Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC 12 CHUYÊN HẢI DƯƠNG 2017-2018

33376363616163353638643461333661653864343232353638663730623865336134393837316130356633636533373836343730343832396338373063616465
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 09:21 AM ngày 18-10-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 227 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD-ĐT NGỞ ƯƠTR NG THPT NINH GIANGƯỜMã 134ề THI THU THPT QU GIA II. ẦNăm c: 2017 2018ọMôn: Toán 12Th gian làm bài:90 phútờĐ bài 04 trangề ồCâu 1: đi có là các nguyên th hàm ố2 31xyx+=- là:A. B. C. D. .Câu 2: Kh ng nh nào sau đây sai ?ẳ ịA. Hàm ố2siny x= là hàm trên ẻR .B. Hàm ốsiny x= ng bi trên kho ng ả()0;p .C. Hàm ốcos 2y x= là hàm tu hoàn chu kỳ ớTp= .D. Hàm ốcoty x= có xác nh là ị{}\\D Zp= .Câu 3: Cho hinh chóp giác ư.S ABCD có đáy là hinh vuông nh ng ă2a Tam giác SAD cân iaS và bên ă()SAD vuông góc ph ng đáy. Bi th tich kh chóp ố.S ABCD ng ă343a .Tinh kho ng cách ảh đi ểB ph ngế ẳ()SCD .A. 34h a= B. 23h a= C. 43h a= D. 83h a=Câu 4: Tim nguyên hàm hàm ố()()ln 2f x= .A. ()()2 24ln 22 4x xf dx C+= +ò B. ()()2 24 4ln 22 4x xf dx C- -= +ò .C. ()()2 24ln 22 2x xf dx C+= +ò D. ()()2 24 4ln 22 2x xf dx C- += +ò .Câu 5: Cho hinh chóp .S ABCD có đáy là hinh ch nh ậABCD nh bên aSA vuông góc tớ ăph ng đáy. trong các bên hinh chóp ủ.S ABCD có bên là tam giác vuông ?ấ ăA. B. C. D. .Câu 6: Cho hinh chóp ề.S ABCD có nh đáy ng ă2a kho ng cách gi hai ng th ng ườ ẳSA vàCD ng ă3a Th tich kh chóp ề.S ABCD ng:ăA. 333a B. 34 3a C. 33a D. 34 33a .Câu 7: Trong ph ng ẳOxy cho vec-t ơ()3; 2v-ur và ng th ng ườ ẳ: 0x yD Vi ph ngế ươtrinh ng th ng ườ ẳ¢D là nh ng th ng ườ ẳD qua phép nh ti theo vec-t ơvur .A. 15 0x y¢D B. 0x y¢D C. 15 0x y¢D D. 15 0x y¢D .Câu 8: Gi n:ớ a2 231 ...lim2 7nn n+ ++ có giá tr ng:ị ăA. 23 B. 16 C. D. 13 .Câu 9: Tâm ng th hàm :ố3 26 1y x= là đi m:ểA. ()2;13I B. ()2; 13I- C. ()2; 13I- D. ()2; 33I- .Câu 10: Tim xác nh hàm :ậ ố()21ey xp= .A. ()(); 1;- +¥ B. {}\\ 1;1-¡ C. ()1;+¥ D. ()0;+¥ .Câu 11: Gi ử,p là các th ng sao cho ươ()9 12 16log log log .p q= Tim giá tr ủ.pqA. 43 B. 85 C. ()11 32+ D. ()11 52- .Câu 12: Cho hàm ố33y x= có th nh hinh bên. Ph ng trinh ươ3 23x m- có 6nghi phân bi khi và ch khi:ệ ỉA. 0m- B. 0.m>C. 2m<- ho ă1m> D. 1m- <- ho ă0 1m< .Câu 13: Dãy nào sau đây là ng ?ố ộA. ()111:2, 1nn nuuu n+=ìí= " ³î B. ()113:2 1, 1nn nuuu n+=ìí= " ³î .C. ():1; 3; 6;10;15; ......nu D. (): 1;1; 1;1; 1;......nu- .Câu 14: Cho hinh chóp .S ABCD có đáy ABCD là hinh ch nh t, bên ăSAD là tam giác nhề a2a và trong ph ng vuông góc ph ng đáy. Tinh th tich kh chóp ố.S ABCD bi ngế ăm ph ng ẳ()SBC ph ng đáy góc ộ30 .°A. 33.2a B. 32 .a C. 32 3.3a D. 34 3.3aCâu 15: Cho hàm ố22 44 3xyx x+=+ Ph ng trinh ươ0y¢¢= có nghi là:ệA. 4x=- B. 2x=- C. 0x= D. 2x= .Câu 16: Bi ng th hàm ố3 23y x= có ng nh hinh ẽH th hàm ố3 23y x= có bao nhiêu đi tr ?ể ịA. 3. B. 1. C. 2. D. 0.Câu 17: Trong các hinh sau, hinh nào bi di th hàm ố4 22 3y x=- .A. B. C. D. Câu 18: Tim các kho ng ngh ch bi hàm ố22 21x xyx+ +=+ .A. (); 1- và ()1;- +¥ B. ()2; 0- .C. ()2; 1- và ()1; 0- D. (); 2- và ()0;+¥ .Câu 19: Cho nhân ố()nu th mãn: ỏ1 34 11326u uu u+ =ìí- =î ng ổ8 ng nhânố ố()nulà:A. 83280S= B. 89841S= C. 83820S= D. 81093S= .Câu 20: Tim các giá tr tham ốm ng th ng ườ ẳ1y x= th hàm sắ ố21x myx+=- hai đi phân bi có hoành ng.a ươA. 1m- B. 1m< C. 1m- <- D. 1m<- .Câu 21: Tich phân 113eI dxx=+ò ngă :A. ()ln 3eé ù+ë B. ()ln 2e- C. ()ln 7e- D. 3ln4e+æ öç ÷è .Câu 22: hàm hàm ố()3log 1y x= là:A. ln 3.4 1yx¢=+ B. ()4.4 ln 3yx¢=+ C. ()1.4 ln 3yx¢=+ D. ln 3.4 1yx¢=+Câu 23: Xét ()53 44 3I dx= -ò ng cách t: ă44 3u x= kh ng nh nào sau đây đúng ?ẳ ịA. 5116I du=ò B. 5112I du=ò C. 5I du=ò D. 514I du=ò .Câu 24: Cho nguyên ng ươn th mãn ng th sau: ư3 2376 2n nC n+ Kh ng nh nào sau đâyẳ ịđúng ?A. 10n£ B. là chia cho 5.ộ ếC. 5n< D. 11n> .Câu 25: Tim nghi ph ng trinh:ậ ươ()212 4xx-= .A. {}4 3; 3+ B. {}2 3; 3- C. {}2 3; 3+ D. {}4 3; 3- .Câu 26: Gi n: a53 4lim3 4xxx®+ -- có giá tr ng:ị ăA. 94- B. 3- C. 18- D. 38- .Câu 27: Tim giá tr nh nh ấm hàm :ủ ố22y xx= trên đo 1; 22é ùê úë .A. 5m= B. 3m= C. 174m= D. 10m= .Câu 28: nghi ệS ph ng trinh ươ24182x x-æ ö<ç ÷è là:A. (); .S= B. ()1; .S= +¥C. ()();1 3; .S= +¥ D. ()1; .S=Câu 29: Cho hinh chóp .S ABCD có đáy ABCD là vuông nh a8AB a= ,8SA SB SC SD a= iọN là trung đi nh aSD Tinh di tich thi di hinh chóp .S ABCD ph ng ẳ()ABN .A. 212a B. 26 11a C. 224a D. 212 11a .Câu 30: Ph ng trinh: ươ2 sin 03xpæ ö- =ç ÷è có nghi thu kho ng ả()0; 3p .A. B. C. D. .Câu 31: Dân th gi đoán theo công th ượ ưbtP(t) ae= trong đó a,b là các ng ốt lànăm tinh dân Theo li th dân th gi năm 1950 là 2560 tri ng i; dân th gi iố ườ ớnăm 1980 là 3040 tri ng i. Hãy đoán dân th gi năm 2020 ?ệ ườ ớA. 3823 tri u.ệ B. 5360 tri u.ệ C. 3954 tri u.ệ D. 4017 tri u.ệCâu 32: ng ti th hàm ườ ố()2 212y xx x= =- .A. B. C. D. .Câu 33: Cho ()F là nguyên hàm ủ()3xf e= th mãn ỏ()0 1F= nh nào sau đây làệ ềđúng ?A. ()31 23 3xF e= B. ()313xF e= C. ()3113xF e= D. ()31 43 3xF e=- .Câu 34: nghi ph ng trinh ươ20d 01xttt>+ò ẩx là :A. ();- +¥ B. (); 0- C. (){}; \\ 0- +¥ D. ()0;+¥ .Câu 35: Chia ng nhiên 20 chi gi ng nhau thành ph quà (ph nào cũng có o). Tinh xácẫ ẹsu ph có it nh chi o.ấ ẹA. 55969 B. 56969 C. 56323 D. 55323 .Câu 36: Gi ử()9037f dx=ò và ()0916g dx=ò Khi đó, ()902 )I dx= +é ùë ûò ngă :A. 26I= B. 58I= C. 143I= D. 122I= .Câu 37: hinh tr có ng kinh đáy ng chi cao và ti trong bán kinh ườ ầR Di nệtich xung quanh hinh tr ng:ủ ăA. 22Rp B. 24Rp C. 22 2Rp D. 22Rp .Câu 38: Bi ng ă()5213ln ln ,3dx Zx x= Î+ò nh nào sau đây đúng ?ệ ềA. 0a b+ B. 0a b- C. 0a b- D. 0a b+ .Câu 39: ng di tich các hinh bát di nh ng ẳa là:A. 24a B. 22 3a C. 24 3a D. 23a .Câu 40: Hinh đa di có các là ngũ giác có bao nhiêu nh ?ệ aA. 60 B. 20 C. 12 D. 30 .Câu 41: Cho hàm ố()2 11xy Cx+=+ ti tuy th ị()C song song ng th ngớ ươ ẳ: 1y xD là:A. B. C. D. .Câu 42: Cho hinh chóp .S ABCD có đáy là hinh vuông nh aa nh bên aSA vuông góc tớ ăph ng đáy, nh bên aSC ph ng ẳ()SAB góc ộ30° Th tich kh chóp ố.S ABCDb ng:ăA. 333a B. 324a C. 322a D. 323a .Câu 43: Tim các nghi ph ng trinh: ươ()log log 1x x+ .A. {}10 B. {}9 C. {}1; D. {}1;10- .Câu 44: hinh thang cânộABCD có đáy nh ỏ1AB= đáy ớ3CD= nh bên a2BC AD= Chohinh thang ABCD quay quanh AB ta kh tròn xoay có th tich là:ượ ểA. 3Vp= B. 83Vp= C. 73Vp= D. 2Vp= .Câu 45: Cho hinh lăng tr ng ư.ABC C¢ có đáy là tam giác vuông cân nhỉA bên làăBCC B¢ ¢hinh vuông, kho ng cách gi aả ữAB¢ và CC¢ ng ăa Th tich kh lăng tr u.ABC C¢ là:A. 323a B. 326a C. 322a D. 3a .Câu 46: Thi di qua tr hinh nón ủ()N là tam giác vuông cân có nh góc vuông ng ăa Tinhdi tich toàn ph hinh nón ủ()N ?A. ()22 22tpaSp+= B. ()22 12tpaSp+= C. ()22 1tpS ap= D. () 21 22tp aS += .Câu 47: Cho hinh chóp .S ABC có đáy là tam giác ABC vuông aB ,3, 4AB BC= Hai ph ngă ẳ()(),SAB SAC cùng vuông góc ph ng đáy, ng th ng ườ ẳSC ph ng đáy gócợ ộ45o. Th tich ngo ti hinh chóp ế.S ABC là:A. 23Vp= B. 25 23Vp= C. 125 33Vp= D. 125 23Vp= .Câu 48: Hinh bên là th hàm nào sau đây?ẽ O1-2xy()y x=A. 11xyx+=- B. 11xyx- +=- C. 11xyx-=+ D. 11xyx- +=+ .Câu 49: Trong ph ng ẳOxy cho ng tròn ườ()2 2: 10 0C y¢+ Vi ph ng trinhế ươđ ng tròn ườ()C bi ế()C¢ là nh ủ()C qua phép quay tâm quay là ộO và góc quayb ng ă270o .A. ()2 2: 10 0C y+ B. ()2 2: 10 0C y+ .C. ()2 2: 10 0C y+ D. ()2 2: 10 0C y+ .Câu 50: Bi ế6 6log log .a b= Tinh 3log theo và qu :ượ ảA. 1ab- B. 1ab- C. 1ba- D. 1ba- .---------------------------------------------------------- ----------Ế