Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN LỤC NGẠN BẮC GIANG

3110693fe0a6905617bca8de38084b97
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-18 08:58:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 234 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/S GD&ĐT GIANGỞ ẮTRƯ NG THPT NỜ NẠ THI TH KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2018Ề ỐMÔN TOÁNTh gian làm bài 90 phútờCâu 1: [2D3-3] Cho parabol () P:22y x= và hai ti tuy ủ() các đi ể()1; 3M- và()2; 6N. Di tích hình ph ng gi ở() và hai ti tuy đó ngế ằA. 94 B. 134 C. 74 D. 214 .Câu 2: [2D1-1] Hàm ố3 23 4y x= ngh ch bi trên kho ng nào sau đây?ị ảA. (); 2- B. ()0;+¥ C. ()2; 0- D. .Câu 3: [2D2-3] Tìm nh sai trong các nh sau:ệ ềA. Giá tr nh nh hàm ố22 2x xy-= ng 4.ằB. Hàm ố32xy-= ngh ch bi trên ế¡ .C. Hàm số()22log 1y x= ng bi trên ế¡ .D. Hàm ố()212log 1y x= ạ0x= .Câu 4: [2H3-1] Trong không gian Oxyz, cho ph ng ẳ()P đi qua đi ể()0; 1; 4A-và có véct pháp tuy ế()2; 2; 1n= -r Ph ng trình ươ ủ()P làA. 0x z- B. 0x z+ C. 0x z+ D. 0x z+ .Câu 5: [2D2-2] nghi ph ng trình: ươ()2 2log log 2x x- làA. ()3;+¥ B. [)4;+¥ C. (][); 4;- +¥ D. (]3; .Câu 6: [1D2-2] ớ12 có 10 sinh gi i, trong đó có ỏ6 nam và ch ra ọ3 sinhọđi ngh “Đ ph ng pháp và c” nhà tr ng. Tính xác su cóự ươ ườ ểđúng hai sinh nam và sinh ch n. Gi các sinh đó uọ ượ ềx ng đáng đi nh nhau.ứ ượ ưA. 25 B. 13 C. 23 D. 12 .Câu 7: [2D -1] các th x, ng kì. nh nào đây đúng?ươ ướA. ()2 2log log logx y+ B. 222logloglogxxy yæ ö=ç ÷è .C. 22 2log log logxx yyæ ö= -ç ÷è D. ()2 2log log logxy y= .Câu 8: [2D Cho hàm ố()3 24 5y mx x=- là tham Có bao nhiêu giá trố ịnguyên hàm ngh ch bi trên ế();- +¥ ?A. 5. B. 6. C. 7. D. 4.Câu 9: [2D Bi ng ằ()21ln ln ln 2x c+ +ò a, là các nguyên. TínhốS c= +TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 23Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. 0S =. B. 1S =. C. 2S =. D. 2S=- .Câu 10: [1D Cho di ệOABC có OA, OB, OC đôi vuông góc nhau vàộ ớOA OB OC a= =. Kho ng cách gi hai ng th ng ườ OA và BC ng:ằA. 32 B. 12 a. C. 22 D. 32 a.Câu 11: [1H3-3] Cho lăng tr ng ứ.ABCD D¢ có đáy là hình thoi nh ạa góc ·60BAD= ,2AA a¢=. là trung đi ủAA¢ ọj góc gi hai ph ng ẳ()B MD¢ và()ABCD. Khi đó cosj ngằA. 23 B. 53 C. 34 D. 33 .Câu 12: [2D3-3] qu ta thi di là hình elip có tr ượ ớ28cm tr nhụ ỏ25cm. Bi ứ31000cm làm sinh giá ượ ố20000 ng. qu aồ ưh trên có th thu bao nhiêu ti vi bán sinh Bi ng dày aấ ượ ướ ưkhông đáng .ểA. 183000 ngồ B. 180000 ngồ C. 185000 ngồ D. 190000 ng.ồCâu 13: [2D1-2] Giá tr nh hàm ố3 28y x= trên []1; ng:ằA. 8- B. 6- C. 17627 D. 4- .Câu 14: [1D2-1] Trong bu khiêu vũ có ổ20 nam và 18 có bao nhiêu cách ch ra tữ ộđôi nam khiêu vũ?ữ ểA. 238C B. 238A C. 120 18C D. 120 18C .Câu 15: [2D1-2] Cho hàm ố4 43 2y mx m= Tìm các giá tr ủm th hàmể ịs đã cho có ba đi tr thành tam giác có di tích ng ằ3 .A. 3m=- B. 3m= C. 4m= D. 4m=- .Câu 16: [2D2-2] Cho hàm ố()213log 2y x= nghi ph ng trình ươ 0y ¢> là:A. (); 1- B. (); 0- C. ()1;+¥ D. ()2;+¥ .Câu 17: [2D3-3] Cho hàm ố() xác nh trên ị1\\3ì üí ýî þ¡ th mãn ỏ()33 1f xx¢=- ()0 1f= và223fæ ö=ç ÷è ø. Giá tr bi th ứ()()1 3f f- ng:ằA. ln 3+ B. ln 2- C. ln 4+ D. ln 2+ .Câu 18: [2D2-3] Nghi ph ng trình ươ()25 0x xx x- trong kho ng nào sauằ ảđây?A. ()5;10 B. ()0; C. ()1; D. ()0;1 .Câu 19: [2D1-1] Cho hàm ố()y x= có ()lim 3xf x®+¥= và ()lim 3xf x®- ¥= Kh ng nh nào sau đâyẳ ịđúng?A. th hàm có đúng ti ngang.ồ ậTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 23Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/B. th hàm có hai ti ngang là các ng th ng ườ ẳ3y=- 3y =.C. th hàm không có ti ngang.ồ ậD. th hàm có hai ti ngang là các ng th ng ườ ẳ3x=- 3x =.Câu 20: [2D3-2] Cho ()21d 2f x-=ò và ()21d 1g x-=-ò Tính ()()212 dI x-é ù= -ë ûòA. 112I= B. 72I= C. 172I= D. 52I= .Câu 21: [2H3-2] Trong không gian Oxyz, ph ng trình đi qua hai đi mươ ể()3; 1; 2A-,()1;1; 2B- và có tâm thu tr ụOz làA. 22 10 0x z+ B. ()22 21 11x z- .C. ()22 21 11x z+ D. 22 11 0x y+ .Câu 22: [2H1-1] Công th tính th tích kh lăng tr có di tích đáy là ệB và chi cao ềh làA. 12V Bh= B. 13V Bh= C. Bh= D. 23V Bh= .Câu 23: [2H3-1] Trong không gian Oxyz cho ph ng ẳ(): 0P z+ Trongcác véct sau véc nào là véct pháp tuy ủ() P?A. ()1; 2; 3n= -r B. ()1; 2; 3n= -r C. ()1; 2; 3n=r D. ()1; 2; 3n= -r .Câu 24: [2D1-2] Cho hàm ố()y x= xác nh và liên trên ậ¡ và có hàmạ()()()231 2f x¢= -. Hàm đã cho có bao nhiêu đi tr ?ố ịA. B. C. D. .Câu 25: [2H1-4] Cho di ệABCD có các nh ạ3AD BC= 4AC BD= 3AB CD= Thểtích di ệABCD ng:ằA. 204712 B. 247012 C. 247412 D. 274012 .Câu 26: [2D1-3] Tìm trên nhánh th (C): ị4 93xyx-=- các đi ể1M; 2M dài ộ1 2M Mđ giá tr nh nh t, giá tr nh nh đó ng:ạ ằA. B. C. D. .Câu 27: [2D3-1] nguyên hàm hàm ố()23 5f x= là:A. ()3 25F x= B. ()3F C= .C. ()3 25F C= D. ()3 2F C= .Câu 28: [2H2-2] hình nón có chi cao ng ằ3a và bán kính đáy ng ằa Di tích xungệquanh hình nón ng:ủ ằA. 22ap B. 23ap C. 2ap D. 23ap .Câu 29: [2D2-2] ng các nghi ph ng trình ươ4 8.2 0x x- ng bao nhiêu?ằA. B. C. D. .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 23Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 30: [2D1-1] Cho hàm ố33xyx+=- Kh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng?ẳ ịA. Hàm ng bi trên các kho ng ả(); 3- và ()3;+¥ .B. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả(); 3- và ()3;+¥ .C. Hàm ngh ch bi trên ế{}\\ 3¡ .D. Hàm ng bi trên ế{}\\ 3¡ .Câu 31: [1H3-2] Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t, ậ2AB a= AD a= SAvuông góc ph ng đáy. ẳ3SA a= Cosin góc gi ữSC và đáy ng:ặ ằA. 54 B. 74 C. 64 D. 104 .Câu 32: [2D3-2] Tích phân ()202 dxIx-=ò có giá tr ng:ị ằA. B. C. D. .Câu 33: [2H3-1] Trong không gian ộOxyz cho ()3; 2;1a=r ()2; 0;1b= -r dài ộa b+r rlà:A. B. C. D. .Câu 34: [2H3-2] Trong không gian ộOxyz cho hai đi ể()2; 4;1A ()1;1; 3B- và tặph ng ẳ(): 0P z- Ph ng trình ph ng ươ ẳ()a đi qua hai đi ể,A và vuônggóc ph ng ẳ()P là:A. 11 0y z+ B. 0y z- C. 0y z- D. 0y z- .Câu 35: [2D1-2] Cho hàm ố()y x= xác nh, liên trên ụ¡ và có ng bi thiên nh sau:ả ưKh ng nh nào sau đây là đúng?ẳ ịA. Hàm có giá tr nh ng ằ0 và giá tr nh nh ng ằ3- .B. Hàm có giá tr ti ng ằ1- ho ặ2 .C. Hàm ạ0x= .D. Hàm có đúng ố2 tr .ự ịCâu 36: [2H3-1] Tâm và bán kính ầ()()()()2 2: 9S z- là:A. ()1; 2; 3I R= B. ()1; 2; 3I R- C. ()1; 2; 3I R- D. ()1; 2; 3I R- .Câu 37: [1D1-2] Ph ng trình ươ3 sin cosx m+ là tham có nghi khi giá tr mb ngằA. 22mm³éê£ -ë B. 11mm³éê£ -ë C. 2m- D. 1m- .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 23Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 38: [2H2-3] Trong không gian Oxyz, cho ()2; 0; 0A ()0; 2; 0B ()0; 0; 2C Bánkính ti di ệOABC ngằA. 23 3+ B. 43 3+ C. 36 3+ D. 56 3+ .Câu 39: [2H3-4] Trong không gian Oxyz, cho ()()2; 0; 1;1;1A ph ng ẳ() Pthay qua ổAM các tia ắ;Oy Oz ượ ,B C. Khi ph ng ẳ() thay thì di nổ ệtích tam giác ABC giá tr nh nh ng bao nhiêu?ạ ằA. B. C. D. .Câu 40: [2H3-2] Trong không gian ộOxyz cho đi ể()2; 3; 4M ọCBA,, là hìnhchi ủM trên các tr Ph ng trình ph ng ươ ẳ)(ABC làA. 0x z+ B. 0x z+ .C. 12 0x z+ D. 12 0x z+ .Câu 41: [2D1-3] công ty ng có ả50 căn cho thuê. Bi ng cho thuê cănộ ỗh giá ớ2000000 tháng thì căn có ng thuê và tăng thêm giá choộ ườ ứthuê căn ộ100000 tháng thì có căn tr ng. mu có thu nh caoộ ậnh thì công ty đó ph cho thuê căn giá bao nhiêu tháng?ấ ộA. 2225000 B. 2250000 đ. C. 2200000 đ. D. 2100000 đ.Câu 42: [2D3-3] Cho hàm ố()y x= liên trên ụ¡ và th mãn ỏ()()4f x- Bi tế()31d 5xf x=ò. Tính ()31dI x=ò .A. 52I= B. 72I= C. 92I= D. 112I= .Câu 43: [2H2-2] Cho hình ph ng có nh ng ươ ằ1 Di tích ngo ti hình pệ ậph ng đó ngươ ằA. 3p B. 12p C. p. D. 6p .Câu 44: [1D3-4] Cho dãy ố()nu xác nh ượ ở1 2u =; 12 1n nu n-= Công th ngứ ạt ng quát dãy đã cho là bi th có ng ạ.2na bn c+ a, b, là các sốnguyên, 2n ³; ¥. Khi đó ng ổa c+ có giá tr ngị ằA. 4- B. C. 3-. D. 3.Câu 45: [1D2-4] là nguyên ng th mãn ươ 255n nC =, 5x trong khai tri nểc bi th ứ322nxxæ ö+ç ÷è ngằA. 8064. B. 3360. C. 8440. D. 6840.Câu 46: [1D2-3] Có 10 quy sách toán gi ng nhau, ố11 quy sách lý gi ng nhau và quy sáchểhóa gi ng nhau. Có bao nhiêu cách trao gi th ng cho ưở 15 sinh có qu thi cao nh tọ ấc kh trong kì thi th hai tr ng THPT Ng 1, bi ph th ngủ ườ ưởlà hai quy sách khác lo i?ể ạA. 315 9C B. 415 9C C. 415 9C D. 230C .Câu 47: [1D1-2] Ph ng trình ươsin cosx x= có nghi làệTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 23Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. ()6 322kxkx kp pppé= +êÎêê= +êë¢ B. ()6 323kxkx kp pppé= +êÎêê= +êë¢ .C. ()2622x kkx kppppé= +êÎêê= +êë¢ D. ()26 322kxkx kp pppé= +êÎêê= +êë¢ .Câu 48: [2D3-1] Cho hàm ố()y x= liên trên đo ạ[];a ọD là hình ph ng gi iẳ ởđ th hàm ố()y x= tr hoành và hai ng th ng ườ ẳx a= b= ()a b< Th tíchểc kh tròn xoay thành khi quay ạD quanh tr hoành tính theo công th cụ ượ ứA. ()2dbaV xp=ò B. ()2 2dbaV xp=ò C. ()2dbaV xp=ò D. ()22 dbaV xp=ò .Câu 49: [2D2-2] Nghi ph ng trình ươ()4log 3x- làA. 66x= B. 63x= C. 68x= D. 65x= .Câu 50: [2H2-2] Cho hình lăng tr tam giác ề.ABC C¢ có dài nh đáy ng a, chi caoềlà h. Tính th tích kh tr ngo ti hình lăng tr .ủ ụA. 29a hVp= B. 23a hVp= C. 23V hp= D. 2V hp= .B NG ĐÁP ÁNẢ1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25A B26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50C BH NG GI IƯỚ .Câu 1: [2D3-3] Cho parabol () P:22y x= và hai ti tuy ủ() các đi ể()1; 3M- và()2; 6N. Di tích hình ph ng gi ở() và hai ti tuy đó ngế ằA. 94 B. 134 C. 74 D. 214 .L gi iờ ảCh A.ọPh ng trình ti tuy ươ ạ()1; 3M- là 1: 1d x=- .Ph ng trình ti tuy ươ ạ()2; 6N là 2: 2d x= .Ph ng trình hoành giao đi ươ ủ1d và 2d: 2x x- -12xÛ .V ậ12212 dS x-= -ò22122 dx x+ +ò 94=.Câu 2: [2D1-1] Hàm ố3 23 4y x= ngh ch bi trên kho ng nào sau đây?ị ảA. (); 2- B. ()0;+¥ C. ()2; 0- D. .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 23Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/L gi iờ ảCh C.ọTXĐ: D=¡ .23 6y x¢= +, 0y ¢=02xx=éÛê=-ë.D vào BBT, ta có hàm ngh ch bi trên ế()2; 0- .Câu 3: [2D2-3] Tìm nh sai trong các nh sau:ệ ềA. Giá tr nh nh hàm ố22 2x xy-= ng 4.ằB. Hàm ố32xy-= ngh ch bi trên ế¡ .C. Hàm số()22log 1y x= ng bi trên ế¡ .D. Hàm ố()212log 1y x= ạ0x= .L gi iờ ảCh C.ọB đúng do 18.2xyæ ö=ç ÷è ngh ch bi trên ế¡ .Xét ()212log 1y x= có ()2211 ln2xyx¢=+ 0y x¢= .V BBT ta th hàm ố()212log 1y x= ạ0x= nên đúng.Xét 22 2x xy-= ta có 22 ln ln 2x xy-¢= 1y x¢= .Ta có BBTHàm đã cho có GTNN ng nên đúng.Xét ()22log 1y x= có ()221 ln 2xyx¢=+ 0y x¢= .Ta có BBTTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 23–Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Hàm đã cho ng bi trên ế()0;+¥ nên sai.Câu 4: [2H3-1] Trong không gian Oxyz, cho ph ng ẳ()P đi qua đi ể()0; 1; 4A-và có véct pháp tuy ế()2; 2; 1n= -r Ph ng trình ươ ủ()P làA. 0x z- B. 0x z+ C. 0x z+ D. 0x z+ .L gi iờ ảCh C.ọ()P có ng ạ()()2 0x z+ =2 0x zÛ .Câu 5: [2D2-2] nghi ph ng trình: ươ()2 2log log 2x x- làA. ()3;+¥ B. [)4;+¥ C. (][); 4;- +¥ D. (]3; .L gi iờ ảCh B.ọĐi ki xác nh: 3x ³.()2 2log log 2x x- ³23 4x xÛ ³41xx³éÛê£ -ë. nghi bpt là ủ[)4;S= +¥ .Câu 6: [1D2-2] ớ12 có 10 sinh gi i, trong đó có nam và ch ra sinhọđi ngh “Đ ph ng pháp và c” nhà tr ng. Tính xác su cóự ươ ườ ểđúng hai sinh nam và sinh ch n. Gi các sinh đó uọ ượ ềx ng đáng đi nh nhau.ứ ượ ưA. 25 B. 13 C. 23 D. 12 .L gi iờ ảCh D.ọS cách ch ba sinh tùy 10 sinh gi là ỏ310120C= cách.S cách ch có đúng hai sinh nam và sinh là ữ2 16 4. 60C C= cách.V xác su tìm là ầ60 1120 2= .Câu 7: [2D -1] các th x, ng kì. nh nào đây đúng?ươ ướA. ()2 2log log logx y+ B. 222logloglogxxy yæ ö=ç ÷è .C. 22 2log log logxx yyæ ö= -ç ÷è D. ()2 2log log logxy y= .L gi iờ ảCh C.ọTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 23–Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Ta có 222 2log log logxx yyæ ö= -ç ÷è ø2 22 log logx y= .Câu 8: [2D Cho hàm ố()3 24 5y mx x=- là tham Có bao nhiêu giá trố ịnguyên hàm ngh ch bi trên ế();- +¥ ?A. 5. B. 6. C. 7. D. 4.L gi iờ ảCh C.ọTa có: 23 9y mx m¢=- .Hàm ngh ch bi trên ế();- +¥0y¢Û ();x" +¥ .()()()23 03 0m m- <ìïÛí¢D £ïî212 27 0m mÛ £[]9; 3mÛ -.Suy ra giá tr nguyên hàm ngh ch bi trên ế();- +¥ là .Câu 9: [2D Bi ng ằ()21ln ln ln 2x c+ +ò a, b, là các nguyên. TínhốS c= +A. 0S =. B. 1S =. C. 2S =. D. 2S=- .L gi iờ ảCh A.ọĐ ặ()ln 1d du xv x= +ìïí=ïî1d d1u xxv xì=ïÞ+íï=îKhi đó, ta có:()()2 21 12ln ln d11xx xx+ -+ò ò2112 ln ln d1xxæ ö= -ç ÷+è øò()22 ln ln ln 11x x= +()2 ln ln ln ln 2= +3 ln ln 1= -.Suy ra c= +3 0= .Câu 10: [1D Cho di ệOABC có OA OB OC đôi vuông góc nhau vàộ ớOA OB OC a= =. Kho ng cách gi hai ng th ng ườ ẳOA và BC ng:ằA. 32 B. 12 a. C. 22 D. 32 a.L gi iờ ảCh C.ọCách .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 23Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/G ọM là trung đi BC.Khi đó: OM BC^ và OM OA^ (do ()OA OBC^ ).Do đó ()2,2 2BC ad OA BC OM= .Cách .G tr Oxyz trùng đi O, OA OzÌ OB OxÌ OC OyÌ .Khi đó, ta có: ()0; 0; 0O ()0; 0;A (); 0; 0B ()0; 0C .Ta có: ()0; 0;OA auuur (); 0BC a-uuur()2 2, 0OA BC aé ùÞ -ë ûuuur uuur .()2 2324 2, .. .0 0.02,220,OA BC OBa aa ad OA BCaa aOA BCé ù- +ë û= =é ù+ +ë ûuuur uuur uuuruuur uuur.Câu 11: [1H3-3] Cho lăng tr ng ứ.ABCD D¢ có đáy là hình thoi nh ạa góc ·60BAD= ,2AA a¢=. là trung đi ủAA¢ ọj góc gi hai ph ng ẳ()B MD¢ và()ABCD. Khi đó cosj ngằA. 23 B. 53 C. 34 D. 33 .L gi iờ ảCh D.ọTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 10 23