç ÷è .Câu 11. [2D1-2] ng th ng ườ ẳ1y x= th hàm ố31xyx+=- hai đi phân bi ệA .Tính dài đo th ng ẳAB .A. 34AB= B. 8AB= C. 6AB= D. 17AB= .L gi iờ ảCh A.ọPh ng trình hoành giao đi ươ ể311xxx+= +- 24 0x xÛ 172x±Û Khi đó 17 17; 2Aæ ö+ +÷ç÷ç÷ç÷÷çè 17 17; 2Bæ ö- -÷ç÷ç÷ç÷÷çè øV ậ()17 17 34AB AB= =uuur .Câu 12. [2D2-1] Tìm xác nh ịD hàm ố22ex xy+= .A. D=¡ B. []0; 2D= C. {}\\ 0; 2D=¡ D. D=Æ .L gi iờ ảTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 10 30 Mã thi 132ề
vongech@gmail.com
2020-09-24 14:00:33