Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN HỒNG LĨNH HÀ TĨNH

93ad092af74d5915b4a82d6a9ddc2a3c
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-18 08:44:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 238 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Cập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/S GD VÀ ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT NG LĨNHƯỜ THI TH THPT QU GIA NĂM 2017-2018Ử ỌMÔN: TOÁN (Th gian làm bài 90 phút)ờH và tên thí sinh:..............................................................SBD:.....................ọ Mã thi 322ềCâu 1: [2D4-1] Cho ph ứ1 2z i= ph liên zlà:A. 2z i=- B. 2z i=- C. 2z i= D. 2z i= .Câu 2: [1D3-1] Cho nhân ố()nu có 12u=- và công 3q =. ng ạ2u là:A. 26u=- B. 6u =. C. 1u =. D. 218u=- .Câu 3: [2H3-1] Vect ơ()1; 2; 1n= -r là vect pháp tuy ph ng nào đây ?ộ ướA. 0x z+ B. 0x z+ C. 0x z+ D. 0x z- .Câu 4: [1D2-4] 26 52 3lim5nn n-+ ng:ằA. B. C. 35-. D. 3- .Câu 5: [1D2-4] nghi th ph ng trình ươ2 13x xA A- làA. {}1- B. {} 3. C. {}1; 3- D. {} 1.Câu 6: [2D1-1] Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh sau. Kh ng nh nào đây đúng?ả ướA. Hàm ng bi trên ế()1;1- .B. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả()1; 0- và ()1;+¥ .C. Hàm ng bi trên các kho ng ả()1; 0- và ()1;+¥ .D. Hàm ng bi trên các kho ng ả(); 1- và () 0;1.Câu 7: [2D3-1] Cho hàm ố()y x= ()y x= liên trên ụ[] ;a và th ựk tùy ý. Trong cáckh ng nh sau, kh ng nh nào sai ?A. ()()d db aa bf x=-ò B. ()()d db ba axf x=ò .C. ()d 0aakf x=ò D. ()()()()d db ba af xé ù+ +ë ûò .Câu 8: [2H1-1] Cho kh chóp có th tích ể()336V cm= và di tích đáy ặ()26B cm= Chi uềTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 322ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/cao kh chóp làủ ốA. ()72h cm= B. ()12h cm= C. ()6h cm= D. ()18h cm= .Câu 9: [2D2-2] th th mãn 0a và 1a thì nh nào đây đúng? ướA. ()log log 0na ax x= .B. log logna ax x= 0x >, là nguyên ng ).ố ươ ẻC. log lognaax x= (0x> khác ).D. log logna ax x= 0x >, là nguyên ng ch n).ố ươ ẵCâu 10: [2D3-1] nguyên hàm hàm ố()22 1f x= làA. ()3123F C= B. ()2 2F C= .C. ()3 213F C= D. ()3 2123F C= .Câu 11: [2D1-1] ng cong trong hình đây là th hàm nào?ườ ướ ốA. 22 3y x=- B. 22 3y x= C. 23y x=- D. 22 3y x= .Câu 12: [2D1-1] ng bi thiên đây là hàm nào?ả ướ ốA. 12xyx+=- B. 12 2xyx-=+ C. 12xyx+=- D. 32xyx+=+ .Câu 13: [2D2-2] nghi ph ng trình ươ()3log 3x- làA. ();14- B. 1; 52æ öç ÷è C. 1;142é ö÷êë D. 1;142æ öç ÷è .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 322ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 14: [2H2-2] hình nón tròn xoay có ng sinh ng bán kính đáy, di tích đáy hình nónộ ườ ủb ng ằ12p Th tích kh nón ngể ằA. 16 B. 24 p. C. D. .Câu 15: [2H3-1] Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()0; 0; 6A- ()8; 0; 0B dài ộđo th ng ẳAB ngằA. B. 10. C. 14 D. 100.Câu 16. [2D1-2] ng ti th hàm ườ ố224 1xyx x-=+ làA. B. C. D. .Câu 17. [2D1-2] ọM là giao đi th hàm ố12xyx+=- và ng th ng ườ ẳ: 2d x= .Hoành trung đi ểI đo ạMN làA. 52-. B. 12-. C. D. 12 .Câu 18. [2D1-2] Giá tr nh hàm ố3 22 12 2y x= trên đo ạ[]1; 2- ngằA. 22 B. 24 C. 15 D. 6.Câu 19. [2D3-2] Tích phân 2202e dxxò ngằA. 4e B. 4e C. 44e D. 43e 1- .Câu 20. [2D4-2] Cho ph th mãn ỏ()()23 4i i+ Hi ph th và ph aệ ủs ph ngằA. B. 0. C. D. .Câu 21. [2H3-2] Cho ph ng ẳ()a đi qua ()0; 0;1M và song song giá hai vectớ ơ()1; 2; 3a= -r, ()3; 0; 5b=r Ph ng trình ph ng ươ ẳ()a làA.5 0x z+ .5 0x z- .C.5 0x z- D.10 0x z- .Câu 22. [2D2-2] ng ti ườ ề50 tri ng vào ngân hàng lãi su ấ8, 4% /năm. Cứsau năm, ti lãi nh vào ban tính lãi cho năm ti theo. Ng iỗ ượ ườđó lĩnh ti lãi là ượ ẫ80 tri ng sau ồn năm. trong kho ngỏ ảth gian này ng đó không rút ti và lãi su không thay thì ườ ổn nh đô nàoầ ớd đây.ướA. B. C. D. .Câu 23. [1D2-2] ng ự10 viên bi có kích th khá nhau, trong đó có ướ7 viên bi màu và ỏ3viên màu xanh. Ch ng nhiên ẫ2 viên. Xác su ể2 viên bi ch có ít nh tượ ộviên bi màu xanh ngằA.115 B.215 C.715 D.815 .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 322ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 24. [2H1-2] Cho kh lăng tr ụ.ABC C¢ bên ặ()ABB A¢ có di tích ng 10 Kho ngảcách nh ỉC ph ng ẳ()ABB A¢ ng ằ6 Th tích kh lăng tr đã cho ngể ằA. 40 B. 60 C. 30 D. 20 .Câu 25. [2H2-1]Cho hình ch nh ậABCD có AB a= 2AD a= Th tích kh tr thành khiể ạquay hình ch nh ậABCD quanh nh ạAB ngằA. 34ap B. 3ap C. 32a D. 3a .Câu 26. [1D2-3] Bi là nguyên ng th mãn ươ ỏ1 278n nn nC C- -+ ng ch 8x trong khaitri ể32nxxæ ö-ç ÷è làA. 8101376x- B. 101376- C. 112640- D. 8101376x .Câu 27. [2D2-2] Bi ế1x và 2x là hai nghi ph ng trình ươ16 3.4 0x x- Tích 24 .4x xP=b ngằA. 3- B. C. 12 D. .Câu 28. [2H3-3] Trong không gian Oxyz, cho di ệOABC là ),ố ộA OxÎ, OyÎ OzÎ và ph ng ẳ()ABC có ph ng trình: ươ6 12 0x z+ Thểtích kh di ệOABC ngằA. 14 B. 3. C. D. 8.Câu 29. [1H3-3] Cho hình ph ng ươ.ABCD D¢ nh ng a. Kho ng cách đi ểBđ ph ngế ẳ()AD B¢ ngằA. 33a. B. 22a. C. 63a. D. a.Câu 30. [2D Cho hàm ố()()2 cosy x= ọX là các giá trậ ịnguyên tham th sao cho hàm đã cho ngh ch bi trên ế¡ ng giá tr haiổ ịph nh nh và nh ủX ng ằA. 4- B. 5-. C. 3-. D. 0.Câu 31. [2H1-2] Cho hình chóp .S ABC có góc ···060 2, 3, 6ASB BSC CSA SA SB SC= Thểtích kh chóp ố. ABCS ng ằA. B. C. D. .Câu 32. [2D3-2] Tích phân {}220min dx x-ò ng ằA. -23 B. 116 C. 23 D. 176 .Câu 33. [2H3-3] Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()1; 0; 0A ()0; 0; 2B và tặc ầ()2 2: 0S y+ ph ng ch hai đi ểA và ti xúc iế ớm ầ() là TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 322ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. ph ngặ B. ph ng.ặ C. ph ng..ặ D. Vô số ph ng..ặ ẳCâu 34. [2D2-2] Cho ph 0z th mãn ỏ()23 11iz zzi- +=+ ph ứ133w iz= có môđun ng ằA. 26 B. 26 C. 262 D.13 .Câu 35. [2D3-2] Di tích hình ph ng gi th hàm ốy và ti tuy thế ịt ạ()4, 2M và tr hoành là ụA. 83 B. 38 C. 13 D.23 .Câu 36. [2D2-3] Cho 331 13 39 log log log 1P a= ớ1; 327aé ùÎê úë và là giá trầ ượ ịl nh và giá tr nh nh bi th ứP Tính 4S M= A.832S= B. 1099S= C. 42S= D. 38S= .Câu 37. [2D3-3] Cho hàm ố()f liên trên ụR th mãn ỏ()16116d 6f xxx=ò và()20sin cos 3f xp=ò Tính tích phân ()40dI x=ò A.2I=- B. 6I= C. 9I= D. 2I= .Câu 38. [2H2-2] Cho ầ() tâm ph ng ẳ()P cách kho ng ng ằ()3cm tắm ầ() theo ng tròn đi qua ba đi ườ ểA bi ế()6AB cm= ()8BC cm= ,()10CA cm=. Di tích ầ() ngằA.268cmp B. 220cmp C. 2136cmp 2300cmp .Câu 39. [2D1-3] Cho hàm ố3 23 1y x= có th ị()C đi kì trên ngừ ườth ng nào đây luôn đúng ti tuy th ướ ượ ị()C A.1x=- B. 0x= C. 2x= D. 1x= Câu 40. [2D2-2] Bi ế2 2017 20181 2.2 3.2 4.2 ... 2018.2 .2a b+ ớa là các nguyênốd ng. Tính ươ.P b=A.2017P= B. 2018P= C. 2019P= D. 2020P= Câu 41. [2H1-3] Cho hình chóp .S ABC có SA ,SB SC đôi vuông góc nhau vàộ ớSA SB SC a= =. Sin góc gi ng th ng ườ ẳSC và ph ng ẳ()ABC ngằA. 63 B. 22 13 D. 26 .Câu 42. [2D1-3] Cho hàm ố33 1y x= có th ị()C ọ(); AA (); BB ớA Bx x< làcác đi thu ộ()C sao cho ti tuy ạA song song nhau và ớ4 2AB= Tính3 5A BS x= -A. 16S=- 16S= C. 15S= D. 9S=- .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 322ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Câu 43. [2D1-3] Cho ()P là ng Parabol qua ba đi tr th hàm sườ ố4 214y mx m= +. ọam là giá tr ể()P đi qua ()2; 2B ỏam thu kho ng nàoộ ảd đây?ướA. () 10; 15 () 2; 5- C. () 5; 2- D. () 8; 2- .Câu 44: [1H3-2] Cho hình chóp .S ABC có ()SC ABC^ và tam giác ABC vuông ạB Bi ếAB a=, 3AC a= 6SC a= Sin góc gi hai ph ng ẳ()SAB ()SAC ng:ằA. 23 B. 313 C. D. 57 .Câu 45: [2H3-2] Trong không gian Oxyz, cho ầ() có tâm ()1; 3; 0I ngo ti pạ ếhình chóp ề.S ABC 6SA SB SC= nh ỉ()2;1; 2S Kho ng cách tế ặph ng ẳ()ABC ng: ằA. 944 B. 11 C. D. .Câu 46: [2D2-3] Bi ế() ;a là kho ng ch các giá tr tham th ph ng trìnhể ươ()()2 2217 2x xxm-- có đúng nghi th phân bi t. Tính ệM b= .A. 18M= B. 116M= C. 716M-= D. 35M= .Câu 47: [1D1-4] giá tr nguyên tham ốm ph ng trình ươsin sin 24x mpæ ö+ =ç ÷è øcó đúng nghi th thu kho ng ả30 ;4pæ öç ÷è ?A. B. C. D. .Câu 48: [2D4-3] Cho ph ứw yi= (),x yΡ th mãn đi ki ệ24 2w w+ tặ()2 28 12P y= +. Kh ng nh nào đây đúng?ẳ ướA. ()222P w=- B. ()222P w=- C. ()24P w=- D. ()224P w=- .Câu 49: [1D2-4] Trong không gian cho đi phân bi (ể 4n >, ¥), trong đó không có ba đi mểnào th ng hàng và trong đi đó có đúng đi cùng trên ph ng. Tìm nsao cho đi đã cho ra đúng 201 ph ng phân bi t.ặ ệA. 8. B. 12 C. 5. D. 6.Câu 50: [1H3-4] Cho di ệABCD có 1AB AC BD CD= Khi th tích kh di nể ệABCD nh thì kho ng cách gi hai ng th ng ườ ẳAD và BC ngằA. 12 B. 23 C. 13 D. 13 .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 322ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/B NG ĐÁP ÁNẢ1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25D A26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50A CH NG GI IƯỚ ẢCâu 1: [2D4-1] Cho ph ứ1 2z i= ph liên zlà:A. 2z i=- B. 2z i=- C. 2z i= D. 2z i= .L gi iờ ảCh D.ọ ph liên zlà 2z i= .Câu 2: [1D3-1] Cho nhân ố()nu có 12u=- và công 3q =. ng ạ2u là:A. 26u=- B. 6u =. C. 1u =. D. 218u=- .L gi iờ ảCh A.ọS ng ạ2u là: 1.u q= 6=-Câu 3: [2H3-1] Vect ơ()1; 2; 1n= -r là vect pháp tuy ph ng nào đây ?ộ ướA. 0x z+ B. 0x z+ C. 0x z+ D. 0x z- .L gi iờ ảCh B.ọ ph ng ẳ2 0x z+ có vect pháp tuy ế()1; 2; 1n= -r .Câu 4: [1D2-4] 26 52 3lim5nn n-+ ng:ằA. B. C. 35-. D. 3- .L gi iờ ảCh B.ọ Ta có 26 52 3lim5nn n-+4 62 3lim51n nn-=+ 0=.Câu 5: [1D2-4] nghi th ph ng trình ươ2 13x xA A- làTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 322ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. {}1- B. {} 3. C. {}1; 3- D. {} 1.L gi iờ ảCh B.ọ Đi ki n: ệ2xxÎìí³î¥ .2 13x xA A- =()()! !32 !x xx xÛ =- -()1 3x xÛ =22 0x xÛ =13xx=-éÛê=ë.K đi ki ta có nghi th ph ng trình là ươ{} 3.Câu 6: [2D1-1] Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh sau. Kh ng nh nào đây đúng?ả ướA. Hàm ng bi trên ế()1;1- .B. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả()1; 0- và ()1;+¥ .C. Hàm ng bi trên các kho ng ả()1; 0- và ()1;+¥ .D. Hàm ng bi trên các kho ng ả(); 1- và () 0;1.L gi iờ ảCh C. ọD vào BBT ta có hàm ng bi trên các kho ng ả()1; 0- và ()1;+¥ .Câu 7: [2D3-1] Cho hàm ố()y x= ()y x= liên trên ụ[] ;a và th ựk tùy ý. Trong cáckh ng nh sau, kh ng nh nào sai ?A. ()()d db aa bf x=-ò B. ()()d db ba axf x=ò .C. ()d 0aakf x=ò D. ()()()()d db ba af xé ù+ +ë ûò .L gi iờ ảCh B. ọD vào tính ch tích phân, A, C, đúng nên sai.ự ủCâu 8: [2H1-1] Cho kh chóp có th tích ể()336V cm= và di tích đáy ặ()26B cm= Chi uềcao kh chóp làủ ốA. ()72h cm= B. ()12h cm= C. ()6h cm= D. ()18h cm= .L gi iờ ảCh D. ọTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 322ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/Ta có 3VhB=3.36186= =() cm.Câu 9: [2D2-2] th th mãn ỏ0a> và 1a¹ thì nh nào đây đúng? ướA. ()log log 0na ax x= .B. log logna ax x= (0x> là nguyên ng ).ố ươ ẻC. log lognaax x= 0x >, khác 0).D. log logna ax x= (0x> là nguyên ng ch n).ố ươ ẵL gi iờ ảCh D. ọlog logna ax x=Câu 10: [2D3-1] nguyên hàm hàm ố()22 1f x= làA. ()3123F C= B. ()2 2F C= .C. ()3 213F C= D. ()3 2123F C= .L gi iờ ảCh C. ọ()()dF x=ò()22 dx x= +ò3 213x C= +.Câu 11: [2D1-1] ng cong trong hình đây là th hàm nào?ườ ướ ốA. 22 3y x=- B. 22 3y x= C. 23y x=- D. 22 3y x= .L gi iờ ảCh D.ọĐ th hàm có lõm quay lên trên nên ề0a> và th có ị3 tr nên ị0b< Câu 12: [2D1-1] ng bi thiên đây là hàm nào?ả ướ ốTOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 28 Mã thi 322ềCập nhật đề thi mới nhất tại http://toanhocbactrungnam.vn/A. 12xyx+=- B. 12 2xyx-=+ C. 12xyx+=- D. 32xyx+=+ .L gi iờ ảCh C.ọD vào ng bi thiên, ta th hàm có xác nh ị{}\\ 2D=¡ và lim 1xy®+¥= nên hàm ph là ả12xyx+=-Câu 13: [2D2-2] nghi ph ng trình ươ()3log 3x- làA. ();14- B. 1; 52æ öç ÷è C. 1;142é ö÷êë D. 1;142æ öç ÷è .L gi iờ ảCh D.ọB ph ng trình ng ng ươ ươ ươ ớ2 02 27xx- >ìí- <î 1142xÛ .Câu 14: [2H2-2] hình nón tròn xoay có ng sinh ng bán kính đáy, di tích đáy hình nónộ ườ ủb ng 12 p. Th tích kh nón ngể ằA. 16 B. 24p C. D. .L gi iờ ảCh B.ọTa có 212S Rp p= 3RÛ 3l RÞ nên 2248 12 6h R= .V th tích kh nón là ố21243V hp p= .Câu 15: [2H3-1] Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()0; 0; 6A- ()8; 0; 0B dài ộđo th ng ẳAB ngằA. B. 10 C. 14 D. 100 .L gi iờ ảCh B.ọÁp ng công th ta có ứ10AB= .Câu 16. [2D1-2] ng ti th hàm ườ ố224 1xyx x-=+ làA. B. 0. C. D. 3.L gi iờ ảCh C.ọ Ta có 24 0x x+ ớx" Ρ .TOÁN CẮ TRUNG NAM sưu tầm và biên tập Trang 10 28 Mã thi 322ề